Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

The Evaluation of Comparative Education Graduate Theses Carried out between 2010 and 2016 in Turkey

Year 2017, Volume 4, Issue 1, 46 - 61, 03.08.2017
https://doi.org/10.21666/muefd.304009

Abstract

The purpose of this study is to analyze comparative education graduate thesis carried out between 2010 and 2016. The study designed in document analysis among qualitative research methods. In this context, the search is done using “comparative education” term, on 08.02.2017, on the website of the Higher Education Institution (YOK) National Thesis Center, and 79 theses are included to the study. The analysis criteria are defined taking into consideration the studies by Tatlı and Adıgüzel (2012) and Evaluation Questions for Research Reports by Gay, Mills and Airasian (2012). At the end of the study the findings reached are: Two third of the studies analyzed are on master level, one third is on doctorate level and just one of them is on proficiency in art level. Comparative education graduate theses are mostly held on Educational Programs and Educational Administration fields. In comparative studies, England, America, Germany and Finland are the countries mostly compared. Most of the comparative studies analyzed are in survey model and qualitative. In more than half of the studies, comparative education method is not specified. In the studies comparative education method specified, mostly horizontal approached is used. Most often in the studies, documents are utilized as data collection tools. In the studies, generally descriptive analysis is used. In recent years the change in most of the fields of the life reflects to the comparative education studies and the numbers of studies are increased. When comparison subjects and countries are taken into consideration, it can be stated that changing necessities shape comparative education studies. 

References

 • Akın, U. (2012). Okul yöneticilerinin seçimi ve yerleştirilmesi: Türkiye ve seçilmiş ülkelerden farklı uygulamalar ve karşılaştırmaları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 1-30. DOI:http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.
 • Altıntaş, S. & Görgen, İ. (2014). Comparative analysis of the mathematic curriculums of Turkey and South Korea. NWSA Education Sciences, 9(2), 191-216. DOI: 10.12739/NWSA.2014.9.2.1C0614
 • Ayrangöl, Z. & Tekdere, M. (2014). Türkiye ve OECD ülkelerinde yapılan eğitim harcamalarının karşılaştırmalı analizi. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 1-30. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/euljss/article/view/5000091841/5000085611 adresinden 08.07.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Balodimas-Bartolomei, A. (2016). Comparative and international education in teacher training programs: The case of North Park University in Chicago. Forum of International Research in Education, 3(1), 6-22. https://eric.ed.gov/?id=EJ1132876 adresinden 07.07.2017 tarihinden alınmıştır.
 • Bernasconi, A. & Celis, S. (2017). Higher education reforms: Latin America in comparative perspective. Education Policy Analysis Archives, 25(67/73), 1-15. DOI: http://dx.doi.org/10.14507/epaa.25.3240
 • Bray, M., Adamson, B. & Mason, M. (2014). Introduction. In M. Bray, B. Adamson & M. Mason (Eds). Comparative education research, approaches and methods. Hong Kong: Springer.
 • Boztaş, K. & Er, K.O. (2012). İsveç eğitim sistemi ve denetim yapısına genel bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 15-31. DOI:10.1501/Egifak_0000001251
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2005). Research methods in education. Taylor&Francis elibrary. [Adobe Digital Version].
 • Çubukçu, Z., Yılmaz, B.Y. & İnci, T. (2016). Karşılaştırmalı eğitim programları araştırma eğilimlerinin belirlenmesi – bir içerik analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 446-468. http://www.tekedergisi.com/Makaleler/1791585969_25y%C4%B1lmaz.pdf adresinden 07.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Delibaş, H. & Babadoğan, C. (2009). A comparison of biology teacher education programs in Germany, England and Turkey. Elementary Education Online, 8(2), 556-566. http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/4383/60176 adresinden 09.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Pegem.
 • Erdoğan, İ. (1998). Karşılaştırmalı eğitim: Çağdaş eğitim sistemleri. İstanbul: Sistem.
 • Erdoğan, İ. (2003). Karşılaştırmalı eğitim: Türk Eğitim Bilimleri çalışmaları içinde önemsenmesi gereken bir alan. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 1-14. http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/view/143 adresinden 03.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Gay, L. R., Mills, G.E. & Airasian, P. W. (2012). Educational research: Competencies for analysis and applications. New Jersey: Pearson.
 • Georgakis, S. & Graham, J. (2016). From comparative education to comparative pedagogy: A physical education case study. International Journal of Comparative Perspectives, 15(1), 105-115. https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/IEJ/article/viewFile/10447/10400 adresinden 09.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Liu, H. & Dervin, F. (2017). Education is a life marathon rather than a hundred-meter race: Chinese ‘folk’ comparative education discourses on Finnish education. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 47(4), 529-544. http://dx.doi.org/10.1080/03057925.2016.1257351
 • Maadad, N. & Rodwell, G. (2016). Whose history and who is denied? Politics and the history curriculum in Lebanon and Australia. International Education Journal: Comparative Perspectives, 15(4), 86-99. https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/IEJ/article/view/7810 adresinden 08.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Marginson, S. & Mollis, M. (1999). Comparing national education systems in the global era. Australian Universities’ Review, 42, 53-63. http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=200104409;res=IELAPA;type=pdf adresinden 07.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Noah, M. & Jennifer, A.J. (2013). Methodological issues in comparative education studies: An exploration of the approaches of Kandel and Holmes. Journal of Educational Review, 6(3), 349-356. http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=52a4295b-7e93-4cc7-bed2-04fee1a3ae04%40sessionmgr102 adresinden 09.07.2017 tarihinde erişimiştir.
 • Philips, D. (2006). Comparative education: Method. Research in Comparative and International Education, 1(4), 304-319. DOI:https://doi.org/10.2304/rcie.2006.1.4.304
 • Shalimov, P. (1997). Comparative education and the world crisis in education. The Annual Reports on Educational Science, 74, 163-179. https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/29547/1/74_P163-179.pdf adresinden 08.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Tatlı, S. & Adıgüzel, O.C. (2012). Türkiye’de lisansüstü karşılaştırmalı eğitim tezlerinin çok boyutlu bir incelemesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 143-150. http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/972-published.pdf adresinden 11.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Trethewey, A.R. (2011). Introducing comparative education. Oxford: Pergamon Press.
 • Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim. Dünya ülkelerinden örneklerle. Adana: Baki Kitapevi.
 • Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi: Kuram ve teknikler. Ankara: Eylül Kitap ve Yayınevi.
 • Wilson, D.N. (2003). The future of comparative and international education in a globalised world. In M.Bray (Ed.) Comparative education: Continuing traditions, new challenges, and new paradigms. Dordrecht: Springer.

