Monograph
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of Dr. Tayyar Kuşcu’s Work “Haymana Thermal Spring and Its Benefits”

Year 2022, Volume 12, Issue 3, 426 - 437, 30.09.2022
https://doi.org/10.31020/mutftd.1150069

Abstract

Tayyar Kuşcu is a physician who has contributed significantly to Turkish medicine by pioneering the establishment of rheumatology based on internal diseases in Turkey.
In this study, Dr. Tayyar Kuşçu’s work, namely “Haymana Thermal Spring and Its Benefits”, will be examined in which he wrote about the history of the thermal spring in Ankara's Haymana district, and the properties and benefits of the thermal spring water while he was working as Government and Dispensary Doctor in Haymana.
The work, which was published in 1946 in Istanbul Işıl Printing House, consists of 104 pages. After talking about the history of Haymana, the history and current status of the thermal spring, the characteristics of the thermal spring water, and the bathing technique in his work, the author wrote his observations about the patients who came to the spa for treatment due to various diseases, in chapters.
Haymana thermal springs, located in the capital of the country in the Anatolian geography with rich thermal water resources, have an important position for those who seek healing for their diseases. The work of art of Dr. Tayyar Kuşçu, which includes extensive research, provides important information that sheds light on the history, features and benefits of Haymana thermal spring.

