Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 811 - 821 2019-02-22

Determination of Attitudes on Renewable Energy Sources of Pre-Service Teachers
Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Murat Genç [1]This research was conducted to determination of attitudes on renewable energy sources of preservice teachers. In this context, the main material of the study is the data obtained from Düzce University Education Faculty students. In the research, “Attitude Scale for Renewable Energy Resources” was used as a data collection tool. The scale was applied to a total of 421 prospective teachers who were educated in Science Teaching and Classroom Teaching program. The scale has four sub-dimensions in terms of “application request”, “the importance of education”, “country interest” and “environmental awareness and investments”. According to the results, there is no significant difference in terms of gender scores in terms of total scores and sub-dimensions. However, in terms of the “application request” sub-dimensions, it was found that classroom teacher students had a significantly better attitude than science students. Significant differences were found in all factors and total attitude scores according to class levels. 

Bu araştırma, öğretmen adaylarının öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden elde edilen veriler araştırmanın ana materyalini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5’li likert özeliğe sahip  “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek Fen Bilgisi öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programında eğitim gören toplam 421 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçeğin “uygulama isteği”, “eğitimin önemi”, “ülke çıkarları” ile “çevre bilinci ve yatırımlar” adlarında dört alt boyutu bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, gerek toplam puanlar açısından gerekse alt boyutlar açısından yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutum puanlarında cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Ancak “uygulama isteği” alt boyutu açısından sınıf öğretmenliği öğrencilerinin fen bilgisi öğrencilerine göre anlamlı düzeyde daha iyi tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Sınıf düzeylerine göre ise tüm alt boyutlarda ve toplam tutum puanında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.


