Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 973 - 984 2020-04-24

Evaluation of Preferred Directions of Ski Centers via Analytic Hierarchy Process Technique
Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi

Serap YURTTAKALAN [1] , Cavit YEŞİLYURT [2]


The purpose of this study is to evaluate the ski resort trends in Turkey with the Analytic Hierarchy Process technique from the customers’ perspective in ski resort selection. Seven criteria brainstormed by the experts were used in the assessment of six ski centers. In practice, the Super Decisions package program is used in order to facilitate the mathematical operations. According to the results of the research the most effective criteria are the advertisement and recommendations, while the least effective criterion is the season length. Uludag Ski Center has become the most preferred alternative among the alternatives determined.

Çok Kriterli Karar Verme tekniklerinden bir tanesi olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) tekniği bu çalışmanın konusudur. Hem nitel hem de nicel değerleri dikkate alarak en iyi alternatifin seçilmesine yardımcı olmaktadır. Analitik Hiyerarşi Prosesi tekniği kullanım kolaylığı, basitlik ve kolay yorumlanabilme gibi özellikleri nedeniyle geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Bu çalışmanın amacı kayak merkezi seçiminde müşterilerin bakış açısıyla kayak merkezi yönelimlerini Analitik Hiyerarşi Prosesi tekniği ile değerlendirmektir. Uzman kişiler tarafından beyin fırtınası yöntemiyle belirlenen 7 kriter ile 6 kayak merkezi değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde matematiksel işlemlerde kolaylık sağlaması amacıyla Super Decisions paket programı kullanılmıştır. Değerlendirme sonucunda en etkili kriter reklam ve tavsiyeler olurken en az etkili kriter ise mevsim uzunluğu olarak belirlenmiştir. Uludağ Kayak Merkezi belirlenen alternatifler arasından en çok tercih edilen alternatif olmuştur.

