Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Üniversite öğrencilerinde üriner inkontinanas prevalansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki

Year 2022, Volume 15, Issue 3, 435 - 444, 31.12.2022
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1067351

Abstract

Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinde üriner inkontinans prevalansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olan bu kesitsel araştırmaya 487 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırma 20.09.2021-20.11.2021 tarihleri arasında google anket formlar aracılığıyla online olarak toplanmıştır. Verilerin toplanması için kişisel bilgi formu, Urogenital Distres Envanteri /UDI-6 (Urinary Distress Inventory-6) ve İnkontinans etki Anketi/ IQ-7 Formu (Incontinance Impact Questionnaire-7) kullanılmıştır. Veriler SPSS 22 programı ile ortalama, standart sapma, yüzdelik ve Man Whitney U testi kullanılarakanaliz edilmiştir. Anlamlılık değeri p değeri 0.05 den küçük olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.42±2.14’tür. Öğrencilerin %17.5’nin idrar kaçırdığı, %11.2’nin ise idrara sıkışıp tuvalete giderken idrar kaçırdığı saptanmıştır. İnkontinans ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde ise, inkontinansı olan öğrencilerin yaşam kalitelerinin, inkontinansı olmayan öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: Araştırmada üriner inkontinansın, öğrencilerin yaşam kalitelerini olumsuz etkilediği belirlenmiştir.

References

 • Referans1. Zhou F, Xue K, Liu Y, Zhuo L, Tu S, Palmer MH. Toileting behaviors and factors associated with urinary incontinence in college-aged female students in China. International urogynecology journal. 2020; 31(5):961-971.
 • Referans2. Almousa S, van Loon AB. The prevalence of urinary incontinence in nulliparous adolescent and middle-aged women and the associated risk factors: a systematic review. Maturitas. 2018;107:78-83.
 • Referans3. Parden AM, Griffin RL, Hoover K ve et al. Prevalence, awareness, and understanding of pelvic floor disorders in adolescent and young women. Female pelvic medicine & reconstructive surgery. 2016;22(5):346.
 • Referans4. Durukan H, Tok E, Tok D, Aytan H. Mersin ilinde, hedef popülasyonda kadınların kendisi tarafından algılanan inkontinansın görülme sıklığı ve yaş gruplarına göre inkontinans tiplerinin dağılımı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2015;46 (1):1-5.
 • Referans5. Küçükkaya B, Süt HK Hemşirelik bölümü öğrencilerinde stres üriner inkontinans görülme sıklığı ve etkileyen faktörler. Sağlık ve Toplum. 2019; 29 (3):52-59.
 • Referans6. Da Roza T, de Araujo MP, Viana R ve et al. Pelvic floor muscle training to improve urinary incontinence in young, nulliparous sport students: a pilot study. International urogynecology journal. 2012;23(8): 1069-1073.
 • Referans7. Szymanski KM, Cain MP, Whittam B, Kaefer M, Rink RC, Misseri R. Incontinence affects health-related quality of life in children and adolescents with spina bifida. J Pediatr Urol. 2018; 14(3): 279-e1.
 • Referans8. Aksu ŞA. Genç kızlarda üriner inkontinans, risk kaktörleri ve yaşam kaliteleri. Haliç Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2014.
