e-ISSN: 1308-0830
Başlangıç: 2008
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Mersin Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Değerli Bilim İnsanları,

Dergimiz Yazar Rehberi 05.10.2020 tarihinden itibaren güncellenmiştir. Lütfen başvurularınızı Yazar Rehberine uygun olarak hazırlayınız. Başvuruda aşağıda belirtilen dosyalar eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir, aksi halde başvurunuz değerlendirme sürecine alınmadan ret edilecektir;

1. Telif Hakkı formu, bütün yazarlar tarafından imzalanmış olarak,
2. Etik Kurul Karar belgesi (Epidemiyolojik çalışmalar için)
3. İntihal raporu,
4. Başlık sayfası,
5. Kör değerlendirme metni (Tek dosya olarak).

Bilimsel ve Dostça kalın...

Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Başeditörü

 

2022 - Cilt: 15 Sayı: (Özel Sayı-1) 21. Mersin Pediatri Günleri Bildiri Kitabı

Diğer

1. Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu tedavisi

Diğer

2. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına güncel yaklaşım

Diğer

3. Enürezis nokturna

Diğer

4. Çocuklarda besin alerjilerine güncel yaklaşım

Diğer

5. Kusma nedenleri ve tedavide güncel yaklaşımlar

Diğer

6. Konjenital nötropeni: İki vaka sunumu

Diğer

7. Nötropenik hastaya yaklaşım

Diğer

8. Febril konvülziyonlar

Araştırma Makalesi

10. Yüksek riskli yenidoğanın poliklinik izlemi

Araştırma Makalesi

11. Çocuklarda kafa içi basınç artışı sendromu ve tedavisi

Araştırma Makalesi

12. Pediatrik temel ve ileri yaşam desteğinde neler değişti?

Araştırma Makalesi

14. Akılcı ilaç kullanımı: Çocuklarda İVİG kullanım ilkeleri

Araştırma Makalesi

15. Olgularla pediatrik radyolojik değerlendirme

Araştırma Makalesi

16. Dismorfik hastaya yaklaşım

Araştırma Makalesi

17. Pediatride adli olgu olarak bildirimi gereken konular

Araştırma Makalesi

20. Konjenital duodenal weblerde radyolojik bulgular

Araştırma Makalesi

23. Covid-19 salgınının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına yansıması

Araştırma Makalesi

25. Covid 19 pandemisinin erken döneminde SARS-CoV-2 ile enfekte çocukların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

26. Çocuklarda COVİD-19 ile ilişkili Çoklu Sistemik İnflamatuvar Sendrom

Araştırma Makalesi

29. Pediatrik migren hastalarında anksiyete duyarlılığının değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

30. Nöropsikiyatrik semptomlarla başvuran mukopolisakkaridoz olguları

Olgu Sunumu

31. Raynaud-Claes Sendromu; ketojenik diyet hayat kurtarıcı olabilir

Araştırma Makalesi

32. COVID-19 ilişkili multisistem inflamasyon olan çocuklarda kardiyak aritmi riski değerlendirmesi

Araştırma Makalesi

33. Rekürren miyoperikardit görülen çocuk hastalar: Tek merkez deneyimi

Araştırma Makalesi

35. Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda ofis kan basıncı ölçümü ile 24-saat yaşam içi kan basıncı izleminin karşılaştırılması

Olgu Sunumu

36. Posttravmatik fraktür sonrası tanı alan hiperparatiroidi olgusu

Olgu Sunumu

37. İntrakraniyal basınç artışı ile seyreden bir nörobruselloz olgusu

Araştırma Makalesi

38. Atipik hemolitik üremik sendrom tedavisinde ekulizumab tedavisinin bırakılması

Olgu Sunumu

40. Yenidoğanda nadir bir olgu: N-asetil glutamat sentaz eksikliği

Olgu Sunumu

41. Prematüre Bir Yenidoğanda Dev Over Kisti

Araştırma Makalesi

Acil Servis Kullanımının Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma

MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Doç.Dr. Gönül Aslan'ın Editörlüğünde Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2008 yılında yayımlanmaya başlanmıştır. Mart 2015 tarihinde Başeditörlük görevine Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz getirilmiştir.

Yılda üç sayı olarak (Nisan - Ağustos - Aralık) yayımlanan dergi multisektöryal hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide araştırma makaleleri yanında derleme, olgu sunumu ve editöre mektup tipinde bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Yayın hayatına başladığı günden beri eposta yoluyla yayın alan ve hem online hem de basılı olarak yayımlanan dergimiz, Mayıs 2014 sayısından itibaren sadece online olarak yayımlanmaya başlamıştır. TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park ile Nisan 2015 tarihinde yapılan Katılım Sözleşmesi sonrasında online yayın kabul ve değerlendirme sürecine geçmiştir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16 Kasım 2011'dan beri Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016 birinci sayıdan itibaren ULAKBİM Tıp Veri Tabanı tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 02 Ekim 2019'dan beri DOAJ tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir. Dergimizde yayımlanan makalelerin tamamına ücretsiz olarak Arşivden erişilebilmektedir.

154561545815459

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı  ile lisanslanmıştır.