 • Adıgüzel O. , Çetintürk İ. , ve Er O. (2009).”Konaklama İşletmelerinde Olan Müşteri Tercihinin AHP Yöntemi İle Belirlenmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyon Dergisi Cilt:1 Sayı:1 S:17-35
 • Aladağ Z. (2014). ”Karar Teorisi”, Kocaeli: Umuttepe Yayınları
 • Çınar Y. (2004). ”Çok Nitelikli Karar Verme ve Bankaların Mali Performanslarının Değerlendirilmesi Örneği”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Dündar S. (2008). “Ders Seçiminde Analitik Hiyerarşi Proses Uygulaması” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C:13 S:2 Ss: 217-226
 • Dündar S. ve Ecer F. (2008). ”Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihini Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi” Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Ve Ekonomi Cilt: 15 Sayı:1
 • Dyer J.S. (1990). ”Remaks On The Analytic Hierarchy Process” Manegement Science,Vol.36,ss:249-258
 • Günaydın N. (2008). “Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Bir Uygulama” Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Kar Kalitesi, https://www.aksam.com.tr/ekonomi/turkiyenin-kar-kalitesi-baska- yerde-yok/haber- 369603 5 Mayıs 2018
 • Kuruüzüm A. (1998). ”Karar Destek Sistemlerinde Çok Amaçlı Yöntemler” Antalya: Akdeniz Üniversitesi Basımevi
 • Kuruüzüm A. ve Atsan N.(2001) “ Analitik Hiyerarşi Yöntemi Ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamalar” Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1(1):83-105
 • Önder E. (2014). “İşletmeciler, Mühendisler ve Yöneticiler İçin Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri” B. F Yıldırım ve E. Önder (Ed) “Analitik Ağ Süreci” s:75-113 Bursa: Dora Yayıncılık
 • Önder G. ve Önder E. (2014). “İşletmeciler, Mühendisler ve Yöneticiler İçin Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri” B. F Yıldırım ve E. Önder (Ed) “Analitik Hiyerarşi Süreci” s:21-64 Bursa: Dora Yayıncılık
 • Özbek A. (2017). “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excel İle Problem Çözümü Kavram-Teori-Uygulama” Ankara: Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş
 • Özçalıcı M. (2017). “Matlab İle Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri” Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti
 • Özden Ü. (2008). “Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Okul Seçimi” Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt: XXIV, Sayı:1
 • Saaty T.L.&Vargas, L.F., (1991). “Prediction, Projection and Forecasting” Kluwer Academic, Boston.
 • Saaty T. (1986). “Axiomatic Foundation of the Analytic Hierararchy Process.” Management Science 32 (7),841–855
 • Saaty T. L. (1980). “The Analytic Hierarchy Process.” Mcgraw-Hill, New York.
 • Saaty T. L. (1982). ” The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation” Mc Graw-Hill Comp., U.S.A.
 • Saaty T. L. (1986) .” Absolute And Relative Measurement With The AHP. The Most Livable Cities İn The United States.” Socio-Economic Planning Sciences20(6), 327–331
 • Saaty T. L. (1994). ”How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Proceses.” University Of Pittsburgh, 24 (6): 19–43.
 • Saaty T. L. (1996).“Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process, Plannimg,Priority Setting” Resource Allocation, 2nd Edition, RSW Publications, Pittsburgh.
 • Saaty T. L. (2003).” Decision Aiding: Decision- Making With The Ahp:Why İs The Princibal Eigenvector Necessary” European Journal Of Operational Research 145 Ss:85-91
 • Saaty T. L. (2008) . Decision Making With The Analytic Hierarchy Process. Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1.
 • Saaty T. L. Vargas, L.G. (1987). ” Uncertainty And Rank Order İn The Analytic Hierarchy Process.” European Journal Of Operational Research 32(1), 107–11
 • Saaty T. L.(2000).” Fundamentals Of Decision Making And Priority Theory”. Pittsburgh: Rws Publi- Cations, Usa.
 • Saaty T.L. (1977). “A Scaling Method For Priorities İn Hierarchical Structures”,Journal Of Mathematical Psychology, 15, pp:234-281
 • Saaty T.L. (1986). ”Axiomatic Foundation of The Analytic Hierarchy Process”,Management Science,32(7):841-855
 • Saaty, T.L. ve Vargas, L. G., (2001), “Models, Methods, Concept And Applications Of The Analytic Hierarchy Process”, Kluwer Academic Publishers, London. Saaty, T.L., Vargas, L.G. (2013). “Decision Making with the Analytic NetworkProcess: Economic,Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks”, International Series in Operations Research & Management Science, vol. 195, 2nd edn. Springer
 • Super Decisions, http://www.superdecisions.com/ 12 Mart 2018
 • Tanyaş M. ve Fığlalı A. (1999). ”Performans Değerlendirme İçin Yeni Bir Yöntem” Hava Harp Okulu 2000’li Yıllarda Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojilerinin Öncelikler Sempozyumu Cilt:2ss:657-684
 • Timor M. (2010). ”Yöneylem Araştırması” İstanbul: Türkmen Kitapevi
 • Timor M. (2011). ” Analitik Hiyerarşi Prosesi” İstanbul: Türkmen Kitapevi
 • Türk Dil Kurumu Hiyerarşi Kelime Anlamı, http:/tdk.gov.tr,10 Şubat 2018
 • Türk Dil Kurumu, Karar Verme Kelime Anlamı, http://www.tdk.gov.tr,12 Aralık 2017
 • Türk Dil Kurumu, Risk Kelime Anlamı, http://tdk.gov.tr,19 Aralık 2017
 • Türk Dil Kurumu,Analitik Kelime Anlamı, http://tdk.gov.tr 10 Şubat 2018
 • Yaralıoğlu K. (1999). “Analitik Hiyerarşi Modeli İle Genel Seçim Sonuçlarının Öngörülmesi” 4. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Antalya. S:981-997
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-8393-5861
Author: Serap YURTTAKALAN
Institution: Atatürk Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9814-4085
Author: Cavit YEŞİLYURT (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss533688, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {973 - 984}, doi = {10.33206/mjss.533688}, title = {Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yurttakalan, Serap and Yeşi̇lyurt, Cavit} }
APA Yurttakalan, S , Yeşi̇lyurt, C . (2020). Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 973-984 . DOI: 10.33206/mjss.533688
MLA Yurttakalan, S , Yeşi̇lyurt, C . "Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 973-984 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/533688>
Chicago Yurttakalan, S , Yeşi̇lyurt, C . "Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 973-984
RIS TY - JOUR T1 - Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi AU - Serap Yurttakalan , Cavit Yeşi̇lyurt Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.533688 DO - 10.33206/mjss.533688 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 973 EP - 984 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.533688 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.533688 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi %A Serap Yurttakalan , Cavit Yeşi̇lyurt %T Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.533688 %U 10.33206/mjss.533688
ISNAD Yurttakalan, Serap , Yeşi̇lyurt, Cavit . "Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 973-984 . https://doi.org/10.33206/mjss.533688
AMA Yurttakalan S , Yeşi̇lyurt C . Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi. MJSS. 2020; 9(2): 973-984.
Vancouver Yurttakalan S , Yeşi̇lyurt C . Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Kayak Merkezlerinin Tercih Edilme Yönelimlerinin Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 973-984.