Research Article
BibTex RIS Cite

The effects of socio-demographic characteristics and eating attitudes of nursing students’ on orthorexia nervosa

Year 2022, Volume: 15 Issue: 3, 490 - 497, 31.12.2022
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1100149

Abstract

Aim: This research was carried out to determine the effects of socio-demographic characteristics and eating attitudes of nursing students on orthorexia nervosa. Method: The universe of the descriptive study consisted of all students studying at the Nursing Department of the Faculty of Health Sciences at KSU. The sample consisted of 164 students who agreed to participate in the research. Data were collected via Google form using an introductory questionnaire, eating attitude scale and ortho-15 scale. Results: It was determined that 58.5% of the students participating in the study had regular eating habits, 70.7% of them skipped meals, the average of the eating attitude scale score was 37.98 ±3.46, and the average of the Ortho-15 scale score was 37.97±3.45. Conclusion: It was determined that the body mass index of the students was in the normal range, but the risk of eating behavior disorder was high and their susceptibility to orthorexia nervosa was normal.

References

 • 1. Oğur S, Aksoy A, Selen H. Üniversite öğrencilerinin yeme davranışı bozukluğuna yatkınlıkları: Bitlis Eren Üniversitesi örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi.2016; 5(1): 14-26.
 • 2. Arslantaş H, Adana F, Öğüt S, Ayakdaş D, Korkmaz A. Hemşirelik öğrencilerinin yeme davranışları ve ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) ilişkisi: kesitsel bir çalışma. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi.2017; 8(3): 137-144.
 • 3. Costa DG, Carleto CT, Santos VS, Haas VJ, Gonçalves RMDDA, Pedrosa LAK. Quality of life and eating attitudes of health care students. Revista Brasileira de Enfermagem.2018; 71(suppl4): 1642-1649.
 • 4. Özgenoğlu A, Dege G. Üniversite gençliğinde yeme bozukluğunun yordayıcıları olarak benlik saygısı ve beslenme eğitiminin ortoreksiya nervoza gelişmesi üzerine etkisi. Bozok Tıp Dergisi.2015; 5(3): 5-14.
 • 5. Alkan SA, Özdelikara A, Boğa NM. Hemşirelik öğrencilerinin yeme tutumunun belirlenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi.2016; 13(3): 250-257.
 • 6. Ulaş B, Uncu F, Üner S. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde olası yeme bozukluğu sıklığı ve etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.2013; 2: 15-22.
 • 7. Topbaş E, Bingöl G, Pelitli NS, Tezel H, Önder S, Şahin C. Üniversite Öğrencilerinde Anoreksiya Nevroza Belirtileri ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi.2019; 10(3): 204-210.
 • 8. Dokumacioglu E, Badem K, Kucuk U. Determining Orthorexia Nervosa Tendency among the Students of Health Sciences Faculty: The Case of Artvin Coruh University. Archives of Current Research International.2019; 17(2): 1-7.
 • 9. Altun HK, Keser I, Bozkurt S. Comparison of eating attitudes and the susceptibility to orthorexia nervosa of students in health-related fields and those in other fields. Iranian Journal of Public Health.2020; 49(3): 495-502.
 • 10. Çiçekoğlu P, Tunçay GY. A comparison of eating attitudes between vegans/vegetarians and nonvegans/nonvegetarians in terms of orthorexia nervosa. Archives of Psychiatric Nursing.2018; 32(2): 200-205.
 • 11. Gramaglia C, Gambaro E, Delicato C, et al. Orthorexia nervosa, eating patterns and personality traits: a cross-cultural comparison of Italian, Polish and Spanish university students. BMC psychiatry.2019; 19(1): 1-11.
 • 12. Aslan H, Aktürk Ü. Demographic characteristics, nutritional behaviors, and orthorexic tendencies of women with breast cancer: a case–control study. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity.2020; 25(5): 1365-1375.
 • 13. Aktürk Ü, Gül E, Erci B. The effect of orthorexia nervosa levels of nursing students and diet behaviors and socio-demographic characteristics. Ecology of Food and Nutrition. 2019; 58(4): 397-409.
 • 14. Duran S, Ergün S, Çalışkan T, Karadaş A. Hemşirelik öğrencilerinin yeme tutumları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Sted.2016; 25(1): 6-12.
 • 15. Tek N, Karaçil ME. Sağlık Profesyonellerinde Sağlıklı Beslenme Kaygısı: Ortoreksiya Nervoza. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.2016; 1(2):59-71.
 • 16. Pehlivan E, Mete E, Fırıncı B, Doğan E. Üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nervoza yaygınlığı ve sağlık okuryazarlığı ile ilişkisi. Estüdam Halk Sağlığı Dergisi.2019; 4(2): 166-175.
 • 17. Aydın L, Yücel Çınar Ş. Anxiety and comfort levels of nursing students. Journal of Nursing Education and Practice.2014; 4(8): 179-187.
 • 18. Hamurcu TGÖ. Hemşirelik öğrencilerinde sosyal medya kullanımının ortoreksiya nervoza üzerine etkisi. [Yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; 2019.
 • 19. Tosyalı H, Sütçü CS. Sağlık iletişiminde sosyal medya kullanımının bireyler üzerindeki etkileri. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.2016; 3(2): 3-22.
 • 20. Bosi ATB, Camur D, Güler C. Prevalence of orthorexia nervosa in resident medical doctors in the faculty of medicine (Ankara, Turkey). Appetite.2007. 49(3): 661-666.
 • 21. Dell’Osso L, Carpita B, Muti D, Cremone IM, Massimett, G, Diadema E, Carmassi C. Prevalence and characteristics of orthorexia nervosa in a sample of university students in Italy. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity.2018; 23(1), 55-65.
 • 22. Yeşil E, Turhan B, Tatan D, Şarahman C, Saka M. The effect of gender to orthorexia nervosa tendency in adults. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi.2018; 7(1): 1-9.
 • 23. Brytek-Matera A, Donini LM, Krupa M, Poggiogalle E, Hay P. Orthorexia nervosa and self-attitudinal aspects of body image in female and male university students. Journal of Eating Disorders.2015; 3(1): 1-8.
 • 24. Varga M, Thege BK, Dukay-Szabó S, Túry F, Van Furth EF. When eating healthy is not healthy: orthorexia nervosa and its measurement with the Orto-15 in Hungary. BMC Psychiatry.2014; 14(1): 1-11.
 • 25. Missbach B, Hinterbuchinger B, Dreiseitl V, Zellhofer S, Kurz C, König J. When eating right, is measured wrong! A validation and critical examination of the Orto-15 questionnaire in German. PloS one.2015; 10(8): e0135772.

Hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve yeme tutumlarının ortoreksiya nevrozaya etkisi

Year 2022, Volume: 15 Issue: 3, 490 - 497, 31.12.2022
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1100149

Abstract

Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve yeme tutumlarının ortoreksiya nevrozaya etkisinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın evrenini KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturdu. Örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 164 öğrenci oluşturdu. Veriler Google form aracılığıyla tanıtıcı anket formu, yeme tutumu ölçeği ve orto-15 ölçeği kullanılarak toplandı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %58.5’inin düzenli yemek alışkanlığının olduğu, %70.7’sinin öğün atladığı, yeme tutumu ölçek puanı ortalamasının 37.98 ±3.46, Orto-15 ölçeği puan ortalamasının ise 37.97±3.45 olduğu belirlendi. Sonuç: Öğrencilerin beden kitle indeksinin normal aralıkta olduğu ancak yeme davranış bozukluğu riskinin yüksek olduğu, ortoreksiya nevrozaya yatkınlıklarının da normal olduğu belirlendi.

References

 • 1. Oğur S, Aksoy A, Selen H. Üniversite öğrencilerinin yeme davranışı bozukluğuna yatkınlıkları: Bitlis Eren Üniversitesi örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi.2016; 5(1): 14-26.
 • 2. Arslantaş H, Adana F, Öğüt S, Ayakdaş D, Korkmaz A. Hemşirelik öğrencilerinin yeme davranışları ve ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) ilişkisi: kesitsel bir çalışma. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi.2017; 8(3): 137-144.
 • 3. Costa DG, Carleto CT, Santos VS, Haas VJ, Gonçalves RMDDA, Pedrosa LAK. Quality of life and eating attitudes of health care students. Revista Brasileira de Enfermagem.2018; 71(suppl4): 1642-1649.
 • 4. Özgenoğlu A, Dege G. Üniversite gençliğinde yeme bozukluğunun yordayıcıları olarak benlik saygısı ve beslenme eğitiminin ortoreksiya nervoza gelişmesi üzerine etkisi. Bozok Tıp Dergisi.2015; 5(3): 5-14.
 • 5. Alkan SA, Özdelikara A, Boğa NM. Hemşirelik öğrencilerinin yeme tutumunun belirlenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi.2016; 13(3): 250-257.
 • 6. Ulaş B, Uncu F, Üner S. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde olası yeme bozukluğu sıklığı ve etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.2013; 2: 15-22.
 • 7. Topbaş E, Bingöl G, Pelitli NS, Tezel H, Önder S, Şahin C. Üniversite Öğrencilerinde Anoreksiya Nevroza Belirtileri ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi.2019; 10(3): 204-210.
 • 8. Dokumacioglu E, Badem K, Kucuk U. Determining Orthorexia Nervosa Tendency among the Students of Health Sciences Faculty: The Case of Artvin Coruh University. Archives of Current Research International.2019; 17(2): 1-7.
 • 9. Altun HK, Keser I, Bozkurt S. Comparison of eating attitudes and the susceptibility to orthorexia nervosa of students in health-related fields and those in other fields. Iranian Journal of Public Health.2020; 49(3): 495-502.
 • 10. Çiçekoğlu P, Tunçay GY. A comparison of eating attitudes between vegans/vegetarians and nonvegans/nonvegetarians in terms of orthorexia nervosa. Archives of Psychiatric Nursing.2018; 32(2): 200-205.