 • Referans9. Angelini KJ, Sutheland MA. College Women’s Experiences With Urinary Storage Symptoms. The Journal for Nurse Practitioners. 2020;16(5):371-377.
 • Referans10. Ekin D, Ertem G. Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018;3(2):43-46.
 • Referans11. Cam C, Sakallı M, Ay P, Cam M, Karateke A. Validation of the short forms of the Incontinence Impact Questionnaire (IIQ-7) and the Urogenital Distress Inventory (UDI-6) in a Turkish population. Neurourol Urodyn. 2007,26(1):129-33.
 • Referans12. Yılmaz E, Muslu A, Özcan E. Üriner inkontinanslı kadınlarda yaşam kalitesi. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2014;2(2): 1-14.
 • Referans13. Demir S, Beji NK. Üriner inkontinanslı kadınlarda yaşam kalitesi ve sağlık arama davranışları. FN Hem. Derg. 2015; 23(1):23-31.
 • Referans14. Karakaş B. Çanakkale ili Gelibolu ilçesi'nde 20 yaş üstü kadınlarda aşırı aktif mesane prevalansı ve risk faktörleri. T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek lisans tezi
 • Referans15. Yıldırım Ö, Eren DÇ, Korkmaz M, Avci İA. Üniversite Öğrencilerinin Üriner İnkontinans Farkındalıkları ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2020;13 (3): 170-177.
 • Referans16. Ural ÜM, Gücük S, Ekici A, Topçuoğlu A. Urinary incontinence in female university students. International Urogynecology Journal. 2021;32:367-373.
 • Referans17. Bardino M, Di Martino M, Ricci E, Parazzini F. Frequency and determinants of urinary incontinence in adolescent and young nulliparous women. Journal of pediatric and adolescent gynecology. 2015;28(6):462-470.
 • Referans18. Şensoy N, Dogan N, Ozek B, Karaaslan L. Urinary İncontinence İn Women: Prevalence Rates, Risk Factors And İmpact On Quality Of Life, Pak J Med Sci. 2013,29(3): 818–822.
 • Referans19. Parazzini F, Colli E, Origgi G ve et al. Risk factors for urinary incontinence in women. European urology. 2000;37(6): 637-643.
 • Referans20. Gökalp, C, Okumuş H, Bilgiç D. Gebelikte trimesterlere göre üriner inkontinans ve yaşam kalitesi. Çukurova Tıp Dergisi. 2020; 45(3): 954-962.
 • Referans21. Aşık S, SAHIN SŞ. Menopozal Dönemde Görülen Üriner İnkontinansın Yaşam Kalitesine Etkisi. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2021; 4(1):90-100.
 • Referans22. Karakuş A, Yanıkkerem E. Postpartum Dönemde Inkontinans Ve Yaşam Kalitesi: Son 10 Yillik Çalişmalar. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2015;2(3): 54-59.
 • Referans23. Pizzol D, Demurtas J, Celotto S ve et al. Urinary incontinence and quality of life: a systematic review and meta-analysis. Aging Clinical and Experimental Research. 2021;33(1): 25-35.
 • Referans24. Krhut J, Gärtner M, Mokris J ve et al. Effect of severity of urinary incontinence on quality of life in women. Neurourology and urodynamics. 2018;37(6): 1925-1930.
 • Referans25. Alves JO, Da Luz ST, Brandão S, Da Luz CM, Jorge RN, Da Roza T. Urinary incontinence in physically active young women: prevalence and related factors. International journal of sports medicine. 2017;38(12): 937-941.
 • Referans26. Siracusano S, Pregazzi R, d’Aloia G ve et al. Prevalence of urinary incontinence in young and middle-aged women in an Italian urban area. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2003;107(2):201-204.