References

 • 1. Ersözlü ED, Ulaş Güncan M. Romatolojide kadının dünü, bugünü, yarını. Ulus Romatol Derg 2021;13(1):1-5.
 • 2. Oğuz B. Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, Halk Eczacılık ve Sağaltma Teknikleri, Yılan [Internet]. Burhan Oğuz. [Cited 2022 Jun 10]. Available from: http://burhanoguz.com/yilan/
 • 3. Cornell University Official Publication (August 12, 1953). Medical College Announcement For 1953-54 Sessions. [Internet]. Cornell University. [Cited 2022 Jun 11]. Available from: https://ecommons.cornell.edu/bitstream/1813/35760/1/CUA_v45_1953_54_04.pdf
 • 4. Valeriani F, Margarucci LM, Romano Spica V. Recreational Use of Spa Thermal Waters: Criticisms and Perspectives for Innovative Treatments. Int J Environ Res Public Health 2018;15(12):2675.
 • 5. Erer S, Demirhan Erdemir A. Bursa Karamustafa Kaplıcasının Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Geleneksel Tedaviler Açısından Önemi. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2004;12(1):44-50.
 • 6. Öztürk H, Demirsoy N. Besim Ömer Akalın’ın Üzüm ile Tedavi Adlı Eserinin Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2019;9(1):37-44.
 • 7. Külcü R. Thales’ten Günümüze Arkhe Arayışı. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 2016;2:1-10.
 • 8. Ayik U. Türkiye’de Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Gelişen Bir Kolu Olarak Kaplıcalar: Tuzla İçmeler Örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences 2016;15(1):149-169.
 • 9. Budak D. İlkçağlardan Günümüze Hekimliğin Gelişimi. Journal of Medical Sciences 2021;2(2):6-10.
 • 10. Ogenler O, Okuyaz S. Suyun Durumu Hakkında Kısa Bir Değerlendirme. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2017;7(3):178-186.
 • 11. Öztürk H. Dr. Charles Ambroisse Bernard ile Dr Saip Giray’ın “Bursa Kaplıcaları” Eserlerinin Değerlendirilmesi. Estudam Tıp Tarihi ve Etik Dergisi 2017;1(1):1-9.
 • 12. Karagülle, Z. Spa, Balneoterapi, Talassoterapi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2008;(28):226-29.
 • 13. Topsakal Y. Balneoterapi: Malatya İspendere Şifalı Suyunun Tamamlayıcı Tedavide Kullanımının Turizm Kapsamında İncelenmesi Gaziantep University Journal of Social Sciences 2020;19(1):96-108.
 • 14. Gözaydın N. Türkiye Çok Kültürlü Bir Coğrafya, Halk Hekimliği, Şifalı Sular ve Tedavi [Internet]. ©2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı. [Cited 2022 Jul 14]. Available from: https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-80215/sifali-sular-ve-tedavi.html.
 • 15. Mooventhan A, Nivethitha L. Scientific evidence-based effects of hydrotherapy on various systems of the body. N Am J Med Sci 2014;6(5):199-209.
 • 16. Cacciapuoti S et al. The Role of Thermal Water in Chronic Skin Diseases Management: A Review of the Literature. J Clin Med 2020;9(9):3047.
 • 17. Fikri-Benbrahim K, et al. Main Therapeutic Uses of Some Moroccan Hot Springs' Waters. Evid Based Complement Alternat Med 2021; 2021:5599269.
 • 18. Vaidya B, Nakarmi S. A Qualitative Study of Patients' Beliefs and Perception on Medicinal Properties of Natural Hot Spring Bath for Musculoskeletal Problems. J Environ Public Health 2020; 2020:3694627.
 • 19. Viegas J, et al. Biological Effects of Thermal Water-Associated Hydrogen Sulfide on Human Airways and Associated Immune Cells: Implications for Respiratory Diseases. Front Public Health 2019;7:128.
 • 20. Türkiye’de Sağlık Turizmi. [Internet]. Sağlık Bakanlığı. [Cited 2022 Jul 16]. Available from: https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/Eklenti/10949/0/07pdf.pdf
 • 21. Balcıoğulları A. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Anadolu Şifalı Suları ve Günümüzün Termal Turizmi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014;173(173):287-306.
 • 22. Akbulut G. Türkiye’de Kaplıca Turizmi ve Sorunları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2010;9(1):35-54.
 • 23. Çetin T. Termal Turizm Potansiyeli Açısından Kozaklı (Nevşehir) Kaplıcaları. Turkish Studies 2011;6(1):899-924.
 • 24. Unat K. Haymana Kaplıcasının Cumhuriyet Dönemindeki Gelişimi, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu; 2016 Haymana, Türkiye. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü: Ankara; 2017.
 • 25. Çakır M, Aydın F. Yerel Halkın Termal Turizme Yönelik Görüşleri: Haymana İlçesi Örneği. Doğu Coğrafya Dergisi 2020;25(43):93-110.
 • 26. Doğan C. Ankara’da Termal Turizm Potansiyeli. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000.
 • 27. Kuşcu T. Haymana Kaplıcası ve Faydaları. İstanbul: Işıl Matbaası; 1946.
 • 28. Özer N. Kaplıca Hekimliğinin Çağdaş Gelişimi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 1991;2(3):35-39.
 • 29. Bolat Bozaslan N. Atatürk’ün Doktoru Nihat Reşat Belger. Diyalektolog 2020;23:87-100.
 • 30. Başoğlan, Ö. Mimari Miras Yönetimi ve Sürdürülebilir Turizm: Batı Anadolu Tarihi Kaplıcaları Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir, 2010.
 • 31. van Tubergen A, van der Linden S. A brief history of spa therapy Annals of the Rheumatic Diseases 2002;61:273-275.
 • 32. Karagülle Z. Kaplıca Tıbbı ve Kaplıca Tedavisi, Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı. Nobel Tıp Kitabevleri; 2002.
 • 33. Genç A, Tok Özen A, Sonel Tur B. Ankara Haymana Kaplıcalarına Başvuran Kişilerin Demografik ve Klinik Özellikleri: Kesitsel Bir Durum Saptama Araştırması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2019;72(2):161-166.
 • 34. Karahancı ON, et al. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile Yönetmelik Taslağı'nın Karşılaştırılması. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2015:2(2);117-126.
 • 35. Söğüt İS. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam Sorunu. İKÜHF 2017:16(2):627-649.
 • 36. Cımbız A, et al. Kaplıca Tedavisinin Akut Kardiyopulmoner Etkilerinin Değerlendirilmesi. Journal of Science and Technology of Dumlupınar University 2004:6;27-42.
 • 37. Yorgancıoğlu ZR, et al. Termal Kaplıca Tedavisi Alan Bir Örneklemde Bir Seansta Klinik Göstergelerle Kardiyovasküler Sistem Cevabının Değerlendirilmesi. Fiziksel Tıp 2002;5:93-97.
 • 38. Öztürk H. Charles Ambroise Bernard’ın (1808-1844) Kaplıca Risalesi Üzerine Bir Değerlendirme. Osmangazi Tıp Dergisi 2015;37(2):1-8.
 • 39. Köroğlu MA, Köroğlu CZ. Geleneksel Halk Sağlığı Uygulamaları: Dişli Kasabası Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;6(4):156-166.
 • 40. Kaplıcalar Yönetmeliği. (2001, 24 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 24472). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8056&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • 41. Toktaş H, et al. Kaplıca Tedavisi Sonuçlarımız. KTD 2020;21(4):338-344.

