Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 822 - 846 2019-02-22

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Değiştirilen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Evaluation of University Entrance Examination System Changed in 2017-2018 Academic Year in The Context of 12th Grade Students’ Opinions

Rabia Sarıca [1]


2017-2018 eğitim-öğretim yılında, hâlihazırda Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) adı verilen, iki aşamalı bir sınav siteminden oluşan üniversite giriş sınav sistemi değiştirilerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adını almıştır. Üniversite giriş sınav sisteminin sadece ismi değil aynı zamanda sınavdaki oturum sayısı, sınav tarihleri, soru sayıları ve soruların branşlara göre dağılımları da değiştirilmiştir. Buna göre, sınav; Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı lise 12. sınıf öğrencilerinin değişen sınav sistemi ile ilgili olarak görüşlerini ortaya çıkarmak ve bu çerçevede üniversite giriş sınav sistemini değerlendirmektir. Çalışma, nitel bir araştırmadır ve veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Çalışmanın verileri içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre eğitim-öğretim dönemi içerisinde yapılan değişikliklerin öğrenciler üzerinde zaman zaman kaygı ve strese neden olduğu fakat sınavın ileri bir tarihte uygulanmasının öğrenciler tarafından olumlu karşılandığı söylenebilir. Öğrencilerin olumlu ve olumsuz olarak algıladıkları diğer durumlara çalışmanın bulgularında yer verilmiştir. 

In the 2017-2018 academic year, the two-stage university entrance examination system, called the Entrance Examination for Higher Education (YGS) and the Undergraduate Placement Examination (LYS), was changed. The changing examination system is called as the Higher Education Institutions Examination (YKS). Not only the name of the university entrance examination system, but also the number of sessions in the exam, exam dates, number of questions and the distribution of questions by branches have been changed. According to this, the exam consists of two sessions: Basic Proficiency Test (TYT) and Field Proficiency Test (AYT). In this context, the aim of this study is to reveal opinions of the 12th grade high school students about the changing examination system and to evaluate the university entrance examination system within this framework. The research is a qualitative study and the data was obtained by semi-structured interview form. The data of the study were analyzed using content analysis technique. According to the results of the study, it can be said that the changes made  during the education period caused anxiety and stress on some students but the application of the examination at a later date was welcomed positively by the students. In the findings of the study, other conditions that students perceived as positive and negative were included.  

