Year 2020, Volume 9 , Issue 3, Pages 1663 - 1673 2020-07-21

The Impact of Diversity Perception on Organizational Commitment: A Research in Hotel Enterprises
Farklılık Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Cemal İNCE [1] , Tolga GÖK [2] , Gülmira SAMATOVA [3] , İ̇brahim Cemal GENÇAY [4]


The purpose of this study is to reveal the impact of diversity perception of employees on organizational commitment. For this purpose, the data were collected by questionnaire applied on the staff working in the hotel business operating in the province of Antalya in Turkey. Explanatory factor analysis, confirmatory factor analysis, correlation and regression analyzes were applied on the data obtained. As a result of the analysis, it was observed that the diversity perception of hotel employees has a positive impact on their general organizational commitment. The positive impact of diversity perception on organizational commitment dimensions was also determined. In terms of effect size, it is possible to say that diversity perception of employees has the greatest effect on affective commitment, secondly has a positive effect on normative commitment and thirdly on continuance commitment. When the studies in the literature are analyzed, it is seen that there are studies in various fields between diversity perception and organizational commitment. However, the few studies about tourism field attract attention. In the study, determining the perception of the personnel regarding the diversity in the hotel enterprises also showed which way the commitment of employees to the organization will be high. On the other hand, this study sheds light on the managers of hotel businesses about how they follow up a new way in increasing the commitment of staff to the organization. In addition, it is thought that it will help to determine the strategies for human resources for hotel management within the framework of the findings obtained.
Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde çalışanların farklılık algılarının örgütsel bağlılıklarına etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, veriler Türkiye’de Antalya ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışanlara yönelik uygulanan anket ile toplanmıştır. Elde edilen verilere açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, otel çalışanlarının farklılık algısının genel örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmüştür. Farklılık algısının örgütsel bağlılık boyutları üzerine de olumlu etkisi tespit edilmiştir. Etki büyüklüğü açısından çalışanların farklılık algısının en fazla duygusal bağlılığa etkisinin olduğu, ikinci sırada normatif bağlılığa ve üçüncü olarak devam bağlılığına olumlu etkisinden söz etmek mümkündür. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, farklılık algısı ve örgütsel bağlılık arasında çeşitli alanlarda çalışmalar olduğu görülmektedir. Fakat turizm alanında yapılan çalışmaları azlığı dikkat çekmektedir. Çalışmada otel işletmelerinde personelin farklılıklarına ilişkin algısının belirlenmesi çalışanların örgüte hangi yönden bağlılıklarının yüksek olacağını da göstermiştir. Diğer taraftan, bu çalışma otel işletmeleri yöneticilerine personelin örgüte bağlılıklarını artırmada nasıl bir yol izleyeceği konusunda ışık tutmaktadır. Ayrıca, elde edilen bulgular çerçevesinde otel yönetimleri için insan kaynaklarına yönelik stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.
 • Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, 63 (1), 1-18.
 • Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1993). Organizational Commitment: Evidence of Career Stage Effects, Journal of Businepp Research, 26 (1), 46-91.
 • Alvi, S. A. & Ahmed, S. W. (1987). Appepping Organizational Commitment in a Developing Country: Pakistan a Case Study, Human Relations, 40 (5), 267-280.
 • Angle, H. L. & Perry, J. L. (1981). An Empirical Appeppment of Organizational Commitment and Organizational Effectivenepp , Administrative Science Quarterly, Vol:26, 1-14.
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve Ögretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dagıtım.
 • Boezeman E.J. & Ellemers, N. (2007). Volunteering for Charity: Pride, Respect, and the Commitment of Volunteers, Journal of Applied Psychology, 92 (3), 771-785.
 • Byington, J. R. & Johnston, J. G. (1991). Influences on Turnover of Internal Auditors , Internal Auditing, 7 (2), 3-10.
 • Cohen, A. (1992). Antecedents of Organizational Commitment Acropp Occupational Groups: A Meta Analysis Journal of Organizational Behavior, Vol:13, 539-554.
 • Çekmecelioğlu, H. (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Degerlendirilmesi: Bir Arastırma , İş, Güç - Endüstri İliskileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Haziran, 8(2), 153-168.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş., (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPPP ve LISREL Uygulamaları, 4. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, S. & Kılıç,S. (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 29, Temmuz-Aralık, 37-61.
 • Eisenberg, E.M., Monge, P.R. & Miller, K.I. (1983). Involvement in Communication Networks as a Predictor of Organizational Commitment, Human Communication Research, 10(2), 179-201.
 • Fettahlıoğlu, Ö. O., & İnce, M. (2013). Çalışma Yaşamında Farklıkların Yönetimi Uygulamalarının İş Doyumuna Etkisi: Tekstil Sektöründe Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; 3 (1), 77-88.
 • Glisson, C., & Durick, M. (1988). Predictors of job satisfaction and organizational commitment in human service organizations. Administrative Science Quarterly, 33(1), 61–81. https://doi.org/10.2307/2392855.
 • Hair, J. F., Black, C. W., Babin, B. J & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis, 7th Edition. England: Pearson Publishing.
 • Hair.Jr., J. F., Black., W. C., Babin., B. J., Anderson., R. E., & L.Tatham., R. (2006). Multivariant Data Analysis. New Jersey: Pearson International Edition.
 • Hubbard, E. E. (2004). The Manager’s Pocket Guide to Diversity Management. Massachussets: HRD Press.
 • Johnson, W. R. & Jones, G. (1991). The Effects of Equity Perceptions on Union and Company Commitment , Journal of Collective Negotiations in The Public Sector, 20 (3), 235 244.
