Year 2020, Volume 9 , Issue 3, Pages 1803 - 1819 2020-07-21

Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi, Örgütsel İmaj ve Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Uğur SÖNMEZOĞLU [1] , Hüseyin GÖKÇE [2] , Gizem KARAKAŞ [3]


Araştırmada, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencilerinin üniversite yaşam kalitesi, örgütsel imaj ve özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma tarama araştırmaları kapsamında gerçekleştirilmiştir. PAÜ’ye bağlı birimlerde öğrenim gören 583 kadın ve 923 erkek toplam 1506 öğrenci kümelere göre örnekleme tekniğiyle belirlenerek örnekleme dâhil olmuştur.  Çalışmada kişisel bilgi formu, Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği, Üniversite İmaj Algısı Ölçeği, Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği kullanılmıştır. Verilere independent samples t-test, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Kadın öğrencilerin üniversite yaşam kalite düzeyleri, imaj algıları ve özdeşleşme düzeyleri erkek öğrencilerden yüksek bulunmuştur. Spor yapan öğrencilerinin üniversite imaj algılarının yapmayanlara göre yüksek olduğu; özdeşleşme düzeyinde ise anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüştür. Öğretim elemanı-öğrenci iletişimi, sosyal olanak, öğrenci-öğrenci iletişimi ve gelecek alt boyutlarında spor yapanların yaşam kalitesi daha yüksek bulunmuştur. Topluluklara üye olan öğrencilerin spor imajı ile genel görünüm ve alt yapı imajları ve gelecek yaşam kalitesi alt boyutu üye olmayanlara göre daha fazla bulunmuştur. Kimlik ve sınıf ortamı alt boyutlarında ise üye olmayanların yaşam kalitesi yüksek çıkmıştır. Topluluklara üye olmanın özdeşleşme düzeyinde fark yaratmadığı görülmüştür. Ölçeklerin tüm alt boyutlarında orta ve zayıf düzeyde pozitif anlamlı bir ilişki tespit edilirken; yaşam kalitesinin yalnızca kimlik alt boyutunun, imaj algısının tüm alt boyutlarıyla ve özdeşleşme ölçeğiyle aralarında zayıf düzeyde negatif anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Yaşam kalitesi, üniversite imajını ve özdeşleşme düzeyini etkilerken; imaj algısının ayrıca özdeşleşme düzeyinde de etkisi olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, PAU yaşam kalitesinin öğrencilerin üniversite imajını algılama biçimlerini ve özdeşleşme düzeylerini pozitif yönde etkilediği görülmüştür.

