Year 2020, Volume 9 , Issue 3, Pages 1461 - 1478 2020-07-21

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Melek KÖRÜKCÜ [1] , Salih USLU [2] , Mehmet ÇETİN [3]


Kadın ve erkek ayrımı tarih boyunca insanoğlunun en temel kategorize edilme biçimi olmuştur. Cinsiyet biyolojik özelliklerin yanı sıra doğumdan itibaren toplumsal kategori olarak anlamlandırılır. Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının (SBÖA) kadına yönelik algıları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmaya; 151 kadın, 98 erkek 249 sosyal bilgiler öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğretmen adayları arasında kadın algısının, kadın adaylarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Anne ve baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmazken; Kadının Toplumsal Yaşamdaki Kayıpları faktör boyutunda baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonuçları sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kadın algılarını ortaya koyması noktasında önemlidir. 

Cinsiyet Rolü, Kadın Algısı, Sosyal bilgiler öğretmen adayı
 • 1. Akar, Y. (2018). Erkeklik ve iktidar: erkeklik dinamiklerinin kadına yönelik bakış açısı eskişehir’de yaşayan göçmenlerin ve tatarların kadın algısı. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • 2. Bebel, A. (1977). Kadın ve sosyalizm. S. Z. Sertel (Çev.). Ankara: Toplum.
 • 3. Bileşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), (2018). http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html
 • 4. Binyıl Kalkınma Hedefleri, (2018). http://www.un.org.tr/includes/files/Binyil02.pdf
 • 5. C. Vatandaş, (2007). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. Sosyoloji Konferansları Dergisi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 35, 29-56.
 • 6. Connell, RW. (1998). Toplumsal cinsiyet ve iktidar. İstanbul: Ayrıntı.
 • 7. Eveline J. and Bachhi, C. (2005), “What are we mainstreaming when we mainstream gender?”, mainstreaming politics: gendering practices and feminist theory. Published in Adelaide by, South Australia.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616740500284417?scroll=top&needAccess=true
 • 8. Gülmez N., İra N., Yılmaz İ. ve Özenç İra G. (2017). Üniversite öğrencilerinde kadın algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 65-86.
 • 9. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı, (2016) . Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • 10. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023, (2018).
 • https://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/54296c50369dc32358ee2c4f/KADININ%20G%C3%9C%C3%87LENMES%C4%B0%20STRATEJ%C4%B0%20BELGES%C4%B0%20VE%20EYLEM%20PLANI%20(2018-2023).pdf
 • 11. Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. (26.baskı). Ankara: Nobel.
 • 12. Leadbetter, H. (2004), “Gender budgeting”, spectrum, policy & technical perspectives for cıpfa members and students, 4, The Charted İnstitute of Public Finanace and Accountancy , pp 3-4, London.
 • 13. Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü. O. Akınhay, Kömürcü, D. (Çev.). Ankara:Bilim ve Sanat.
 • 14. Milli Eğitim Temel Kanunu, (2018). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf adresinden 16.05.2018
 • 15. Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi, (2015) . Türkiye Ülke Raporu. Unicef. http://education-equity.org/wp-content/uploads/2014/02/%C3%B6LKE-RAPORU-Tr-14.1.2014.pdf
 • 16. Öngen, B. & Aytaç, S. (2013). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam değerleri ilişkisi. Sosyoloji Konferansları, 48(2), 1-18.
 • 17. Pesen, A., Kara, İ., Kale, M. & Abbak, B.S. (2016).Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısı ile çatışma ve şiddete ilişkin farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 325-339.
 • 18. Sarper, D. (2015). Kadın pop star imgeleri ve toplumda kadın algısı: amerika, italya ve türkiye örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yüksek Lisans Tezi).Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • 19. Sayılan, F. (2012). Toplumsal cinsiyet ve eğitim: olanaklar ve sınırları. Ankara: Dipnot.
 • 20. Seçgin, F. & Kurnaz, Ş. (2015) Sosyal bilgiler dersinde toplumsal cinsiyet etkinliklerinin öğrencilerin algı ve tutumlarına etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (5), 24-38.
 • 21. Seçgin, F. & Tural, A. (2011). Sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6 (4), 2446-2458.
 • 22. Temelkuran, E. (2013). Düğümlere üfleyen kadınlar. İstanbul: Everest.
 • 23. Vefikuluçay, D., Demirel, S., Taşkın, L. & Eroğlu, K. (2007). Kafkas üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14 (2), 12–27.
 • 24. Wollstonecraft, M. (2012). Kadın haklarının gerekçelendirilmesi. Hakyemez D. (Çev.). İstanbul: İşbankası.
 • 25. Yazıcı, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159), 165-178.
 • 26. Yazıcı, T. (2016). Müzik öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. Akademik Bakış Dergisi. 54, 833-852.
 • 27. Yıldız, E. & Keçeci, O. (2016). Ege üniversitesi spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açısı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47), 986-998.
 • 28. Yılmaz, D. V., Zeyneloğlu, S., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın, L. & Eroğlu, K. (2009). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 775-792.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-7824-3497
Author: Melek KÖRÜKCÜ (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0558-516X
Author: Salih USLU
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Mehmet ÇETİN
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { mjss643168, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1461 - 1478}, doi = {10.33206/mjss.643168}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Körükcü, Melek and Uslu, Salih and Çeti̇n, Mehmet} }
APA Körükcü, M , Uslu, S , Çeti̇n, M . (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1461-1478 . DOI: 10.33206/mjss.643168
MLA Körükcü, M , Uslu, S , Çeti̇n, M . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1461-1478 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/56124/643168>
Chicago Körükcü, M , Uslu, S , Çeti̇n, M . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1461-1478
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Melek Körükcü , Salih Uslu , Mehmet Çeti̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.643168 DO - 10.33206/mjss.643168 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1461 EP - 1478 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.643168 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.643168 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Melek Körükcü , Salih Uslu , Mehmet Çeti̇n %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.643168 %U 10.33206/mjss.643168
ISNAD Körükcü, Melek , Uslu, Salih , Çeti̇n, Mehmet . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (July 2020): 1461-1478 . https://doi.org/10.33206/mjss.643168
AMA Körükcü M , Uslu S , Çeti̇n M . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. MJSS. 2020; 9(3): 1461-1478.
Vancouver Körükcü M , Uslu S , Çeti̇n M . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1461-1478.