Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 628 - 642 2019-01-29

Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği

Çetin AKKUŞ [1]


Günümüz toplumunda gerek harcanabilir gelirin artışı gerekse kısıtlı boş zaman algısı yeme içme ihtiyaçlarını dışarıda karşılama talebini giderek artırmıştır. Talepte yaşanan bu artış yiyecek içecek işletmelerinin sayısını da etkilemiştir. Artan bu rekabet ortamı işletmelerin salt yeme içme ihtiyaçları dışında tüketicilerin tüm duyularına hitap edecek bütünleşik bir hizmet sunmasını gerekli kılmıştır. Bu noktada tüketicilerin kararlarını etkilemede en önemli değişkenlerden biri de restoran atmosferi olmuştur. Sosyal medya kullanımının giderek tüm tabana yayılması nedeniyle sosyal medya araçlarından yararlanma durumu işletmeyi daha üst noktalara taşıyabilmektedir. Bu sebeple özellikle son yıllarda sosyal medya etkinliği işletmeler için oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin restoran atmosferi algısı ile sosyal medya paylaşımları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma Kastamonu’da bulunan bir tema restoranda iki ay süre ile yapılmıştır. Bu kapsamda toplam 400 katılımcıya anket uygulanmıştır. Araştırma neticesinde restoran ambiyansının sosyal medya paylaşımlarını etkilediği tespit edilmiştir. 

