Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 741 - 751 2020-04-24

Academic Hopelessness Scale: Development, Validity and Reliability Study
Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Murat GÖKALP [1] , Fatih SOYKAN [2]


This research has been conducted to develop a measuring tool that can be used to determine individual differences of students’ academic hopelessness levels and examine its validity and reliability. The study was conducted on the basis of data obtained university students of 2018-2019 academic years. The Academic Hopelessness Scale is Likert-type scale consisting of 16 item. General survey model was used to make this study. The Cronbach Alpha coefficient determines the internal consistency which is 0.83.As a result of the search factor analysis conducted to determine the reliability, three factors were obtained and it was 48.3% of the total variability. It was revealed by using a three-factor structural confirmatory factor analysis and the relationship was at an acceptable level. The validity study shows that this scale distinguishes the groups which the level of academic hopelessness is expected to differ from each other.

Bu araştırma, öğrencilerin akademik umutsuzluk düzeylerindeki bireysel farklılıkların belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirmek ve geçerlik-güvenirliğini incelemek üzere yapılmıştır. Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılları arasında üniversite düzeyindeki öğrencilerden elde edilen veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Akademik Umutsuzluk Ölçeği 16 maddelik dörtlü Likert tipi bir ölçektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach alfa katsayısı .83'tür. Yapı geçerliği saptamak amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucu toplam değişkenliğin %48.3'ünü açıklayan üç faktör elde edilmiştir. Ortaya konulan üç faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analiziyle sınanarak uyum ilişkisinin kabul edilebilir bir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Geçerlik çalışması, söz konusu olan ölçeğin, akademik umutsuzluk düzeyinin birbirinden farklılaşması beklenen grupları birbirinden ayırt ettiğini göstermektedir. Akademik Umutsuzluk Ölçeği olarak adlandırılan ölçeğin, eğitim alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.

 • Abramson, L. Y., Metalsky, G. I., & Alloy, L. B. (1989). Hopelessness depression: A theory-based subtype of depression. Psychological review, 96(2), 358.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative (pp. 146-166). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Dilbaz, N., & Seber, G. (1993). Umutsuzluk kavrami: Depresyon ve intiharda önemi. Kriz Dergisi, 1(3), 134-138.
 • Gölalmış Erhan, G. (2005). Zihinsel engelli çocuğu olan annelerin umutsuzluk, karamsarlık, sosyal destek algılarının ve gelecek puanlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Izgar, A. (2009). Engelli çocuğu olan ailelerin sosyal problem çözme becerileri ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi(Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.Melges, F. T., & Bowlby, J. (1969). Types of hopelessness in psychopathological process. Archives of General Psychiatry, 20(6), 690-699.
 • ODACI, H., KALKAN, M., & ÇİKRIKCİ, Ö. Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin Geliştirilmesi.
 • Ottekin, N. (2009). Ailelerinden ayrı olarak öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü).
 • Sencan, H. (2005). Sosyal ve davranissal olcumlerde guvenirlik ve gecerlik [Reliability and validity in social and behaviora]. Ankara: Seckin Yayincilik.
 • Şahin, A. (2002). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri üzerine bir araştırma. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(13).
 • Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., & Fırat, N. Ş. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 17(3), 429-452. Şencan, H. (2005). Güvenilirlik ve geçerlilik. Hüner Şencan.
 • Taner, D. (2008). Öğretmenlerin umutsuzluk düzeyi ile okul kültürü arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • TDK. (2018), umutsuzluk, 15 Kasım 2018 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c0e44b7cbe678.36648929 adresinden alındı.
 • Tümkaya, S. (2005). Ailesi yanında ve yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 445-457.
 • Uzbaş, A. (1998). Çocukların Ögrenilmiş Çaresizlik Davranışlarının Depresyon Düzeylerine Etkisi (Yayınlanmamış YUksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz EylUl Üniversitesi.Ünal, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin gelecek ile ilgili umutlarının yapısal eşitlik modelleriylebelirlenmesi.(Masterdissertation). Retrievedfromhttps. tez. yok. gov. tr/UlusalTezMerkezi/, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir. http://www. tdk. gov. tr (Date of access: 09.06. 2011, 11.08. 2011).
 • Ünlüer, E. (2009). 2-6 yaş arası otistik çocuğa sahip annelerin algıladıkları sosyal destek ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Murat GÖKALP (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9301-5284
Author: Fatih SOYKAN

Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss562714, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {741 - 751}, doi = {10.33206/mjss.562714}, title = {Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Gökalp, Murat and Soykan, Fatih} }
APA Gökalp, M , Soykan, F . (2020). Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 741-751 . DOI: 10.33206/mjss.562714
MLA Gökalp, M , Soykan, F . "Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 741-751 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/562714>
Chicago Gökalp, M , Soykan, F . "Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 741-751
RIS TY - JOUR T1 - Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Murat Gökalp , Fatih Soykan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.562714 DO - 10.33206/mjss.562714 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 741 EP - 751 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.562714 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.562714 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Murat Gökalp , Fatih Soykan %T Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.562714 %U 10.33206/mjss.562714
ISNAD Gökalp, Murat , Soykan, Fatih . "Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 741-751 . https://doi.org/10.33206/mjss.562714
AMA Gökalp M , Soykan F . Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MJSS. 2020; 9(2): 741-751.
Vancouver Gökalp M , Soykan F . Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 741-751.