Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 1198 - 1217 2020-04-24

An Argumentative Study on Presentation of Violence in Media Content
Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma

M. Nur ERDEM [1]


Violence has been encountering as a phenomenon which is a part of daily life in both traditional and digital media. Consequently, neither the existence of violence in the media nor the debates on this subject are new. On the other hand, the presentation of violence in fictional content should be viewed from a different point of view, especially in the context of aesthetization. One of the existing realities is that the individual is often exposed to violent media messages during the day, not with standing the controversies over the causes that lead to violence and aggression as part of human nature and / or to exert an aggressive attitude and behavior. These messages are often presented in an aesthetized form and are interpreted pornographically by the audience. At this point, the audience can neither prevent themselves from watching violent content, nor they can escape from critical thinking. In this study, a theoretical framework on the presentation of violence in media content is formed. First, the concept of violence is handled with its etymological dimension, and then the approaches that question why and how violence and aggression exist in human nature are evaluated. Subsequently, the media content which constitutes the focal point of the study and the presentation of the violence by aesthetizing it in the context of the media are discussed within the framework of the literature review and some examples.No analysis or field survey is included in the research, however, a comprehensive literature review has been conducted in the context. In this way, it is aimed to create a theoretical infrastructure for successive studies on how the violence is aesthetized in media content and how it is recepted by the audiences.

Gerek geleneksel, gerekse dijital medyada şiddet, neredeyse gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş sıradan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, ne medyada şiddetin varlığı, ne de bu konu üzerinden yürütülen tartışmalar yenidir. Öte yandan şiddetin kurgusal içerikteki sunumu farklı bir bakış açısıyla ele alınmalıdır, özellikle de estetize edilmesi bağlamında. Şiddet ve saldırganlığın insan doğasının bir parçası olup olmadığı ve / veya bireyi şiddet uygulamaya, saldırgan tutum ve davranışlar sergilemeye iten nedenler üzerine yapılan tartışmalar bir yana, var olan gerçekliklerden biri de bireyin gün içerisinde sıklıkla şiddet içerikli medya mesajlarına maruz kaldığıdır. Bu mesajlar çoğu kez estetize edilmiş bir biçimde sunulmakta, izleyici tarafından da pornografik olarak yorumlanmaktadır. Bu noktada izleyici ne kendini şiddet yüklü içerikleri izlemekten alıkoyabilmekte, ne de eleştirel bakmaktan kaçabilmektedir. Bu çalışmada, medya içeriğinde şiddetin sunumu üzerine kuramsal bir çerçeve oluşturulmaktadır. İlk olarak, şiddet kavramı etimolojik boyutuyla ele alınmakta, hemen ardından insan doğasında şiddet ve saldırganlığın neden ve nasıl var olduğunu sorgulayan yaklaşımlar değerlendirilmektedir. Akabinde, çalışmanın odak noktasını oluşturan, medya içeriğinde şiddetin pornografik hale gelmesi ve bu bağlamda estetize edilerek sunumu, yapılan literatür taraması ve bazı örnekler çerçevesinde tartışılmaktadır. Çalışma kapsamı dahilinde, herhangi bir çözümleme ya da alan araştırması yer almamakta; ancak şimdiye değin oluşturulan bağlam ekseninde geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılmaktadır. Böylelikle, medya içeriğinde şiddetin nasıl estetize edildiği ve nasıl alımlandığına ilişkin yapılacak ardıl çalışmalar için kuramsal bir altyapı oluşturmak amaçlanmaktadır. 