Restoran atmosferi, Sosyal medya, Tema restoran, Kastamonu
 • Ainin, S., Parveen, F., Moghavvemi, S., Jaafar, N. I. & Shuib, N. L. M. (2015). “Factors Influencing the Use of Social Media by SMEs and Its Performance Outcomes”, Industrial Management & Data Systems, 115(3), 570-588.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Geliştirilmiş 7. Baskı, Sakarya Yayıncılık.
 • Amaro, S., Duarte, P. & Henriques, C. (2016). “Travelers’ Use of Social Media: A Clustering Approach”, Annals of Tourism Research, 59, 1–15.
 • Atadil, H. A., Berezina, K., Yılmaz, B. S. & Çobanoğlu, C. (2010), “An Analysis of the Usage of Facebook and Twitter as a Marketing Tool in Hotels”, İşletme Fakültesi Dergisi, 11(2), 119-125.
 • Ariffin, H. F., Bibon, M. F. & Raja Abdullah, R. P. S. (2012). “Restaurant’s Atmospheric Elements: What the Customer Wants”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 38, 380-387.
 • Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees, Journal of Marketing, 56(2), 57–71.
 • Borges, B. (2009). Marketing 2.0 Bridging the Gap between Seller and Buyer through Social Media Marketing, Arizona: Wheatmark. Calefato, F., Lanubile, F. & Novielli, N. (2015). “The Role of Social Media in Affective Trust Building in Customer–Supplier Relationships”, Electronic Commerce Research, 15, 453–482.
 • Chung, N., Lee, S. & Han, H. (2015). “Understanding Communication Types on Travel Information Sharing in Social Media: A Transactive Memory Systems Perspective”, Telematics and Informatics, 32, 564-575.
 • Eryılmaz, B. & Zengin, B. (2014), “Sosyal Medyada Konaklama İşletmelerine Yönelik Tüketici Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Bilimi Dergisi, 2(1), 147-167.
 • Evans, D. (2008). Social Media Marketing: An Hour A Day. Indiana: Wiley Publishing.
 • Gentile, C., Spiller, N. & Noci, G. (2007). “How to Sustain the Customer Experience: An Overview of Experience Components that Co-create Value with the Customer”. European Management Journal, 25(5), 395-410. Ha, J. & Jang, S.C. (Shawn) (2010). “Effects of Service Quality and Food Quality: The Moderating Role of Atmospherics in an Ethnic Restaurant Segment”, International Journal of Hospitality Management, 29, 520–529.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. Seventh Edition, NJ: Prentice Hall.
 • Han, H. & Ryu, K. (2009). “The Roles of the Physical Environment, Price Perception, and Customer Satisfaction in Determining Customer Loyalty in the Restaurant Industry”, Journal of Hospitality & Tourism Research, 33, 487-510.
 • He, W., Wang, F.-K., Chen, Y. & Zha, S. (2017). “An Exploratory Investigation of Social Media Adoption by Small Businesses, Information Technology Management, 18, 149–160.
 • Heung, V. C. S. & Gu, T. (2012). “Influence of Restaurant Atmospherics on Patron Satisfaction and Behavioral Intentions”, International Journal of Hospitality Management, 31, 1167– 1177.
 • Holder, M. & Berndt, A. (2011). “The Effect of Changes in Servicescape and Service Quality Perceptions in a Maternity Unit”, International Journal of Health Care Quality Assurance, 24(5), 389-405.
 • Hudson, S., Roth, M. S., Madden, T. J., Hudson, R. (2015). “The Effects of Social Media on Emotions, Brand Relationship Quality, and Word of Mouth: An Empirical Study of Music Festival Attendees”, Tourism Management, 47, 68-76.
 • Hur, K., Kim, T. T., Karatepe, O. M. & Lee, G. (2017). “An Exploration of the Factors Influencing Social Media Continuance Usage and Information Sharing Intentions among Korean Travellers”, Tourism Management, 63, 170-178. İbiş, S. & Engin, Y. (2016). “Öğrencilerin Yiyecek ve İçecek İşletmesi Seçiminde Sosyal Medyanın Rolünün Belirlenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 322-336.
 • Jang, S. C. (Shawn), Liu, Y. & Namkung, Y. (2011). “Effects of Authentic Atmospherics in Ethnic Restaurants: Investigating Chinese Restaurants”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(5), 662 – 680.
 • Keskin, S. & Baş, M. (2015). “Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(3), 51-69.
 • Kim, S., Koh, Y., Cha, J. & Lee, S. (2015). “Effects of Social Media on Firm Value for U.S. Restaurant Companies”, International Journal of Hospitality Management, 49, 40–46.
 • Kim, S., Koh, Y., Cha, J. & Lee, S. (2015). “Effects of Social Media on Firm Value for U.S. Restaurant Companies”, International Journal of Hospitality Management, 49, 40–46.
 • Kim, W. G., Lim, H. & Brymer R. A. (2015). “The Effectiveness of Managing Social Media on Hotel Performance, International Journal of Hospitality Management, 44, 165–171.
 • Kim, W. G., Li, J. & Brymer R. A. (2016). “The Impact of Social Media Reviews on Restaurant Performance: The Moderating Role of Excellence Certificate”, International Journal of Hospitality Management, 55, 41–51.
 • Kotler, P. (1973). “Atmospherics as a Marketing Tool”, Journal of Retailing, 49(4), 48–64.
 • Köksal, Y., & Özdemir, Ş. (2013). “Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya'nın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 323-337.