 • Akpınar, B. ve Aydın, K. (2007). Eğitimde değişim ve öğretmenlerin değişim algıları. Eğitim ve Bilim, 32(144), 71-80.
 • Arslan, M. (2004). Eğitim sistemimizin kapanmayan yarası - yükseköğretime geçiş. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 37-51.
 • Aşkar, P. (1985). Yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminin geçerliği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bakırcı, H. ve Kırıcı, M. G. (2018). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına ve bu sınavın kaldırılmasına yönelik fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 383-416.
 • Başkan, Z. ve Alev, N. (2009). Kamu personeli seçme sınavında (KPSS) çıkan soruların öğretmenlik meslek derslerine göre kapsam Geçerliği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 29-49.
 • Baştürk, S. (2011). Üniversiteye giriş sınavına hazırlanma sürecinin öğrencilerin matematik öğrenmeleri üzerine olumsuz yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 40, 69-79.
 • Berberoğlu, G., Arıkan, S., Çalışkan, M., Ekinci, P., İpekçioğlu S. ve Sevgi, S. (2012). Geniş ölçekli sınavlarda kapsam geçerliği nasıl sağlanır? Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 17, 10-22.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sınavlar üzerine düşünceler. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 345-356.
 • Can, E. (2015). Qualitative obstacles in Turkish education system and suggestions. Anthropologist, 20(1,2), 289-296.
 • Can, E. (2017). Öğrenci görüşlerine göre merkezî sınavların etkilerinin belirlenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 58, 108-122.
 • Denzin, N. K. ve Lincoln,Y. S. (2005). The Sage handbook of qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Gültekin, İ. ve Arhan, S. (2015). Seviye belirleme sınavında (SBS) Türkçe alanında sorulan soruların kapsam geçerliliği açısından incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 206, 69-96.
 • Gür, B. S. ve Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: yapısal sorunlar ve öneriler. Ankara: SETA.
 • Gürbüztürk, O. ve Kincal, R.Y. (2018). Türkiye’de yükseköğretime geçiş surecinin analizi: gelişmeler, modeller ve uygulamalar. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), 33-54. doi: 10.29329/mjer.2018.147.3.
 • Karslı, M. D. ve Üstüner, I. Ş. (2001). Üniversiteye giriş sınav sistemindeki son değişikliğe ilişkin öğrenci algıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 35-44.
 • Kelecioğlu, H. (2002). Ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavları ve sınavın öğrenimlerine etkisi hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 23, 135-144.
 • Köse, M. R. (1999). Üniversiteye giriş ve liselerimiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 51-60.
 • Kutsal, D. ve Bilge, F. (2012). Lise Öğrencilerinin tükenmişlik ve sosyal destek düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 37(164), 283-297.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M., 1994. Qualitative Data Analysis. Sage Publication.
 • Oral, H. (2012). Yükseköğretime geçiş sınavına yeni bir sistem önerisi: İlahiyat fakültesi örneği. Yükseköğretim Dergisi, 2(1), 10-12.
 • Oral, T. (1983). 1981 yılında öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarına katılan adayların yükseköğretim programı tercihleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış rapor. Ankara: ÖSYM.
 • ÖSYM, (2018). https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/SSS_05062018.pdf adresinden 10.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • ÖSYM, (2018). https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KILAVUZ_28062018.pdf adresinden 11.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Özden, M. (2006). 2006 Öğrenci seçme sınavı (ÖSS) kimya sorularının kapsam ve düzey yönünden değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 84-92.
 • Şişman, M. (2018). Eğitime Giriş (17. Baskı). Ankara : Pegem Akademi.
 • Temli-Durmuş, Y. ve Kasa, B. (2015). School principles and teachers’ evaluations on the reasons decrease in University Entrance Exams. Journal of Educational Sciences Research, 5(1), 165-190.
 • Tezbaşaran, A.(1991). Yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde 1987 yılında yapılan değişiklikler üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tezbaşaran, A. (1987). ÖSYS testlerinden yoklanmak istenen beceriler. Yayınlanmamış rapor. Ankara: ÖSYM.
 • Ünsal- Barlas, G., Karaca, S., Onan, N. ve Işıl, Ö. (2010). Üniversite sınavına hazırlanan bir grup öğrencinin kendilik algıları ve ruhsal belirtileri arasındaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(1),18-24.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki Yeri ve Önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 943-973.
 • YÖK, (2018). http://www.yok.gov.tr/web/guest/yks-sss-ve-cevaplari-ile-puan-turleri adresinden 10.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-8725-3646
Author: Rabia Sarıca (Primary Author)
Institution: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 22, 2019

Bibtex @research article { mjss491703, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {822 - 846}, doi = {10.33206/mjss.491703}, title = {2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Değiştirilen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Sarıca, Rabia} }
APA Sarıca, R . (2019). 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Değiştirilen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 822-846 . DOI: 10.33206/mjss.491703
MLA Sarıca, R . "2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Değiştirilen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 822-846 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/43425/491703>
Chicago Sarıca, R . "2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Değiştirilen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 822-846
RIS TY - JOUR T1 - 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Değiştirilen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi AU - Rabia Sarıca Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.491703 DO - 10.33206/mjss.491703 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 822 EP - 846 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.491703 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.491703 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Değiştirilen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi %A Rabia Sarıca %T 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Değiştirilen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.491703 %U 10.33206/mjss.491703
ISNAD Sarıca, Rabia . "2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Değiştirilen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (February 2019): 822-846 . https://doi.org/10.33206/mjss.491703
AMA Sarıca R . 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Değiştirilen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. MJSS. 2019; 8(1): 822-846.
Vancouver Sarıca R . 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Değiştirilen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 846-822.