Dr. Tayyar Kuşcu'nun Haymana Kaplıcası ve Faydaları Adlı Eserinin Değerlendirmesi

Year 2022, Volume 12, Issue 3, 426 - 437, 30.09.2022
https://doi.org/10.31020/mutftd.1150069

Abstract

Tayyar Kuşcu, Türkiye’de iç hastalıklarına bağlı romatolojinin kurulmasına öncülük ederek Türk tıbbına önemli katkılar sağlamış bir hekimdir.
Bu çalışmada, Dr. Tayyar Kuşcu’nun Haymana Hükümet ve Dispanser Tabipliği yaptığı dönemde Ankara’nın Haymana ilçesinde bulunan kaplıcanın tarihi, kaplıca suyunun özellikleri ve faydaları hakkında yazmış olduğu “Haymana Kaplıcası ve Faydaları” adlı eseri incelenecektir.
1946 yılında İstanbul Işıl Matbaasında basılmış yapılmış olan Eser, 104 sayfadan oluşmaktadır. Yazar Eserinde genel olarak, Haymana’nın tarihçesi, kaplıcanın tarihi ve bugünkü durumu, kaplıca suyunun özellikleri, banyo tekniğinden bahsettikten sonra çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle kaplıcaya tedavi olmaya gelen hastalara ilişkin gözlemlerine bölümler halinde yer vermiştir.
Zengin sıcak su kaynaklarına sahip Anadolu coğrafyasında Ülkenin başkentinde bulunan Haymana kaplıcaları, hastalıklarına şifa arayanlar için önemli bir konuma sahiptir. Dr. Tayyar Kuşçu’nun kapsamlı araştırmalarının yer aldığı Eseri, Haymana kaplıcasının tarihi, özellikleri ve faydaları hakkında günümüze ışık tutan önemli bilgiler sunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Tayyar Kuşcu, Haymana, Kaplıca, Şifalı sular

