Year 2016, Volume 38 , Issue 2, Pages 147 - 166 2016-12-25

ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ

Mehmet Nuri İNEL [1] , Malik Volkan TÜRKER [2]


İnovasyonun hem işletmeler hem de ülke ekonomileri için önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkelerin

inovasyon potansiyelleri ve performansları çeşitli endeksler aracılığıyla ilgili kuruluşlar tarafından

hesaplanmakta, diğer ülkelerin performanslarıyla kıyaslanmakta ve açıklanmaktadır. Bu çalışma

Çok Nitelikli Karar Verme Tekniklerinin yazındaki genel kullanımlarından farklı bir alanda hesaba

katılmayı, Analitik Hiyerarşi Süreci ile Topsis yöntemlerini karşılaştırmayı ve inovasyon endeksi için

mevcut hesaplama yöntemlerine alternatif oluşturacak şekilde çok nitelikli karar verme tekniklerinin

kullanımıyla değişken sayısının azaltılarak farklı bir hesaplama yöntemi sunmayı amaçlamaktadır.

Çok Nitelikli Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Süreci Topsis Ulusal İnovasyon Sistemi, Ulusal İnovasyon Performansı
 • ALP S, Taylan Engin, Trafik Kazalarının Nedenleri Ve Sonuçları Arasındaki İlişkinin Topsıs Ve Ahp Yöntemleri Kullanılarak Analizi Ve Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10,(19), Bahar 2011, s.65
 • ARMUTLULU İ H, İşletmelerde Uygulamalı İstatistik, Alfa, İstanbul, 2008, s.191.
 • BROUWER, E; Kleinknecht, A, “Measuring the unmeasurable: a country’s non-R&D expenditure on product and service innovation”, Research Policy, Vol. 25, 1997, s.1235.
 • CHENG E. W.L., Heng Li, Analytic Hierarchy Process An Approach To Determine, Measures For Business Performance, Measuring Business Excellence, 5 (3), 2001, s.30
 • EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ (OECD) - Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat). Oslo Kılavuzu - Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması için İlkeler, 3. Baskı, 2005, s.5.
 • ERGÜL N, Veli Akel, Finansal Kiralama Şirketlerinin Finansal Performansının Topsis Yöntemi İle Analizi, Mödav, 3,2010, s.91
 • ERSÖZ F, Mehmet Kabak, Savunma Sanayi Uygulamalarında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Literatür Araştırması, Savunma Bilimleri Dergisi, 9 (1), s.101
 • FREEMAN C, “The ‘National System of Innovation’ in historical perspective”, Cambrigde Journal of Economics, 1995, 19, s.5.
 • GAO Fa-qun, LI Ning, NAN Yu-fan, Comprehensive Evaluation on Multi-level Regional Innovation Based on TOPSIS Algorithm with AHP Weights Schem, 2012 International Conference on Management Science & Engineering (19th) September 20-22, 2012, s.1748
 • GERGİN R E, Birdoğan Baki, Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Business and Economics Research Journal, 6 (4), 2015, s.115
 • GÜLENÇ İ.F., Gülşah Aydın Bilgin, Yatırım Kararları İçin Bir Model Önerisi: Ahp Yöntemi, Öneri, 9 Temmuz 2010, s. 97
 • GÜNAY Z, Ömer Faruk Ünal, AHP-TOPSIS Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi (Bir Telekomünikasyon Şirketi Örneği), Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, (1), 2016, s.37
 • GÜNER M, Analitik Hiyerarşi Yönteminin Fason İşletme Seçiminde Kullanılması, Tekstil Ve Konfeksiyon, 4/2003, s.1
 • HIRJI N K.. “Modern Practice Management - Basic Practice Metrics”, Business Brief. 09-2008. s.19.
 • HWANG C, Kwangsun Yoon, Multiple Attribute Decision Making Methods And Applications, Springer Verlag, Berlin, 1981 s.3-4
 • KELEMENIS A, Dimitrios Askounis, A New TOPSIS-Based Multi-Criteria Approach to Personnel Selection, Expert Systems with Applications, 37, 2010, s.4999
 • KOYUNCU O, Mert Özcan, Personel Seçim Sürecinde Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Topsis Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32, (2), 2014, s.195
 • KUMAR D. S, S. Radhika, K. N. S.Suman, MADM Methods for Finding The Right Personnel in Academic Institutions, International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, 6 (5), 2013, s.133
 • KURUÜZÜM A. Nuray Atsan, Analitik Hiyerarşi Yöntemi Ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 1, 2001, s.85
 • LU J, Zhang G, Da Ruan, Fengjie Wu, Multi Objective Group Decision Making Methods, Imperal College Press, 2007 London, s.18
 • LUTY L ve diğerleri, Topsıs Method In Assessıng Innovatıve Potentıal Of Voıvodshıps In Poland, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 37 (3),2015,s. 406
 • MAASTRICHT ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTER. European Innovation Scoreboard 2007 - Comparative Analysis of Innovation Performance, Şubat 2008, s.3.
 • MAASTRICHT ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH INSTITUTE ON INNOVATION AND TECHNOLOGY. Innovation Union Scoreboard 2015, 2015, s.7.
 • MANZINI S T “The national system of innovation concept: An ontological review and critique”, South African Journal of Science, 2012, 108(9/10), s.2.
 • NAN Y, Yuying Tian, Performance Evaluation on Regional Innovation System Based on AHP-TOPSIS Methodology, 2011 International Conference on Computer Science and Network Technology, December 24-26, s.1140
 • ORÇANLI K, Üstün Özen, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Ahp Ve Topsıs’ın E-Kitap Okuyucu Seçiminde Uygulanması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 2013, s. 282
 • ÖMÜRBEK N, Seda Üstündağ, Özlem Ceyda Helvacıoğlu, Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahp) Kullanımı: Isparta Bölgesi’nde Bir Uygulama, Yönetim Bilimleri Dergisi, 11,(21), s.101
 • ÖMÜRBEK N, Yunus Makas, Vesile Ömürbek, Ahp Ve Topsis Yöntemleri İle Kurumsal Proje Yönetim Yazılımı Seçimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (21), 2015, s.72
 • ÖZBEK A, Tamer Eren, Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri İle Hizmet Sağlayıcı Seçimi, Akademik Bakış Dergisi, 36, Mayıs-Haziran 2013, s.1
 • ÖZÇELİK H, Bahar KANDEMİR, Bist’de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Topsis Yöntemi İle Finansal Performanslarının
 • ÖZDEN Ü H., Ab’ye Üye Ülkelerin Ve Türkiye’nin Ekonomik Performanslarına Göre Vikor Yöntemi İle Sıralanması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (21)Bahar 2012,s.455
 • ÖZDEN Ü H., Topsis Yöntemi İle Avrupa Birliğine Üye Ve Aday Ülkelerin Ekonomik Göstergelere Göre Sıralanması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2), 2011, s. 215
 • POLEDNÍKOVÁ E, Katerina Kashi, Using MCDM Methods: Evaluation of Regional Innovation Performance in The Czech Republic, European Conference on Management, Leadership & Governance, 2014, s.487
 • SAATY T. L, Multicriteria Decision Making The Analytic Hierarchy Process, University of Pittsburg Pub. Pittsburg, 1988, s.6.
 • SAATY T, How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process, European Journal Of Operation Research, 48, 1990, s.18
 • SAATY T, Decision Making With The Analytic Hierarchy Process, Int. J. Services Sciences, 1 (1),2008, s.85
 • SAATY T, The Analytic Hierarchy Process- What It Is And How It IS Used, Mathl Modelling, 9 (3), 1987, s.168
 • SAMUT P K, İki Aşamalı Çok Kriterli Karar Verme ile Performans Değerlendirmesi: AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Entegrasyonu, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (4), s.57
 • SONG Jinghua, Shuang Feng, Yanan Wang, University Innovation Ability Evaluazation Based on AHPTopsis Method, Applied Mechanics and Materials, Vols. 556-562, May. 2014, s.6653
 • SUPÇİLLER A.A., Ozan Çapraz, Ahp-Topsis Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması, Ekonometri ve İstatistik, 13, 2011, s.1
 • TUNCA M. Z, Esra AKSOY, Hasan BÜLBÜL, Nuri ÖMÜRBEK, AHP Temelli TOPSIS ve ELECTRE Yöntemiyle Muhasebe Paket Programı Seçimi, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8, (1), Ocak 2015, s. 53
 • ÜNAL Ö F, Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve Personel Seçimi Alanında Uygulamaları, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3( 2), 2011, s.1
 • VAIDYA O S, Sushil Kumar, Analytic Hierarchy Process: An Overview Of Applications, European Journal of Operational Research, 169,2006, s.1
 • WIPO Ip Statistics Data Center, http://ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/index.htm?tab=patent Erişim Tarihi (21.04.2016)
 • WORLDBANK, http://data.worldbank.org/, Erişim Tarihi (21.04.2016)
 • YARALIOĞLU K. Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Prosesi, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 16(1), 2001, s. 131
 • YÜKSEL İ, Adnan Akın, Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle İşletmelerde Strateji Belirleme, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2) 2006, s.254
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet Nuri İNEL

