Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 1353 - 1366 2019-02-22

Amasyalı Gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı Hakkındaki Görüşleri
Amasya Ghazis' Views about The Cyprus Peace Operation

Selim Özcan [1]


Kıbrıs Barış Harekâtı, adadaki Türklerin güvenliğini ve barışını sağlamak için yapılmış olup, Amasya’dan da bu harekâta katılan ve hayatta olan gazilerimiz bulunmaktadır. Bu çalışmada, araştırmaya katılan gazilerin görüşleri referans alınarak tarih bilincinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımının olgubilim deseninden yararlanıldı. Bu yöntem kapsamında yapılandırılmış mülakatlar yapıldı. Araştırmanın katılımcıları da Amasyalı Kıbrıs gazileridir.

Yapılandırılmış görüşme formları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Formda gazilerin kişisel, barış harekatı hakkındaki ve askerlik sonrası hayatı ile ilgili bilgileri yer almaktadır. Veri toplama aracının güvenirliği için, bulgular yorumlanmadan  sunulmuş olup, verilerin sınıflandırılmasında gazilerin düşünceleri yer almıştır. Verilerin toplanmasın da video kayıt cihazından yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, gaziler savaşın insanlık için yaşanmaması gereken bir olgu olduğunu, fakat zorunluluklarda ise kaçınılmaz olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca gazi olmalarından da gururlu olduklarını belirtmişlerdir.

Günümüzün gençliği bu değerleri takdir ve şükranla yadedip, gazilerin ifade ettiği gibi “şehitlerin nurlu gazilerin ise onurlu” olduklarını unutmayıp saygı ile anmalıdırlar. Sonuçta, gazilerin yaşadıkları bu tecrübelerin gelecek nesillere aktarılması sağlanıp, hem milli tarihimiz açısından hem de tarihe ışık tutması bakımından tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlayacağı gibi gençlere referans kaynağı olacağı aşikârdır.  

The Cyprus Peace Operation was designed to provide peace and security for the Turks on the island and Amasya also has veterans participating in this campaign and surviving. In this study, it was aimed to reveal the historical consciousness by taking the opinions of the Ghazi participating in the research as references. The qualitative research approach in our research utilized the pattern of occurrence. Under this method, structured interviews were conducted. Participants of the study are the Amasya Cypriot Ghazis. Structured interview forms were used as data collection tools. The form contains information about the personal, peaceful, and post-military life of the veterans. For the reliability of the data collection tool, the findings were presented without interpretation, and the opinions of the Ghazis were included in the classification of the data. The collection of data has also benefited from the video recorder. When the findings of the research are examined, the giants stated that war is a fact that should not be experienced for humanity, but it is inevitable when it is necessary. They also stated that they are proud of being a veteran. Today's youth remember these values with appreciation and gratitude and do not forget that they are "honorable of the martyrs of the martyrs" as the voices express. As a result, it is obvious that these experiences will be transferred to future generations and will be a reference source for young people as they will contribute to the formation of history consciousness both in terms of national history and in terms of history.

