Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 1059 - 1069 2020-04-24

Investigation of the Effect of Financial Performance on Incorporation Companies within the Corporate Governance Index
Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Seyhan ÖZTÜRK [1] , Sevgül EKİNCİ [2] , Tuncer YILMAZ [3]


In recent years, the concept of corporate governance, a concept that has gained considerable importance; is known as good management practices and creates serious advantages for enterprises. In this study, which unifies the effects of financial performance on returns with corporate governance concept; the enterprises are divided into two groups. In the first group, the enterprises included in the BIST Corporate Governance (XKURY) Index and in the second group which are not included in the BIST Corporate Governance Index. Analyzing the effect of financial ratios of these two business groups on stock returns, determining whether there is a difference or not is the main starting point of the study. The study covers 14 financial ratios and 1 control variable used as liquidity, efficiency, profitability and market measurements. Annual data of the enterprises are used for the period of 2013-2018. In the review period, a total of 190 enterprises which have continuous data are included in the research. 39 of these enterprises are included in Corporate Governance Index and 151 of the enterprises are not included in Corporate Governance Index. The financial ratios of the enterprises and the control variable were analyzed independently and the stock returns were analyzed by two different regression models. According to the results obtained from the analyzes, the ratio of the financial ratios of the enterprises included in the Corporate Governance Index to the ratio was 13.7%, while the rate of disclosure of the stock returns of the companies in the companies not included in the Corporate Governance Index was found to be 4.9%.

Son yıllarda oldukça önem kazanmış bir kavram olan kurumsal yönetim; iyi yönetim uygulamaları olarak anılmakta ve işletmelere ciddi avantajlar yaratmaktadır. Kurumsal yönetim kavramı ile finansal performansın getirilere olan etkisini bağdaştıran bu çalışmada; inceleme kapsamında yer alan işletmeler iki grup halinde ele alınmıştır. Birinci grupta BİST Kurumsal Yönetim (XKURY) Endeksinde yer alan, ikinci grupta ise BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer almayan işletmeler oluşturmaktadır. Bu iki işletme grubuna ait finansal oranların hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini analiz edip, bir farklılık olup olmadığını tespit edip karşılaştırmak çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada likidite, etkinlik, kârlılık ve piyasa ölçümleri olarak 14 finansal oran, 1 tane de kontrol değişkeni kullanılmıştır.     

Analizlerde işletmelerin 2013-2018 dönemine ait yıllık verileri kullanılmıştır. İnceleme döneminde verileri sürekli olan toplam 190 işletme araştırma kapsamında yer almaktadır. Bu işletmelerin 39’u Kurumsal Yönetim Endeksinde, 151’i ise Kurumsal Yönetim Endeksinde yer almayan işletmelerden oluşmaktadır. İşletmelere ait finansal oranlar ile kontrol değişkeni bağımsız, hisse senedi getirileri ise bağımlı değişken olarak alınarak iki farklı regresyon modeli ile analiz edilmiştir.       

Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre; Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan işletmelere ait finansal oranların hisse senedi getirilerini %13,7 oranında açıklarken, Kurumsal Yönetim Endeksinde yer almayan işletmelerde ise aynı finansal oranlar şirketlerin hisse senedi getirilerini açıklama oranı %4,9 olduğu tespit edilmiştir.      