References

 • 1. Ersözlü ED, Ulaş Güncan M. Romatolojide kadının dünü, bugünü, yarını. Ulus Romatol Derg 2021;13(1):1-5.
 • 2. Oğuz B. Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, Halk Eczacılık ve Sağaltma Teknikleri, Yılan [Internet]. Burhan Oğuz. [Cited 2022 Jun 10]. Available from: http://burhanoguz.com/yilan/
 • 3. Cornell University Official Publication (August 12, 1953). Medical College Announcement For 1953-54 Sessions. [Internet]. Cornell University. [Cited 2022 Jun 11]. Available from: https://ecommons.cornell.edu/bitstream/1813/35760/1/CUA_v45_1953_54_04.pdf
 • 4. Valeriani F, Margarucci LM, Romano Spica V. Recreational Use of Spa Thermal Waters: Criticisms and Perspectives for Innovative Treatments. Int J Environ Res Public Health 2018;15(12):2675.
 • 5. Erer S, Demirhan Erdemir A. Bursa Karamustafa Kaplıcasının Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Geleneksel Tedaviler Açısından Önemi. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2004;12(1):44-50.
 • 6. Öztürk H, Demirsoy N. Besim Ömer Akalın’ın Üzüm ile Tedavi Adlı Eserinin Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2019;9(1):37-44.
 • 7. Külcü R. Thales’ten Günümüze Arkhe Arayışı. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 2016;2:1-10.
 • 8. Ayik U. Türkiye’de Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Gelişen Bir Kolu Olarak Kaplıcalar: Tuzla İçmeler Örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences 2016;15(1):149-169.
 • 9. Budak D. İlkçağlardan Günümüze Hekimliğin Gelişimi. Journal of Medical Sciences 2021;2(2):6-10.
 • 10. Ogenler O, Okuyaz S. Suyun Durumu Hakkında Kısa Bir Değerlendirme. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2017;7(3):178-186.
 • 11. Öztürk H. Dr. Charles Ambroisse Bernard ile Dr Saip Giray’ın “Bursa Kaplıcaları” Eserlerinin Değerlendirilmesi. Estudam Tıp Tarihi ve Etik Dergisi 2017;1(1):1-9.
 • 12. Karagülle, Z. Spa, Balneoterapi, Talassoterapi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2008;(28):226-29.
 • 13. Topsakal Y. Balneoterapi: Malatya İspendere Şifalı Suyunun Tamamlayıcı Tedavide Kullanımının Turizm Kapsamında İncelenmesi Gaziantep University Journal of Social Sciences 2020;19(1):96-108.
 • 14. Gözaydın N. Türkiye Çok Kültürlü Bir Coğrafya, Halk Hekimliği, Şifalı Sular ve Tedavi [Internet]. ©2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı. [Cited 2022 Jul 14]. Available from: https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-80215/sifali-sular-ve-tedavi.html.
 • 15. Mooventhan A, Nivethitha L. Scientific evidence-based effects of hydrotherapy on various systems of the body. N Am J Med Sci 2014;6(5):199-209.
 • 16. Cacciapuoti S et al. The Role of Thermal Water in Chronic Skin Diseases Management: A Review of the Literature. J Clin Med 2020;9(9):3047.
 • 17. Fikri-Benbrahim K, et al. Main Therapeutic Uses of Some Moroccan Hot Springs' Waters. Evid Based Complement Alternat Med 2021; 2021:5599269.
 • 18. Vaidya B, Nakarmi S. A Qualitative Study of Patients' Beliefs and Perception on Medicinal Properties of Natural Hot Spring Bath for Musculoskeletal Problems. J Environ Public Health 2020; 2020:3694627.
 • 19. Viegas J, et al. Biological Effects of Thermal Water-Associated Hydrogen Sulfide on Human Airways and Associated Immune Cells: Implications for Respiratory Diseases. Front Public Health 2019;7:128.
 • 20. Türkiye’de Sağlık Turizmi. [Internet]. Sağlık Bakanlığı. [Cited 2022 Jul 16]. Available from: https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/Eklenti/10949/0/07pdf.pdf
 • 21. Balcıoğulları A. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Anadolu Şifalı Suları ve Günümüzün Termal Turizmi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014;173(173):287-306.
 • 22. Akbulut G. Türkiye’de Kaplıca Turizmi ve Sorunları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2010;9(1):35-54.
 • 23. Çetin T. Termal Turizm Potansiyeli Açısından Kozaklı (Nevşehir) Kaplıcaları. Turkish Studies 2011;6(1):899-924.
 • 24. Unat K. Haymana Kaplıcasının Cumhuriyet Dönemindeki Gelişimi, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu; 2016 Haymana, Türkiye. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü: Ankara; 2017.
 • 25. Çakır M, Aydın F. Yerel Halkın Termal Turizme Yönelik Görüşleri: Haymana İlçesi Örneği. Doğu Coğrafya Dergisi 2020;25(43):93-110.
 • 26. Doğan C. Ankara’da Termal Turizm Potansiyeli. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000.
 • 27. Kuşcu T. Haymana Kaplıcası ve Faydaları. İstanbul: Işıl Matbaası; 1946.
 • 28. Özer N. Kaplıca Hekimliğinin Çağdaş Gelişimi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 1991;2(3):35-39.
 • 29. Bolat Bozaslan N. Atatürk’ün Doktoru Nihat Reşat Belger. Diyalektolog 2020;23:87-100.
 • 30. Başoğlan, Ö. Mimari Miras Yönetimi ve Sürdürülebilir Turizm: Batı Anadolu Tarihi Kaplıcaları Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir, 2010.
 • 31. van Tubergen A, van der Linden S. A brief history of spa therapy Annals of the Rheumatic Diseases 2002;61:273-275.
 • 32. Karagülle Z. Kaplıca Tıbbı ve Kaplıca Tedavisi, Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı. Nobel Tıp Kitabevleri; 2002.
 • 33. Genç A, Tok Özen A, Sonel Tur B. Ankara Haymana Kaplıcalarına Başvuran Kişilerin Demografik ve Klinik Özellikleri: Kesitsel Bir Durum Saptama Araştırması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2019;72(2):161-166.
 • 34. Karahancı ON, et al. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile Yönetmelik Taslağı'nın Karşılaştırılması. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2015:2(2);117-126.
 • 35. Söğüt İS. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam Sorunu. İKÜHF 2017:16(2):627-649.
 • 36. Cımbız A, et al. Kaplıca Tedavisinin Akut Kardiyopulmoner Etkilerinin Değerlendirilmesi. Journal of Science and Technology of Dumlupınar University 2004:6;27-42.
 • 37. Yorgancıoğlu ZR, et al. Termal Kaplıca Tedavisi Alan Bir Örneklemde Bir Seansta Klinik Göstergelerle Kardiyovasküler Sistem Cevabının Değerlendirilmesi. Fiziksel Tıp 2002;5:93-97.
 • 38. Öztürk H. Charles Ambroise Bernard’ın (1808-1844) Kaplıca Risalesi Üzerine Bir Değerlendirme. Osmangazi Tıp Dergisi 2015;37(2):1-8.
 • 39. Köroğlu MA, Köroğlu CZ. Geleneksel Halk Sağlığı Uygulamaları: Dişli Kasabası Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;6(4):156-166.
 • 40. Kaplıcalar Yönetmeliği. (2001, 24 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 24472). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8056&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • 41. Toktaş H, et al. Kaplıca Tedavisi Sonuçlarımız. KTD 2020;21(4):338-344.