 • Akıner, N. (2014). “Bir Modern Zamanlar Silahı Olarak Medya: Kaddafi’nin Lincinin Satır Arasını Okumak, Esad’ı Anlamak”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 1, ss. 1 – 19.
 • Aronson, E., vd. (2010). Sosyal Psikoloji. Çev. Okhan Gündüz. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Arslan, C., vd. (2010). “Ergenlerde Saldırganlık ve Kişilerarası Problem Çözmenin İncelenmesi”. İlköğretim Online, Cilt: 9, Sayı: 1, ss. 379 – 388. http://www. http://ilkogretim-online.org.tr
 • Aydın, H. (2000). “Öğrenme ve Öğretme Kuramlarının Eğitim İletişimine Katkısı”. Kurgu Dergisi, Sayı: 17, ss. 183 – 197.
 • Baudrillard, J. (2001). Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm. Çev. Oğuz Adanır. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Baudrillard, J. (2004). Tam Ekran. Çev. Bahadır Gülmez. İstanbul: YKY.
 • Benjamin, W. (2002). Pasajlar. Çev. Ahmet Cemal. İstanbul: YKY.
 • Benjamin, W. (2007). Illuminations, Essays and Reflections. Çev. Harry Zohn. New York / USA: Schocken Books.
 • Bloch, M. (1983). Feodal Toplum. Çev. Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: Savaş Yayınları.
 • Boyle, K. (2005). Media and Violence. London / England: Sage Publications.
 • Buda, C. (2017). “The Concept of the Aesthetics”. RAIS Journal for Social Sciences, Cilt: 1, Sayı: 1, ss. 44 – 51.
 • Cho, D.K. (2006). “Thanatos and Civilization: Lacan, Marcuse, and the Death Drive”. Policy Futures in Education, Cilt: 4, Sayı: 1, ss. 18 – 30.
 • Erdem, M.N. (2014). “Violence and Pornographic Violence as a Mass Entertainment Medium: A Study on Spartacus Series”. Handbook of Research on the Impact of Culture and Society on the Entertainment Industry, Ed. Gülay Öztürk. ABD: IGI Global.
 • Erdoğan, İ., Alemdar. K. (2005). Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.
 • Ertürk, N. (2015). “A.G. Baumgarten’da Duyusal Bilginin Bilimi Olarak Estetik”. Ulakbilge, Cilt: 4, Sayı: 7, ss. 117 – 129.
 • Freud, S. (2012). Totem and Tabu. Çev. Kamuran Sipal. İstanbul: Say Yayınları.
 • Fromm, E. (1993). İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri. Çev. Şükrü Alpagut. İstanbul: Payel Yayınları.
 • Gençtanırım, D., Voltan Acar, N. (2007). “Akılcı‐Duygusal Davranışçı Yaklaşım ve Sezen Aksu Şarkıları”. Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 143, ss. 27 – 40.
 • Girard, R. (2003). Şiddet ve Kutsal. Çev. Necmiye Alpay. İstanbul: Yayınları.
 • Gottfried Herder, J. (2006). Selected Writings on Aesthetics. ABD: Princeton University Press.
 • Gök, M. (2009). “Aile İçi Şiddet ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Adana.
 • Graves, R. (2010). Yunan Mitleri. Çev. Uğur Akpur. İstanbul: Say Yayınları.
 • Gümüş, S. (2011). “Saldırganlık ile Aile İçi Şiddet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Jung, C.G. (2001). Four Archetypes. Londra: Routledge.
 • Kahn, S. (2016). “Eros and Thanatos: A Psychoanalytic Examination of Death in the Context of Working Life”. Management Forum. Cilt: 4, Sayı: 3, ss. 29 – 40.
 • Kim, N. (2006). “A History of Design Theory in Art Education”. Journal of Aesthetic Education, Cilt: 40, Sayı: 2, ss. 12 – 28.
 • Kiraz, S. (2015). “Hayvanda ve İnsanda Saldırganlık Üzerine Psikolojik ve Felsefi Bir İnceleme”. FLSF ((Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), Sayı: 19, ss. 119 – 136.
 • Leder, H., vd. (2004). “A Model of Aesthetic Appreciation and Aesthetic Judgments”. British Journal of Psychology, Sayı: 95, ss. 489 – 508.Mutlu, E. (2004). İletişim Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Özaşçılar, M. (2016). “Şiddet Davranışının Nedenlerini Açıklamada Biyolojik Temelli Kuramların Rolü”. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, Sayı: 19, ss. 16 – 28.
 • Özerkmen, N. (2012). “Toplumsal Bir Olgu Olarak Şiddet”. Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 28, ss. 1 – 19.