The relationship between the prevalence of urinary incontinence and quality of life in university students

Year 2022, Volume 15, Issue 3, 435 - 444, 31.12.2022
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1067351

Abstract

Objective: This study was conducted to investigate the relationship between urinary incontinence prevalence and quality of life in university students. Method: 487 university students participated in this descriptive and relation-seeking cross-sectional study. The research was collected online between the dates of 20.09.2021 and 20.11.2021 through google survey forms. Personal information form, Urinary Distress Inventory-6/UDI-6 and Incontinance Impact Questionnaire-7/ IQ-7 were used to collect data. Data were analyzed with SPSS 22 program using mean, standard deviation, percentile and Man Whitney U test. Significance value was accepted as p value less than 0.05. Results: The mean age of the students who participated in the study was 20.42±2.14. It was determined that 17.5% of the students had urinary incontinence, and 11.2% of the students got stuck in their urine while going to the toilet. When the relationship between incontinence and quality of life was evaluated, it was determined that the quality of life of the students with incontinence was statistically significantly lower than the students without incontinence (p<0.05). Conclusion: In the study, it was determined that urinary incontinence negatively affected the students' quality of life.

References

 • Referans1. Zhou F, Xue K, Liu Y, Zhuo L, Tu S, Palmer MH. Toileting behaviors and factors associated with urinary incontinence in college-aged female students in China. International urogynecology journal. 2020; 31(5):961-971.
 • Referans2. Almousa S, van Loon AB. The prevalence of urinary incontinence in nulliparous adolescent and middle-aged women and the associated risk factors: a systematic review. Maturitas. 2018;107:78-83.
 • Referans3. Parden AM, Griffin RL, Hoover K ve et al. Prevalence, awareness, and understanding of pelvic floor disorders in adolescent and young women. Female pelvic medicine & reconstructive surgery. 2016;22(5):346.
 • Referans4. Durukan H, Tok E, Tok D, Aytan H. Mersin ilinde, hedef popülasyonda kadınların kendisi tarafından algılanan inkontinansın görülme sıklığı ve yaş gruplarına göre inkontinans tiplerinin dağılımı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2015;46 (1):1-5.
 • Referans5. Küçükkaya B, Süt HK Hemşirelik bölümü öğrencilerinde stres üriner inkontinans görülme sıklığı ve etkileyen faktörler. Sağlık ve Toplum. 2019; 29 (3):52-59.
 • Referans6. Da Roza T, de Araujo MP, Viana R ve et al. Pelvic floor muscle training to improve urinary incontinence in young, nulliparous sport students: a pilot study. International urogynecology journal. 2012;23(8): 1069-1073.
 • Referans7. Szymanski KM, Cain MP, Whittam B, Kaefer M, Rink RC, Misseri R. Incontinence affects health-related quality of life in children and adolescents with spina bifida. J Pediatr Urol. 2018; 14(3): 279-e1.
 • Referans8. Aksu ŞA. Genç kızlarda üriner inkontinans, risk kaktörleri ve yaşam kaliteleri. Haliç Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2014.
 • Referans9. Angelini KJ, Sutheland MA. College Women’s Experiences With Urinary Storage Symptoms. The Journal for Nurse Practitioners. 2020;16(5):371-377.
 • Referans10. Ekin D, Ertem G. Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018;3(2):43-46.
 • Referans11. Cam C, Sakallı M, Ay P, Cam M, Karateke A. Validation of the short forms of the Incontinence Impact Questionnaire (IIQ-7) and the Urogenital Distress Inventory (UDI-6) in a Turkish population. Neurourol Urodyn. 2007,26(1):129-33.
 • Referans12. Yılmaz E, Muslu A, Özcan E. Üriner inkontinanslı kadınlarda yaşam kalitesi. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2014;2(2): 1-14.
 • Referans13. Demir S, Beji NK. Üriner inkontinanslı kadınlarda yaşam kalitesi ve sağlık arama davranışları. FN Hem. Derg. 2015; 23(1):23-31.
 • Referans14. Karakaş B. Çanakkale ili Gelibolu ilçesi'nde 20 yaş üstü kadınlarda aşırı aktif mesane prevalansı ve risk faktörleri. T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek lisans tezi
 • Referans15. Yıldırım Ö, Eren DÇ, Korkmaz M, Avci İA. Üniversite Öğrencilerinin Üriner İnkontinans Farkındalıkları ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2020;13 (3): 170-177.
 • Referans16. Ural ÜM, Gücük S, Ekici A, Topçuoğlu A. Urinary incontinence in female university students. International Urogynecology Journal. 2021;32:367-373.
 • Referans17. Bardino M, Di Martino M, Ricci E, Parazzini F. Frequency and determinants of urinary incontinence in adolescent and young nulliparous women. Journal of pediatric and adolescent gynecology. 2015;28(6):462-470.
 • Referans18. Şensoy N, Dogan N, Ozek B, Karaaslan L. Urinary İncontinence İn Women: Prevalence Rates, Risk Factors And İmpact On Quality Of Life, Pak J Med Sci. 2013,29(3): 818–822.
 • Referans19. Parazzini F, Colli E, Origgi G ve et al. Risk factors for urinary incontinence in women. European urology. 2000;37(6): 637-643.
 • Referans20. Gökalp, C, Okumuş H, Bilgiç D. Gebelikte trimesterlere göre üriner inkontinans ve yaşam kalitesi. Çukurova Tıp Dergisi. 2020; 45(3): 954-962.
 • Referans21. Aşık S, SAHIN SŞ. Menopozal Dönemde Görülen Üriner İnkontinansın Yaşam Kalitesine Etkisi. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2021; 4(1):90-100.
 • Referans22. Karakuş A, Yanıkkerem E. Postpartum Dönemde Inkontinans Ve Yaşam Kalitesi: Son 10 Yillik Çalişmalar. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2015;2(3): 54-59.
 • Referans23. Pizzol D, Demurtas J, Celotto S ve et al. Urinary incontinence and quality of life: a systematic review and meta-analysis. Aging Clinical and Experimental Research. 2021;33(1): 25-35.
 • Referans24. Krhut J, Gärtner M, Mokris J ve et al. Effect of severity of urinary incontinence on quality of life in women. Neurourology and urodynamics. 2018;37(6): 1925-1930.
 • Referans25. Alves JO, Da Luz ST, Brandão S, Da Luz CM, Jorge RN, Da Roza T. Urinary incontinence in physically active young women: prevalence and related factors. International journal of sports medicine. 2017;38(12): 937-941.
 • Referans26. Siracusano S, Pregazzi R, d’Aloia G ve et al. Prevalence of urinary incontinence in young and middle-aged women in an Italian urban area. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2003;107(2):201-204.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Nurdilan ŞENER> (Primary Author)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7096-4660
Türkiye


