Year 2020, Volume 9 , Issue 3, Pages 1375 - 1390 2020-07-21

Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi

Ali Yurdun ORBAK [1] , Fikret Umut AYDIN [2]


Sınıf içi gürültü öğrencilerin işlenen dersleri anlayabilmesini ve öğretmenle iletişim kurmasını zorlaştırmaktadır. Bir okuldaki gürültü düzeyi okulun eğitim kalitesini etkileyen başlıca parametrelerden birisidir. Okul binası içindeki gürültü öğrencilerin yanı sıra öğretmen, idareci ve memurların hem performansını hem de sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada Türkiye’de bir büyükşehir ve sanayi şehri olan Bursa ilindeki farklı lokasyonlardaki dört okulda akustik yalıtımın ne düzeyde olduğu araştırılmıştır. Bu amaçla seçilen okullarda gürültü ve çınlanım ölçümleri yapılmıştır. Gürültü ölçümleri derste sınıf ve koridorda, teneffüste sınıf ve koridorda olacak şekilde 4 farklı durumda yapılmıştır. Gürültü ölçümleri Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 55 dB olan okullardaki gürültü sınırı ile ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın gürültü yönetmeliği ile kıyaslanmış, analizler için MINITAB ve Brüel & Kjaer Measurement Partner Suite programları kullanılmıştır. Ölçüm sonuçlarına göre sınıflardaki gürültü seviyesinin hem uluslararası ve hem de ulusal sınırların üzerinde olduğu ve mevcut yalıtımın yetersiz kaldığı saptanmıştır. Çınlanım süresinin düşürülebilmesi için sınıfların akustik ses emici özelliği olan malzemeden yapılmış panolarla iyileştirilmesi, gürültü emici panellerle sınıf ve koridor tavanlarını kaplatılması gibi başlıca akustik önlemler alınmalıdır. Öğretmenlere yapılan anketlerin Apriori ile analizi sayesinde okullar arasında gürültü algısı açısından bir fark olmadığı ve bütün öğretmenlerin gürültü konusunda rahatsızlıkları olduğu saptanmıştır.

