Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Examining University Students’ Eating Attitudes and Related Variables

Year 2022, Volume 12, Issue 3, 600 - 609, 30.09.2022
https://doi.org/10.31020/mutftd.1120239

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to examine the eating attitudes of university students according to demographic variables.
Material-Method: A total of 462 students (Xage = 21.13 ± 1.85), 228 female (Xage = 21.01 ± 1.91) and 234 male (Xage = 21.26 ± 1.78) participated to the research who are studying at Mersin University in the 2021-2022 spring academic year. “Demographic Information Form” and “Eating Attitude Test” were used in the study. In the analysis of the data, descriptive statistics, t-test, Anova Analysis and Multiple Regression Analysis were applied.
Findings: As the findings obtained in the study, it was seen that the eating attitudes of the students didn’t change significantly according to the gender variable (t=-1.17, p=.24, p>.05). Another findings is that the eating attitudes of university students don’t differ significantly according to the variable of place of living (f=1.14, p=.33, p>.05). Also, it was observed that the totel scores of the university students’s eating attitudes test didn’t differ significantly according to the variable of the faculty they were educated in (f=1.45, p=.17, p>.05).
Conclusion: It can be thought that university students who have similiar lifestyle behaviors plays a role on the similarity of eating attitudes; Also they don’t differ according to variables such as gender, the place they live and faculty. Based on the data gotten, it is recommended to conduct new studies by considering other variables that may affect the eating attitudes of university students.

References

 • 1. Baudrillard J. Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları; 2012.
 • 2. Amerikan Psikiyatri Birliği. Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Elkitabı, yeniden gözden geçirilmiş dördüncü baskı (DSM-IV-TR). Çeviren Köroğlu E. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 2001.
 • 3. Brotman AV, Herzog DB. Manual of Clinical Problems in Psychiatry. Editors Hyman SE, Jenike MA. Boston, Toronto, London: Little, Brown and Company; 1990.
 • 4. Çakaroğlu D, Ömür EH, Arslan C. Üniversite öğrencilerinin yeme tutumu yeme farkındalığı ve sosyal görünüş kaygısının değerlendirilmesi (siirt ili örneği). Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2020;14(1):1-12.
 • 5. Dyson R, Renk K. Freshmen adaptation to university life: depressive symptoms, stres and coping. Journal of Clinical Psychology 2006;62(10):1231-1244.
 • 6. Neumark-Sztaıner D, et al. Factors influencing food choices of adolescents: findings from focus-group discussions with adolescents. Journal of The American Dietetic Association 1999;99(8):929-937.
 • 7. Mazıcıoğlu MM, Öztürk A. Üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes MedicalJournal) 2013;25(4):172-178.
 • 8. Dingman DA, et al. Factors related to the number of fastfood meals obtained by collage meal plan students. Journal of American College Health 2014;62:562-569.
 • 9. Ferrara C, Cheryl N, Faine D. Obesity, diet and psysical activity behaviors of students in health-related professions. Journal of College Student 2013;47(3):560-565.
 • 10. Bennett J, Greene G, Schwartz-Barcott D. Perceptions of emotional eating behavior. Aqualitative study of college students. Appetite 2013;60(1):187-192.
 • 11. Korinth A, Schiess S, Westenhoefer J. Eating behaviour and eating disorders in student of nutrition sciences. Public Health Nutrition 2010;13(1):32-37.
 • 12. Arslan SA, Daşkapan A, Çakır B. Üniversite öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2016;15:171-180.
 • 13. Fairburn CG, et al. A trans diagnostic comparison of enhanced cognitive behavior therapy (cbt-e) and interpersonel psychothreapy in the treatment of eating disorders. Behav ResTher 2015;70:64-71.
 • 14. Polivy J, Herman CP. Causes of eating disorders. Annual Review of Psychology 2002;53:187-213.
 • 15. Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2012.
 • 16. Cohen L, Manion L, Morrison K. Research Methods In Education. Sixth Edition. London: Routledge; 2000.
 • 17. Ergüney-Okumuş FE, Sertel-Berk HÖ. Yeme tutum testi kısa forumunun (ytt-26) üniversite örnekleminde türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Psikoloji Çalışmaları 2019;40(1):57-78.
 • 18. Bakır MA, Aydın C. İstatistik. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık; 2015.
 • 19. Bayırdır-Gümüş A, Yardımcı H. Consumption of main meals and eating attitudes of individuals in early and middle adolescent period. Journal of Ankara Health Sciences (JAHS) 2020;1:176-184.
 • 20. Khalid S, et al. It’s not just a “female issue”: eating attitudes and behaviors of Pakistani male and female pharmacy students. Russian Open Medical Journal 2017;6(4):1-4.
 • 21. Memon AA, et al. Eating disorders in medical students of karachi, pakistan-a cross-sectional study. BMC ResearchNotes 2012;5(84):1-7.
 • 22. Süngü-Bulut D. Uludağ üniversitesi öğrencilerinin yeme tutum ve davranışlarının belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019. Bursa, Türkiye.
 • 23. Çiftçi FS. Üniversite öğrencilerinin beden algısı ve yeme tutumları arasındaki ilişki. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012. Isparta, Türkiye.
 • 24. Tural-Büyük E, Özdemir E. Lise öğrencilerinin beden algısı ile yeme tutumu arasındaki ilişki. International Anatolia Academic Online Journal 2018;4(2):1-12.
 • 25. Erdoğan İ, Eryürek S, Ünübol H. Üniversite öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2019;2(2):85-94.
 • 26. Naeimi AF, et al. Eating disorders risk and its relationto self-esteemand body image in Iranian university students of medical sciences. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity 2015;21:597-605.
 • 27. Kısa NH. Tıp öğrencilerin benlik saygısı ile yeme tutumu arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2022. Çorum, Türkiye.
 • 28. Sporel Özakat E, Büyükbahar R. Spor ve Beslenme. Olympic World 2016;57:179.
 • 29. Schröder H, et al. Dietary Habits and Fluit Intake of a Group of Elite Spanish Basketball Players: A Need for Professional Advice. Europen Journal of Sport Science 2004;4(2):1-15.
 • 30. Yüceant M. Beden eğitimi öğretmen adaylarının sosyal görünüş kaygı düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013. Aksaray, Türkiye.
 • 31. Engür M. Elit sporcularda başarı motivasyonunun, durumluk kaygı düzeyleri üzerine etkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017. İzmir, Türkiye
 • 32. Burlingame B, Dernini S. Sustainable Diets: the Mediterranean Diet as an example. Public Health Nutrition 2011;14(12A):2285-2287.
 • 33. Dernini S, et al. MedDiet 4.0: the Mediterranean diet with four sustainable benefits. Public Health Nutrition 2017;20(7):1322-1330.
 • 34. Furnham A, Badmın N, Sneade I. Body image dissatisfaction: gender differences in eating attitudes, self-esteem and reasons, for exercise. The Journal of Psychology 2002;136(6):581-596.
 • 35. Ünalan D, et al. Bir grup sağlık yüksekokulu öğrencisinin yeme tutumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;16(2):75-81.
 • 36. Zarifoğlu A. Farklı fakültelerdeki üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nervoza görülme sıklığı ile yeme tutum davranışları ve beden algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019. Gaziantep, Türkiye.
 • 37. Tayfur S. Üniversite öğrencilerinin beden algısı, yeme tutumu ve depresyon düzeyinin incelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018. İstanbul, Türkiye.

Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi

Year 2022, Volume 12, Issue 3, 600 - 609, 30.09.2022
https://doi.org/10.31020/mutftd.1120239

Abstract

Amaç: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin yeme tutumlarını demografik değişkenlere göre incelemek amaçlanmıştır.
Materyal-Metod: Araştırmaya 2021–2022 bahar eğitim öğretim döneminde 01.04.2022-10.05.2022 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören 228 Kadın (Xyaş= 21.01 ± 1.91) ve 234 Erkek (Xyaş= 21.26 ± 1.78) olmak üzere toplam 462 öğrenci (Xyaş= 21.13 ± 1.85) katılmıştır. Araştırmada “Demografik Bilgi Formu” ve “Yeme Tutum Testi” kullanılarak veri toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi, Anova Analizi ve Çoklu Regresyon Analizinden yararlanılmıştır.
Bulgular: Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin yeme tutumlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı görülmüştür (t=-1.17, p=.24, p>.05). Elde edilen bir diğer bulgu üniversite öğrencilerinin yeme tutumlarının barındıkları yere göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı yönündedir (f=1.14, p=.33, p>.05). Ayrıca üniversite öğrencilerinin yeme tutum testi toplam puanları eğitim gördükleri fakülte değişkeni açısından anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır (f=1.45, p=.17, p>.05).
Sonuç: Üniversite öğrencilerinin benzer yaşam biçimi davranışlarına sahip olmasının yeme tutumlarının benzerlik göstermesinde rol oynadığı düşünülebilir; Ayrıca cinsiyet, barındıkları yer, fakülte gibi değişkenlere göre farklılaşmaması üzerinde etkisinin olduğu düşünülebilir. Ek olarak Akdeniz bölgesinin mevsimsel koşullar gereği beslenme kültürü açısından oldukça verimli olduğu söylenebilir ve bu kültürün bireylerin yeme tutumlarında sağlıklı bir yaşam biçimini benimsemeleri üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Elde edilen verilerden hareketle üniversite öğrencilerinin yeme tutumlarını etkileyebilecek olan diğer değişkenler düşünülerek yeni araştırmaların yürütülmesi önerilmektedir.

