Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 1046 - 1058 2020-04-24

The Relationship between Financial Performance and Stock Yield: An Analysing on BIST Banking Index
Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme

Nevzat ÇALIŞ [1] , Şakir SAKARYA [2]


The relationships between the financial performances of the companies and stock yield are greatly in periodicals. In this study, the relationships between financial performances and stock yield of the banks dealt in Stock İstanbul Banking Index are analyzed. In this analysis, PROMETHEE method, one of the multi-criteria decision-making methods, is used. In this research, an analysis covers data of 12 banks between periods of 2015-2017. As a financial performance indicator, 15 financial ratios accepted in periodicals are analyzed by calculating. According to the analysis results, in terms of financial performance, the most successful bank is Akbank and the second is Garanti Bank which has a success rate. Also it is observed that other banks are not consistent in terms of financial performance, they draw a fluctuating graph and there is no significant relationship between stock yield and financial performance by years.

İşletmelerin hisse senedi getirileri ve finansal performansları arasındaki ilişki yazında çokça yer almaktadır. Bu çalışmada, BİST Bankacılık Endeksi’nde faaliyet gösteren bankaların hisse senedi getirileri ile finansal performans arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmada, çok kriterli karar verme tekniklerinden PROMETHEE yöntemi kullanılmaktadır. Araştırmada 2017 yılı itibariyle işlem görmekte olan 12 bankanın 2015 – 2017 yılları arasındaki verilerinden yararlanılarak analiz yapılmıştır. Finansal performansı ölçmek için kullanılan, yazında genel olarak kabul edilen 15 finansal oran hesaplanarak incelemeye tabi alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre finansal performans açısından en başarılı bankanın Akbank, ikinci olarak ise Garanti bankasının başarılı bir grafik çizdiği görülmüştür. Diğer bankaların finansal performans açısından istikrarlı olmadığı yıllara göre dalgalı bir grafik çizdiği ve hisse senedi getirisi ile finansal performans arasında da yıllar itibariyle anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 • Akbulut, R.ve Rençber, Ö. F. (2015). BİST’te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (65), 117-136.
 • Atmaca, M. (2012). “İMKB'de İşlem Gören Spor Şirketlerinin Topsis Yöntemi İle Finansal Performans Değerlendirmesi”. İktisat, İşletme ve Finans,27(320) ss. 91-108.
 • Ayaydın, H. ve Karaaslan, İ. (2015). Politik Belirsizlikler Ve Finansal Performans: BIST Örneği. GümüshaneUniversity Electronic Journal Of TheInstitute Of SocialScience/Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 6(13).52-63
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalarhttps://www.bddk.org.tr/Kuruluslar-Kategori/Bankalar/1 (19.03.2019)
 • Cengiz, H ve Püskül, A. S. Ö. (2016). Hisse Senedi Getirileri ve Kârlılık Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Endeksinde İşlem Gören İşletmelerin Analizi. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 295-306.
 • Çağıl, G. (2011). "2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının ELECTRE Yöntemi İle Analizi". Maliye Finans Yazıları, 25(93): ss.59-86.
 • Çalışkan, E ve Eren, T (2016). Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 85-107.
 • Çelik, P. ve Ustasüleyman, T. (2014). Electre I ve PROMETHEE Yöntemleri İle GSM Operatörlerinin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 12, 137-160.
 • Demireli, E. (2010). "TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1): 101-112.Doğan, M., Ağca, V., & Karayel, M. (2016). Türkiye’de CEO Değişimine Etki Eden Faktörler ve Değişiminin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi. Business &EconomicsResearchJournal, 7(2).
 • Doumpos, M.,Gaganis, C., &Pasiouras, F. (2012). Estimatingandexplainingthefinancialperformance of propertyandcasualtyinsurers: A two-stageanalysis. JCC: The Business andEconomicsResearchJournal ,Volume 5, Issue 2, 155-170
 • Genç, T. Ve Dinçer, E. S. (2013). Visual Analysis For Multi CriteriaDecisionProblemsByPrometheeMethodandGaiaPlane: An Applicatıon, DetermineThe Level Of RegionalSocio-Economic Development in Turkey. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 111-130.
 • Göker, İ. E. K.,& Uysal, B. (2017) Uluslararasılaşma Düzeyi İle Finansal Performans İlişkisi: İmalat Sanayii Firmaları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (76), 157-172.