Details

Primary Language English
Subjects Medicine
Journal Section Monograph
Authors

Ramazan GÜNEŞER> (Primary Author)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7877-4397
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Application Date July 28, 2022
Acceptance Date August 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 12, Issue 3

Cite

Bibtex @monograph { mutftd1150069, journal = {Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi}, eissn = {1309-8004}, address = {lokman@mersin.edu.tr}, publisher = {Mersin University}, year = {2022}, volume = {12}, number = {3}, pages = {426 - 437}, doi = {10.31020/mutftd.1150069}, title = {Evaluation of Dr. Tayyar Kuşcu’s Work “Haymana Thermal Spring and Its Benefits”}, key = {cite}, author = {Güneşer, Ramazan} }
APA Güneşer, R. (2022). Evaluation of Dr. Tayyar Kuşcu’s Work “Haymana Thermal Spring and Its Benefits” . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi , 12 (3) , 426-437 . DOI: 10.31020/mutftd.1150069
MLA Güneşer, R. "Evaluation of Dr. Tayyar Kuşcu’s Work “Haymana Thermal Spring and Its Benefits”" . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 (2022 ): 426-437 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mutftd/issue/72580/1150069>
Chicago Güneşer, R. "Evaluation of Dr. Tayyar Kuşcu’s Work “Haymana Thermal Spring and Its Benefits”". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 (2022 ): 426-437
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Dr. Tayyar Kuşcu’s Work “Haymana Thermal Spring and Its Benefits” AU - RamazanGüneşer Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31020/mutftd.1150069 DO - 10.31020/mutftd.1150069 T2 - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 426 EP - 437 VL - 12 IS - 3 SN - -1309-8004 M3 - doi: 10.31020/mutftd.1150069 UR - https://doi.org/10.31020/mutftd.1150069 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine Evaluation of Dr. Tayyar Kuşcu’s Work “Haymana Thermal Spring and Its Benefits” %A Ramazan Güneşer %T Evaluation of Dr. Tayyar Kuşcu’s Work “Haymana Thermal Spring and Its Benefits” %D 2022 %J Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi %P -1309-8004 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31020/mutftd.1150069 %U 10.31020/mutftd.1150069
ISNAD Güneşer, Ramazan . "Evaluation of Dr. Tayyar Kuşcu’s Work “Haymana Thermal Spring and Its Benefits”". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 / 3 (September 2022): 426-437 . https://doi.org/10.31020/mutftd.1150069
AMA Güneşer R. Evaluation of Dr. Tayyar Kuşcu’s Work “Haymana Thermal Spring and Its Benefits”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2022; 12(3): 426-437.
Vancouver Güneşer R. Evaluation of Dr. Tayyar Kuşcu’s Work “Haymana Thermal Spring and Its Benefits”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2022; 12(3): 426-437.
IEEE R. Güneşer , "Evaluation of Dr. Tayyar Kuşcu’s Work “Haymana Thermal Spring and Its Benefits”", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol. 12, no. 3, pp. 426-437, Sep. 2022, doi:10.31020/mutftd.1150069

                                                                                                                                  Creative Commons Lisansı                        
                                                                  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

  

                                    Periodical scientific publication of Mersin University School of Medicine. Can not be cited without referenceResponsibility of the articles belong to the authors

  Cover

Ayşegül Tuğuz

from composition of İlter Uzel named Dioscorides and his Student

Address

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Çiftlikköy Kampüsü

Yenişehir / Mersin