MANAS Journal of Social Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1694-7215 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Kyrgyz-Turkish Manas University |


MANAS Journal of Social Studies

Publication Frequency: 4th issues per year ( January , April , July , October )

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Web site : http://journals.manas.kg/mjsr/index.php

e-mail: kursadyilmaz@gmail.com, journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg


Publishing issues:

Labor Economics, Literature, Education, Psychology, Fine Arts, Law, Economics, Philosophy, Divinity, Local Governments, Public Economics, Media and Communication, Management, Accounting and Finance, Marketing, Psychology, Health Management, Political Sciences and Public Administration, Sociology, Sport Sciences, History, Tourism, Turkish Language, International Economics, International Relations, Production Management, Management Information Systems, Management and Organization.


Abstracting & indexing

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCOhost, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Database.

MANAS Journal of Social Studies

ISSN 1694-7215 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Kyrgyz-Turkish Manas University |
Cover Image


MANAS Journal of Social Studies

Publication Frequency: 4th issues per year ( January , April , July , October )

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Web site : http://journals.manas.kg/mjsr/index.php

e-mail: kursadyilmaz@gmail.com, journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg


Publishing issues:

Labor Economics, Literature, Education, Psychology, Fine Arts, Law, Economics, Philosophy, Divinity, Local Governments, Public Economics, Media and Communication, Management, Accounting and Finance, Marketing, Psychology, Health Management, Political Sciences and Public Administration, Sociology, Sport Sciences, History, Tourism, Turkish Language, International Economics, International Relations, Production Management, Management Information Systems, Management and Organization.


Abstracting & indexing

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCOhost, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Database.

