Year 2020, Volume 9 , Issue 3, Pages 1479 - 1493 2020-07-21

Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Zorluklarını Yaşama Düzeyleri

Murat BAYIR [1] , Rüştü YEŞİL [2]


Bu araştırmanın amacı, yabancı dil örenen üniversite dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin yaşamış oldukları öğrenimsel zorlukları belirlemektedir. Araştırma, tarama modelinde yürütülen betimsel ve nicel bir çalışma özelliği taşıımaktadır. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıflarında dil eğitimi alan 495 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeği (YDÖZÖ)” ile toplanmıştır. YDÖZÖ, 5 faktör altında toplanmış 29 maddelik beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin KMO değeri 0,937; Bartlett Testi değerlerinin x2=5707,914; sd=406; p<0,001; Cronbach alpha güvenirlik katsayısı ise 0,923’tür. Veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Anova, Tukey ve korelasyon testi analizleri yapılmıştır. Fark ve ilişki testlerinin yorumlanmasında p<,05 düzeyi anlamlılık için yeterli kabul edilmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin en fazla farklılıklara uyum sağlama faktöründeki zorlukları yaşadıkları; cinsiyet, anadil, bilinen dil sayısı, ülkelerinde konuşulan dil sayısı, ailenin Kırgızistan’da yaşıyor olma durumu ve örenim görülecek bölümün niteliği değişkenlerine göre bazı faktörlerdeki zorlukların yaşanma düzeylerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı belirleniştir. 

Yabancı Dil Öğrenme, Öğrenme Zorlukları, Üniversite öğrencisi
 • Altın, A. ve Saracaloğlu, A.S. (2018). İngilizce öğretimindeki ihtiyacımız nedir? Bir olgu bilim çalışması. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 4(2), 137-159. doi:http://dx.doi.org/10.31464/jlere.379358.
 • Balcı, Ali (2015). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Barr, B.R. & Tagg, J. (1995). From teaching to learning: A new paradigm for undergraduate education. Change, 27(6), 697-710.
 • Barut, A. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenme stratejileri üzerine bir değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim ABD, Ankara.
 • Baş, G. (2012). Lise öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenme stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dil Dergisi. 156, 7-28.
 • Bay, E., Tuğluk, M.N. ve Gençdoğan, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 94-105. ISSN:1304-0278
 • Bayır, M. ve Yeşil, R. (2019). Yabancı dil öğrenme zorlukları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8(2), 1573-1590. ISSN: 1694-7215. DOI: https://doi.org/10.33206/mjss.530574.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Carnell, E. (2005). Understanding and enriching young people's learning: issues, complexities and challenges. Improving Schools, 8(3), 269–284.
 • Cuma, F.İ. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenci memnuniyeti. SEFAD, 38, 179-196. e-ISSN: 2458-908X
 • Erişti, B., Polat, M. ve Erdem, C. (2018). Yükseköğretimde uluslararasılaşma: uluslararası öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders veren öğretim elemanlarının öğretim sürecinde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 352-375.doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1539
 • Eroğlu, A. (2008). Faktör analizi. Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ş. Kalaycı (Editör). (ss. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Gömleksiz, M. ve Özkaya, Ö.M. (2012). Yabancı diller yüksekokulu öğrencilerinin İngilizce konuşma dersinin etkililiğine ilişkin görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7(2), 495-513.
 • Haznedar, B. (2010). Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (11-13 November, 2010 Antalya-Turkey), ss. 747-755. ISBN: 978 605 364 104 9
 • Hughes, C. (2001). Developing conceptual literacy in lifelong learning research: a case of responsibility?. British Educational Research Journal, 27(5), 601-614.
 • Illeris K. (2003). Learning, identity and self-orientation in youth. Young, 11(4), 357-376. DOI: 10.1177/11033088030114004. [Online]: http://you.sagepub.com/content/11/4/357 adresinden 05.02.2011’de indirilmiştir.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. 23. Baskı. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Senemoğlu N. (2011). College of education students’ approaches to learning and study skills. Eğitim ve Bilim-Education and Science, 36(160), 65-80.
 • Sierra, J.J. (2009). Shared Responsibility and Student Learning : Ensuring a Favorable Educational Experience. Journal of Marketing Education, 32, 104-111. DOI: 10.1177/0273475309344802. [Online]: http://jmd.sagepub.com/content/32/1/104 adresinden 15.11.2011’de indirilmiştir.
 • Soyupek, H. (2007). Yabancı dil öğretiminde güdülemenin önemi. Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS 38, (10-15 Eylül 2007), Bilkent Üniversitesi, Ankara, ss. 1571-1588.
 • Suna, Y. ve Durmuşçelebi, M. (2013). Türkiye’de yabancı dil öğrenme-öğretme problemine ilişkin yapılan çalışmaların derlemesi. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi. 3(5), 7-24.
 • Yalçın, Ş. (2013). İçerik temelli yabancı dil öğretim modeli. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 30(2), 107-121.
 • Yaman, İ. (2018). Türkiye’de İngilizce öğrenmek: Zorluklar ve fırsatlar. Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 11, 161-175.
 • Yeşil, R. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okul öğrenmelerindeki öğrenme sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1214-1237
 • Yeşil, R. (2019). Öğrencilerin Yabancı Bir Dil Olarak Türkiye Türkçesini Öğrenme Uygulamalarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 7(1), 348-367, DOI: 10.18298/ijlet.3227.
 • Yolcu, M. (2002). Yabancı dil öğrenimi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II. 3, 19-72.Referans27Young, M.R. (2005). The motivational effects of the classroom environment in facilitating self-regulated learning. Journal of Marketing Education, 27,(1), 25-40. DOI: 10.1177/0273475304273346.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4887-7138
Author: Murat BAYIR
Country: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0002-8839-0431
Author: Rüştü YEŞİL (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { mjss595584, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1479 - 1493}, doi = {10.33206/mjss.595584}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Zorluklarını Yaşama Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Bayır, Murat and Yeşi̇l, Rüştü} }
APA Bayır, M , Yeşi̇l, R . (2020). Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Zorluklarını Yaşama Düzeyleri . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1479-1493 . DOI: 10.33206/mjss.595584
MLA Bayır, M , Yeşi̇l, R . "Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Zorluklarını Yaşama Düzeyleri" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1479-1493 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/56124/595584>
Chicago Bayır, M , Yeşi̇l, R . "Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Zorluklarını Yaşama Düzeyleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1479-1493
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Zorluklarını Yaşama Düzeyleri AU - Murat Bayır , Rüştü Yeşi̇l Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.595584 DO - 10.33206/mjss.595584 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1479 EP - 1493 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.595584 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.595584 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Zorluklarını Yaşama Düzeyleri %A Murat Bayır , Rüştü Yeşi̇l %T Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Zorluklarını Yaşama Düzeyleri %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.595584 %U 10.33206/mjss.595584
ISNAD Bayır, Murat , Yeşi̇l, Rüştü . "Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Zorluklarını Yaşama Düzeyleri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (July 2020): 1479-1493 . https://doi.org/10.33206/mjss.595584
AMA Bayır M , Yeşi̇l R . Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Zorluklarını Yaşama Düzeyleri. MJSS. 2020; 9(3): 1479-1493.
Vancouver Bayır M , Yeşi̇l R . Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Zorluklarını Yaşama Düzeyleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1479-1493.