 • Özkan, S. (2017). “Gerbner’in Kültürel Göstergeler Kuramı Bağlamında Televizyon Haber İçeriklerine İlişkin Bir Araştırma”. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), Cilt: 2, Sayı: 4, ss. 129 – 141.
 • Polat, O. (2016). “Şiddet”. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1, ss. 15 – 34.
 • Sargın, A. (2007). Pornografi ve Kadına Yönelik Şiddet. ODTÜ Sosyoloji Günleri kapsamında sunum. https://bianet.org/kadin/medya/95989-pornografi-siddet-ve-kapitali zm-3
 • Sayın, Z. (2003). İmgenin Pornografisi. İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Sontag, S. (2004). Başkalarının Acısına Bakmak. Çev. Osman Akınhay. İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Şimşek, İ. (2014). “Antikçağdan Alman İdealizmine; Estetik Bir Değer Olarak Güzellik”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 41, ss. 329 – 345.
 • Tekel, A. (2015). “Estetik Yargı ve Estetik Yargıyı Etkileyen Faktörler”. Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı: 16, ss. 149 – 157.
 • Tunalı, İ. (1998). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Türkoğlu, N. (2007). Toplumsal İletişim. İstanbul: Kalemus Yayınları.
 • Uzunaslan, A. (2005). “Antik Roma’da Gladyatör Oyunları”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 12, ss. 15 – 58.
 • Ünsal, A. (1996). “Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi”, Cogito: Şiddet, Sayı: 6-7, ss. 29 – 36.
 • Wiedemann, T. (2002). Emperors and Gladiators. ABD: Routledge Publications.
 • Wilkinson, P. (2010). Efsaneler ve Mitler. Çev. Emel Lakşe. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Williams, R. (1993). Kültür. Çev. Suavi Aydın. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Wisdom, S., McBride, A. (2001). Gladiators 100 BC – AD 200. UK: Osprey Publishing.
 • Xenakis, I., Arnellos, A. (2014). “Aesthetic Perception and Its Minimal Content: A Naturalistic Perspective”. Journal of Frontiers in Psychology, Sayı: 19, ss. 1 – 15.
 • Yavuzer, N. (2013). “İnsanın Saldırgan ve Yıkıcı Doğasını Anlamak”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 23, ss. 43 – 57.
 • Yüksel, M. (2004). Modern Kültürde Hukuk ve Ahlak. RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) toplantısında sunulan çalışma. İstanbul, Türkiye.
 • Web 1: https://www.youtube.com/watch?v=kijKz3JzoD4
 • Web 2: http://www.tdk.gov.tr/
 • Web 3: https://en.oxforddictionaries.com/definition/violence
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Review
Authors

Orcid: 0000-0002-7034-201X
Author: M. Nur ERDEM
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @review { mjss526941, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1198 - 1217}, doi = {10.33206/mjss.526941}, title = {Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Erdem, M. Nur} }
APA Erdem, M . (2020). Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 1198-1217 . DOI: 10.33206/mjss.526941
MLA Erdem, M . "Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1198-1217 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/526941>
Chicago Erdem, M . "Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1198-1217
RIS TY - JOUR T1 - Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma AU - M. Nur Erdem Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.526941 DO - 10.33206/mjss.526941 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1198 EP - 1217 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.526941 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.526941 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma %A M. Nur Erdem %T Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.526941 %U 10.33206/mjss.526941
ISNAD Erdem, M. Nur . "Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 1198-1217 . https://doi.org/10.33206/mjss.526941
AMA Erdem M . Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma. MJSS. 2020; 9(2): 1198-1217.
Vancouver Erdem M . Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 1198-1217.