 • Lin, I. Y. & Mattila, A. S. (2010). “Restaurant Servicescape, Service Encounter, and Perceived Congruency on Customers’ Emotions and Satisfaction”, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(8), 819-841.
 • Lyu, S. O. (2016). “Travel Selfies on Social Media as Objectified Self-Presentation”, Tourism Management, 54, 185-195. Memon, I., Chen, L., Majid, A., Lv, M., Hussain, I., Chen, G. (2015). “Travel Recommendation Using Geo-tagged Photos in Social Media for Tourist”, Wireless Personal Communications, 80, 1347–1362.
 • Meyer, C. & Schwager, A. (2007). “Understanding Customer Experience”. Harvard Business Review, Article Reprint No. R0702G, 1-11.
 • Munar, A. M. (2010). “Technological mediation and user created content in tourism”, CIBEM Working Paper Series, Copenhagen Business School, Denmark.
 • Munar, A. M. & Jacobsen, J. Kr. S. (2014). “Motivations for Sharing Tourism Experiences through Social Media”, Tourism Management, 43, 46-54.
 • Nezakati, H., Amidi, A., Jusoh, Y. Y., Moghadas, S., Aziz, Y. A., Sohrabinezhadtalemi, R. (2015). “Review of Social Media Potential on Knowledge Sharing and Collaboration in Tourism Industry”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172, 120-125.
 • Öz, M. (2015). “Social Media Utilization of Tourists for Travel-Related Purposes”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(5), 1003-1023.
 • Palmer, A. & Koenig-Lewis, N. (2009). “An Experiental, Social Network-Based Approach to Direct Marketing”, Direct Marketing: An International Journal, 3(3), 162-176.
 • Pine II, B. J. ve Gilmore, J. H. (2012). Deneyim Ekonomisi, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş Yeni Baskı. (Çev. Levent Cinemre). İstanbul: Optimist Yayınları, 30-3.
 • Rosenbaum, M. S. ve Massiah, C. (2011). “An Expanded Servicescape Perspective”, Journal of Service Management, 22(4), 471-490.
 • Ryu, K. & Jang, S. C. (2008). “DINESCAPE: A Scale for Customers' Perception of Dining Environments”, Journal of Foodservice Business Research, 11(1), 2-22.
 • Shan, L. C., Panagiotopoulos, P., Regan, A., Brun, A. D., Barnett, J., Wall, P. & McConnon, A. (2015). Journal of Nutrition Education and Behavior, 47(1), 104-108.
 • Sulek, J. M. & Hensley, R. L. (2004). “The Relative Importance of Food, Atmosphere, and Fairness of Wait: The Case of a Full-service Restaurant”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 45(3), 235-247.
 • Sü Eröz, S. & Doğdubay, M. (2012). “Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1),133-157.
 • Temeloğlu, E., Taşpınar, O. & Soylu, Y. (2017). “Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Tüketim Duyguları, Müşteri Memnuniyeti ve Yeniden Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(Special Issue 2), 253-264.
 • Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). “Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer,Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi”, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
 • Xiang, Z., Du, Q., Ma, Y. & Fan, W. (2017). “A Comparative Analysis of Major Online Review Platforms: Implications for Social Media Analytics in Hospitality and Tourism”, Tourism Management, 58, 51-65.
 • Voon, B. H. (2017). “Service Environment of Restaurants: Findings From the Youth Customers”, Journal of Asian Behavioural Studies, 2(2), 67-77.
 • Vu, H. Q, Li, G., Law, R. & Ye, B. H. (2015). Exploring the Travel Behaviors of Inbound Tourists to Hong Kong Using Geotagged Photos, Tourism Management, 46, 222-232.
 • We Are Social Global Digital Report, Digital in 2018: World’s Internet Users Pass the 4 Billion Mark, 2018, https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, Erişim Tarihi: 23.06.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6539-726X
Author: Çetin AKKUŞ (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 29, 2019

Bibtex @research article { mjss467655, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {628 - 642}, doi = {10.33206/mjss.467655}, title = {Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği}, key = {cite}, author = {Akkuş, Çetin} }
APA Akkuş, Ç . (2019). Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 628-642 . DOI: 10.33206/mjss.467655
MLA Akkuş, Ç . "Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 628-642 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/42874/467655>
Chicago Akkuş, Ç . "Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 628-642
RIS TY - JOUR T1 - Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği AU - Çetin Akkuş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.467655 DO - 10.33206/mjss.467655 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 628 EP - 642 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.467655 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.467655 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği %A Çetin Akkuş %T Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.467655 %U 10.33206/mjss.467655
ISNAD Akkuş, Çetin . "Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (January 2019): 628-642 . https://doi.org/10.33206/mjss.467655
AMA Akkuş Ç . Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği. MJSS. 2019; 8(1): 628-642.
Vancouver Akkuş Ç . Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 628-642.