Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 1031 - 1045 2020-04-24

Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği
Financial Markets, Competitiveness, Innovation and University-Industry Cooperation: G20 Case

Hayri ABAR [1]


Ülkelerin ekonomik göstergeleri arasında olan hisse senedi piyasalarına küresel rekabet, üniversite – sanayi işbirliği, küresel inovasyon ve ekonomik büyüklük gibi faktörlerin etkisi günümüzde ilgi çeken konulardır. Çalışmada borsa endeksi (BE), küresel rekabet endeksi (RE) ve küresel rekabet endeksini oluşturan alt değişkenlerden inovasyon kapasitesi endeksi (İKE), kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde üniversite sanayi işbirliği endeksi (ÜSİE) değişkenleri kullanılmıştır. Analizler G20 ülkelerine ait olan 2007 – 2017 yılları arası panel veri seti ile gerçekleştirilmiştir. Westerlund Eşbütünleşme Testi sonuçlarına göre BE ile RE arasında uzun dönem ilişki söz konusu değildir. Panel ARDL modeli sonuçlarına göre ise BE ile İKE, ÜSİE ve GSYH arasında uzun dönem ilişki tespit edilmiştir. Analiz sonuçları, dışsal şokların yani olağandışı durumların etkisinin bir dönemde yaklaşık %71’inin hata düzeltme mekanizması ile ortadan kalktığını göstermektedir. Bu değişkenlerin tamamı uzun dönemde BE’ni olumlu etkilemektedir. En fazla etki ise ÜSİE için elde edilmiştir. Üniversitede üretilen bilimin topluma yansıtılmasının ve sanayide kullanılmasının ülke ekonomisi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.


