Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 411 - 430 2019-01-29

Türkiye’nin Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Politikası Türkiye Mezunları Üzerine Bir Araştırma
Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates

Uğur ÜNAL [1]


1950’li yıllara kadar seçkinci nitelik taşıyan yükseköğretim küreselleşmenin etkisi ile kitleselleşmeye başlamıştır. Elit eğitiminden kitle eğitimine doğru gelişen ivmesiyle de, özellikle Soğuk Savaş’ın sona erdiği dönemde uluslararasılaşmaya yönelik bir sürece girmiş ve 21. Yüzyılın en küresel olgularından biri haline dönüşmeye başlamıştır. Elbette bu ivmeye en büyük hızı kazandıran da 1980’li yılların neoliberal politikaları olmuştur. Küreselleşme yarışının hız kazandığı bu yıllardan itibaren yükseköğretim alanında da bilginin pazarlanmasına yönelik daha ciddi adımlar atılmış, bu amaçla yeni eğitim modelleri üretilmeye başlanmıştır.  Küresel pazarların mali gücü artırması, teknolojideki oldukça etkili yeni buluşlar ve medyanın da tanıtıcı etkisini daha da artıracak olanaklara sahip olması, bazı ülkelerin yükseköğrenim altyapılarını kitlelere açmada daha cazip eğitim olanakları yaratmalarına hizmet etmiştir. Bu şekilde de, dünyada yükseköğretim kurumları daha iyi olan bu ülkelere yönelik bir göç hareketi başlamıştır. Bu gelişmeler yükseköğretimi aynı zamanda bir kamu diplomasisi aracına da dönüştürme etkisi yaratmıştır. Öyle ki, özellikle gelişmiş ülkeler dış politikalarını mezun ettikleri uluslararası öğrencilerle desteklemeyi stratejik olarak planlamaya ve yürütmeye yönelik çalışmalar içerisine girmişlerdir. Elbette öğrenci hareketliliği genellikle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş olan bu ülkelere doğru gerçekleşmektedir. Ancak, bu süreçlere gelişmekte olan ülkeler de katılmaya başlamışlar ve bu uğurda yeni yapılanmalara yönelmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti de hem gelişmiş ülkelere yıllardır öğrenci gönderen hem de gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerden öğrenci göçü alan bir ülke olarak bu süreçte güçlü bir rol edinme uğraşısı vermektedir. 1960’lı yıllarda uluslararası anlaşmalar yoluyla Türkiye’deki üniversitelere yönelik başlayan ilginin, 1990’lı yıllardan itibaren Balkan ve Orta Asya ülkeleri öğrencilerinin ilgisi ile hızlanmaya başlamasında tarih, kültür, din ve dil bağının oldukça etkili olduğu anlaşılmıştır.  Bu amaçlar doğrultusunda yürütülmeye başlanan ‘Türkiye Bursları’ bir markaya dönüşmeye başlamıştır. Bu çalışma da bu markanın etki gücünü sınamayı amaç edinen bir araştırmaya dayanmaktadır. Türkiye Bursları ile Türkiye’de yükseköğrenim görmüş Kırgızistan vatandaşlarının hem yapısal özelliklerini ortaya koyarak hem de mezun olduktan sonra Türkiye ile ilişkilerini hangi düzeylerde yürüttüklerini belirlemeye çalışarak, örnekleme çerçevesinde Türkiye Burslarının amacına ne oranda ulaştığını tespit etmeye yönelik olarak sayısal ve betimsel (descriptif) analize dayalı şekilde gerçekleştirilmiştir.  

The higher education which had elitist qualities until the 1950's has entered into a massification process under the influence of globalization. And with this momentum from elite education towards mass education, the higher education entered into an internationalization process during the times when the Cold War ended and thus began to transform into one of the most global phenomenon of the 21st century. Naturally, the neoliberal policies of the 1980's were what accelerated that momentum the most. The globalization race also escalated during those years and since then, serious steps have been taken towards the marketing of information in the field of higher education and, to that end, new education models have started to be produced.

