Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 709 - 718 2020-04-24

Social Studies Teacher Candidates' Views on the Usage of Creative Drama as a Method of Teaching
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri

Feyzullah EZER [1] , Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ [2]


The purpose of this study is to explore the candidates’ views for teachers of social sciences on the usage of creative drama as a method of teaching in social sciences. The research team consists of 42 teacher candidates of 4th grade students studying at the Faculty of Turkish Language and Social Sciences of Eastern Anatolia State University in 2016-2017 academic year. The semi-structured questionnaire which was made up by the researcher and content analysis methods were used as data collecting tool in this research. The general results obtained as a result of the study shows that teachers candidates’ concept of creative drama are different. Most of teacher candidates identified creative drama as an improvisation-based demonstration method. According to other results of the study teachers have a great positive attitude towards using creative drama in the social sciences. At the same time, teacher candidates stated that they may come across with various problems when applying the method of creative drama in their professional life. In conclusion the results show that most of teacher candidates want to use this method when they begin their professional life.

Bu çalışma, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler dersinde yaratıcı dramanın bir öğretim yöntemi olarak kullanımına ilişkin görüşlerinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Malatya İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim gören 4. Sınıf 42 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme tekniğinin kullanıldığı bu araştırmada, verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma neticesinde elde edilen genel bulgular öğretmen adaylarının yaratıcı drama kavramına ilişkin tanımlarının farklılaştığını göstermektedir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu dramayı doğaçlamaya dayalı gösteri yöntemi olarak tanımlamıştır. Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması yönünde büyük oranda olumlu bir tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Fakat çalışma bulguları öğretmen adayların yaratıcı drama yöntemi konusunda aldıkları eğitimi yeterli görmediğini de ortaya koymaktadır. Aynı zamanda öğretmen adayları drama yöntemini meslek hayatlarında uygularken çeşitli sorunlarla karşılaşabileceğini belirtmişlerdir. Son olarak bulgular öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun meslek hayatlarına başladıklarında bu yöntemi kullanmak istediklerini göstermektedir.

 • Adıgüzel, Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Aydın, H. (2012). Felsefi Temeller Işığında Yapılandırmacılık, Ankara, Nobel Yayınları.
 • Aykaç, M. ve Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerilerine Etkisi. Turkish Studies, 8(9), ss.671-682.
 • Bilgili, A. S. (2006). Geçmişten Günümüze Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler, (Editör: İ.H.Demircioğlu), Sosyal Bilgilerin Temelleri, Ankara: Hegem Yayınları, ss.3-56
 • Başçı, Z. ve Gündoğdu K. (2011). Öğretmen Adaylarının Drama Dersine İlişkin Tutumları ve Görüşleri: Atatürk Üniversitesi Örneği, Elementary Education Online, 10(2), ss. 454-467.
 • Büyükköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Ayayıncılık.Chen, C. (2003). A Constructivist Approach to Teaching; Implications in Teaching Computer Networking. Information Technology, Learning and Performance Journal, 21(2), ss.17-27.
 • Dirim, A. (1998). Okul Öncesi Eğitiminde Yaratıcı Drama, İstanbul: Esin Yayınları.
 • Doğanay, A. (2005). Sosyal Bilgiler Öğretimi, (Editör: Cemil Öztürk ve Dursun Dilek) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Peçem Yayıncılık, SSK. 17-52.
 • Ertürk, S. (1988).Türkiye’de Eğitim Felsefesi Sorunu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(11).
 • Genç, H. N. (2003). Eğitimde Yaratıcı Dramanın Alımlanması, Hacettepe ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 24, ss.196-205
 • Genç H. N. (2004). Drama Dersinin Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeyine Etkisi. N.Aslan (Ed.). Türkiye 6. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri İçinde, Ankara: Fersa Matbaacılık, ss.62-72
 • Gönen, M ve Dalkılıç, N.U. (2000). Çocuk Eğitiminde Drama Yöntem ve Uygulamalar, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Güven. A. Z. (2012).İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Derslerinde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Nitel Bir Çalışma, Cumhuriyet International Journal Of Education, 1(2), ss.58.
 • Kara, Y. ve Çam, F. (2007). Yaratıcı Drama Yönteminin Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, ss.145-155
 • Karadağ, E.ve Çalışkan, N. (2008). Kuramdan-Uygulamaya İlköğretimde Drama, Ankara: Arı Yayıncılık.
 • Kesici, A. E. (2014). Drama Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), ss.186-203.
 • Koçoğlu, E. (2017).Kültürel Değerlerle Sosyal Bilgiler Eğitimi, (Editör: Ramazan Sever, Mesut Aydın, Erol Koçoğlu), Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi
 • Morgül, M. (2003). Eğitimde Yaratıcı Dramaya Merhaba, Ankara: Kök Yayıncılık
 • Oğuz, A. ve Beldağ A., (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Turkish Studies International Periodicial For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 10/15 Fall 2015
 • Ömeroğlu, E.,Ersoy, Ö.,Şahin, FT., Kandır, A., Turla, A. (2003). Okul Öncesi Eğitimde Drama Teoriden Uygulamaya, Ankara, Kök Yayıncılık San, İ. (1996). Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştirme Bir Disiplin: Eğitsel Yaratıcı Drama, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 7, ss.148-160
 • Şimşek, S.(2009). Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, (Editör: N. Saylan). Eğitim Bilimine Giriş, 3. Baskı, Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Tanrıseven, I. ve Aykaç, M. (2014). Üniversite Öğrencilerine Zamanı İyi Kullanma Farkındalığının Yaratıcı Drama Yoluyla Kazandırılması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 36 (Temmuz 2014/II), ss. 87-100.
 • Ulubey, Ö. ve Toraman, Ç. (2015), Yaratıcı Drama Yönteminin Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), ss.195-220.
 • Üstündağ, T. (1996). Yaratıcı Dramanın Üç Boyutu. Yaşadıkça Eğitim, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), ss.19-23
 • Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı Drama Eğitim Programının Öğeleri. Eğitim ve Bilim, 22 (107), ss.28-35.
 • Üstündağ, T. (2000). Yaratıcı Drama, Öğretmenin Günlüğü. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5862-8541
Author: Feyzullah EZER
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5780-2034
Author: Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ (Primary Author)
Institution: MUŞ LALESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss515271, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {709 - 718}, doi = {10.33206/mjss.515271}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Ezer, Feyzullah and Ulukaya Öteleş, Ülkü} }
APA Ezer, F , Ulukaya Öteleş, Ü . (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 709-718 . DOI: 10.33206/mjss.515271
MLA Ezer, F , Ulukaya Öteleş, Ü . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 709-718 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/515271>
Chicago Ezer, F , Ulukaya Öteleş, Ü . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 709-718
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri AU - Feyzullah Ezer , Ülkü Ulukaya Öteleş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.515271 DO - 10.33206/mjss.515271 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 709 EP - 718 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.515271 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.515271 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri %A Feyzullah Ezer , Ülkü Ulukaya Öteleş %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.515271 %U 10.33206/mjss.515271
ISNAD Ezer, Feyzullah , Ulukaya Öteleş, Ülkü . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 709-718 . https://doi.org/10.33206/mjss.515271
AMA Ezer F , Ulukaya Öteleş Ü . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri. MJSS. 2020; 9(2): 709-718.
Vancouver Ezer F , Ulukaya Öteleş Ü . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 709-718.