 • 11. Gramaglia C, Gambaro E, Delicato C, et al. Orthorexia nervosa, eating patterns and personality traits: a cross-cultural comparison of Italian, Polish and Spanish university students. BMC psychiatry.2019; 19(1): 1-11.
 • 12. Aslan H, Aktürk Ü. Demographic characteristics, nutritional behaviors, and orthorexic tendencies of women with breast cancer: a case–control study. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity.2020; 25(5): 1365-1375.
 • 13. Aktürk Ü, Gül E, Erci B. The effect of orthorexia nervosa levels of nursing students and diet behaviors and socio-demographic characteristics. Ecology of Food and Nutrition. 2019; 58(4): 397-409.
 • 14. Duran S, Ergün S, Çalışkan T, Karadaş A. Hemşirelik öğrencilerinin yeme tutumları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Sted.2016; 25(1): 6-12.
 • 15. Tek N, Karaçil ME. Sağlık Profesyonellerinde Sağlıklı Beslenme Kaygısı: Ortoreksiya Nervoza. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.2016; 1(2):59-71.
 • 16. Pehlivan E, Mete E, Fırıncı B, Doğan E. Üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nervoza yaygınlığı ve sağlık okuryazarlığı ile ilişkisi. Estüdam Halk Sağlığı Dergisi.2019; 4(2): 166-175.
 • 17. Aydın L, Yücel Çınar Ş. Anxiety and comfort levels of nursing students. Journal of Nursing Education and Practice.2014; 4(8): 179-187.
 • 18. Hamurcu TGÖ. Hemşirelik öğrencilerinde sosyal medya kullanımının ortoreksiya nervoza üzerine etkisi. [Yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; 2019.
 • 19. Tosyalı H, Sütçü CS. Sağlık iletişiminde sosyal medya kullanımının bireyler üzerindeki etkileri. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.2016; 3(2): 3-22.
 • 20. Bosi ATB, Camur D, Güler C. Prevalence of orthorexia nervosa in resident medical doctors in the faculty of medicine (Ankara, Turkey). Appetite.2007. 49(3): 661-666.
 • 21. Dell’Osso L, Carpita B, Muti D, Cremone IM, Massimett, G, Diadema E, Carmassi C. Prevalence and characteristics of orthorexia nervosa in a sample of university students in Italy. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity.2018; 23(1), 55-65.
 • 22. Yeşil E, Turhan B, Tatan D, Şarahman C, Saka M. The effect of gender to orthorexia nervosa tendency in adults. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi.2018; 7(1): 1-9.
 • 23. Brytek-Matera A, Donini LM, Krupa M, Poggiogalle E, Hay P. Orthorexia nervosa and self-attitudinal aspects of body image in female and male university students. Journal of Eating Disorders.2015; 3(1): 1-8.
 • 24. Varga M, Thege BK, Dukay-Szabó S, Túry F, Van Furth EF. When eating healthy is not healthy: orthorexia nervosa and its measurement with the Orto-15 in Hungary. BMC Psychiatry.2014; 14(1): 1-11.
 • 25. Missbach B, Hinterbuchinger B, Dreiseitl V, Zellhofer S, Kurz C, König J. When eating right, is measured wrong! A validation and critical examination of the Orto-15 questionnaire in German. PloS one.2015; 10(8): e0135772.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Articles
Authors