With the global markets promoting financial power, new and highly effective inventions in technology and the introductory influence of the media, some countries have been able to create more appealing educational opportunities in the massification process of their higher education infrastructures. Consequently, a movement of migration towards those countries with better higher education institutions has begun. These developments have also transformed higher education into an organ of public diplomacy. In fact, certain countries, more particularly developed ones, started studies on how to strategically plan and maintain supporting their foreign policies by their graduate international students.

Surely, student mobility is usually from developing countries to those developed countries. However, developing countries have also joined this process and they have gravitated towards new structurings.  As a country which has been sending students to developed countries and receiving students from developing ones for many years, Republic of Turkey is also trying to have a strong part in this process. The interest in Turkish universities started in the 1960's with international agreements and has gained acceleration since the 1990's with the raising interest from students from the Balkans and the Middle East. It has been concluded that the historical, cultural, religious and linguistic bonds have been quite effective on this rise of interest.

"Türkiye Scholarships" that were founded in line with the afore-mentioned purposes has also started to become a brand. And this study is based on a research study conducted with the aim of testing the potency of this brand. This study focuses on Kyrgyzstan citizens that had studied in Turkey by means of Türkiye Scholarships. By presenting their structural qualities as well as identifying the levels of their relations with Turkey after graduation on the basis of quantitative and descriptive analysis, this study aims to determine -within the framework of this sampling- how successful Türkiye Scholarships has been in reaching its targets. 