Ayça ŞOLT>
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6733-5348
Türkiye

Supporting Institution yok
Project Number yok
Thanks çalışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ederiz.
Publication Date December 31, 2022
Submission Date February 2, 2022
Acceptance Date March 8, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { mersinsbd1067351, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {1308-0830}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2022}, volume = {15}, number = {3}, pages = {435 - 444}, doi = {10.26559/mersinsbd.1067351}, title = {Üniversite öğrencilerinde üriner inkontinanas prevalansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki}, key = {cite}, author = {Şener, Nurdilan and Şolt, Ayça} }
APA Şener, N. & Şolt, A. (2022). Üniversite öğrencilerinde üriner inkontinanas prevalansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 15 (3) , 435-444 . DOI: 10.26559/mersinsbd.1067351
MLA Şener, N. , Şolt, A. "Üniversite öğrencilerinde üriner inkontinanas prevalansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki" . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 (2022 ): 435-444 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinsbd/issue/73707/1067351>
Chicago Şener, N. , Şolt, A. "Üniversite öğrencilerinde üriner inkontinanas prevalansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 (2022 ): 435-444
RIS TY - JOUR T1 - The relationship between the prevalence of urinary incontinence and quality of life in university students AU - NurdilanŞener, AyçaŞolt Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.1067351 DO - 10.26559/mersinsbd.1067351 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 435 EP - 444 VL - 15 IS - 3 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.1067351 UR - https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1067351 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Üniversite öğrencilerinde üriner inkontinanas prevalansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki %A Nurdilan Şener , Ayça Şolt %T Üniversite öğrencilerinde üriner inkontinanas prevalansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki %D 2022 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 15 %N 3 %R doi: 10.26559/mersinsbd.1067351 %U 10.26559/mersinsbd.1067351
ISNAD Şener, Nurdilan , Şolt, Ayça . "Üniversite öğrencilerinde üriner inkontinanas prevalansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 / 3 (December 2022): 435-444 . https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1067351
AMA Şener N. , Şolt A. Üniversite öğrencilerinde üriner inkontinanas prevalansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Mersin Univ Saglık Bilim derg. 2022; 15(3): 435-444.
Vancouver Şener N. , Şolt A. Üniversite öğrencilerinde üriner inkontinanas prevalansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 15(3): 435-444.
IEEE N. Şener and A. Şolt , "Üniversite öğrencilerinde üriner inkontinanas prevalansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 15, no. 3, pp. 435-444, Dec. 2022, doi:10.26559/mersinsbd.1067351

MEU Journal of Health Sciences Assoc was began to the publishing process in 2008 under the supervision of Assoc. Prof. Gönül Aslan, Editor-in-Chief, and affiliated to Mersin University Institute of Health Sciences. In March 2015, Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz undertook the Editor-in Chief position and since then he has been in charge.

Publishing in three issues per year (April - August - December), it is a multisectoral refereed scientific journal. In addition to research articles, scientific articles such as reviews, case reports and letters to the editor are published in the journal. Our journal, which has been published via e-mail since its inception, has been published both online and in print. Following the Participation Agreement signed with TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park in April 2015, it has started to accept and evaluate online publications.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by Turkey Citation Index since November 16, 2011.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by ULAKBIM Medical Database from the first issue of 2016.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by DOAJ since October 02, 2019.

Article Publishing Charge Policy: Our journal has adopted an open access policy and there is no fee for article application, evaluation, and publication in our journal. All the articles published in our journal can be accessed from the Archive free of charge.

154561545815459

Creative Commons Lisansı
This work is licensed with Attribution-NonCommercial 4.0 International.