Volume 9 - Issue 2 - Apr 24, 2020
 1. Kentleşme Sürecinde Dini Hayat: Başakşehir Örneği
  Pages 637 - 647
  İdris AYDIN
 2. Türkmen Atasözlerinde Meslek Adları
  Pages 648 - 664
  Levent DOĞAN
 3. Oluşumsal Yapısalcılığın İlkeleri ve Zola’nın Emek Adlı Romanı Üzerinde Çözümleme
  Pages 665 - 683
  Serhat TERTEMİZ , İrfan ATALAY
 4. Ergenlerde Gözlenen Boyun Eğiciliğin Onların Kişiler Arası Problem Çözme Yaklaşımları Üzerindeki Etkisi
  Pages 684 - 694
  Ahmet Selçuk YILMAZ , Mehmet Engin DENİZ
 5. Oyun Terapisiyle Bütünleştirilmiş Grupla Psikolojik Danışmanın İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi
  Pages 695 - 708
  Esra TEKE , Abdullah SÜRÜCÜ
 6. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri
  Pages 709 - 718
  Feyzullah EZER , Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ
 7. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çoklu Zekâ Alanları ile Çevreye Karşı Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 719 - 730
  Hilal GENÇ , Emel ARSLAN
 8. Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 731 - 740
  Kürşad YILMAZ , Mustafa ÇELİK
 9. Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 741 - 751
  Murat GÖKALP , Fatih SOYKAN
 10. Ergenlerin Umutsuzluk ve Psikolojik Sağlamlıklarının Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi
  Pages 752 - 763
  Neriman Özge GÖKÇE , Bülent DİLMAÇ
 11. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Dersindeki Sınıf İçi Öğretim Uygulamaları
  Pages 764 - 777
  Serdar YEŞİL , Mecit ASLAN
 12. Reproduction of Social Inequality in Education by Transferring Cultural Capital
  Pages 778 - 797
  Taner ATMACA , Ayhan AYDIN
 13. Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 798 - 808
  Ümit DEMİR
 14. Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Pages 809 - 821
  Vedat AKTEPE , Elvan YALÇINKAYA , Mevlüt GÜNDÜZ , Murat TEMUR
 15. E7 Ülkelerinde Kilit Sektör Analizi
  Pages 822 - 833
  Abdullah TOPCUOĞLU , Fatih Volkan AYYILDIZ
 16. The Modelling of Exchange Rate Volatility Using Arch-Garch Models: The Case of Turkey
  Pages 834 - 843
  Fuat SEKMEN , Galip Afşin Ravanoğlu
 17. The Relationship between CO2 Emission, Non-Renewable Energy Consumption and Economic Growth: A Case of Turkey
  Pages 844 - 857
  Kemal ERKİŞİ , Duygu ÇELİK
 18. Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri
  Pages 858 - 871
  Musa BAYIR
 19. Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma
  Pages 872 - 885
  Yasin KARADENİZ , Çiğdem ÖZKAN
 20. Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 886 - 898
  Bahadır Burak SOLAK , Zöhre AKYOL
 21. Etik İklim Algısının Bireysel Yenilikçilik Üzerine Etkisinde Örgüt Kültürünün Düzenleyici Rolü
  Pages 899 - 915
  Edip ÖRÜCÜ , Görkem AKGÜL , Binnaz CİNAR
 22. Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Pages 916 - 926
  Gözde KOSA
 23. Y Kuşağının Kariyer Algısı ve Gelecek Beklentisi: Kocaeli Organize Sanayi Bölgesi Örneği
  Pages 927 - 945
  Gözde MERT , Serdar NESLİHANOĞLU
 24. Tüketicilerinin Karar Verme Tarzlarının İncelenmesi: Türk Dünyası Örneği
  Pages 946 - 957
  Niyazi GÜMÜŞ , Şükran KARACA
 25. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin CHAID Analizi İle İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Pages 958 - 972
  Özgül ÇÜRÜK , Zübeyir BAĞCI
 26. Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 973 - 984
  Serap YURTTAKALAN , Cavit YEŞİLYURT
 27. İşletme Yöneticilerinin Coğrafi İşaret Tesciline Yönelik Bakış Açıları: Gümüşhane İli Örneği
  Pages 985 - 994
  Songül Seda KAMBER TAŞ , Sedat TAŞ
 28. Schwarzt’ın Sosyal Değerler Modelindeki Bireysel Değerlere Göre Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Tüketim Davranışlarının İsimsel Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi
  Pages 995 - 1009
  Tahir BENLİ , Yıldıray KIZGIN
 29. Siyasal ve Sosyal Bağlamda Mankurt Kavramının Türk Yazılı Basınında Metaforik Kullanımı
  Pages 1010 - 1030
  Dursun YİLMAZ , Murat SEZGİN
 30. Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği
  Pages 1031 - 1045
  Hayri ABAR
 31. Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1046 - 1058
  Nevzat ÇALIŞ , Şakir SAKARYA
 32. Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1059 - 1069
  Seyhan ÖZTÜRK , Sevgül EKİNCİ , Tuncer YILMAZ
 33. İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1070 - 1088
  Fatih GÜÇLÜ
 34. Acem Ali Kimdir? Osmanlı Dönemi Hassa Baş Mimarı Alaeddin Ali b. Abdullah’ın Kişiliği ve Mesleki Kimliği Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1089 - 1100
  Hüseyin Gürsel Gürsel BİLMİŞ
 35. Profesyonel Turist Rehberlerinin Kişilik Özellikleri İle Sundukları Hizmet Kalitesi Arasındaki İlişki
  Pages 1101 - 1116
  Aybüke ÖZSOY , Ahmet TAYFUN
 36. Food-related Barriers to Gastronomy and Tourism: The Role of Food Allergies and Diet Preferences
  Pages 1117 - 1129
  Serdar EREN
 37. Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi
  Pages 1130 - 1141
  Mehmet Fatih ÇÖMLEKÇİ , Neriman HOCAOĞLU BAHADIR
 38. Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi
  Pages 1142 - 1156
  Mustafa KARACA , Mehmet Ali GAZİ , Caner ÇAKI
 39. İslâm Devletinin Diğer İslâm Devletiyle Savaşmasının Meşru ve Gayri Meşru Olduğu Durumlar
  Pages 1157 - 1167
  Ahmet Özdemir
 40. Кыргыз Тилиндеги “Той” Концептинин Улуттук Мазмуну
  Pages 1168 - 1179
  Burul Saginbayeva
 41. İvan Bunin’in “Arsenyev’in Yaşamı” Adlı Romanında Klasik Rus Edebiyatı Yansımaları
  Pages 1180 - 1186
  Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR
 42. Sanal Dünyalar Çerçevesinde Oyun Ekonomisi ve Vergilendirilmesi
  Pages 1187 - 1197
  Yusuf TEMÜR
 43. Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma
  Pages 1198 - 1217
  M. Nur ERDEM
 44. Bilgi Çağında Yükseköğretim Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler
  Pages 1218 - 1226
  Gencay KARAKAYA
 45. Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
  Pages 1227 - 1236
  Musa ÇAKIR , Tunay ASLAN
 46. Çocuk Emeğinin Dönüşümü: Ev İçi Üretimden Film Setlerine
  Pages 1237 - 1247
  Tülay TEKİN YILMAZ
 47. Hz. Muhammed (sav) Döneminde Çok Kültürlü Toplumsal Yapısıyla Medine’de “Birlikte Yaşama Modeli”nin Temelleri
  Pages 1248 - 1259
  Süleyman DİNÇER
 48. Amerika’da Niğdeli Bir Şahsiyet (1884-1976): Nicolas P. Aghnides
  Pages 1260 - 1267
  Şenay ATAM , Gülin ÖZTÜRK
 49. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak İnsan Kaynakları Planlaması ve Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 1268 - 1287
  Elbeyi Pelit , Ahmet Çetin
 50. Gözetim Toplumunun Siyaset, Devlet ve Demokraside Yansımaları: Algoritmik Vatandaşlık Odağında Bir Değerlendirme
  Pages 1288 - 1299
  Ümmühan KAYGISIZ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1694-5093 2001-2011
Indexes and Platforms