 • Aktan, C. C. Ve Tunç, M. (1998). "Bilgi Toplumu ve Türkiye ( Information Society and TurkeY”, Yeni Türkiye Dergisi, (New Turkey Journal), January-February 98, ss.118-134Becker, R., ve Kolster, R. (2012). International Student Recruitment:Policies and Developments in Selected Countries, 10-15. NUFFIC
 • Beşirli, H. (2011). Türkiye'ye Yükseköğrenim Görmeye Gelen Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma (Incoming Foreign Students for Higher Education on Turkey to A Sociological Study), Ankara: Ekinoks
 • Brooks, R. Ve Waters, J. (2011). Student Mobilities, Migration and The Internationalization of Higher Education, Palgrave Macmillan
 • Budak, M. M. (2012). “Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Öğrenci Değişim Programları ve Türkiye Uygulamaları (As Public Diplomacy Tool Student Exchange Programs and Turkey Applications ", Uzmanlık Tezi (Unpublished Expertise Thesis), Ankara: Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası (Growth, Quality, Internationalization: A Road Map for Turkey Higher Education,), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü
 • Ercan, S. (2012). “Uluslararası Öğrencilerin Uyum Sorunlarının İncelenmesi ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Beklentilerin Araştırılması (Examination of the Compliance Questions of International Students and Investigation of Their Expectations for Resolution of These Problems)”, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi (Unpublished Expertise Thesis), Ankara: TC Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
 • Gündüz, O. (2012, Kasım).” Uluslararası Burslu Öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Görme Beklentileri ve Kariyer Hedefleri (International Scholarship and Career Expectations of Educational Attainment Targets in Turkey)”, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi (Unpublished Expertise Thesis), Ankara: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
 • Gürüz, K. (2011). Higher Education and International Student Mobility in The Global Knowledge Economy, New York: State University of New York Press.
 • Kalın, İ. (2014). Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Http://www.kdk.gov.tr/Kamu-Diplomasisine- Bakis/Haziran 2014
 • Kaya, M. F. (2014). “Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinde Lider 6 Dünya Ülkesinin Yükseköğretim Tanıtım Uygulamaları ve Türkiye Bursları Tanıtım Stratejisi İçin Bir Model Önerisi (International Student Mobility in Higher Education Introducing the Leader of 6th World Countries Turkey Scholarship Application and a Model for Promotion Strategy)”, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi (Unpublished Expertise Thesis), Ankara: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 162ss
 • Kırmızıdağ, N. ve Gür, B. S., vd. (2012). Yükseköğretimde Sınır-Ötesi Ortaklık Tecrübeleri (Cross-Border Partnership Experiences in Higher Education), Ankara: Ahmet Yesevi ÜniversitesiKireçci, M., Bacanlı, H., Vd. (2016). “ The Internationalization Of Higher Education In Turkey: Creating An Index”, Education And Science, Vol 41 (2016) No 187 1-28
 • Knight, J. (2004). “Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, And Rationales”, Journal of Studies in International Education, 8(1), 5-31 Knight, J. (2008). Higher Education İn Turmoil: The Changing World of İnternationalization. Netherlands: Sense Publishers
 • Mitchell, V. W. (1991). “The Delphi Technique: An Exposition and Application”, Technology Analysis & Strategic Management, 3(4), 333-358
 • Paige, R. M. Ve Mestenhauser, J. A. (1999). “Internationalizing Educational Administration”, Educational Administration Quarterly, 35(4), 500-517Powell, C. (2003). “The Delphi Technique: Myths And Realities”, Journal of Advanced Nursing, 41(4), 376- 382
 • Scott, P. (2000). “Globalisation and Higher Education: Challenges for The 21st Century”, Journal of Studies in International Education, 4(1), 3-10
 • Tezsürücü, D. ve Bursalıoğlu, S. A. (2013). “Yükseköğretimde Değişim: Kalite Arayışları (Change in Higher Education: Seeking Quality)”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kahramanmaras Sutcu Imam University Social Sciences Magazine), 10(2), 97- 08
 • Ulutaş, A. (2014). “Bir Evrensel Temayül Olarak Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Öğrenci Hareketliliği-Burslu Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinin Türkiye'nin Dış Politikasındaki Yeri (Place Dispositions as a Universal Public Diplomacy and International Student Scholarship Hareketliliği- of International Student Mobility in Turkey's Foreign Policy)”, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi (Unpublished Expertise Thesis), Ankara: TC Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
 • Yakupoğlu, M. (2014). “Türkiye’nin Yükseköğretim Uluslararasılaşma Stratejisi, Avustralya ile Karşılaştırılması (Turkey's Higher Education Internationalization Strategy Comparison with Australia)”, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi ((Unpublished Expertise Thesis), Ankara: TC Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
 • http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/11.04.2018http://www.kdk.gov.tr/yeni08//sag/kamu-diplomasisine-bakis/15.04.2018 http://www.mfa.gov.tr/kutuphane-genel.tr.mfa/18.04.2018
 • http://meb.gov.tr/eski_site/ikili/anlasmalar.html/18.04.2018 http://www.tika.gov.tr/tika-hakkinda/10.05.2018http://www.turkiyeburslari.org/index.php/tr/turkiye-burslari/11.05.2018https://www.yok.gov.tr/web/guest/11.05.2018
 • http://www.ytb.gov.tr/index.php/kurumsal/mevzuat.html /12.05.2018http://yee.org.tr/turkiye/tr/kurumsal/enstitu-baskanligi/15.05.2018
 • http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/global-education-digest.aspx/21.05.2018 http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx/21.05.2018
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0294-0082
Author: Uğur ÜNAL (Primary Author)
Institution: KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 29, 2019

Bibtex @research article { mjss495832, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {411 - 430}, doi = {10.33206/mjss.495832}, title = {Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates}, key = {cite}, author = {Ünal, Uğur} }
APA Ünal, U . (2019). Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 411-430 . DOI: 10.33206/mjss.495832
MLA Ünal, U . "Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 411-430 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/42874/495832>
Chicago Ünal, U . "Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 411-430
RIS TY - JOUR T1 - Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates AU - Uğur Ünal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.495832 DO - 10.33206/mjss.495832 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 411 EP - 430 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.495832 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.495832 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates %A Uğur Ünal %T Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.495832 %U 10.33206/mjss.495832
ISNAD Ünal, Uğur . "Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (January 2019): 411-430 . https://doi.org/10.33206/mjss.495832
AMA Ünal U . Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates. MJSS. 2019; 8(1): 411-430.
Vancouver Ünal U . Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 411-430.