Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 1325 - 1335 2019-02-22

The Investigation of The Relationship between The Business Stress and The Perceived Freedom Levels at The Free Time of The Civil Servants Participated in Recreational Activities
Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Fatih Yaşartürk [1] , Handan Yılmaz [2]The aim of the study is to examine the relationship between the level of work stress and the perceived freedom levels of civil servants in the work environment. The sample of the study consisted of 165 (105 women and 60 men) civil servants who worked in various public institutions in Bartin province in 2017-2018. Personal information form (age, gender, marital status, recreational activities), “Scale of Perceived Freedom in Free Time (SPFFT)” and “Business Stress Scale (BSS)” were used as data collection tools. In the analysis of the data, according to the demographic characteristics of the participants, t-Test was used to examine the differences between perceived freedom in free time and business stress levels, and Pearson Correlation analysis was used to examine the relationship between variables. According to the results of the t-test, there was no significant difference in the mean score of SPFFT and BSS in the “gender” and “marital status” variables (p>0.05). In addition, as a result of the correlation test no significant correlation was found between the “age” variable and the mean scores of the scales (p>0.05). No significant correlation was found between SPFFT and BSS total score averages, but a negative and low level significant correlation was found between BSS and “knowledge and skills” sub-dimension scores. As a result of the research, it can be said that as the knowledge and skill levels of the participants about the active participation in recreational activities increase, the work stress will decrease.

Çalışmada kamu personellerinin çalışma ortamında iş stresi düzeyleri ile serbest zamanda algılanan özgürlük düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 yılında Bartın ilinde çeşitli kamu kurumlarında görev yapan 165 (105 kadın ve 60 erkek) kamu personeli oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formu (yaş, cinsiyet, medeni durum, rekreatif etkinliklerde bulunma durumu), “Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Ölçeği (SZAÖÖ)” ve “İş Stresi Ölçeği (İSÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, katılımcıların demografik özelliklerine göre, serbest zamanda algılanan özgürlük ve iş stresi düzeyleri arasındaki farklılıkları incelemek amacıyla t-Testi, değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ise Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularında, t-Testi sonucuna göre “cinsiyet” ve “medeni durum” değişkenlerinde SZAÖÖ ve İSÖ toplam puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Ayrıca korelasyon testi sonucunda “yaş” değişkeni ile ölçeklere ilişkin puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0.05). SZAÖÖ ile İSÖ toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiş fakat İSÖ ile “bilgi ve beceri” alt boyutu puanları arasında ise negatif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, katılımcıların rekreasyon faaliyetlerine aktif katılımı ile ilgili bilgi ve beceri düzeyleri arttıkça iş stresinin azalacağı söylenebilmektedir.

