Year 2019, Volume 12 , Issue 2, Pages 289 - 316 2019-07-01

BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
AN APPLICATION ON THE USE OF BENFORD’S LAW IN THE FIELD OF FINANCIAL AUDIT

Merve KIYMAZ KIVRAKLAR [1] , Şuayyip Doğuş DEMİRCİ [2]


Denetim alanında zaman faktörünü olumlu anlamda etkileyen ve inceleme yapılacak verilerin tespitini kolaylaştırmak için kullanılan dijital analiz tekniklerinden bir tanesi de Benford Yasası’dır. Benford Yasası temelde bir matematik kuralı olmakla birlikte sayıların ilk haneleri öncelikli olmak üzere, her bir rakamın belirli hanelerde rastlanma olasılıklarını göstermektedir. Denetçi veri setlerini Benford Yasası ile analiz ettiğinde bu rakamların doğruyu gösterip göstermediği hakkında fikir sahibi olmaktadır. Bu bağlamda çalışmada bir işletmenin finansal verileri Benford Yasası kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Muhasebe işlemlerinde en sık kullanılan dört adet hesap belirlenmiş ve bu hesaplara ilişkin kayıtlı olan tutarların Benford Yasası’na uygun dağılıp dağılmadığı incelenmiştir. İnceleme sadece Benford Yasası ile sınırlı kalmamıştır. Sonuçlar Ki-Kare Testi ile desteklenmiştir. Sonuç olarak tek başına birinci basamak testinin yeterli olmadığı, gerektiğinde ikinci basamak ve ilk iki basamak testlerinin de güvenilir sonuçlar almak adına uygulanması gerektiği tespit edilmiştir. 

One of the digital analysis techniques used to facilitate the identification of the data to be examined, which affects the time factor positively in the field of supervision, is the Benford’s Law. The Benford’s Law basically represents a mathematical rule, with the first numbers of the numbers being the priority, and each figure showing the probability of encountering certain numbers. When the auditor analyzes the dataset with the Benford’s Law, he has an idea of ​​whether the figures show correctness.In this context, the financial data of a company has been assessed under the Benford’s Law. Four most frequently used accounts were identified in the accounting process and it was examined whether the amounts registered for these accounts were appropriately distributed to the Benford’s Law. The review was not limited to the Benford’s Law. The results were supported by Chi-Square Test. As a result, it has been determined that the first step test alone is insufficient and that the second and third step tests should be applied in order to obtain reliable results.

  • 4. ICAFR'17
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Issue
Authors

Author: Merve KIYMAZ KIVRAKLAR
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
Institution: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 29, 2017
Acceptance Date : December 13, 2018
Publication Date : July 1, 2019

APA Kıymaz Kıvraklar, M , Demirci, Ş . (2019). BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA . Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi , 12 (2) , 289-316 . DOI: 10.29067/muvu.340793