Conference Paper
PDF BibTex RIS Cite

TEACHING MATHEMATIC WITH ORIGAMI

Year 2013, Volume: 10 Issue: 21, 15 - 27, 17.06.2013

Abstract

The effectiveness of origami practices, the most difficult shapes for students while making origami and mathematical terms that were discovered during origami practices by students were examined in this study according to the students’ opinions about using origami activities in maths courses. This qualitative study was carried out with 17 fourth and fifth grade students. Data were gathered by semi-structured interview. It was found out that origami activities facilitate understanding maths and geometry. In addition to this, it was determined that there are some mathematical terms that students noticed in this process. Moreover, it was observed that students had fun while doing origami activities but they had difficulty in some long-step shapes

References

 • Akan, D. (2008). İlköğretim 6. Sınıflardaki Kesirler Konusunun Origami Yardımıyla
 • Öğretimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Akman, B. (2002). Okul Öncesi Dönemde Matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi 23, 244-248.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları.
 • The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2,1-7.
 • Arıcı, S. (2012). Origami Temelli Öğretimin 10. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal
 • Görselleştirme, Geometri Başarısı ve Geometrik Akıl Yürütmeleri Üzerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Arıcı, S. (2011). Geometri Öğretiminde Origami Kullanımı, 1.Matematik Öğretimine
 • Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. 6-9 Temmuz, Denizli:Pamukkal Üniversitesi., s. 240-250.
 • Arsal, Z. (2002). İlköğretim Matematik Dersi Bölme İşleminde Somut Yaşantılarla
 • Yapılan Öğretimin Etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Asante, K., O.(2012). Secondary Students' Attıtudes Towards Mathematıcs. Ife
 • PsychologIa, 20 (1), 121-130.
 • Başar, M., Ünal, M., Yalçın, M.(2002). İlköğretim Kademesiyle Başlayan Matematik
 • Korkusunun Nedenleri. Y. Ulusal Fen Bilimleri V. Matematik Eğitimi Kongresi (16-8 Eylül, 2002) Bildirileri, Ankara: ODTÜ.
 • Bekdemir, M. (2007). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarındaki Matematik
 • Kaygısının Nedenleri ve Azaltılması İçin Öneriler (Erzincan Eğitim Fakültesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 131-144.
 • Bindak, R.(2005). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Fen ve
 • Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448.
 • Bozkurt, A. ve Polat, M. (2011). Sayma Pullarıyla Modellemenin Tam Sayılar
 • Konusunu Öğrenmeye Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10 (2), 787 -801.
 • Burns B., A.& E., M. Hamm. (2011). A Comparison of Concrete and Virtual
 • Manipulative Use in Third- and Fourth-Grade Mathematics. School Science & Mathematics, 111 ( 6), 256-261.
 • Cañadas, M., Molina, M., Gallardo, S., Martínez, M. & Peñas, M.(2010).Let's Teach
 • Geometry, Mathematıcs Teachıng, 218,32-37.
 • Çakmak, S. (2009). An Investıgatıon Of The Effect Of Orıgamı-Based Instructıon On
 • Elementary Students' Spatıal Abılıty In Mathematıcs, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Middle East Technıcal Unıversıty, Ankara.
 • Çalışkan, M. ve Sünbül, A.,M. (2011). Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Yürütücü
 • Biliş Bilgisine, Yürütücü Biliş Becerilerini Kullanmaya ve Başarıya Etkisi (İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(1) ,133-153.
 • Çelik,H.,C. ve Ceylan, H.(2009). Lise Öğrencilerinin Matematik ve Bilgisayar
 • Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 92-101.
 • Demir, S. ve Bozkurt, A. (2011). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji
 • Entegrasyonundaki Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. 10(3), 850-860 http://ilkogretim-online.org.tr/ (Erişim Tarihi: 12.02. 2012)
 • Doruk, B. K. ve Umay, A. (2011). Matematiği Günlük Yaşama Transfer Etmede
 • Matematiksel Modellemenin Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41, 124-135.
 • Erktin, E., Aydan, Ö. ve Balcı, N.(2011). İlköğretim Matematik Sınıflarında
 • “Kağıt Katlama” Projesi, www.yeditepe.edu.tr (Erişim Tarihi: 14.12. 2011)
 • Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Eğitimi-1: Gelişmeler, Politikalar ve Stratejiler. 2
 • (1), 18-27 http://ilkogretim-online.org.tr/ (Erişim Tarihi: 12.02. 2012)
 • Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings about Case Study Research.
 • Qualitative Inquiry, 12 (2),219-245.
 • Gay, L. R. , & Mills, G. E. , & Airasian, P. (2006). Educational Research:
 • Competencies for Analysis and Applications (Eighth Edition). New Jersey: Pearson.
 • Haga, K. (2008). Origamics Mathematical Explorations Through Paper Folding:
 • Publisher: Hackensack, NJ (u.a) World Scentific. (Erişim Tarihi: 02.12. 2012)
 • Işık, A., Çiltaş, A. ve Bekdemir, M. (2008). Matematik Eğiliminin Gerekliliği ve
 • Önemi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı, 17, 174-184.
 • Kanade, T. (1980). A Theory Of Origami World. Artificial Intelligence . 13 (3), 279-
 • -
 • Krier, J.,L. (2007). Mathematics And Origami: The Ancient Arts Unite,
 • http://math.uttyler.edu/ (Erişim Tarihi: 01.03. 2012)
 • Köroğlu, H. ve Yeşildere, S. (2002). İlköğretim II. Kademede Matematik Konularının
 • Öğretiminde Oyunlar ve Senaryolar, www.fedu.metu.edu.tr (Erişim Tarihi: 07.12. 2011)
 • Lewis, R. & Aiken, Jr. (1970). Science and Mathematics Education. Review of
 • Educational Research, 40 (4), 551-562.
 • Markku,S.(2005). Attitude Towards Mathematics:Emotions, Expectations and
 • Values Hannula. Educational Studies in Mathematics, 491,25-46.
 • MEB., (2011). İlköğretim Matematik 5.Sınıf Matematik Kılavuz Kitabı (s.36). İkinci
 • Baskı, Ankara.
 • Moralı, S., Köroğlu, H.ve Çelik, A. (2004). Buca Eğitim Fakültesi Matematik
 • Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Rastlanan Kavram Yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1), 161-175.
 • Nazlıçiçek, N. ve Erktin, E. (2003). İlköğretim matematik öğretmenleri için kısaltılmış matematik tutum ölçeği, V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. www.fedu.metu.edu.tr (Erişim Tarihi: 07.12. 2011)
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evalutaion methods (Third Edition).
 • Sage Publication, Inc
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik Derslerinde Başarıya Giden Yolda Problem
 • Çözmenin Rolü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 97- 111.
 • Şahin, F., Y. (2004). Ortaöğretim Öğrencilerinin ve Üniversite Öğrencilerinin
 • Matematik Korku Düzeyleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3 (5), 57-74.
 • Tanışlı, D. ve Yavuzsoy, K. N. (2011). Lineer Şekil Örüntülerine İlişkin Genelleme
 • Stratejileri: Görsel ve Sayısal İpuçlarının Etkisi. Eğitim ve Bilim, 36 (160), 184-198.
 • Tuğrul, B. ve Kavici, M. (2002). Kağıt Katlama Sanatı Origami Ve Öğrenme.
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (11), 1-17.
 • Tural, H.( 2005). İlköğretim Matematik Öğretiminde Oyun Ve Etkinliklerle
 • Öğretimin Erişi Ve Tutuma Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
 • (s. 224) 8. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. ve Turanlı, N. (2010). Öğrenci Seçme Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin
 • Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 361-377.
 • Yin, S. (2009).The Mathematics of Origami, www.math.washington.edu.
 • (Erişim Tarihi: 01.03. 2012)

ORİGAMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Year 2013, Volume: 10 Issue: 21, 15 - 27, 17.06.2013

Abstract

Bu çalışmada; origami etkinliklerinin matematik dersinde kullanılması ile ilgili olarak, origaminin ilişkili olduğu konular, origami uygulamaları ile ilgili öğrenci görüşleri, origami yapılırken en çok zorlanılan şekiller ve origami uygulamaları sürecinde öğrenciler için görselleşen terimler incelenmiştir. Nitel olarak desenlenen çalışma ilköğretim 4 ve 5. sınıfa devam eden 17 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde matematik ve geometri konularının anlaşılmasında origami etkinliklerinin kolaylık sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu süreçte öğrenciler için görselleşen (somutlaşan) matematiksel terimlerin olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin, origami etkinlikleri yaparken çok eğlendikleri fakat adımları uzun olan şekillerde zorlandıkları görülmüştür.