References

 • 1. Baudrillard J. Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları; 2012.
 • 2. Amerikan Psikiyatri Birliği. Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Elkitabı, yeniden gözden geçirilmiş dördüncü baskı (DSM-IV-TR). Çeviren Köroğlu E. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 2001.
 • 3. Brotman AV, Herzog DB. Manual of Clinical Problems in Psychiatry. Editors Hyman SE, Jenike MA. Boston, Toronto, London: Little, Brown and Company; 1990.
 • 4. Çakaroğlu D, Ömür EH, Arslan C. Üniversite öğrencilerinin yeme tutumu yeme farkındalığı ve sosyal görünüş kaygısının değerlendirilmesi (siirt ili örneği). Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2020;14(1):1-12.
 • 5. Dyson R, Renk K. Freshmen adaptation to university life: depressive symptoms, stres and coping. Journal of Clinical Psychology 2006;62(10):1231-1244.
 • 6. Neumark-Sztaıner D, et al. Factors influencing food choices of adolescents: findings from focus-group discussions with adolescents. Journal of The American Dietetic Association 1999;99(8):929-937.
 • 7. Mazıcıoğlu MM, Öztürk A. Üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes MedicalJournal) 2013;25(4):172-178.
 • 8. Dingman DA, et al. Factors related to the number of fastfood meals obtained by collage meal plan students. Journal of American College Health 2014;62:562-569.
 • 9. Ferrara C, Cheryl N, Faine D. Obesity, diet and psysical activity behaviors of students in health-related professions. Journal of College Student 2013;47(3):560-565.
 • 10. Bennett J, Greene G, Schwartz-Barcott D. Perceptions of emotional eating behavior. Aqualitative study of college students. Appetite 2013;60(1):187-192.
 • 11. Korinth A, Schiess S, Westenhoefer J. Eating behaviour and eating disorders in student of nutrition sciences. Public Health Nutrition 2010;13(1):32-37.
 • 12. Arslan SA, Daşkapan A, Çakır B. Üniversite öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2016;15:171-180.
 • 13. Fairburn CG, et al. A trans diagnostic comparison of enhanced cognitive behavior therapy (cbt-e) and interpersonel psychothreapy in the treatment of eating disorders. Behav ResTher 2015;70:64-71.
 • 14. Polivy J, Herman CP. Causes of eating disorders. Annual Review of Psychology 2002;53:187-213.
 • 15. Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2012.
 • 16. Cohen L, Manion L, Morrison K. Research Methods In Education. Sixth Edition. London: Routledge; 2000.
 • 17. Ergüney-Okumuş FE, Sertel-Berk HÖ. Yeme tutum testi kısa forumunun (ytt-26) üniversite örnekleminde türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Psikoloji Çalışmaları 2019;40(1):57-78.
 • 18. Bakır MA, Aydın C. İstatistik. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık; 2015.
 • 19. Bayırdır-Gümüş A, Yardımcı H. Consumption of main meals and eating attitudes of individuals in early and middle adolescent period. Journal of Ankara Health Sciences (JAHS) 2020;1:176-184.
 • 20. Khalid S, et al. It’s not just a “female issue”: eating attitudes and behaviors of Pakistani male and female pharmacy students. Russian Open Medical Journal 2017;6(4):1-4.
 • 21. Memon AA, et al. Eating disorders in medical students of karachi, pakistan-a cross-sectional study. BMC ResearchNotes 2012;5(84):1-7.
 • 22. Süngü-Bulut D. Uludağ üniversitesi öğrencilerinin yeme tutum ve davranışlarının belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019. Bursa, Türkiye.
 • 23. Çiftçi FS. Üniversite öğrencilerinin beden algısı ve yeme tutumları arasındaki ilişki. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012. Isparta, Türkiye.
 • 24. Tural-Büyük E, Özdemir E. Lise öğrencilerinin beden algısı ile yeme tutumu arasındaki ilişki. International Anatolia Academic Online Journal 2018;4(2):1-12.
 • 25. Erdoğan İ, Eryürek S, Ünübol H. Üniversite öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2019;2(2):85-94.
 • 26. Naeimi AF, et al. Eating disorders risk and its relationto self-esteemand body image in Iranian university students of medical sciences. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity 2015;21:597-605.
 • 27. Kısa NH. Tıp öğrencilerin benlik saygısı ile yeme tutumu arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2022. Çorum, Türkiye.
 • 28. Sporel Özakat E, Büyükbahar R. Spor ve Beslenme. Olympic World 2016;57:179.
 • 29. Schröder H, et al. Dietary Habits and Fluit Intake of a Group of Elite Spanish Basketball Players: A Need for Professional Advice. Europen Journal of Sport Science 2004;4(2):1-15.
 • 30. Yüceant M. Beden eğitimi öğretmen adaylarının sosyal görünüş kaygı düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013. Aksaray, Türkiye.
 • 31. Engür M. Elit sporcularda başarı motivasyonunun, durumluk kaygı düzeyleri üzerine etkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017. İzmir, Türkiye
 • 32. Burlingame B, Dernini S. Sustainable Diets: the Mediterranean Diet as an example. Public Health Nutrition 2011;14(12A):2285-2287.
 • 33. Dernini S, et al. MedDiet 4.0: the Mediterranean diet with four sustainable benefits. Public Health Nutrition 2017;20(7):1322-1330.
 • 34. Furnham A, Badmın N, Sneade I. Body image dissatisfaction: gender differences in eating attitudes, self-esteem and reasons, for exercise. The Journal of Psychology 2002;136(6):581-596.
 • 35. Ünalan D, et al. Bir grup sağlık yüksekokulu öğrencisinin yeme tutumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;16(2):75-81.
 • 36. Zarifoğlu A. Farklı fakültelerdeki üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nervoza görülme sıklığı ile yeme tutum davranışları ve beden algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019. Gaziantep, Türkiye.
 • 37. Tayfur S. Üniversite öğrencilerinin beden algısı, yeme tutumu ve depresyon düzeyinin incelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018. İstanbul, Türkiye.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Research Article
Authors