Pamukkale Üniversitesi, Yaşam kalitesi, Örgütsel imaj, Özdeşleşme
 • Ashforth B.E., Mael F. (1989). Academy of Management Review, 14(1), 20-39.
 • Cerit, Y. (2006). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversitenin Örgütsel İmaj Düzeyine İlişkin Algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 47, 343-365.
 • Çokluk Bökeoğlu, Ö. ve Yılmaz, K. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Fakülte Yaşamının Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (2), 179-204.
 • Doğanay, A. ve Sarı M. (2006). Öğrencilerin Üniversitedeki Yaşam Kalitesine İlişkin Algılarının Demokratik Yaşam Kültürü Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Çukurova Üniversitesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (16), 107-128.
 • Dutton, J. ve Dukerich, J. (1991). Keeping An Eye On The Mirror: Image And Identity in Organizational Adaptation. Academy of Management Review, 34, 517-54.
 • Eriş, H.M. ve Anıl, D. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOI:10.16986/HUJE.2015014183, 1-14.
 • İbicioğlu, H. (2005). Üniversite Öğrencilerinde Kurumsal İmaj Algılamalarını Etkileyen Faktörlere İlişkin SDÜ, İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 59-73.
 • İşçan, Ö. F. (2006). Dönüştürücü/Etkileşimci Liderlik Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Bireysel Farklılıkların Rolü. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 160-177.
 • Karabey, C.N. ve İşcan, Ö.F. (2007). Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel İmaj ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (2), 231-241.
 • Karacabey, M.F., Özdere M. ve Bozkuş, K. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (33), 459-473.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kazoleas, D., Kim Y., Moffitt, M. A. (2001). Institutional image: A Case Study. Corporate Communications. 6 (4), 205-216 .
 • Levinson, H. (1965), “Reciprocration: The relationship between Man and Organization”, Administrative Science Quarterly, 9, 4.
 • Mael, F.A. ve Ashforth, B.E. (1992). Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test of the Reformulated Model of Organizational Identification. Journal of Organizational Behaviour, 13(2), 103-123.
 • Majeed, A., Fraser, B. J., Aldridge, J. M. (2002). Learning Environment And Its Association With Students Satisfaction Among Mathematics Students In Brunei Darussalam. Learning Environments Research, 5, 203-226.
 • Moller, V. (1996). Life Satisfaction And Expectations For The Future In Sample Of University Students: A Research Note. South African Journal of Sociology, 27 (1), 109-125.
 • Okay, A. (2000). Kurum Kimliği. Ankara: MediaCat Yayınları.
 • Polat S. (2011). Üniversite Öğrencilerine Göre Kocaeli Üniversitesi’nin Örgütsel İmajı, Eğitim ve Bilim Dergisi, 36 (160), 105-119.
 • Polat S. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 249-262.
 • Sarı M., Ötünç E., Erceylan H. (2007). Liselerde Okul Yaşam Kalitesi: Adana İli Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 50, 297-320.
 • Sirgy, M.J., Grzeskowiak S., And Rahtz D. (2007). Quality Of College Life (QCL) Of Students: Developing And Validating A Measure Of Well Being. Social Indicators Research, 80 (2), 343–360.
 • Tak, B. ve Aydemir B.A. (2004). Örgütsel Özdeşleşme Üzerine İki Görgül Çalışma, 12.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 27-29 Mayıs 2004, 59-63.
 • Wilson, A. (2001). Corporate Reputation: Seeking A Definition. Corporate Communication An International Journal, 6 (1), 24-30.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6313-1329
Author: Uğur SÖNMEZOĞLU (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9250-0317
Author: Hüseyin GÖKÇE
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0002-6317-6367
Author: Gizem KARAKAŞ
Institution: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { mjss548872, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1803 - 1819}, doi = {10.33206/mjss.548872}, title = {Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi, Örgütsel İmaj ve Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sönmezoğlu, Uğur and Gökçe, Hüseyin and Karakaş, Gizem} }
APA Sönmezoğlu, U , Gökçe, H , Karakaş, G . (2020). Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi, Örgütsel İmaj ve Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1803-1819 . DOI: 10.33206/mjss.548872
MLA Sönmezoğlu, U , Gökçe, H , Karakaş, G . "Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi, Örgütsel İmaj ve Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1803-1819 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/56124/548872>
Chicago Sönmezoğlu, U , Gökçe, H , Karakaş, G . "Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi, Örgütsel İmaj ve Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1803-1819
RIS TY - JOUR T1 - Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi, Örgütsel İmaj ve Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi AU - Uğur Sönmezoğlu , Hüseyin Gökçe , Gizem Karakaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.548872 DO - 10.33206/mjss.548872 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1803 EP - 1819 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.548872 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.548872 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi, Örgütsel İmaj ve Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi %A Uğur Sönmezoğlu , Hüseyin Gökçe , Gizem Karakaş %T Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi, Örgütsel İmaj ve Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.548872 %U 10.33206/mjss.548872
ISNAD Sönmezoğlu, Uğur , Gökçe, Hüseyin , Karakaş, Gizem . "Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi, Örgütsel İmaj ve Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (July 2020): 1803-1819 . https://doi.org/10.33206/mjss.548872
AMA Sönmezoğlu U , Gökçe H , Karakaş G . Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi, Örgütsel İmaj ve Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. MJSS. 2020; 9(3): 1803-1819.
Vancouver Sönmezoğlu U , Gökçe H , Karakaş G . Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi, Örgütsel İmaj ve Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1803-1819.