Gürültü kirliliği, çınlanım gürültü analizi, gürültü eğitimi
 • Abbaspour, M., Karimi, E., Nassiri, P., Monazzam, M. R. ve Taghavi, L. (2015). Hierarchal assessment of noise pollution in urban areas – A case study. Transportation Research Part D, 34, 95-103. http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2014.10.002
 • Agrawal, R. ve Srikant, R., (1994). Fast Algorithms for Mining Association Rules. Proceedings of the 20th VLDB Conference, Santiago, Chile.
 • Akgün, A. ve Çizel, B., (2017). Günlük Tur Programları Oluşturmada Veri Madenciliği: A Grubu Seyahat Acentası Örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(1), 73-85. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/423846 adresinden 19 Mayıs 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Aktürk , N., Akdemir, O. ve Üzkurt, İ., (2003). Trafik Işık Sürelerinin Neden Olduğu Çevresel Taşıt Gürültüsü. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(1), 71-87. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/76214 adresinden 6 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Berlyne, D. E. (1960). Conflict, arousal and curiosity. New York: McGraw-Hill,
 • Boateng, C. A. ve Amedofu, G. K., (2004). Industrial noise pollution and its effects on the hearing capabilities of workers : A study from saw mills, printing presses and corn mills. African Journal of Health Services, 11(1-2), 55-60. doi: 10.4314/ajhs.v11i1.30778
 • Bowers, J.H. Burkett, C.W. (1987). Relationship of Student Achievement and Characteristics in Two Selected School Facility Environmental Setting. ERIC No: ED286278.
 • Bulunuz, N. (2014). Noise Pollution in Turkish Elementary Schools: Evaluation of Noise Pollution Awareness and Sensivity Training. International Journal of Environmental and Science Education. 9(2), 345-360.
 • Bulunuz, N., Bulunuz,M., Orbak, Y. Mutlu,N. & Tavsanlı, Ö.F. (2017). An Evaluation of Primary School Students’ Views about Noise Levels in School. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(4), 725-740.
 • Cohen, S., Evans, G. W., Krantz, D. S., & Stokols, D. , (1980). Physiological, motivational, and cognitiveeffects of aircraft noise on children. American Psychologist, 35, 231–243.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2017). Binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı : 30082, Ankara.
 • Dalkılıç, F. ve Aydın, Ö., (2017). Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Davranışlarını Etkileyen Faktörler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 546-553. doi: 10.5961/jhes.2017.231
 • Glass, D., & Singer, J. (1972). Urban Stress: Experiments on noise and social stressors. New York: Academic Press.
 • Gültekin, E., Develioğlu, Ö. N., Yener, M., Şenay, N. ve Külekçi, M., (2013). İstanbul/Türkiye’deki Değişik Hastane Polikliniklerinde Gürültü Kirliliği. Türk Otolarengoloji Arşivi, 51, 101-105. doi:10.5152/tao.2013.1300
 • Han, J. and Kamber, M. (2011) Data Mining: Concepts and Techniques. 3rd Edition, Morgan Kaufmann, Burlington.
 • Hardiman, M. M. (2003). Connecting Brain Research With Effective Teaching: The BrainTargeted Teaching Model.Lanham,MD: Scarecrow Education.
 • Hebb, D. O. (1955). Drives and the CNS (conceptual nervous system). Psychological Review, 62, 243–254.
 • Hockey, G. R. J. (1970). Effects of loud noise on attentional selectivity. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 22, 28–36.
 • Kryter, K. D. (1950). The effects of noise on man. Journal of Speech Disturbance.
 • McCelland, D. C., Atkinson, J. W., Clark, R. A., & Lowell, E. L. (1953). The achievement motive. New York: Appleton-Century-Crofts.
 • Meissner, M. (2017). Acoustics of small rectangular rooms: Analytical and numerical determination of reverberation parameters. Applied Acoustics, 120, 111-119. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2017.01.020
 • Merchan, C. I., Balteiro, L. D. ve Solino, M. (2014). Noise pollution in national parks: Soundscape and economic valuation. Landscape and Urban Planning, 123, 1-9. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.11.006
 • Özbıçakçı, Ş., Çapık, C., Aydoğdu, N., Ersin, F., & Kıssal, A. (2012). Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi, Egitim ve Bilim, 37(165), 223-236.
 • Polat, S., & Buluş-Kırıkkaya, E. (2004). Gürültünün Eğitim Öğretim Ortamına Etkileri, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Pehlivanoğlu, M. K. ve Duru, N., (2016). Analysis Of Technology Addiction Of High School And University Students Using Data Mining Techniques. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences, May 19-22, Bodrum, Turkey.
 • Prokeinová, R. B. ve Paluchová, J., (2014). Identification of the Patterns Behavior Consumptions by Using Chosen Tools of Data Mining - Association Rules. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 6(3), 1-12. https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/188731/2/agris_on-line_2014_3_benda-prokeinova_paluchova.pdf adresinden 18 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Quadros, S., Goulart, V. D. L., Passos, L., Vecci, M. A. M. ve Young, R. J. (2014). Zoo visitor effect on mammal behaviour: Does noise matter? . Applied Animal Behaviour Science, 156, 78-84. http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2014.04.002
 • Sarantopoulos, G., Lykoudis, S. ve Kassomenos, P. (2014). Noise levels in primary schools of medium sized city in Greece. Science of the Total Environment, Volumes 482-483, 493–500. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.09.010
 • Seidler, A., Hegewald, J., Seidler, A. L., Schubert, M., Wagner, M., Dröge, P., … Zeeb, H. (2017). Association between aircraft, road and railway traffic noise and depression in a large case-control study based on secondary data. Environmental Research,152,263-271. http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2016.10.017
 • Silva, L.T., Oliveira, M. ve Silva, J. F. (2014). Urban form indicators as proxy on the noise exposure of buildings. Applied Acoustics, 76, 366-376. http://dx.doi.org/10.1016/j.apacoust.2013.07.027
 • Strauss, A. A., & Lehtinen, L. E. (1947). Psychopathology and education of the brain injured child. New York: Grune and Stratton,
 • Şensöğüt, C. ve Çınar, İ., (2006). Çevresel Faktörlerin Gürültü Yayılımına Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10, 131-138. http://dergipark.gov.tr/dpufbed/issue/36179/407502 adresinden 19 Ocak 2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Tamer-Bayazıt, N., Küçükçifçi, S., & Şan, B. (2011). İlköğretim Okullarında Gürültüden Rahatsızlığın Alan Çalışmalarına Bağlı Olarak Saptanması, İTÜ Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, 169-181.
 • Tripathy, D.P. ve Rao, D. S., (2015). Noise measurement in a mechanized opencast bauxite mine: A case study. Noise & Vibration Worldwide, 46(11), 9-19. https://doi.org/10.1260/0957-4565.46.11.9
 • Tüzel, S. (2013). Sinif İçi Gürültünün Öğrencilerin Dinleme Sürecindeki Bilişsel Performansina Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 363-378.
 • Vasilyev, A. (2017). New methods and approaches to acoustic monitoring and noise mapping of urban territories and experience of it approbation in conditions of Samara region of Russia. Procedia Engineering, 176, 669-674 doi: 10.1016/j.proeng.2017.02.311
 • World Health Organisation (1999), Guidelines for Community Noise.
 • Yassin, M. F., Almutairi, H., Alhajeri, N., Al-Fadhli, F., Al Rashidi, M. S. ve Shatti, T. (2016). Assessment of noise exposure and associated health risk in school environment. Int. J. Environ. Sci. Technol, 13, 2011-2024. doi: 10.1007/s13762-016-1035-y
 • Zannin, P. H. T., Engel, M. S., Fiedler, P. E. K. ve Bunn, F. (2013). Characterization of environmental noise based on noise measurements, noise mapping and interviews: A case study at a university campus in Brazil. Cities. 31, 317-327. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2012.09.008
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-4921-4275
Author: Ali Yurdun ORBAK (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5797-0217
Author: Fikret Umut AYDIN
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { mjss557570, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1375 - 1390}, doi = {10.33206/mjss.557570}, title = {Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi}, key = {cite}, author = {Orbak, Ali Yurdun and Aydın, Fikret Umut} }
APA Orbak, A , Aydın, F . (2020). Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1375-1390 . DOI: 10.33206/mjss.557570
MLA Orbak, A , Aydın, F . "Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1375-1390 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/56124/557570>
Chicago Orbak, A , Aydın, F . "Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1375-1390
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi AU - Ali Yurdun Orbak , Fikret Umut Aydın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.557570 DO - 10.33206/mjss.557570 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1375 EP - 1390 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.557570 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.557570 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi %A Ali Yurdun Orbak , Fikret Umut Aydın %T Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.557570 %U 10.33206/mjss.557570
ISNAD Orbak, Ali Yurdun , Aydın, Fikret Umut . "Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (July 2020): 1375-1390 . https://doi.org/10.33206/mjss.557570
AMA Orbak A , Aydın F . Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi. MJSS. 2020; 9(3): 1375-1390.
Vancouver Orbak A , Aydın F . Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1375-1390.