Author: Malik Volkan TÜRKER

Dates

Publication Date : December 25, 2016

Bibtex @research article { muiibd281391, journal = {Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-7262}, eissn = {2587-2672}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2016}, volume = {38}, pages = {147 - 166}, doi = {10.14780/muiibd.281391}, title = {ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ}, key = {cite}, author = {İnel, Mehmet Nuri and Türker, Malik Volkan} }
APA İnel, M , Türker, M . (2016). ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ . Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 38 (2) , 147-166 . DOI: 10.14780/muiibd.281391
MLA İnel, M , Türker, M . "ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ" . Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (2016 ): 147-166 <https://dergipark.org.tr/en/pub/muiibd/issue/26572/281391>
Chicago İnel, M , Türker, M . "ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ". Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (2016 ): 147-166
RIS TY - JOUR T1 - ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ AU - Mehmet Nuri İnel , Malik Volkan Türker Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14780/muiibd.281391 DO - 10.14780/muiibd.281391 T2 - Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 166 VL - 38 IS - 2 SN - 1300-7262-2587-2672 M3 - doi: 10.14780/muiibd.281391 UR - https://doi.org/10.14780/muiibd.281391 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ %A Mehmet Nuri İnel , Malik Volkan Türker %T ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ %D 2016 %J Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-7262-2587-2672 %V 38 %N 2 %R doi: 10.14780/muiibd.281391 %U 10.14780/muiibd.281391
ISNAD İnel, Mehmet Nuri , Türker, Malik Volkan . "ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ". Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 / 2 (December 2016): 147-166 . https://doi.org/10.14780/muiibd.281391
AMA İnel M , Türker M . ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 38(2): 147-166.
Vancouver İnel M , Türker M . ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 38(2): 147-166.