 • Güleç, Ö. F.ve Özkan, A. (2018). Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Finansal Performansın Değerlendirilmesi: BİST Çimento Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakis= Accounting & Auditing Review, 18(54), 77-95.
 • Kalaycı, Ş., ve Karataş, A. (2005). Hisse senedi getirileri ve finansal oranlar ilişkisi: İMKB’de bir temel analiz araştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (27), 146-158.
 • Kazan, H.,Ertok, M., &Ciftci, C. (2015). Application of a HybridMethod in the Financial Analysis of FirmPerformance. Procedia-SocialandBehavioralSciences, 195, 403-412.
 • Orçun, Ç. ve Eren, B. S. (2017). TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama. Journal of Accounting & Finance, (75).
 • Öztürk, E. (2017). Farklı Finansal Raporlardan Elde Edilen Performans Ölçütleri İle Cari Piyasa Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: BIST 50 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Mali Çözüm Dergisi/Financial Analysis, (142), 45-63
 • Sakarya, Ş.ve Akkuş, H. T. (2015). Finansal performansın ölçülmesinde geleneksel oranlar ile nakit akım oranlarının karşılaştırmalı analizi: BIST çimento şirketleri üzerine TOPSIS yöntemi ile bir uygulama. AKÜ İİBF Dergisi, 17(1), 109-123.
 • Sakarya, Ş.,& Aytekin, S. (2013). “İMKB’de İşlem Gören Mevduat Bankalarının Performansları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: PROMETHEE Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Bir Uygulama”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:5, S:2, s. 99-109.
 • Sümer, G. (2016). Türk Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi Ve Ab Bankacılık Sektörü İle Karşılaştırılması. Gazi Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 485.
 • Şeker, M. (2018). Kurumsal sürdürülebilirlik performansının promethee yöntemiyle ölçülmesi: Tüpraş örneği (Master'sthesis, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Türkiye Bankalar Birliği, Araştırma ve Yayınlarhttps://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7519/Bankalarimiz_2017.pdf (19.03.2019)
 • Uzar, C. (2015). Financial Performance Test of PublicBanksInTurkey: An Application of Promethee, International Journal of Economicsand Finance Studies, Vol 5, No 2, 2013, ISSN: 1309-8055 (Online), pp:1-9,
 • Ünal, S., ve Yüksel, R. (2017). Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Bankalar Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(5), 264-270.
 • Yamaltdinova, A., Yıldız, F., ve Eleren, A. (2016). Girişimcilik örneği olarak bankacılık sektöründe malmquist yöntemiyle karlılık temelinde etkinlik analizi: Kırgızistan örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 103-118.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5604-0728
Author: Nevzat ÇALIŞ (Primary Author)
Institution: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2510-7389
Author: Şakir SAKARYA
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss545481, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1046 - 1058}, doi = {10.33206/mjss.545481}, title = {Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Çalış, Nevzat and Sakarya, Şakir} }
APA Çalış, N , Sakarya, Ş . (2020). Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 1046-1058 . DOI: 10.33206/mjss.545481
MLA Çalış, N , Sakarya, Ş . "Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1046-1058 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/545481>
Chicago Çalış, N , Sakarya, Ş . "Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1046-1058
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme AU - Nevzat Çalış , Şakir Sakarya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.545481 DO - 10.33206/mjss.545481 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1046 EP - 1058 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.545481 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.545481 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme %A Nevzat Çalış , Şakir Sakarya %T Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.545481 %U 10.33206/mjss.545481
ISNAD Çalış, Nevzat , Sakarya, Şakir . "Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 1046-1058 . https://doi.org/10.33206/mjss.545481
AMA Çalış N , Sakarya Ş . Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme. MJSS. 2020; 9(2): 1046-1058.
Vancouver Çalış N , Sakarya Ş . Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 1046-1058.