 • Kalaycı, Ş. (2016). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 7. Baskı, Ankara: Asil Yayın.
 • Keil, M., Amershi, B., Holmes, S., Jablonski, H., Lüthi, E., Matoba, K., Plett, A. and Von Unruh, K. (2007). Training Manual for Diversity Management. International Society for Diversity Management – idm report. http://idm-diversity.org/files/EU0708-TrainingManual-en.pdf
 • Ketchland, A. (1998). The Existence of Multiple Measures of Organizational Commitment and Experience-Related Differences in a PublicAccounting Setting , Behavioral Research in Accounting, Vol. 10, 112 115.
 • Lorbiecki, A. (2001). Changing Views on Diversity Management the Rise of the Learning Perspective and the Need to Recognize Social and Political Contradictions. Management Learning, 32(3), 345-361.
 • Marchiori, D. M. & Henkin, A. B. (2004). Organizational Commitment of Health Profeppion Faculty: Dimensions, Correlates and Conditions , Medical Teacher, 26 (4), 353-358.
 • McCaul, H. S., Hinsz, V. B. & McCaul, K. D. (1995). Appepping Organizational Commitment: An Employee’s Global Attitude Toward the Organisation , Journal of Applied Behavioural Science, Vol:31, No:1, pp.80 90.
 • McMahan, G. C., Bell, M. P., & Virick, M. (1998). Strategic Human Resource Management: Employee Involvement, Diversity and International Ippues, Human Resource Management Review, 8(3), 193-214.
 • Moghaddam, F.M. (2006). Catastrophic Evolution, Cultural Diversity Management Policy, Culture Psychology, 12 (4), 415-434.
 • Morrow, P.C. (1983). Concept Redundancy in Organizational Research,the Case of Work Commitment, Academy of Management Review, 8 (3), 486-500.
 • Namasivayam K. & Zhao, X. (2007). An Investigation of the Moderating Effects of Organizational Commitment on the Relationships Between Work-Family Conflict and Job Satisfaction Among Hospitality Employees in India, Tourism Management, 28 (5), 1212-1223.
 • Özan, M., & Polat, A. G. M. (2013). İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği). Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 55-77.
 • Saruhan, Ş. D. & Özdemirci, A. (2013). Bilim, Felsefe ve Metodoloji. (3. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Sürgevil, O. (2008). Farklılık Kavramına ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan Sosyo-Psikolojik Kuramlar ve Yaklaşımlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(20), 111-124.
 • Uzunçarşılı Soydaş, A. & Uzunçarşılı, Ü. (2007). Farklılıkların Yönetimi ve Cinsiyet Ayrımcılığı: İş Dünyasında Kadın Olmak. (Ed.) Dereli, B., İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi (1.Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 59-107.
 • Yalçın, A. & İplik, F. N. (2005). Beş Yıldızlı Otellerde Çalısanların Demografik Özellikleri İle Örgütsel Baglılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 395-412.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-2005-7090
Author: Cemal İNCE
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0002-9252-9504
Author: Tolga GÖK (Primary Author)
Institution: Selcuk University / Kyrgyz-Turkish Manas University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7237-9510
Author: Gülmira SAMATOVA
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0002-2606-0541
Author: İ̇brahim Cemal GENÇAY
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { mjss737251, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1663 - 1673}, doi = {10.33206/mjss.737251}, title = {The Impact of Diversity Perception on Organizational Commitment: A Research in Hotel Enterprises}, key = {cite}, author = {İnce, Cemal and Gök, Tolga and Samatova, Gülmira and Gençay, İ̇brahim Cemal} }
APA İnce, C , Gök, T , Samatova, G , Gençay, İ . (2020). The Impact of Diversity Perception on Organizational Commitment: A Research in Hotel Enterprises . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1663-1673 . DOI: 10.33206/mjss.737251
MLA İnce, C , Gök, T , Samatova, G , Gençay, İ . "The Impact of Diversity Perception on Organizational Commitment: A Research in Hotel Enterprises" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1663-1673 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/56124/737251>
Chicago İnce, C , Gök, T , Samatova, G , Gençay, İ . "The Impact of Diversity Perception on Organizational Commitment: A Research in Hotel Enterprises". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1663-1673
RIS TY - JOUR T1 - The Impact of Diversity Perception on Organizational Commitment: A Research in Hotel Enterprises AU - Cemal İnce , Tolga Gök , Gülmira Samatova , İ̇brahim Cemal Gençay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.737251 DO - 10.33206/mjss.737251 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1663 EP - 1673 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.737251 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.737251 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi The Impact of Diversity Perception on Organizational Commitment: A Research in Hotel Enterprises %A Cemal İnce , Tolga Gök , Gülmira Samatova , İ̇brahim Cemal Gençay %T The Impact of Diversity Perception on Organizational Commitment: A Research in Hotel Enterprises %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.737251 %U 10.33206/mjss.737251
ISNAD İnce, Cemal , Gök, Tolga , Samatova, Gülmira , Gençay, İ̇brahim Cemal . "The Impact of Diversity Perception on Organizational Commitment: A Research in Hotel Enterprises". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (July 2020): 1663-1673 . https://doi.org/10.33206/mjss.737251
AMA İnce C , Gök T , Samatova G , Gençay İ . The Impact of Diversity Perception on Organizational Commitment: A Research in Hotel Enterprises. MJSS. 2020; 9(3): 1663-1673.
Vancouver İnce C , Gök T , Samatova G , Gençay İ . The Impact of Diversity Perception on Organizational Commitment: A Research in Hotel Enterprises. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1663-1673.