Year 2018, Volume 2 , Issue 1, Pages 19 - 35 2018-07-30

13. ve 14. Yüzyılda Anadolu'da Ahilik Teşkilatı, Etkisi ve Siyaseti

Aysel AKSOY [1]


Ahilik ile ilgili yapılan çalışmaların çokluğu kaynak bulmak açısından çok faydalı olmaktadır. Sosyal, ekonomik, dini, ahlaki ve siyasi etkisi bulunan ahi teşkilatının toplumdan etkilenip aynı zamanda toplumu da etkilediği bilinen bir gerçektir. Çok farklı yönden ele alınması mümkün olan ahi teşkilatının siyasi duruşu ve etkisi de oldukça önemlidir. Bu yüzden, devletlerin oluşumunda ve geçirdikleri değişim-dönüşüm süreçlerinde ahilik teşkilatının kendini nasıl konumlandırdığını anlamak gerekmektedir. Bu çalışma, ahi teşkilatının siyasi yönünü ele almak üzere ortaya konulmaktadır. Çalışmada, ahi teşkilatının ne olduğunu anlamanın yanı sıra teşkilatın Anadolu’daki ekonomik, toplumsal ve bireysel etkileri irdelenecektir. Ayrıca Anadolu’da etkin pek çok alanda var olan Ahi teşkilatının siyasi yönü tartışılacaktır. Bununla beraber şu sorular üzerinde durulacaktır: Ahi teşkilatı siyasileşen bir oluşum mudur? Teşkilatın siyasi anlayışı ne / neler olmuştur? Teşkilatın siyasi tutumunu belirleyen faktörler nelerdir?

Ahilik, Anadolu, Ekonomi, Siyaset, Toplum
 • İbn Batuta, İbn Batuta Seyahatnamesi, C.1. Çeviren: Sait Aykut. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 2004.
 • Atik, Kayhan. Ahilik ve Siyaset, 57. Erişim, 23 Aralık 2017. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/66690 .
 • Bayram, Mikail. Ahi Evren ve Ahi Teşkilâtı’nın Kuruluşu. Konya: Damla Matbaacılık, 1991.
 • Demir, Galip. “Ahilik ve Çalısma, Bilim, Akıl, Ahlak.” Perpa Dergisi, 3: 22 (1993).
 • Demirpolat, Anzavur ve Akça, Gürsoy. “Ahilik ve Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Katkılar.” Erişim 24 Aralık 2017. http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/viewFile/275/265 .
 • Doğru, Halime. 16. Yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı. İstanbul: Afa Yayınları, 1992.
 • Durak, İbrahim ve Yücel, Atilla. “Ahiliği Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları.” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, No:15, 2010.
 • Ekinci, Yusuf. Ahilik. 10. Baskı. Ankara: Özgün Matbaacılık, 2008. ____________. Ahilik, 3. Baskı. Ankara: Sistem Ofset, 1991.
 • Gülerman, Adnan ve Taştekil, Sevde. “Ahi Teşkilatının Türk toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri.” Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Gelenek Görenek ve İnançlar Dizisi 194:16, 1993.
 • Güllülü, Sebahattin. Ahi Birlikleri. İstanbul: Ötüken Yayınları, 1992. Kayadibi, Fahri. “Anadolu Selçuklu Döneminde Ahi Teşkilatında Eğitim.” Erişim, 19 Aralık, 2017. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/101044 .
 • Özerkmen, Necmettin. “Ahiliğin Tarihsel-Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları-Sosyolojik Yaklaşım.”Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 44:2, 2002.
 • Öztürk, Nurettin. “Ahilik Teşkilatı ve Günümüz Ekonomisi, Çalışma Hayatı ve İş Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi.” Erişim 22 Aralık 2017. http://ahilik.net/wp-content/uploads/2010/09/sosyalguvenlik.pdf .
 • Şimşek Muhittin. TKY ve Tarihteki Bir Uygulaması, Ahilik. İstanbul: Hayat Yayınları, 2002. Yönetim Dizisi:21.
 • Taeschner, Franz. “ İslam Ortaçağında Futuvva (Fütüvvet Teşkilatı).” Çeviren: Fikret Işıltan. İ.Ü.İ.F.M., C: 15, 1953-1954.
 • Turan, Namık Sinan. “Selçuklu ve Osmanlı Anadolu’sunda Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Gelişim Süreci.” Erişim 21 Aralık 2017. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/9098 .
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Author: Aysel AKSOY (Primary Author)
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 12, 2018
Acceptance Date : June 23, 2018
Publication Date : July 30, 2018

APA Aksoy, A . (2018). 13. ve 14. Yüzyılda Anadolu'da Ahilik Teşkilatı, Etkisi ve Siyaseti . Medeniyet ve Toplum Dergisi , 2 (1) , 19-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/metder/issue/40858/423108