MANAS Journal of Social Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1694-7215 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Kyrgyz-Turkish Manas University |


MANAS Journal of Social Studies

Publication Frequency: 4th issues per year ( January , April , July , October )

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Web site : http://journals.manas.kg/mjsr/index.php

e-mail: kursadyilmaz@gmail.com, journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg


Publishing issues:

Labor Economics, Literature, Education, Psychology, Fine Arts, Law, Economics, Philosophy, Divinity, Local Governments, Public Economics, Media and Communication, Management, Accounting and Finance, Marketing, Psychology, Health Management, Political Sciences and Public Administration, Sociology, Sport Sciences, History, Tourism, Turkish Language, International Economics, International Relations, Production Management, Management Information Systems, Management and Organization.


Abstracting & indexing

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCOhost, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Database.

MANAS Journal of Social Studies

ISSN 1694-7215 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Kyrgyz-Turkish Manas University |
Cover Image


MANAS Journal of Social Studies

Publication Frequency: 4th issues per year ( January , April , July , October )

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Web site : http://journals.manas.kg/mjsr/index.php

e-mail: kursadyilmaz@gmail.com, journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg


Publishing issues:

Labor Economics, Literature, Education, Psychology, Fine Arts, Law, Economics, Philosophy, Divinity, Local Governments, Public Economics, Media and Communication, Management, Accounting and Finance, Marketing, Psychology, Health Management, Political Sciences and Public Administration, Sociology, Sport Sciences, History, Tourism, Turkish Language, International Economics, International Relations, Production Management, Management Information Systems, Management and Organization.


Abstracting & indexing

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCOhost, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Database.