Türkiye’de 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Eğitim Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi

Year 2017, Volume 4, Issue 1, 46 - 61, 03.08.2017
https://doi.org/10.21666/muefd.304009

Abstract

Bu çalışmanın amacı 2010-2016 yılları arasında yapılan karşılaştırmalı eğitim lisansüstü tezlerini incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde 08.02.2017 tarihinde “karşılaştırmalı eğitim” sözcükleri kullanılarak yapılan tarama sonucu, çalışmaya 79 adet tez dahil edilmiştir. Tatlı ve Adıgüzel’in (2012) çalışması ve Gay, Mills ve Airasian’ın (2012) Araştırma Raporlarını Değerlendirme Soruları dikkate alınarak inceleme ölçütleri oluşturulmuştur. Araştırma sonunda şu bulgulara ulaşılmıştır: İncelenen çalışmalarının yaklaşık üçte ikisi yüksek lisans, üçte biri doktora ve biri de sanatta yeterlik düzeyindedir. En çok karşılaştırmalı eğitim lisansüstü çalışması gerçekleştirilen bilim dalları Eğitim Programları ve Eğitim Yönetimi’dir. Lisansüstü çalışmalarda; İngiltere, Amerika, Almanya ve Finlandiya’nın en çok karşılaştırma yapılan ülkelerdir. Karşılaştırmalı eğitim lisansüstü çalışmalarının çoğu tarama modelinde ve nitel olarak desenlenmiştir. Çalışmaların yarısından fazlasında karşılaştırmalı eğitim yaklaşımının ne olduğu belirtilmezken; karşılaştırmalı eğitim yaklaşımı belirtilen tezlerde en çok yatay yaklaşım kullanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak en çok dokümanlardan yararlanılmıştır. Veri analiz yöntemi olarak en çok betimsel analiz kullanılmıştır. Son yıllarda yaşamın her alanında yaşanan değişim karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında da yansımasını bulmuş ve çalışmaların sayısında artış olmuştur. Karşılaştırma konuları ve karşılaştırma yapılan ülkeler göz önüne alındığında, değişen ihtiyaçların karşılaştırmalı eğitim çalışmalarını şekillendirdiği söylenebilir.  