The effects of factors such as global competition, university-industry cooperation, global innovation and economic development on stock markets which among the economic indicators of countries, are of interest today. Stock market index (BE), global competition index (RE) and the variables used in obtaining global competition index (RE) which are innovation capacity index (IKE), per capita gross domestic product (GDP), university industry cooperation index in research and development activities (UTI) were used in this paper. The analyzes were carried out with the panel data set between 2007 and 2017, which belongs to G20 countries. There is no long-term relationship between BE and RE according to Westerlund Cointegration Test results. According to the results of the panel ARDL model, a long-term relationship was found between and IKE, UTI and GDP. The results of the analysis show that approximately 71% of the effects of external shocks, ie unusual conditions, have disappeared with error correction mechanism in a period. All of these variables have a positive effect on BE for the long term. The maximum effect was obtained for ÜSİE. Reflection of the science produced at the university to the society and its use in industry have positive effects on the country’s economy. • Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R. ve Howitt, P. (2005). Competition and innovation: An inverted-U relationship. The Quarterly Journal of Economics, 120(2), 701-728.
 • Andriosopoulos, D., Faff, R. ve Paudyal, K. (2019). Financial markets, innovation and regulation. The European Journal of Finance, 25(7), 595-598. doi:10.1080/1351847X.2019.1571727
 • Asongu, S., El Montasser, G. ve Toumi, H. (2016). Testing the relationships between energy consumption, CO2 emissions, and economic growth in 24 african countries: A panel ARDL approach. Environmental Science and Pollution Research, 23(7), 6563-6573.
 • Ayaydin, H., Çam, A. V., Barut, A. K. ve Pala, F. (2018). Araştırma geliştirme ve inovasyon yatırımlarının finansal gelişme üzerine etkisi: BRICS-TM ülkeleri örneği. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi(2018 Special Issue), 442-461.
 • Corbae, D. ve Levine, R. (2018). Competition, stability, and efficiency in financial markets. Unpublished manuscript. http://www. ilsole24ore. com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2018/08/25/Jackson-Corbae_Levine. pdf.
 • Çıtak, L. ve İltaş, Y. (2017). Ar – Ge yatırımlarının finansal performans üzerindeki etkisi ve BİST teknoloji endeksi firmalarının etkinliklerinin değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (76), 239-254.
 • Doanh Le, T., Phuong Thao Pham, D. ve Bach Le, T. (2019). The relationship between financial development and innovation: Empirical evidence from selected asian countries . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67(1), 287 – 298.
 • Dünya Ekonomik Forumu (2017). Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksi 2016-2017 Baskısı. Retrieved from http://www.adaso.org.tr/WebDosyalar/K%C3%9CRESEL%20REKABET%C3%87%C4%B0L%C4%B0K%20ENDEKS%C4%B0%20T%C3%9CRK%C4%B0YE.pdf
 • Enkel, E., Gassmann, O. ve Chesbrough, H. (2009). Open RveD and open innovation: Exploring the phenomenon. RveD Management, 39(4), 311–317.
 • Erdem, E., Guloglu, B. ve Nazlioglu, S. (2010). The macroeconomy and turkish agricultural trade balance with the EU countries: Panel ARDL analysis. International Journal of Economic Perspectives, 4(1), 371.
 • Freitas, I. M. ve Rossi, F. (2013). Finding the right partners: Institutional and personal modes of governance of university-industry interactions. Research Policy, 42(1), 50–62.
 • Grosfeld, I. ve Tressel, T. (2002). Competition and ownership structure: Substitutes or complements? Evidence from the Warsaw Stock Exchange. Economics of Transition, 10(3), 525-551.
 • Hancıoğlu, Y. ve Türkoğlu, S., (2017). Değişen rekabet anlayışı ve sürdürülebilirliğin işletmeler üzerindeki etkileri ve BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki işletmelerin etkinliğinin araştırılması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (16. Ulusal İşletmecilik Kongresi Özel Sayı), 237-252. doı: 10.18092/Ulikidince.316822
 • INSEAD (2007). The World's Top Innovators, The World Business/INSEAD Global Innovation Index. France. Ekonomistler Platformu (2017). Küresel Rekabet Endeksi Değerlendirmesi. Retrieved from http://www.ekonomistler.org.tr/arsivler/7132.
 • Kayalvizhi, P. N. ve Thenmozhi, M. (2018). Does quality of innovation, culture and governance drive FDI?: Evidence from emerging markets. Emerging Markets Review. 34, 175-191. doi:https://doi.org/10.1016/j.ememar.2017.11.007
 • Leydesdorff, L. ve Meyer, M. (2006) Triple helix indicators of knowledge-based innovation systems. introduction to the special issue. Research Policy, 35(10), 1441–1450.
 • Mascarenhas, C., Ferreira, J J. ve Marques, C. (2018). University–Industry cooperation: A systematic literature review and research agenda. Science and Public Policy, 45(5), 708–718, https://doi.org/10.1093/scipol/scy003
 • Metcalfe, J. S. (1994). Evolutionary economics and technology policy. The Economic Journal, 104(425), 931-944. doi:10.2307/2234988
 • Mıynat, M. ve Gülden, O. (2016). Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğini sağlayan mekanizmalar ve işlevleri. 2. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Kongresi. Saraybosna.
 • Nicholas, T. (2008). Does innovation cause stock market runups? Evidence from the great crash. American Economic Review, 98(4), 1370-96.
 • Nickell, S. J. (1996). Competition and corporate performance. Journal of political economy, 104(4), 724-746.
 • Özcan, M., Ağırman, E. ve Yılmaz, Ö. (2014). Ar – Ge yatırımlarının hisse senedi getirisi üzerine etkisi: BİST teknoloji ve bilişim firmaları üzerine bir uygulama. Maliye Dergisi, 166, 139-158.
 • Öztürk, E. ve Göçmen Yağcılar, Ü. G. (2018). İnovasyon etkinliği ve finansal kısıtlar: Borsa İstanbul'da ampirik bir analiz. Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi, 9(22).
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Cambridge Working Papers in Economics No. 435, University of Cambridge, and CESifo Working Paper Series No. 1229.
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. Econometric Society Monographs, 31, 371-413.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621-634.
 • Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Nair, M., Bennett, S. E., Bahmani, S. ve Hall, J. H. (2018). Endogenous dynamics between ınnovation, financial markets, venture capital and economic growth: Evidence from Europe. Journal of Multinational Financial Management, 45, 15-34. doi:https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2018.01.002
 • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2018). Public-University-Industry Cooperation. Retrieved from https://anahtar.sanayi.gov.tr/en/news/public-university-industry-cooperation/9607.
 • Sathappan, R. (2018). Exploring the possibility of co-operation between higher education and industries in Malaysia. Journal of Social Science Research, 12(1), 2525-2538.
 • Seppo, M., ve Lilles, A. (2012). Indicators measuring university-industry cooperation. Discussions on Estonian Economic Policy, 1, 204−225.
 • Solovjova, I., Rupeika-Apoga, R. ve Romānova, I. (2018). Competitiveness enhancement of international financial centres. European Research Studies Journal, 21(1), 5-17.
 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2015). Küresel Rekabetçilik Raporu 2014 – 2015. Retrieved from http://risk.gtb.gov.tr/data/52c58a61487c8eca94a7c696/K%C3%BCresel%20Rekabet%C3%A7ilik%20Endeksi%20Raporu%202014-2015.pdf Erişim Tarihi: 14.01.2019
 • Tan, N., Wang, W., Yang, J. ve Chang, L. (2019). Financial competitiveness, financial openness and bilateral foreign direct ınvestment. Emerging Markets Finance and Trade, 1-21. doi:10.1080/1540496X.2019.1590194
 • Topaloğlu, E, Yıkılmaz Erkol, A. ve Karakozak, Ö . (2017). Araştırma ve geliştirme yatırımlarının pay senedi getirileri ve pay senedi fiyat volatilitesine etkisi: Borsa İstanbul teknoloji bilişim firmaları üzerine bir uygulama. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi, 7 (1), 1-13.
 • Türkmen, M. A. ve Aynaoğlu, Y. (2017). Küresel rekabet endeksi göstergelerinin küresel inovasyon endeksi üzerindeki etkisi. Business ve Management Studies: An International Journal, 5(4), 257-282.
 • Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709-748.
 • Zhang, T. ve Matthews, K. (2019). Assessing the degree of financial integration in ASEAN—A perspective of banking competitiveness. Research in International Business and Finance, 47, 487-500. doi:https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.09.009.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-2043-6747
Author: Hayri ABAR (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss541708, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1031 - 1045}, doi = {10.33206/mjss.541708}, title = {Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği}, key = {cite}, author = {Abar, Hayri} }
APA Abar, H . (2020). Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 1031-1045 . DOI: 10.33206/mjss.541708
MLA Abar, H . "Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1031-1045 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/541708>
Chicago Abar, H . "Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1031-1045
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği AU - Hayri Abar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.541708 DO - 10.33206/mjss.541708 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1031 EP - 1045 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.541708 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.541708 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği %A Hayri Abar %T Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.541708 %U 10.33206/mjss.541708
ISNAD Abar, Hayri . "Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 1031-1045 . https://doi.org/10.33206/mjss.541708
AMA Abar H . Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği. MJSS. 2020; 9(2): 1031-1045.
Vancouver Abar H . Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 1031-1045.