Emine Kaplan Serin 0000-0002-7327-9167

Kevser Işık 0000-0001-9081-7660

Ebru Yıldız Karadeniz 0000-0002-9327-0653

Publication Date December 31, 2022
Submission Date April 7, 2022
Acceptance Date July 22, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 15 Issue: 3

Cite

APA Kaplan Serin, E., Işık, K., & Yıldız Karadeniz, E. (2022). Hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve yeme tutumlarının ortoreksiya nevrozaya etkisi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(3), 490-497. https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1100149
AMA Kaplan Serin E, Işık K, Yıldız Karadeniz E. Hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve yeme tutumlarının ortoreksiya nevrozaya etkisi. Mersin Univ Saglık Bilim derg. December 2022;15(3):490-497. doi:10.26559/mersinsbd.1100149
Chicago Kaplan Serin, Emine, Kevser Işık, and Ebru Yıldız Karadeniz. “Hemşirelik öğrencilerinin Sosyo-Demografik özellikleri Ve Yeme tutumlarının Ortoreksiya Nevrozaya Etkisi”. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15, no. 3 (December 2022): 490-97. https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1100149.
EndNote Kaplan Serin E, Işık K, Yıldız Karadeniz E (December 1, 2022) Hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve yeme tutumlarının ortoreksiya nevrozaya etkisi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 3 490–497.
IEEE E. Kaplan Serin, K. Işık, and E. Yıldız Karadeniz, “Hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve yeme tutumlarının ortoreksiya nevrozaya etkisi”, Mersin Univ Saglık Bilim derg, vol. 15, no. 3, pp. 490–497, 2022, doi: 10.26559/mersinsbd.1100149.
ISNAD Kaplan Serin, Emine et al. “Hemşirelik öğrencilerinin Sosyo-Demografik özellikleri Ve Yeme tutumlarının Ortoreksiya Nevrozaya Etkisi”. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15/3 (December 2022), 490-497. https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1100149.
JAMA Kaplan Serin E, Işık K, Yıldız Karadeniz E. Hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve yeme tutumlarının ortoreksiya nevrozaya etkisi. Mersin Univ Saglık Bilim derg. 2022;15:490–497.
MLA Kaplan Serin, Emine et al. “Hemşirelik öğrencilerinin Sosyo-Demografik özellikleri Ve Yeme tutumlarının Ortoreksiya Nevrozaya Etkisi”. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 15, no. 3, 2022, pp. 490-7, doi:10.26559/mersinsbd.1100149.
Vancouver Kaplan Serin E, Işık K, Yıldız Karadeniz E. Hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve yeme tutumlarının ortoreksiya nevrozaya etkisi. Mersin Univ Saglık Bilim derg. 2022;15(3):490-7.

MEU Journal of Health Sciences Assoc was began to the publishing process in 2008 under the supervision of Assoc. Prof. Gönül Aslan, Editor-in-Chief, and affiliated to Mersin University Institute of Health Sciences. In March 2015, Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz undertook the Editor-in Chief position and since then he has been in charge.

Publishing in three issues per year (April - August - December), it is a multisectoral refereed scientific journal. In addition to research articles, scientific articles such as reviews, case reports and letters to the editor are published in the journal. Our journal, which has been published via e-mail since its inception, has been published both online and in print. Following the Participation Agreement signed with TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park in April 2015, it has started to accept and evaluate online publications.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by Turkey Citation Index since November 16, 2011.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by ULAKBIM Medical Database from the first issue of 2016.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by DOAJ since October 02, 2019.

Article Publishing Charge Policy: Our journal has adopted an open access policy and there is no fee for article application, evaluation, and publication in our journal. All the articles published in our journal can be accessed from the Archive free of charge.

154561545815459

Creative Commons Lisansı
This work is licensed with Attribution-NonCommercial 4.0 International.