Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 886 - 898 2020-04-24

Determination of Tendencies toward SMS Ads as the First Application of Mobile Marketing: A Study on Unıversity Students
Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

Bahadır Burak SOLAK [1] , Zöhre AKYOL [2]


The advertisers who are looking for new ways to reach the target audience in a more cost-effective, direct and effective way, have turned to mobile marketing with the increasing number of people using mobile phones. In this context, mobile phones have been used intensively by advertisers as a new advertising medium. After these developments and changes, mobile phones are seen as one of the most effective digital advertising media as well as being an important communication tool. Communication activities are generally carried out using basic marketing mix elements such as promotion of a product / service, discounts and campaigns with advertising messages. As a result, through mobile marketing, brands are able to communicate their advertising messages to consumers in a market environment in which the competition is increasing in line with the requirements of the era and without time and space constraints at less cost. The general aim of the study is to determine the tendency of university students (mobile / negative) for mobile advertising made by text message (SMS) method, which is the first and most widely used application of mobile marketing. In this context, the students studying in the departments of Journalism, Public Relations and Publicity, Radio Television and Cinema, Advertising, which is a part of Ege University Communication Faculty, formed the research universe. 395 students in the research universe were included in the study. A descriptive (descriptive) and correlational research model was used for the purpose of the study. In this context, in line with the data obtained from the survey, the general trend towards SMS advertisements sent to students by brands was found to be positive.

Hedef kitleye daha uygun maliyetle, etkili ve doğrudan ulaşmak için yeni yollar arayan reklamcılar cep telefonu kullanan insan sayısının hızla artmasıyla mobil pazarlamaya yönelmişlerdir. Bu kapsamda cep telefonları reklamcılar tarafından yeni bir reklam mecrası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yaşanan bu gelişmeler ve değişimlerden sonra cep telefonları, önemli iletişim aracı olmasının yanı sıra en etkin dijital reklam mecralarından biri olarak görülmektedir. Genellikle reklam içerikli mesajlarla bir ürünün/hizmetin tanıtılması, indirimler ve kampanyalar gibi temel pazarlama karması öğeleri kullanılarak iletişim çalışmaları yürütülmektedir. Sonuç olarak markalar mobil pazarlama sayesinde, giderek rekabetin arttığı pazar ortamında çağın gerekliliklerine uygun, daha az maliyetle zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın tüketicilere reklam mesajlarını iletebilmektedir.

Yukarıda bahsedilenler doğrultusunda araştırmanın genel amacı, mobil pazarlamanın ilk ve en yaygın kullanılan uygulaması olan kısa mesaj (SMS) yöntemi ile yapılan mobil reklamlara yönelik üniversite öğrencilerinin eğilimlerinin ne yönde (olumlu/olumsuz) olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Reklamcılık bölümlerinde okuyan öğrenciler araştırma evrenini oluşturmuştur. Araştırma evreni içinde örneklemi oluşturan 395 öğrenciye araştırma dâhilinde belirlenen sorularla hazırlanan anket çalışması uygulanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak betimsel  (tanımlayıcı) araştırma modeli kullanılmıştır. Bu bağlamda anket sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda araştırmada yer alan soruların cevapları bulunmuş ve sonuçlar raporlaştırılmıştır.