References

 • Akan, D. (2008). İlköğretim 6. Sınıflardaki Kesirler Konusunun Origami Yardımıyla
 • Öğretimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Akman, B. (2002). Okul Öncesi Dönemde Matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi 23, 244-248.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları.
 • The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2,1-7.
 • Arıcı, S. (2012). Origami Temelli Öğretimin 10. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal
 • Görselleştirme, Geometri Başarısı ve Geometrik Akıl Yürütmeleri Üzerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Arıcı, S. (2011). Geometri Öğretiminde Origami Kullanımı, 1.Matematik Öğretimine
 • Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. 6-9 Temmuz, Denizli:Pamukkal Üniversitesi., s. 240-250.
 • Arsal, Z. (2002). İlköğretim Matematik Dersi Bölme İşleminde Somut Yaşantılarla
 • Yapılan Öğretimin Etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Asante, K., O.(2012). Secondary Students' Attıtudes Towards Mathematıcs. Ife
 • PsychologIa, 20 (1), 121-130.
 • Başar, M., Ünal, M., Yalçın, M.(2002). İlköğretim Kademesiyle Başlayan Matematik
 • Korkusunun Nedenleri. Y. Ulusal Fen Bilimleri V. Matematik Eğitimi Kongresi (16-8 Eylül, 2002) Bildirileri, Ankara: ODTÜ.
 • Bekdemir, M. (2007). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarındaki Matematik
 • Kaygısının Nedenleri ve Azaltılması İçin Öneriler (Erzincan Eğitim Fakültesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 131-144.
 • Bindak, R.(2005). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Fen ve
 • Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448.
 • Bozkurt, A. ve Polat, M. (2011). Sayma Pullarıyla Modellemenin Tam Sayılar
 • Konusunu Öğrenmeye Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10 (2), 787 -801.
 • Burns B., A.& E., M. Hamm. (2011). A Comparison of Concrete and Virtual
 • Manipulative Use in Third- and Fourth-Grade Mathematics. School Science & Mathematics, 111 ( 6), 256-261.
 • Cañadas, M., Molina, M., Gallardo, S., Martínez, M. & Peñas, M.(2010).Let's Teach
 • Geometry, Mathematıcs Teachıng, 218,32-37.
 • Çakmak, S. (2009). An Investıgatıon Of The Effect Of Orıgamı-Based Instructıon On
 • Elementary Students' Spatıal Abılıty In Mathematıcs, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Middle East Technıcal Unıversıty, Ankara.
 • Çalışkan, M. ve Sünbül, A.,M. (2011). Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Yürütücü
 • Biliş Bilgisine, Yürütücü Biliş Becerilerini Kullanmaya ve Başarıya Etkisi (İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(1) ,133-153.
 • Çelik,H.,C. ve Ceylan, H.(2009). Lise Öğrencilerinin Matematik ve Bilgisayar
 • Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 92-101.
 • Demir, S. ve Bozkurt, A. (2011). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji
 • Entegrasyonundaki Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. 10(3), 850-860 http://ilkogretim-online.org.tr/ (Erişim Tarihi: 12.02. 2012)
 • Doruk, B. K. ve Umay, A. (2011). Matematiği Günlük Yaşama Transfer Etmede
 • Matematiksel Modellemenin Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41, 124-135.
 • Erktin, E., Aydan, Ö. ve Balcı, N.(2011). İlköğretim Matematik Sınıflarında
 • “Kağıt Katlama” Projesi, www.yeditepe.edu.tr (Erişim Tarihi: 14.12. 2011)
 • Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Eğitimi-1: Gelişmeler, Politikalar ve Stratejiler. 2
 • (1), 18-27 http://ilkogretim-online.org.tr/ (Erişim Tarihi: 12.02. 2012)
 • Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings about Case Study Research.
 • Qualitative Inquiry, 12 (2),219-245.
 • Gay, L. R. , & Mills, G. E. , & Airasian, P. (2006). Educational Research:
 • Competencies for Analysis and Applications (Eighth Edition). New Jersey: Pearson.