Arif Mert ÖZKAN> (Primary Author)
It is not affiliated with an institution
0000-0002-5585-0139
Türkiye


Hüseyin SELVİ>
Mersin Üniversitesi
0000-0002-3513-0003
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Application Date May 23, 2022
Acceptance Date July 28, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 12, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { mutftd1120239, journal = {Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi}, eissn = {1309-8004}, address = {lokman@mersin.edu.tr}, publisher = {Mersin University}, year = {2022}, volume = {12}, number = {3}, pages = {600 - 609}, doi = {10.31020/mutftd.1120239}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özkan, Arif Mert and Selvi, Hüseyin} }
APA Özkan, A. M. & Selvi, H. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi , 12 (3) , 600-609 . DOI: 10.31020/mutftd.1120239
MLA Özkan, A. M. , Selvi, H. "Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi" . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 (2022 ): 600-609 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mutftd/issue/72580/1120239>
Chicago Özkan, A. M. , Selvi, H. "Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 (2022 ): 600-609
RIS TY - JOUR T1 - Examining University Students’ Eating Attitudes and Related Variables AU - Arif MertÖzkan, HüseyinSelvi Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31020/mutftd.1120239 DO - 10.31020/mutftd.1120239 T2 - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 600 EP - 609 VL - 12 IS - 3 SN - -1309-8004 M3 - doi: 10.31020/mutftd.1120239 UR - https://doi.org/10.31020/mutftd.1120239 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi %A Arif Mert Özkan , Hüseyin Selvi %T Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi %D 2022 %J Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi %P -1309-8004 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31020/mutftd.1120239 %U 10.31020/mutftd.1120239
ISNAD Özkan, Arif Mert , Selvi, Hüseyin . "Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 / 3 (September 2022): 600-609 . https://doi.org/10.31020/mutftd.1120239
AMA Özkan A. M. , Selvi H. Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2022; 12(3): 600-609.
Vancouver Özkan A. M. , Selvi H. Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2022; 12(3): 600-609.
IEEE A. M. Özkan and H. Selvi , "Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol. 12, no. 3, pp. 600-609, Sep. 2022, doi:10.31020/mutftd.1120239

                                                                                                                                  Creative Commons Lisansı                        
                                                                  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

  

                                    Periodical scientific publication of Mersin University School of Medicine. Can not be cited without referenceResponsibility of the articles belong to the authors

  Cover

Ayşegül Tuğuz

from composition of İlter Uzel named Dioscorides and his Student

Address

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Çiftlikköy Kampüsü

Yenişehir / Mersin