Volume 9 - Issue 1 - Jan 27, 2020
 1. Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da İslamiyet ve Kaynakları
  Pages 1 - 18
  Hayati BEŞİRLİ , Zeynep Serap TEKTEN - AKSÜRMELİ , Ali ÜNAL
 2. Engelli Bireylerin Gözüyle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki Eğitim Durumlarının İncelenmesi
  Pages 19 - 33
  Abdurrahman MENGİ
 3. Relationship Between Emotional Eating and Big Five Personality Characteristics and Mood Disorder Symptoms
  Pages 34 - 46
  Ece TINMAZOĞLU , Neslim GUVENDER DOKSAT
 4. MIST Ülkelerinde İthalat, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi
  Pages 47 - 59
  Gökhan AKAR , Mehmet ÖZCAN
 5. External Debt and Economic Growth in Transition Countries: Case of Kyrgyzstan
  Pages 60 - 75
  Junus GANİEV , Damira BAİGONUSHOVA , Nurbek MADMAROV , Raziiakhan ABDİEVA
 6. Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı
  Pages 76 - 89
  Mustafa NAL
 7. BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması
  Pages 90 - 100
  Umut GÜMÜŞ , Hatice Can ÖZİÇ , Erkan ÇIBIK
 8. Depo Yeri Seçimi için Aralık Tip-2 Bulanık ÇKKV Tabanlı Hibrit Bir Yaklaşım
  Pages 101 - 114
  Ahmet ÇALIK
 9. Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları
  Pages 115 - 128
  Betül ÖZKAYA , Yelda ÜLKER
 10. Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma
  Pages 129 - 143
  Merve Koçoğlu , Cansu Terzi
 11. Çalışanların Karanlık Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisinde Genel Öz-Yeterliliğin Düzenleyici Rolü
  Pages 144 - 154
  Emrah ÖZSOY , Kadir ARDIÇ
 12. Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 155 - 167
  Esra TÖRE
 13. İşyerlerinde Güvenlik İklimi Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımını Etkiler mi?
  Pages 168 - 177
  Hacer UĞUR , Ayten YILMAZ YAVUZ , Nuran MUMCU , Nurefşan AYDOĞAN
 14. Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
  Pages 178 - 189
  Kemal DEMİR , Üzeyir YILDIZ
 15. Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”
  Pages 190 - 198
  Mesut SOYALIN , Gökhan KERSE
 16. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
  Pages 199 - 208
  Mustafa KARACA , Ali BAYRAM , Yasemin HARMANCI
 17. Tüketici Davranışlarının Çevre Dostu Davranış Türleri Kapsamında İncelenmesi: Alanya Örneği
  Pages 209 - 221
  Üzeyir Kement
 18. Duygusal Zekânın Kültürel Zekâ Üzerine Etkisinin Analizi: Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 222 - 234
  Yavuz DEMİREL , Erol TURAN , Merve AKINCI
 19. Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği
  Pages 235 - 247
  Tülin AVCU
 20. The Reconstruction of the Mediated Public Sphere on Media Reporting of Migration: The Case of The Global Migration Film Festival
  Pages 248 - 260
  Dilan CIFTCI
 21. Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi
  Pages 261 - 273
  Özlem ÇAKIR , Filiz METE
 22. Marka İletişiminde Sosyal Medya ve Çevrimiçi Etkileşim (Online Engagement) İlişkisi: Limasol Türk Kooperatif Bankası Örneği
  Pages 274 - 285
  Sevilay ULAŞ
 23. Popüler Sinemada Mistik Bir Aşk Masalı Örneği: ‘Suyun Sesi’ Filmi
  Pages 286 - 300
  UFUK UĞUR , Sezen ALTAY
 24. The Comparison of Two Different Election Campaign Films in Terms of Their Approaches towards National History and Development
  Pages 301 - 312
  Yusuf DEVRAN , Fahad SHAHZAD
 25. Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği
  Pages 313 - 326
  Arzu MERİÇ
 26. Bir Aktif İstihdam Politikası Olarak Sosyal Çalışma Programı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 327 - 340
  Bülent ARPAT
 27. Şeffaflığı Arttırmaya Yönelik Mekanizmalar ve Finansal Başarının Şeffaflık Üzerindeki Etkisi: BIST XKURY’de Bir Araştırma
  Pages 341 - 359
  Mustafa MORTAŞ , Serhat ŞAMİL
 28. Sezgisel Bulanık Mantık ve Entropi Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Finansal Performans Analizi: BİST’de İşlem Gören Enerji Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 360 - 372
  Reşat KARCIOĞLU , Selçuk YALÇIN , Ömer Faruk GÜLTEKİN
 29. Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama
  Pages 373 - 385
  Serkan ÖZDEMİR
 30. Kamu-Özel İşbirliği Modelinde Özel Sektör Teşvik Faktörleri: Şehir Hastaneleri Örneği
  Pages 386 - 401
  Yusuf UYSAL
 31. Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 402 - 410
  Nida ATEŞ , Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM
 32. Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygılarının Stresle Başaçıkma Tutumlarını Yordama Gücü
  Pages 411 - 422
  Selahattin AVŞAROĞLU , Asem İDAYEVA
 33. Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığıyla İlgili Tutumları: Keskin MYO Örneği
  Pages 423 - 434
  Atilla ALTUN , Barış DEMİREL
 34. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Öz-yeterlik İnançları ve Öğretim Tekniklerini Seçebilme Yeterlikleri
  Pages 435 - 448
  Aynur YILMAZ , Emrah ASLAN , Sinan AYAN
 35. Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 449 - 461
  Okan Aydın , Fatih YAŞARTÜRK
 36. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İnsan Haklarına Yönelik Tutumları
  Pages 462 - 469
  Gül ÇAVUŞOĞLU , Menderes KABADAYI , Ali Kerim YILMAZ , Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
 37. Düzenli Egzersiz Yapan 15-17 Yaş Grubu Kız Öğrencilerin Bazı Karaciğer Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi
  Pages 470 - 475
  M.fatih BİLİCİ , Ayça GENÇ
 38. Turizm Planlamasına Yerel Halkın Katılımı: Konya İlinde Bir Araştırma
  Pages 476 - 489
  Aynur GÜLENÇ BİRSEN , Yeliz PEKERŞEN
 39. 2018 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Stratejilerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  Pages 490 - 504
  Mehmet FİDAN
 40. Horasan Tasavvuf Geleneği Bağlamında Çankırı’da Bir Yesevî Muakkibi
  Pages 505 - 516
  Abdulselam ARVAS
 41. İslamiyetin Orta Asya Tarihi
  Pages 517 - 528
  Mesut AVCI
 42. Türk-İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmen-Öğrenci İlişkilerinin Ahlaki Çerçevesi
  Pages 529 - 538
  Mehmet KORKMAZ
 43. Vurun Kahpeye ve Cemile Bağlamında Tip ve Karakterlerin Karşılaştırmalı İncelemesi
  Pages 539 - 551
  Kemal GÖZ
 44. Oğuz Atay’ın Düşünsel Arka Planı: “Günlük”
  Pages 552 - 561
  Zeliha KAPUKAYA
 45. Cybernetics of Technology, Education and Politics in Technological Societies
  Pages 562 - 572
  Hüseyin TOLU
 46. Avrupa Birliği Tarihinde Bir Geri Adım: Brexit
  Pages 573 - 589
  Esra Sena TÜRKO , Sümeyye GÖKÇENOĞLU
 47. Mesai İçi Ve Dışı Boş Zaman Davranışlarının Yönetimi: Teorik Çerçeve
  Pages 590 - 604
  Ebru AYKAN , Zübeyir ÖZÇELİK
 48. Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi
  Pages 605 - 614
  Ömer ÇAMUR
 49. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme
  Pages 615 - 628
  Volkan GÖÇOĞLU
 50. Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı
  Pages 629 - 636
  Güntekin ŞİMŞEK
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1694-5093 2001-2011
Indexes and Platforms