 • Alasya, H. F. (1939). Kıbrıs Tarihi ve Belli Başlı Antikiteleri. Lefkoşa.
 • Arseven, A., Dervişoğlu, F. M. ve Cengizhan, Uludağ (2015). Ortaöğretim 9., 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Tarihe İlişkin Algıları Ve Tarih Bilinci Oluşumlarının İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 4(1), 65-82.
 • Ayaz, T. (2009). Milli eğitim şûralarında tarih öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Başar, A. H. (1981). Atatürk’le Üç Ay ve 1930'dan Sonra Türkiye. Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi.
 • Bedevi, V. (1965). Kıbrıs Tarihi. Lefkoşa: Kıbrıs Türk Tarih Kurumu.
 • Bostan, İ. (2001). ”Kıbrıs Seferi Günlüğü ve Osmanlı Donanmasının sefer Güzergâhı”, Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi, İstanbul: Tarih ve Tabiat Vakfı.
 • Dündar, R. (1998). Kıbrıs Beylerbeyliği. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Malatya.
 • Emecen, F. (2016). Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş ve Yükseliş Tarihi (1300-1600). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Erim, N. (1975). Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs. Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi.
 • Erdönmez, C. (2004). Şer’iyye Sicillerine Göre Kıbrıs’ta Toplum Yapısı (1839-1856). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Isparta.
 • Genel Kurmay Başkanlığı, (1988). Atatürkçülük: Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri. İstanbul: Milli Eğitim Basım Evi.
 • Gökkaya, K. A. (2001). Sosyal bilgiler eğitimi bölümü öğrencilerinin (lisans) tarih bilinci üzerine bir anket değerlendirmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 231-244.
 • Gökkaya, K. A. ve Yeşilbursa, C. C. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi yerlerin kullanımının akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar 2009, 7(2), 483-506.
 • Günay, N. (2005). Filik-i Eterya Cemiyeti. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 263-287.
 • Güngör, E. (2003). Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Gürel, Ş. S. (1984). Kıbrıs Tarihi (1878-1960). Cilt: I, İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Halaçoğlu, Y. (1993). Osmanlı Döneminde Kıbrıs’ta İskân. Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu, K.K.T.C. Doğu Akdeniz Üniversitesi.
 • Hatipoğlu, M. (1988). Yunanistan’daki Gelişmelerinin Işığında Türk-Yunan İlişkilerinin 101 Yılı (1821-1922), , Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • Keser, U. (2006). Kıbrıs’ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970). İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Mütercimler, E. (2007). Kıbrıs Barış Harekâtının Bilinmeyen Yönleri Satılık Ada Kıbrıs. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Ankara.
 • Özdemir, R. (2017). Tarih bilincinin oluşması ve tarihi vesikaların değerlendirilmesinde nelere dikkat edilmelidir. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, I(1), 108-136.
 • Satan, A. (2004). Yeni İngiliz Belgeleri Işığında Kıbrıs ve Önemi. Yeni Dönem Türkiye Araştırmaları, Sayı:6.
 • Sezginsoy, B. ve Akkoyunlu, B. (2011). Sosyal bilgiler dersinde tarih bilinci oluşturmada dizgeli öğretimin etkililiği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 411-422.
 • Tekeli, İ. (2000). Tarih öğretiminin yeniden yapılandırılması. İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Turan, O. (1964). Orta Çağlarda Türkiye Kıbrıs Münasebetleri. Belleten, XXVIII/110, 209-227.
 • Ulusoy, K. (2009). Lise Öğrencilerinin Tarih Dersinin İşlenişi İle İlgili Düşünceleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 417-434.
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1973). Osmanlı Tarihi, Cilt:III/I, Ankara: TTK Basımevi.
 • Yıldırım ve diğerleri, (2000). Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfus-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları). Ankara.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3737-8600
Author: Selim Özcan (Primary Author)
Institution: Amasya Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 22, 2019

Bibtex @research article { mjss460805, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1353 - 1366}, doi = {10.33206/mjss.460805}, title = {Amasyalı Gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {Özcan, Selim} }
APA Özcan, S . (2019). Amasyalı Gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı Hakkındaki Görüşleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 1353-1366 . DOI: 10.33206/mjss.460805
MLA Özcan, S . "Amasyalı Gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı Hakkındaki Görüşleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1353-1366 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/43425/460805>
Chicago Özcan, S . "Amasyalı Gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı Hakkındaki Görüşleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1353-1366
RIS TY - JOUR T1 - Amasyalı Gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı Hakkındaki Görüşleri AU - Selim Özcan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.460805 DO - 10.33206/mjss.460805 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1353 EP - 1366 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.460805 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.460805 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Amasyalı Gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı Hakkındaki Görüşleri %A Selim Özcan %T Amasyalı Gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı Hakkındaki Görüşleri %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.460805 %U 10.33206/mjss.460805
ISNAD Özcan, Selim . "Amasyalı Gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı Hakkındaki Görüşleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (February 2019): 1353-1366 . https://doi.org/10.33206/mjss.460805
AMA Özcan S . Amasyalı Gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı Hakkındaki Görüşleri. MJSS. 2019; 8(1): 1353-1366.
Vancouver Özcan S . Amasyalı Gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı Hakkındaki Görüşleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 1366-1353.