Year 2017, Volume 8 , Issue 3, Pages 133 - 152 2017-12-30

Melayê Cizîrî Dîvan’ında Zülüf Sembolünün Tahlili

Seher AKÇINAR [1]


Tasavvuf felsefesinde birçok çalışmaya konu olan vahdet-i vücûd düşüncesi, İbn Arabî tarafından geliştirilmiş ve bu düşünce daha sonra takipçileri tarafından sürdürülmüştür. Vahdet-i vücûd düşüncesinin takipçilerinden biri olan Melayê Cizîrî’ye göre hakikat kesret içindeki vahdettedir. Kesret âleminde kalıp vahdet âlemine erişmeyi engelleyen sembollerden en önemlisi zülüftür. Bu çalışmada hedeflenen Melayê Cizîrî’nin Dîwan eserinde ortaya koyduğu vahdet-i vücûd düşüncesinde kesretin sembolü olarak zülüf kavramının içerdiği anlamı açığa çıkarmaktır. Bu çerçevede zülüf sembolünün estetik çözümlemesi yapılacaktır . 

Melayê Cizîrî, Zülüf, Vahdet-i vücûd, Vahdet, Kesret
 • ALKIŞ, A. (2014). Melayê Cizîrî’nin Dîvan’ında Tasavvufî Mazmunlar, İstanbul: Nûbihar Yayınları
 • ATASAGUN, G. (1997) Sembol ve Sembolizm, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 7
 • BADILLI, A. (1990). Bediüzzaman Said Nursî Mufassal Tarihçe-i Hayat, İstanbul: Timaş Yayınları
 • CEBECİOĞLU, E. (2004). Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul: Anka Yayınları
 • CHİTTİCK, W. (1997). Varolmanın Boyutları, Tasavvuf ve Vahdetü’l-Vücûd Üstüne Yazılar, İstanbul: İnsan Yayınları
 • CIZÎRÎ, M. A. (2008). Dîwan, çev. Osman Tunç, İstanbul: Nûbihar Yayınları
 • DEMİRLİ, E. (2008). İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi
 • DORU, N. (2013). Melaye Cizîrî’nin Düşüncesinde Hakikat ve Mecazın Ontolojik ve Epistemolojik Boyutu, İslamî İlimler Dergisi, Yıl 8. Cilt 8. 1. Sayı
 • DORU, N. (2012). Melayê Cizîrî Felsefî ve Tasavvufî Görüşleri, İstanbul: Nûbihar Yayınları
 • DURAND, G. (1998). Sembolik İmgelem, çev. Ayşe Meral, İstanbul: İnsan Yayınları
 • ELİADE, M. (2003). Dinlerdeki Sembollerin Araştırılması Konusunda Metodolojik Düşünceler Dinler Tarihinde Metodoloji Denemeler Ed. Mehmet Aydın, çev. Mehmet Aydın, Mehmet Şahin, Mehmet Soyhun, Konya: Din Bilimleri Yayınları
 • İBN ARABÎ, M. (2006). Fusûsü’l-Hikem, çeviri ve şerh Ekrem Demirli, İstanbul: Kabalcı Yayınevi
 • KARAKÖSE, S. (2016) Diwan Şiiri Sevgili Tipindeki Abartıların Simgesel Boyutuna Birkaç Örnek, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Klasik Türk Edebiyatı Kaynakları Özel Sayısı, Cilt 3. Sayı 15.
 • KILIÇ, M. E. (2009). Sûfî ve Şiir, İstanbul: İnsan Yayınları
 • KILIÇ, M. E. (2011). Şeyh-i Ekber, İstanbul: Sûfî Kitap
 • KILIÇ, M. E. (2012). Tasavvufa Giriş, İstanbul: Sûfî Kitap
 • KUR’AN-I KERİM (2012). çev.Mustafa İslamoğlu, İstanbul: Düşün Yayıncılık
 • MUHAMMED, H. C. (2008) Melayê Cizîrî Sevgi ve Güzelliğin Şairi, çev. Ümit Demirhan, İstanbul: Hivda Yayınları PALA, İ. (2010). Diwan Şiiri Sözlüğü, İstanbul: Kapı Yayınları
 • RİCHARDSON, C. (1955).The Foundations of Chiristian Sym bolism. Religious Symbolism, Ed. F. Ernest Johnson, New York: The Institute for Religious and Social Studies
 • TATÇI, M.(1990). Yunus Emre Divanı. İnceleme Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları
 • TİLLİCH, P. (1955). Theology and Symbolism, Religious Symbolism, Ed. F. Ernest Jhonson, New York: The Institute for Religious and Social Studies
 • ULUÇ, T. (2009). İbn Arabî’de Sembolizm, İstanbul: İnsan Yayınları
 • ÜSTÜNER, K. (2007). Diwan Şiirinde Tasavvuf, Ankara: Birleşik Yayınları
 • WHİTEHEAD, A. (1961). Sembolism in Religionand Literature. Ed. Rollo May, G. Braziller, New York
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Seher AKÇINAR
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 29, 2017
Acceptance Date : December 12, 2017
Publication Date : December 30, 2017

APA Akçınar, S . (2017). Melayê Cizîrî Dîvan’ında Zülüf Sembolünün Tahlili . Mukaddime , 8 (3) , 133-152 . DOI: 10.19059/mukaddime.331664