 • Acikgoz, C. (2011). Renewable energy education in Turkey. Renewable Energy, 36(2), 608–611.
 • Aksu, C. (2011). Güney Ege Bölgesi (Aydın-Denizli-Muğla) Yenilenebilir Enerji Çalışma Raporu, T.C Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA).
 • Bayraç, N. H. (2011). Küresel rüzgâr enerjisi politikaları ve uygulamaları. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1, 37-57.
 • Çelikler, D. & Kara, F. (2011). İlköğretim Matematik Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Konusundaki Farkındalıkları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 Nisan, Antalya.
 • Çelikler, D., Yılmaz, A., & Aksan, Z. (2016). Determining the attitudes towards renewable energy sources of twelfth grade students attending different types of high schools. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6, Special Issue 1, 103-113.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı ( 2009). Birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi Kyoto protokolü. Resmi Gazete. Tarih: 13.05.2009. Sayı: 27227.
 • Çolak, K., Kaymakcı, S. ve Akpınar, M. (2012) sosyal bilgiler öğretim programında, ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012 ,İstanbul.
 • Ünal, E. (2006). Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yenilenebilir Enerji Piyasaları, Uzmanlık Tezi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Ankara, 2006Eurobarometer (2006) Energy Attitudes towards energy. European Commission, Brussels
 • Fırat, A., Sepetçioğlu, H. & Kiraz, A. (2012). Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye ilişkin tutumlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1, 216-224
 • Genç, M. (2015). The project-based learning approach in environmental education. International Research in Geographical and Environmental Education, 24(2), 105–117, doi:10.1080/10382046.2014.993169
 • Gökmen, A., Atık, AD., Ekıcı, G., Çımen, O. ve Altunsoy, S. (2010). Analysis of high school students’ opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values. Procedia Social and Behavioral Science, 2(2): 2350-2356.
 • Gülsaç, I. I. (2009). Okyanuslardan gelen enerji dalga enerjisi. Bilim ve Teknik Dergisi, Mayıs 2009, 58-61.
 • Güneş, T., Alat, K. & Gözüm, A. İ. C. (2013). Fen öğretmeni adaylarına yönelik yenilenebilir enerji kaynakları tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of Educational Sciences Research, 3(2), 269-289.
 • Halder, P., Havu-Nuutinen, S., Pietarinen, J., Zyadin, A., and Pelkonen, P. (2014). Subject knowledge and perceptions of bioenergy among school teachers in India: Results from a survey. Resources, 3(4), 599-613.
 • Halder, P., Pıetarınen, J., Nuutınen, S. ve Pelkonen, P. (2010). Young citizens’ knowledge and perceptions of bioenergy and future policy implications. Energy Policy, 38(6): 3058-3066.
 • Hatunoğlu, E. E. (2010). Biyoyakıt politikalarının tarım sektörüne etkileri. DPT Uzmanlık Tezleri Genel Müdürlüğü. Yayın No: 2814.
 • Jennings, P. (2009). New directions in renewable energy education. Renewable Energy, 34(2), 435–439.
 • Kaldellis, J.K., Kapsalı, M. ve Katsanou, E. ( 2012) Renewable energy applications in Greece-What is the public attitude? Energy Policy, 47: 37-48.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (25. Baskı).Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karatepe, Y., Neşe, S. V., Keçebaş, A., ve Yumurtaci, M. (2012). The levels of awareness about the renewable energy sources of university students in Turkey. Renewable Energy, 44, 174–179.
 • Karatepe,Y., Varbak, N., Keçebas, A., & Yumurtacı, M. (2012). The levels of awareness about the renewable energy sources of university students in Turkey. Renewable Energy, 44, 174-179.
 • Keramitsoglou, K. M. (2016). Exploring adolescents’ knowledge, perceptions and attitudes towards Renewable Energy Sources: A colour choice approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 1159–1169.
 • Keser, Ö., Özmen, H., and Akdeniz, F. (2003). Energy, environment, and education relationship, in developing countries’ policies: A case study for Turkey. Energy Sources, 25(2), 123-133.
 • Kılınç, A., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2009). Incentives and disincentives for using renewable energy: Turkish students’ ideas. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 1089-1095.
 • Külekçi, Ö.C. (2009). Yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermal enerjinin yeri ve Türkiye açısından önemi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 1(2), 83-91. Retrieved from http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/47/1155/13594.pdf
 • Lay, Y. F., Khoo, C. H., Treagust, D. F., and Chandrasegaran, A. L. (2013). Assessing secondary school students' understanding of the relevance of energy in their daily lives. International Journal of Environmental and Science Education, 8(1), 199-215.
 • Liarakou, G., Gavrilakis, C. & Flouri, E. (2009). Secondary school teachers’ knowledge and attitudes towards renewable energy sources. Journal of Science Education and Technology, 18(2): 120-129.
 • Pedersen, E. ve Larsman, P. (2008). The Impact of visual factors on noise annoyance among people living in the vicinity of wind turbines. Journal of Environmental Psychology, 28, 379-389.
 • Pedersen, E., Hallberg, L. R-M., ve Persson Waye, K. (2007) Living in the vicinity of wind turbines. A grounded theory study. Qualitative Research in Psychology, 4 (1-2), 49 – 63.
 • Ruff C. L. ve Olson M.A. (2009). The attitudes of interior design students towards sustainability. International Journal of Technology and Design Education, 19(1), 67-77.
 • Seraphin, K. D., Philippoff, J., Parisky, A., Degnan, K., and Warren, D. P. (2013). Teaching energy science as inquiry: Reflections on professional development as a tool to build inquiry teaching skills for middle and high school teachers. Journal of Science Education and Technology, 22(3), 235-251.
 • Tutar, F. & Eren, V. M. (2011). Geleceğin enerjisi: Hidrojen ekonomisi ve Türkiye. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 3 (6), 1-25.Uluatam, E. (2010). Yenilenebilir enerji teşvikleri. Ekonomik Forum, 10, 34-41.
 • Varınca, B. K. & Gönüllü, T. M. (2006). Türkiye’de güneş enerjisi potansiyeli ve bu potansiyelin kullanım derecesi, yöntemi ve yaygınlığı üzerine bir araştırma. Ughek’2006: I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi. 21-23 Haziran 2006.
 • ESOGÜ. Eskişehir.World Wild Fund for Nature (2011). The energy Report 100 % renewable energy by 2050. Gland, Switzerland.
 • Yakıncı, Z. D., & Kök, M. (2017). Yenilenebilir Enerji Ve Toplum Sağlığı. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 5(1), 43-55.
 • Yuenyong, C., Jones, A. ve Yutakom, N. (2008) A comparison of Thailand and New Zealand students’ ideas about energy related to technological and societal issues. International Journal of Science and Mathematics Education, 6: 293-311.
 • Zarnıkau, J. (2003). Consumer demand for ‘Green Power’ and energy efficiency. Energy Policy, 31:1661–72.
 • Zyadin, A., Puhakka, A., Ahponen, P., and Pelkonen, P. (2014). Secondary school teachers' knowledge, perceptions, and attitudes toward renewable energy in Jordan. Renewable Energy, 62, 341-348.
 • Zyadin, A., Puhakka, A., Ahponen, P., Cronberg, T., & Pelkonen P. (2012). School students’ knowledge, perceptions, and attitudes toward renewable energy in Jordan. Renewable Energy, 45, 78-85. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.renene.2012.02.002.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-9742-1770
Author: Murat Genç (Primary Author)
Institution: DUZCE UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 22, 2019

Bibtex @research article { mjss474079, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {811 - 821}, doi = {10.33206/mjss.474079}, title = {Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Genç, Murat} }
APA Genç, M . (2019). Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 811-821 . DOI: 10.33206/mjss.474079
MLA Genç, M . "Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 811-821 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/43425/474079>
Chicago Genç, M . "Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 811-821
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi AU - Murat Genç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.474079 DO - 10.33206/mjss.474079 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 811 EP - 821 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.474079 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.474079 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi %A Murat Genç %T Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.474079 %U 10.33206/mjss.474079
ISNAD Genç, Murat . "Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (February 2019): 811-821 . https://doi.org/10.33206/mjss.474079
AMA Genç M . Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. MJSS. 2019; 8(1): 811-821.
Vancouver Genç M . Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 821-811.