Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 798 - 808 2020-04-24

Siblings’ Position and Happiness: A Study of High School Students in Çanakkale
Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Ümit DEMİR [1]


Happiness has been the theme for curiosity for a long time. The definition of happiness and how to achieve it have been questioned since ancient times. It has been stated that social communication and interaction level is the basis of happiness. People’s main areas of interaction and communication are their families. The status of differentiation of levels of happiness depending on the status of the sibling (number of brothers and sisters, gender, age level) of high school students was studied in this research. The research based on the analyses of 489 students who continue their education at a secondary school of Canakkale. Within the scope of the re-search, the Oxford Happiness Scale which was developed by Hills and Argyle and adapted to Turkish by Doğan and Sapmaz (2012) was applied. For internal consistency of the scale, Cronbach alpha reliability coefficient was calculated as 0.76. SPSS statistics program and descriptive statistical analysis were used to analyze the data. The result of the research does not show significant difference between in scores according to a number of siblings but there was significant difference between happiness scores according to siblings’ gender and siblings’ age. It was found that participants having sisters and younger than their siblings were found happier while the study was carried out.

Mutluluk çok eskiden beri merak edilen bir konudur. Mutluluğun tanımı ve mutluluğa nasıl ulaşılabileceği çok eski dönemlerden beri sorgulanmaktadır. Mutluluğun temelinde sosyal iletişim ve etkileşim düzeyinin olduğu belirtilmektedir. Kişilerin en temel etkileşim ve iletişim alanları aileleridir. Bu çalışmada, lise öğrencilerinin kardeş durumuna (kardeş sayısı, cinsiyeti, yaş düzeyi) göre mutluluk düzeylerinin farklılaşma durumu araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Çanakkale merkez ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda öğrenimlerine devam etmekte olan 489 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Hills ve Argyle tarafından geliştirilmiş ve Doğan ve Sapmaz (2012) tarafından Türkçeye uyarlaması gerçekleştirilen “Oxford Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılılığını belirleme amacıyla yapılan analizde Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0.76 olarak hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik çözümleme yöntemlerinden yararlanılarak SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kardeş sayısına göre mutluluk puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, kardeş cinsiyet durumu ve yaş durumuna göre ise anlamlı farklılık saptanmıştır. Katılımcılardan kız kardeşi olanların ve diğer kardeşlerine kıyasla küçük  olanların diğerlerine kıyasla çok daha mutlu oldukları bulunmuştur.

 • Aral N., & Sağlam, M. (2012). Ebeveynleri boşanma sürecinde olan çocuklar ile ebeveynleri ile birlikte yaşayan çocukların duygularının cinsiyete gore incelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 71-88.
 • Arıkan, C. (1996). Halkın boşanmaya ilişkin tutumları. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
 • Aypay, A. ve Eryılmaz A. (2011). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşları ve okul tükenmişliği arasındaki ilişkiler. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 181-199.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara:Pegema Yayımcılık.
 • Erdoğdu, M. Y. (2007). Ana-baba tutumları ve öğretmen davranışları ile öğrencilerin akademik başarıları arasındaki ilişkiler. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, (14), 33 – 46.
 • Eryılmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 975-989.
 • Eryılmaz, A. (2010). Aile yapısı ergeni mutlu eder mi? Aile ve Toplum Dergisi, 6(2), 22-31.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karaırmak, Ö., & Öztabak, M. (2012). Göç olgusu bağlamında lise öğrencilerinin aile profilleri ve akademik başarı durumları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 81-97.
 • Karaaslan, G. (2010). Orta öğretim kurumlarında öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin istatistiksel analizi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Keskin, G., & Sezgin, B. (2009). Bir grup ergende akademik başarı durumuna etki eden etmenlerin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 3-18.
 • Oskay, G. (1986). Değer yargılarından kaynaklanan ana-baba ergen çatışmasının sosyo ekonomik ve benzeri değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 222-244.
 • Samurçay, N. (1982). Çocuklarda kardeş ilişkileri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 6(36), 6-14.
 • Saral, S. (1993). Özel Trabzon Ata Koleji öğrencilerinin uyum düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Ün-iversitesi, Trabzon.
 • Sarı, M., Ötünç, E., & Erceylan, H. (2007). Liselerde okul yaşam kalitesi: Adana ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13(2), 297-320.
 • Şentürk, Ü. (2008). Modern kontrol: tüketim. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 221-239.
 • Tatlıoğlu, K. (2012). Üniversite öğrencilerinin kardeş aayıları ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 7(4), 2857-2872.
 • Topses, M. D. (2013). Eğitim düzeyi ve kardeş sayısının suç davranışıyla ilişkisi: Çanakkale E tipi kapalı ceza infaz kurumu örneği. International Journal of Social Science, 6(3), 701-713.
 • Ünüvar, P., Çalışandemir, F., Tagay Ö., & Amini, F. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarının mutluluk algısı (Türkiye ve Afganistan örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(34), 1-22.
 • Yılmaz, E., Yiğit, R., & Kaşarcı, İ. (2012). İlköğretim öğrencilerinin özyeterlilik düzeylerinin akademik başari ve bazi değişkinler açisindan incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 371-388.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4899-4895
Author: Ümit DEMİR (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss553337, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {798 - 808}, doi = {10.33206/mjss.553337}, title = {Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Demi̇r, Ümit} }
APA Demi̇r, Ü . (2020). Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 798-808 . DOI: 10.33206/mjss.553337
MLA Demi̇r, Ü . "Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 798-808 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/553337>
Chicago Demi̇r, Ü . "Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 798-808
RIS TY - JOUR T1 - Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma AU - Ümit Demi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.553337 DO - 10.33206/mjss.553337 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 798 EP - 808 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.553337 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.553337 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %A Ümit Demi̇r %T Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.553337 %U 10.33206/mjss.553337
ISNAD Demi̇r, Ümit . "Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 798-808 . https://doi.org/10.33206/mjss.553337
AMA Demi̇r Ü . Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. MJSS. 2020; 9(2): 798-808.
Vancouver Demi̇r Ü . Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 798-808.