Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 521 - 540 2019-01-29

The Reconstructıon of Urban Life in Light of Informatıon and Communıcatıon Technologıes and an Example From Anatolia, Turkey: Smart City Applications of Sivas Municipality
Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları

Güney NAİR [1]


The phenomena of urban and urbanity symbolize modernity as a dynamic structure that closely monitors and implements change against customs. In order to meet the growing and complex human needs in modern cities, numerous activities — from urban transportation to services such as security, energy, water and waste management, housing and life, and public services — aim to ensure that citizens live comfortably and peacefully. However, such activities bring ever increasing problems. Research shows that industrialization and urban life are the most important sources of environmental disasters and emphasizes the concerns that environmental problems can spell disaster for the end of the life on earth if no solutions can be created.

Having said that, today, the results obtained from the applications of information and communication technologies developed for urban life have begun to create a hope for the future of humanity and cities. Environmentally friendly smart city applications are increasing rapidly, successful applications are becoming models, and successful models are put into practice in a variety of regions of the world. With the help of the “instant communication” capability provided by communication technologies, any successful urban practice can be learned from any region of the world in a short period of time. Smart city applications targeting sustainability, economic development and improvement of the quality of life contribute to the development of new perspectives in planning, operation and implementation processes in terms of solution-oriented, innovative and environmentalist cities, and cities that are worth living in. At the same time, attempts are made through eco-technological applications to minimize the damage caused to the environment. Costs are reduced and savings are achieved on the one hand; and on the other hand, cities that are smart and that observe ecological balance create a hope for a more livable world. In this sense, Sivas Municipality also closely monitors urban developments in the world.

Today’s world is in an essential and historical transformation process in terms of the urban phenomenon. This transformation is necessary and even mandatory in order to resolve environmental problems and to secure the future of the world. Therefore, by taking this transformation process into consideration, this study aims to demonstrate that environmental problems can be minimized in the future based on short-term tangible data of smart city applications and that urban citizens can live more comfortably with the opportunities offered through information and communication technologies. In line with the results from the examples of applications in important cities of the world, a city (Sivas) in the Central Anatolian Region of Turkey was taken as an example. An attempt was made by examining the applications to exercise due diligence in light of the information obtained through a literature review and the interview technique.


Kent ve kentlilik olguları, geleneğin karşısında değişimi yakından izleyen ve uygulayan dinamik bir yapı olarak modernliği sembolize etmektedir. Modern kentlerde, giderek artan ve karmaşıklaşan insan ihtiyaçlarının karşılanması için kent içi ulaşımdan başlayarak, güvenlik, enerji, su ve atık yönetimi, konut ve yaşam, kamusal hizmetler gibi sayısız alanda yapılan çalışmalar bir yandan kentlinin rahat ve huzur içinde yaşamasını hedeflerken, diğer yandan giderek artan sorunları beraberinde getirmektedir. Araştırmalar, çevresel felaketlerin en önemli kaynağı olarak sanayileşme ve kent yaşamını göstermekte, çözüm üretilememesi halinde çevresel sorunların dünya yaşamının sonunu hazırlayabileceği endişeleri dillendirilmektedir.

Ancak, günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinin ketsel yaşama dönük uygulamalarından elde edilen sonuçlar, insanlığın ve kentlerin geleceği için bir umut oluşturmaya başlamaktadır. Çevre dostu akıllı kent (Smartcity) uygulamaları hızla artmakta, başarılı uygulamalar model oluşturmakta ve başarılı modeller dünyanın çeşitli bölgelerinde hayata geçirilmektedir. İletişim teknolojilerinin sağladığı “anlık haberleşme” sayesinde her başarılı kentsel uygulama kısa sürede dünyanın herhangi bir yöresinden öğrenilebilmektedir. Sürdürülebilirlik, ekonomik gelişim ve yaşam kalitesinin arttırılmasını amaçlayan akıllı kent uygulamaları, çözüm odaklı, yenilikçi, çevreci, yaşanılabilir kentler konusunda planlama, işletme ve uygulama süreçlerinde yeni bakış açılarının gelişmesine katkı sağlarken, eko-teknolojik uygulamalarla çevreye verilen zarar en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bir yandan maliyetler düşürülerek tasarruf sağlanırken, diğer yandan akıllı ve ekolojik dengeyi gözeten kentler, daha yaşanılır bir dünya için umut oluşturmaktadırlar. Bu anlamda Sivas Belediyesi de dünyadaki kentsel gelişmeleri yakından izlemektedir.