 • Haga, K. (2008). Origamics Mathematical Explorations Through Paper Folding:
 • Publisher: Hackensack, NJ (u.a) World Scentific. (Erişim Tarihi: 02.12. 2012)
 • Işık, A., Çiltaş, A. ve Bekdemir, M. (2008). Matematik Eğiliminin Gerekliliği ve
 • Önemi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı, 17, 174-184.
 • Kanade, T. (1980). A Theory Of Origami World. Artificial Intelligence . 13 (3), 279-
 • -
 • Krier, J.,L. (2007). Mathematics And Origami: The Ancient Arts Unite,
 • http://math.uttyler.edu/ (Erişim Tarihi: 01.03. 2012)
 • Köroğlu, H. ve Yeşildere, S. (2002). İlköğretim II. Kademede Matematik Konularının
 • Öğretiminde Oyunlar ve Senaryolar, www.fedu.metu.edu.tr (Erişim Tarihi: 07.12. 2011)
 • Lewis, R. & Aiken, Jr. (1970). Science and Mathematics Education. Review of
 • Educational Research, 40 (4), 551-562.
 • Markku,S.(2005). Attitude Towards Mathematics:Emotions, Expectations and
 • Values Hannula. Educational Studies in Mathematics, 491,25-46.
 • MEB., (2011). İlköğretim Matematik 5.Sınıf Matematik Kılavuz Kitabı (s.36). İkinci
 • Baskı, Ankara.
 • Moralı, S., Köroğlu, H.ve Çelik, A. (2004). Buca Eğitim Fakültesi Matematik
 • Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Rastlanan Kavram Yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1), 161-175.
 • Nazlıçiçek, N. ve Erktin, E. (2003). İlköğretim matematik öğretmenleri için kısaltılmış matematik tutum ölçeği, V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. www.fedu.metu.edu.tr (Erişim Tarihi: 07.12. 2011)
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evalutaion methods (Third Edition).
 • Sage Publication, Inc
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik Derslerinde Başarıya Giden Yolda Problem
 • Çözmenin Rolü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 97- 111.
 • Şahin, F., Y. (2004). Ortaöğretim Öğrencilerinin ve Üniversite Öğrencilerinin
 • Matematik Korku Düzeyleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3 (5), 57-74.
 • Tanışlı, D. ve Yavuzsoy, K. N. (2011). Lineer Şekil Örüntülerine İlişkin Genelleme
 • Stratejileri: Görsel ve Sayısal İpuçlarının Etkisi. Eğitim ve Bilim, 36 (160), 184-198.
 • Tuğrul, B. ve Kavici, M. (2002). Kağıt Katlama Sanatı Origami Ve Öğrenme.
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (11), 1-17.
 • Tural, H.( 2005). İlköğretim Matematik Öğretiminde Oyun Ve Etkinliklerle
 • Öğretimin Erişi Ve Tutuma Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
 • (s. 224) 8. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. ve Turanlı, N. (2010). Öğrenci Seçme Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin
 • Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 361-377.
 • Yin, S. (2009).The Mathematics of Origami, www.math.washington.edu.
 • (Erişim Tarihi: 01.03. 2012)

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Seyat POLAT

Publication Date June 17, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 10 Issue: 21

Cite

APA
POLAT, S. (2013). ORİGAMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 15-27.
MLA
POLAT, Seyat. “ORİGAMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 10, no. 21, 2013, pp. 15-27.
Chicago
POLAT, Seyat. “ORİGAMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, no. 21 (July 2013): 15-27.
EndNote
POLAT S (July 1, 2013) ORİGAMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 21 15–27.
ISNAD
POLAT, Seyat. “ORİGAMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10/21 (July 2013), 15-27.
AMA
POLAT S. ORİGAMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. July 2013;10(21):15-27.
Vancouver
POLAT S. ORİGAMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013;10(21):15-27.
IEEE
S. POLAT, “ORİGAMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 10, no. 21, pp. 15–27, 2013.
JAMA
POLAT S. ORİGAMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013;10:15–27.

.