 • Ayyıldız, T. (2015). Rekreatif Dans Faaliyetlerine Katılan Bireylerin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yerlisu Lapa., & Ağyar, E. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük, Spor Bilimleri Dergisi, 23(1), 24-33.
 • Baltaş Z. (1998). Standardization of the Perceived Stress Scale: Perceived Stress in Turkish Middle Managers. Stress and Anxiety Research Society 19. International Conference, Boğaziçi University, İstanbul.
 • Bakır M. (1990). Rekreasyon ve Turizm İlişkisinin Turizm Politikalarının Oluşturulmasındaki Önemi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Caldwell, L., Smith, E,. & Weissenger, E. (1992). The Relationship of Leisure Activities and Perceived Health of College Students, Society and Leisure, 15(2), 545-556.
 • Çurum, E. (2015). Dindarlık ve İş Stresi İlişkisi (Samsun Örneği), Yayımlanmış Doktora Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Demir, Ş., Yeşiltepe, B., & Demir, M. (2013). Kamu Kurumu ile Otel Yöneticilerinin Serbest Zaman Algılaması ve Değerlendirmesine Yönelik Bir Karşılaştırma, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 39, 1-18.
 • Eraslan, M. (2016). Yaş ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre Kick Boks Sporcularının Algılanan Stres Düzeylerinin İncelenmesi, Journal of Human Sciences, 13(3), 5070-5077.
 • Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F., & Dereboy, Ç. (2013). Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi, In New Symposium Journal, 51(3), 132-140.
 • Gökgöz, H. (2013). Stresin Çalışanların Performansı Üzerine Etkisi: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Güçlü, N. (2003). Stratejik Yönetim, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 61-85.
 • Hammermeister, J., & Burton, D. (2004). Gender Differences in Coping With Endurance Sport Stress: Are Men from Mars and Women from Venus, Journal of Sport Behavior, 27(2), 148-164.
 • Iso-Ahola, S. E. (1980). The Social Psychology of Leisure and Recreation, Dubuque, IA:WC.
 • C. Brown.Janke, M. C., Carpenter, G., Payne, L. L., & Stockardi J. (2010). The Role of Life Experiences on Perceptions of Leisureduring Adulthood: A Longitudinal Analysis, Leisure Sciences, 33(1), 52-69.
 • Kodaş, D., Kodaş, B., & Arıca, R. (2015). “Yiyecek-İçecek Çalışanlarının Serbest Zaman Tatmin Düzeyleri ile Serbest Zamanda Algılanan Özgürlüklerinin İncelenmesi” Eskişehir Anadolu Üniversitesi 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Bildiri Kitapçığı.
 • Murphy, H. (2003). Exploring Leisure and Psychological Health and Well Being: Some Problematic Issues in The Case of Northern İreland. Leisure Studies, 22(1), 37–50.
 • Nicholls, A. R., Polman, R., Levy, A. R., Taylor, J., & Cobley, S. (2007). Stressors, Coping, and Coping Effectiveness: Gender, Type of Sport, and Skill Differences, Journal of Sports Sciences, 25(13), 1521-1530.
 • Özkaya, M. O., Yakın, V., & Ekinci, T. (2008). Stres Düzeylerinin Çalışanların İş Doyumu Üzerine Etkisi: Celal Bayar Üniversitesi Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 163-179.
 • Özşaker, M. (2012). Gençlerin Serbest Zaman Aktivitelerine Katılma Nedenleri Üzerine Bir İnceleme, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 126-131.
 • Poulsen, A. A., Ziviani, J. M., & Cuskelly, M. (2007). Perceived Freedom in Leisure and Physical Coordination Ability: Impact on Out-of-School Activity Participation and Life Satisfaction, Child Care Health and Development, 33(4), 432-440
 • Serdar, E., & Ay Mungan, S. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Ekinliklerine Katılım Biçimlerine Göre Tatmin Olma ve Algılanan Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3(9),365-374.
 • Şeras, H. (2017). Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalışanlarının Katıldıkları Serbest Zaman Etkinliklerinden Tatmin Olma Ve Algılanan Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Şener, A. (2009). Yaşlılık, Yaşam Doyumu ve Boş Zaman Faaliyetleri, Çağın Polisi Dergisi, 5(3), 60-69.
 • Tezcan, N. M. (1994). Boş Zamanları Değerlendirme Sosyolojisi. Ankara: Atilla Kitabevi.
 • Usta, N. (2012). İş Stresinin İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticilerin Davranışlarına Etkisi (Edirne İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Yaşartürk, F., Bilgin, Ü., & Yaman, M. (2017). Determination of the Recreative Tendencies of High School and College Students (Bartin Province Sample), The Online Journal of Recreation and Sport, 6(1), 17-31.
 • Yerlisu Lapa, T., & Ağyar, E. (2011). Cross-Cultural Adaptation of Perceived Freedom in Leisure Scale, World Applied Sciences Journal, 14(7), 980-986.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4934-101X
Author: Fatih Yaşartürk (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1032-5082
Author: Handan Yılmaz
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 22, 2019

Bibtex @research article { mjss499731, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1325 - 1335}, doi = {10.33206/mjss.499731}, title = {Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yaşartürk, Fatih and Yılmaz, Handan} }
APA Yaşartürk, F , Yılmaz, H . (2019). Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 1325-1335 . DOI: 10.33206/mjss.499731
MLA Yaşartürk, F , Yılmaz, H . "Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1325-1335 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/43425/499731>
Chicago Yaşartürk, F , Yılmaz, H . "Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1325-1335
RIS TY - JOUR T1 - Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Fatih Yaşartürk , Handan Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.499731 DO - 10.33206/mjss.499731 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1325 EP - 1335 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.499731 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.499731 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Fatih Yaşartürk , Handan Yılmaz %T Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.499731 %U 10.33206/mjss.499731
ISNAD Yaşartürk, Fatih , Yılmaz, Handan . "Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (February 2019): 1325-1335 . https://doi.org/10.33206/mjss.499731
AMA Yaşartürk F , Yılmaz H . Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MJSS. 2019; 8(1): 1325-1335.
Vancouver Yaşartürk F , Yılmaz H . Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 1335-1325.