Günümüz dünyası kent olgusu açısından önemli ve tarihsel bir dönüşüm sürecindedir. Bu dönüşüm çevre sorunlarının ortadan kaldırılması ve dünyanın geleceğinin güvence altına alınması noktasında gerekli ve zorunludur. Dolayısıyla çalışma, bu dönüşüm sürecini dikkate alarak, akıllı kent uygulamalarının kısa dönemli somut verilerinden hareketle çevresel sorunların gelecekte en aza indirilebileceğini ve kentlilerin bilgi-iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklarla daha konforlu yaşam sürebileceklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Önemli dünya kentlerindeki uygulama örneklerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda ülkemizden Orta Anadolu’da bir kent (Sivas) örnek olarak alınmış, uygulamalar incelenerek, literatür taraması ve mülakat tekniği ile elde edilen bilgiler ışığında bir durum tespiti ortaya konmaya çalışılmıştır.

  • Amsterdamsmartcity. “Amsterdam Innovation Arena”. https://amsterdamsmartcity. com/ projects/ amsterdam-arena (Erişim:21/07/2018).Bozloğan Recep (2007), “Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesinin Tarihsel Arka Planı”, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Kitap 50, http://iibf. kocaeli.edu.tr/ceko/ssk/kitap50/39.pdf. (Erişim: 21.07.2018).British Broadcasting Corporation. “Glow in the dark road markings have been unveiled on a 500m stretch of highway in the Netherlands”. https://www.bbc.com/news/technology-27021291 (Erişim:21/07/2018).Casciati Fabio, Casciati Sara, Fuggini Clemente, et al. (2016). Framing a satellite based asset tracking (SPARTACUS) within smart city technology. Journal of Smart Cities Volume 2, Issue 2. Pp:40-48.Cohen Boyd The Smart City Whel. https://www.smart-circle.org/smartcity/blog/boyd-cohen-the-smart-city-wheel/ (Erişim:10/09/208).Edwards Steven (2015). “10 things you didn’t know about the world’s population”. https://www.unfpa.org/news/10-things-you-didn%E2%80%99t-know-about world%E2%80 %99s-population) 13 April 2015.Elvan Lütfi (2017). Akıllı Şehirler: Lüks Değil İhtiyaç. İtü Vakfı Dergisi. S:6-9.Ercoşkun Özge Y. (2016). Ultimate ICT Network in Turkey For Smart Cities. Planlama Dergisi. 26 (2). Ss:130-146.Ergu Elif “İstanbul’a Yapılacak Yeni Şehirler Akıllı Olacak mı” Vatan Gazetesi, 11/08/2012. http://www.gazetevatan.com/elif-ergu-472888-yazar-yazisi-istanbul-a-yapilacak-yeni--sehirler--akilli-olacak-mi-/ (Erişim:22/07/2018).Giddens Anthony (2005). Sosyoloji. (Çev. Z. Mercan). Ankara: Ayraç.Harper, Charles L. (1996). Environment and Society: Human Perspectives on Environmental Issues. New Jersey: Printice Hill.İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı (2017). Bu Sayıda. İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Dergisi, Sayı:77.Jepson J. Edward Jr. (2001). Sustainability and Planning: Diverse Concepts and Close Associations. Journal of Planning Literature. 15(4). 499-510.Kammen M. Daniel, Sunter A. Deborah (2016). City-integrated renewable energy for urban sustainability.Https://gspp.berkeley.edu/research/featured. (Erişim:14/08/2018). Kamu Teknoloji Platformu (2016). Akıllı Kentler Masabaşı Araştırması http://www.akillisehirler.org. (Erişim: 22/07/2018).Kaparias Ioannis, Manassa Edouard, Eden Niv (2016). Policy-aware assessment of environmental impacts from transport in smart cities. Journal of Smart Cities. Volume 2, Issue 2. Pp: 60-68.Keleş, R. (1993). 21. Yüzyılın Eşiğinde Kent ve Çevre. Toplum ve Çevre. Ankara: Sosyoloji Derneği. s.23-33.Keleş Ruşen (2002). Kentleşme Politikası. Ankara: İmge Kitabevi.Lefebvre, Henri (2001). Kentsel Devrim. (Çev: S. Sezer). İstanbul: Sel.Komninos, Nicos (2006) The Architecture of Intelligent Cities. Intelligent Environments 06, Institution of Engineering and Technology, nd International Conference on Intelligent Environments, Institution of Engineering and Technology, Athens, 5-6 July 2006. pp. 13-20.)Macionis, Johnn (2012). Sosyoloji. Çev:V. Akan). Ankara: Nobel Yayınları.Marshall Gordon (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (Çev: O. Akınhay, D. Kömürcü). Ankara: Bilim-Sanat Yayınları.Nair Güney (2017). İlkel Toplumlardan Günümüze İnsan-Doğa İlişkileri Bağlamında Çevre Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme” Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 2. S:77-90.Osborne Richard (2006) Felsefe. İstanbul: Nokta Kitap.Pham Clarisse (2014). Smart Cıtıes ın Japan An Assessment on the Potential for EU-Japan Cooperation and Business Development. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. Tokyo.Park, Chris C. (1987). Acid Rain: Rhetoric and Realty. London: Methuen young boks.Sezal, İhsan (1992). Şehirleşme. Alternatif Üniversite dizisi no:9. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.Sınmaz, Serkan (2013). “Yeni Gelişen Planlama Yaklaşımları Çerçevesinde Akıllı Yerleşme Kavramı ve Temel İlkeleri”, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi Megaron. 8(2):76-86.Sullivan Colin “San Francisco Eyes Goal of 5100 Green Power by 2020”. http://www.nytimes.com/gwire/2010/12/14/14greenwire-san-francisco-eyes-goal-of-100-green-power-by-39895.html (Erişim:22/07/2018).Türkiye İstatistik Kurumu (2017) https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr. (Erişim: 25/04/2018).TBV (2016). Akıllı Şehir Yol Haritası.İstanbul.The World Bank (2008). World Development Indicators. Washington. D.C.Uçar Ahmet, Şemşit Sühal, Negiz Nilüfer “Avrupa Birliği Akıllı Kent Uygulamaları ve Türkiye’deki Yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. C. 22 Kayfor 15 Özel sayısı. S:1785-1798.Üçer, Z. Aslı Gürel. “Kentsel Politikaların Belirlenmesinde Bir Araç: Sürdürülebilirlik Göstergeleri” Çağdaş Yerel Yönetimler, 26(1) Ocak 2017 , s.103-124.Vanolo Alberto. (2014). “Smartmentality: The Smart City as Disciplinary Strategy”, Urban Studies, 51 (5): 883-898.Varol, Ç. (2017). Sürdürülebilir Gelişmede Akıllı Kent Yaklaşımı: Ankara’daki Belediyelerin Uygulamaları. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:26 Sayı 1 Ocak 2017, s.43-58.Williams, Raymond (1976). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. New York: Oxford University Press.world health organızatıon center for health development (2014).Annual Report 2013. http://www.who.int/kobe_centre/public ations/en_annualreport_2013. pdf. (Erişim:10.05.2018).https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf (Erişim: 22/07/2018)http://www.akillikentler.org/en-cok-okunanlar/3/9/-akilli-kentler-nedir.html (Erişim:25.09.2018)https://www.bbc.com/turkce/haberler-39846459 (Erişim:23/07/2018).http://www.cityofsantacruz.com/government/city-departments/police (Erişim:15/6/2018).http://www.nytimes.com/gwire/2010/12/14/14greenwire-san-francisco-eyes-goal-of-100- (Erişim:16/6/2018).green-power-by-39895.html (Erişim:22/07/2018). http://www.sivas.gov.tr/il-adinin-tarihcesi (Erişim:25/07/2018).http://sivas.bel.tr/icerik/67/1013/network-altyapisi-yenilendi.aspx (Erişim:26/07/2018).http://www.smartsantander.eu/ (Erişim:28/06/2018).(https://www.upr-info.org/database/) (Erişim:30/6/2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6165-9672
Author: Güney NAİR (Primary Author)
Institution: Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 29, 2019

Bibtex @research article { mjss463885, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {521 - 540}, doi = {10.33206/mjss.463885}, title = {Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları}, key = {cite}, author = {Nai̇r, Güney} }
APA Nai̇r, G . (2019). Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 521-540 . DOI: 10.33206/mjss.463885
MLA Nai̇r, G . "Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 521-540 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/42874/463885>
Chicago Nai̇r, G . "Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 521-540
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları AU - Güney Nai̇r Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.463885 DO - 10.33206/mjss.463885 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 521 EP - 540 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.463885 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.463885 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları %A Güney Nai̇r %T Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.463885 %U 10.33206/mjss.463885
ISNAD Nai̇r, Güney . "Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (January 2019): 521-540 . https://doi.org/10.33206/mjss.463885
AMA Nai̇r G . Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları. MJSS. 2019; 8(1): 521-540.
Vancouver Nai̇r G . Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 521-540.