References

 • Akın, U. (2012). Okul yöneticilerinin seçimi ve yerleştirilmesi: Türkiye ve seçilmiş ülkelerden farklı uygulamalar ve karşılaştırmaları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 1-30. DOI:http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.
 • Altıntaş, S. & Görgen, İ. (2014). Comparative analysis of the mathematic curriculums of Turkey and South Korea. NWSA Education Sciences, 9(2), 191-216. DOI: 10.12739/NWSA.2014.9.2.1C0614
 • Ayrangöl, Z. & Tekdere, M. (2014). Türkiye ve OECD ülkelerinde yapılan eğitim harcamalarının karşılaştırmalı analizi. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 1-30. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/euljss/article/view/5000091841/5000085611 adresinden 08.07.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Balodimas-Bartolomei, A. (2016). Comparative and international education in teacher training programs: The case of North Park University in Chicago. Forum of International Research in Education, 3(1), 6-22. https://eric.ed.gov/?id=EJ1132876 adresinden 07.07.2017 tarihinden alınmıştır.
 • Bernasconi, A. & Celis, S. (2017). Higher education reforms: Latin America in comparative perspective. Education Policy Analysis Archives, 25(67/73), 1-15. DOI: http://dx.doi.org/10.14507/epaa.25.3240
 • Bray, M., Adamson, B. & Mason, M. (2014). Introduction. In M. Bray, B. Adamson & M. Mason (Eds). Comparative education research, approaches and methods. Hong Kong: Springer.
 • Boztaş, K. & Er, K.O. (2012). İsveç eğitim sistemi ve denetim yapısına genel bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 15-31. DOI:10.1501/Egifak_0000001251
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2005). Research methods in education. Taylor&Francis elibrary. [Adobe Digital Version].
 • Çubukçu, Z., Yılmaz, B.Y. & İnci, T. (2016). Karşılaştırmalı eğitim programları araştırma eğilimlerinin belirlenmesi – bir içerik analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 446-468. http://www.tekedergisi.com/Makaleler/1791585969_25y%C4%B1lmaz.pdf adresinden 07.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Delibaş, H. & Babadoğan, C. (2009). A comparison of biology teacher education programs in Germany, England and Turkey. Elementary Education Online, 8(2), 556-566. http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/4383/60176 adresinden 09.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Pegem.
 • Erdoğan, İ. (1998). Karşılaştırmalı eğitim: Çağdaş eğitim sistemleri. İstanbul: Sistem.
 • Erdoğan, İ. (2003). Karşılaştırmalı eğitim: Türk Eğitim Bilimleri çalışmaları içinde önemsenmesi gereken bir alan. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 1-14. http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/view/143 adresinden 03.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Gay, L. R., Mills, G.E. & Airasian, P. W. (2012). Educational research: Competencies for analysis and applications. New Jersey: Pearson.
 • Georgakis, S. & Graham, J. (2016). From comparative education to comparative pedagogy: A physical education case study. International Journal of Comparative Perspectives, 15(1), 105-115. https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/IEJ/article/viewFile/10447/10400 adresinden 09.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Liu, H. & Dervin, F. (2017). Education is a life marathon rather than a hundred-meter race: Chinese ‘folk’ comparative education discourses on Finnish education. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 47(4), 529-544. http://dx.doi.org/10.1080/03057925.2016.1257351
 • Maadad, N. & Rodwell, G. (2016). Whose history and who is denied? Politics and the history curriculum in Lebanon and Australia. International Education Journal: Comparative Perspectives, 15(4), 86-99. https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/IEJ/article/view/7810 adresinden 08.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Marginson, S. & Mollis, M. (1999). Comparing national education systems in the global era. Australian Universities’ Review, 42, 53-63. http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=200104409;res=IELAPA;type=pdf adresinden 07.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Noah, M. & Jennifer, A.J. (2013). Methodological issues in comparative education studies: An exploration of the approaches of Kandel and Holmes. Journal of Educational Review, 6(3), 349-356. http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=52a4295b-7e93-4cc7-bed2-04fee1a3ae04%40sessionmgr102 adresinden 09.07.2017 tarihinde erişimiştir.
 • Philips, D. (2006). Comparative education: Method. Research in Comparative and International Education, 1(4), 304-319. DOI:https://doi.org/10.2304/rcie.2006.1.4.304
 • Shalimov, P. (1997). Comparative education and the world crisis in education. The Annual Reports on Educational Science, 74, 163-179. https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/29547/1/74_P163-179.pdf adresinden 08.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Tatlı, S. & Adıgüzel, O.C. (2012). Türkiye’de lisansüstü karşılaştırmalı eğitim tezlerinin çok boyutlu bir incelemesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 143-150. http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/972-published.pdf adresinden 11.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Trethewey, A.R. (2011). Introducing comparative education. Oxford: Pergamon Press.
 • Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim. Dünya ülkelerinden örneklerle. Adana: Baki Kitapevi.
 • Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi: Kuram ve teknikler. Ankara: Eylül Kitap ve Yayınevi.
 • Wilson, D.N. (2003). The future of comparative and international education in a globalised world. In M.Bray (Ed.) Comparative education: Continuing traditions, new challenges, and new paradigms. Dordrecht: Springer.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Elif Iliman Püsküllüoğlu>
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Vural Hoşgörür>
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date August 3, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Iliman Püsküllüoğlu, E. & Hoşgörür, V. (2017). Türkiye’de 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Eğitim Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 46-61 . DOI: 10.21666/muefd.304009

Cited By