 • Aksu, M. & Aytekin, S. (2015). “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu ile Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) Üzerine Bir Uygulama”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 6(13):201-219.
 • Azeem, M., Hassan, M. & Kouser, R. (2013). “Impact of Quality Corporate Governance on Firm Performance: A Ten Year Perspective. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 7(3):656-670.
 • Bebzcuk, R.N. (2005). “Corporate Governance and Ownership: Measurement and Impact on Corporate Performance and Dividend Policies in Argentina”, Latin American Research Network Working Paper, R-5/16:1-59.
 • Cheng, S. (2008). “Board Size and the Variability of Corporate Performance”, Journal of Financial Economics, 87:157–176.
 • Ersoy, E., Bayrakdaroğlu, A. & Şamiloğlu, F. (2011). “Türkiye’de Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı (Tobin-Q ve Anormal Getiri) Arasındaki İlişkinin Analizi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 48(554):71-84.
 • Eyüboğlu, K. (2011). “Kurumsal Yönetimin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketler Açısından Bir Değerlendirme”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1:55-69.
 • Gompers, P., Ishıı, J. & Metrick, A. (2003). “Corporate Governance and Equıty Prıces”, The Quarterly Journal of Economics, 118:107-155.
 • Hart, O. (1995). “Corporate Governance: Some Theory And İmplications”. The Economic Journal, 105(430), 678-689.
 • Kılıç, S. (2011). “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine Dâhil Olan Şirketlerin Getiri Performanslarının Ölçülmesi”, Finans Politik & Ekonomik, 48(552):45-58.Neden Kurumsal Yönetim?, İlhan Tanrıyar; http://www.agdem.com/index.php?option,neden-kurumsal-yoenetim,lhan-tanriyar; Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • Niu, F.F. (2006). “Corporate Governance and the Quality of Accounting Earnings: a Canadian Perspective”, International Journal of Managerial Finance, 2(4):302-327.
 • Oral, T., Polat, E. & Şit, A. (2017). “Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Sermaye Yapıları İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 8(1):126-141.
 • Öztürk, M. B., & Demirgüneş, K. (2008). “Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Entelektüel Sermaye”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 395-411.Sakarya, Ş., Yazgan, K.F. & Yıldırım, H.H. (2017). “Kurumsal Yönetim Derecelendirmesinin Hisse Senedi Performansına Etkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir İnceleme”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalar Dergisi, 18(40):55-76.
 • Shen, C.H. & Lin, K.L. (2010). “The Impact of Corporate Governance on the Relationship Between Fundamental Information Analysis and Stock Returns”, Emerging Markets Finance and Trade, 46(5):90-105.
 • Şengür, E.D. & Püskül, A.S. (2011). “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapısı ve İşletme Performansının Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31:33-50.
 • Tetik, N. (2013), “Kurumsal Yönetim İlkeleri Ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerinin İşletmelerin Finansal Yönetimi Üzerinde Etkileri”. İnönü University International Journal of Social Sciences, Cilt:2, Sayı:1, 43-58.
 • Tsai, M.T. & Tung, W.H. (2014). “Corporate Governance, Resources, FDI Commitment and Firm Performance: Empirical Analyses of Taiwanese High-tech Firms”, Chinese Management Studies, 8(3):313-332.
 • Ulukan, C. (2004). “Aile İşletmeleri Kurumsal Yönetim İçin Ne Kadar Hazır? Eskişehir’de Faaliyet Gösteren Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Araştırma Merkezi, 17-18 Nisan, İstanbul.
 • Yavuz, S., Yıldırım, S. & Elmas, B. (2015). “Kurumsal Yönetim Endeksi ile Şirket Hisse Senedi Getiri İlişkisi: BİST’de Bir Uygulama”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2):73-82.
 • Yenigün, T. (2008). Kurumsal Yönetim Ve İşletme İçi Denetim, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Zuva, J., & Zuva, T. (2018), “Corporate Governance And Organısatıonal Performance”. International Journal of Business and Management Studies, Vol 10, No 1, 2018 ISSN: 1309-8047, 16-29.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1458-840X
Author: Seyhan ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: KAFKAS UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4099-1948
Author: Sevgül EKİNCİ

Orcid: 0000-0001-8956-5814
Author: Tuncer YILMAZ

Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss533520, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1059 - 1069}, doi = {10.33206/mjss.533520}, title = {Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Öztürk, Seyhan and Eki̇nci̇, Sevgül and Yılmaz, Tuncer} }
APA Öztürk, S , Eki̇nci̇, S , Yılmaz, T . (2020). Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 1059-1069 . DOI: 10.33206/mjss.533520
MLA Öztürk, S , Eki̇nci̇, S , Yılmaz, T . "Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1059-1069 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/533520>
Chicago Öztürk, S , Eki̇nci̇, S , Yılmaz, T . "Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1059-1069
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi AU - Seyhan Öztürk , Sevgül Eki̇nci̇ , Tuncer Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.533520 DO - 10.33206/mjss.533520 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1059 EP - 1069 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.533520 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.533520 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi %A Seyhan Öztürk , Sevgül Eki̇nci̇ , Tuncer Yılmaz %T Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.533520 %U 10.33206/mjss.533520
ISNAD Öztürk, Seyhan , Eki̇nci̇, Sevgül , Yılmaz, Tuncer . "Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 1059-1069 . https://doi.org/10.33206/mjss.533520
AMA Öztürk S , Eki̇nci̇ S , Yılmaz T . Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. MJSS. 2020; 9(2): 1059-1069.
Vancouver Öztürk S , Eki̇nci̇ S , Yılmaz T . Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan ve Yer Almayan İşletmelerde Finansal Performansın Getiri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 1059-1069.