 • American Marketing Association. (2013, Temmuz 1). Şubat 5, 2019 tarihinde American Marketing Association Web Sitesi: https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx adresinden alındı
 • Bacile, T. J., & Swilley, E. (2014). From Firm-controlled to Consumer-contributed: Consumer Co-production of Personal Media Marketing Communication. Journal of Interactive Marketing, 28, 117-133.
 • Bamba, F., & Barnes, S. J. (2007). SMS Advertising, Permission And The Consumer: A Study. Business Process Management Journal, 13, 815-829.
 • Barnes, S., & Scornavacca, E. (2004). Mobile Marketing: The Role Of Permission And Acceptance. International Journal of Mobile Communications, 2, 128-139.Barwise, P., & Strong, C. (2002). Permission-Based Mobile Advertising. Journal of Interactive Marketing, 16, 14-24.
 • Carroll, A., Barnes, J. S., Scornavacca, E., & Fletcher, K. (2007). Consumer Perceptions And Attitudes Towards SMS Advertising: Recent Evidence From New Zealand. International Journal of Advertising, 26, 79-98.
 • Clow, K. E., & Baack, D. (2016). Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi (Çev. Gülay Öztürk). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Cortés, G. L., & Vela, R. M. (2013). The Antecedents of Consumers’ Negative Attitudes Toward SMS Advertising: A Theoretical Framework and Empirical Study. Journal of Interactive Advertising, 13, 109-117.
 • Ducoffe, R. H., & Curlo, E. (2000). Advertising Value And Advertising Processing. Journal of Marketing Communications, 6 , 247-262.Erdoğan, İ. (2012). Pozitivist Metodoloji ve Ötesi. Ankara: Erk Yayınları.
 • Grewal, D., Bart, Y., Spann, M., & Zubcsek, P. P. (2016). Mobile Advertising: A Framework And Research Agenda. Journal of Interactive Marketing, 34, 3-14.
 • Haghirian, P., Madlberger, M., & Tanuskova, A. (2005). Increasing Advertising Value of Mobile Marketing: An Empirical Study of Antecedents. Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (s. 1-10). Big Island, HI, USA,: IEEE Xplore.
 • Heinonen, K., & Strandvik, T. (2007). Consumer Responsiveness to Mobile Marketing. International Journal of Mobile Communications, 5, 1-17.
 • Jelassi, T. & Enders, A. (2004). Leveraging Wireless Technology for Mobile Advertising. EUROPEAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS (ECIS) (s. 1-12). AIS Electronic Library.
 • Karaçizmeli Güzeler, A. (2010). Mobil Pazarlama Ve Sms (Kısa Mesaj) İle Yapılan Reklam Ve Kampanyaların Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Uygulama: Şanlıurfa Örneği. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kavassalis, P., Spyropoulou, N., Drossos, D., Mitrokostas, E., Gikas, G., & Hatzistamatiou, A. (2003). Mobile Permission Marketing: Framing the Market Inquiry. International Journal of Electronic Commerce, 8, 55-79.
 • Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size For Research Activities. Educationaland Psychological Measurement, 30, 607-610.
 • Mobile Marketing Association. (2009, Kasım 17). Şubat 5, 2019 tarihinde Mobile Marketing Association Web Sitesi: https://www.mmaglobal.com/news/mma-updates-definition-mobile-marketing adresinden alındı
 • Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Peters, C., Amato, C. H., & Hollenbeck, C. R. (2007). An Exploratory Investigation of Consumers' Perceptions of Wireless Advertising. Journal of Advertising, 36, 129-145.
 • Phau, L., & Teah, M. (2009). Young Consumers' Motives For Using SMS and Perceptions Towards Sms Advertising. Direct Marketing: An International Journal. 3, 97-108.
 • Rettie, R., & Brum, M. (2001). M-commerce: the Role of SMS Text Messages. Conference on Telecommunications and Information Markets . Karlsruhe, Germany.
 • Scharl, A., Dickinger, A., & Murphy, J. (2005). Diffusion And Success Factors of Mobile Marketing. Electronic Commerce Research and Applications, 4, 159-173.
 • Shankar, V., & Balasubramanian, S. (2009). Mobile Marketing: A Synthesis And Prognosis. Journal of Interactive Marketing, 23, 118-129.
 • Ström, R., Vendel, M., & Bredican, J. (2013). Mobile Marketing: A Literature Review on İts Value for Consumers. Journal of Retailing and Consumer Services, 21, 1001-1012.
 • Sultan, F., Rohm, A. J., & Gao, T. (2009). Factors Influencing Consumer Acceptance of Mobile Marketing: A Two-Country Study of Youth Markets. Journal of Interactive Marketing, 23, 308-320.
 • Tekkanat, E., & Topaloğlu, M. (2016). The Study of Customer Attitudes towards SMS Advertisements. 3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM (s. 32-38). Rome: Procedia Economics and Finance.
 • Tsang, M. M., Ho, S. C., & Liang, T. P. (2004). Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising: An Empirical Study. International Journal of Electronic Commerce, 8, 65-78.Ural, A., & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayınları.
 • Xu, H., Teo, H. H., & Wang, H. (2003). Foundations of SMS Commerce Success: Lessons from SMS Messaging And Co-Opetition. Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences (s. 1-10). Big Island, HI, USA, USA: IEEE Xplore.
 • Van der Waldt, D. l., Rebello, T. M., & Brown, W. J. (2009). Attitudes of Young Consumers Towards SMS Advertising. African Journal of Business Management, 3, 444-452.
 • Varnalı, K., & Toker, A. (2010). Mobile Marketing Research: The State of the Art. International Journal of Information Management, 30, 144-151.
 • Zhang, J., & Mao, E. (2008). Understanding The Acceptance of Mobile SMS Advertising Among Young Chinese Consumers. Psychology & Marketing, 25, 787-805.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-6670-8931
Author: Bahadır Burak SOLAK (Primary Author)
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3270-0258
Author: Zöhre AKYOL
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss546132, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {886 - 898}, doi = {10.33206/mjss.546132}, title = {Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Solak, Bahadır Burak and Akyol, Zöhre} }
APA Solak, B , Akyol, Z . (2020). Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 886-898 . DOI: 10.33206/mjss.546132
MLA Solak, B , Akyol, Z . "Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 886-898 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/546132>
Chicago Solak, B , Akyol, Z . "Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 886-898
RIS TY - JOUR T1 - Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme AU - Bahadır Burak Solak , Zöhre Akyol Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.546132 DO - 10.33206/mjss.546132 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 886 EP - 898 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.546132 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.546132 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme %A Bahadır Burak Solak , Zöhre Akyol %T Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.546132 %U 10.33206/mjss.546132
ISNAD Solak, Bahadır Burak , Akyol, Zöhre . "Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 886-898 . https://doi.org/10.33206/mjss.546132
AMA Solak B , Akyol Z . Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme. MJSS. 2020; 9(2): 886-898.
Vancouver Solak B , Akyol Z . Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 886-898.