Year 2018, Volume 7 , Issue 3, Pages 1170 - 1174 2018-12-28

THE GEOLOGY AND VOLCANOSTRATIGRAPHY OF WESTERN PART OF NİĞDE VOLCANIC COMPLEX (CAPPADOCIA, CENTRAL ANATOLIA): MOUNT KEÇİBOYDURAN AND ITS NEAR SURROUNDINGS
NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ’NİN BATI KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANOSTRATİGRAFİSİ (KAPADOKYA, ORTA ANADOLU): KEÇİBOYDURAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ

Mustafa SÖNMEZ [1] , Faruk AYDİN [2] , Abdurrahman LERMİ [3] , Simge OĞUZ SAKA [4]


The Keçiboyduran Stratovolcano and its near surrounding monogenic cones are located in the Niğde Volcanic Complex (NVC) in the south part of the Cappadocia region, central Anatolia. The units belonging to the stratovolcano are represented by volcanic products that occur in two stages. The first stage starts with pyroclastic surge deposits containing occasionally volcanic breccia and tuff levels, and then these deposits are overlapped by amphibole-rich, pyroxene-bearing lava flows with andesitic-dacitic composition. This stage ends with pyroclastic flow deposits containing block and ash flows. 40Ar/39Ar age (2.21±0.06 Ma) obtained from the amphibole-rich dacites indicate that the first volcanic activity formed in the Early Lower Pleistocene. The second stage starts with more pyroxene-rich, but amphibole-free andesitic-dacitic lava flows, and these are covered by two-levels of pyroclastic flow deposits. The debris flow deposits are the last products of this stage. 40Ar/39Ar ages obtained from the andesitic lava flows and ignimbrites (1.63±0.02 Ma and 1.26±0.18 Ma, respectively) show that the formation time of the second volcanic activity is the Late Lower Pleistocene. Acidic Hasandağı Volcanites begin with biotite-rich rhyolites that have flow-banding (0.53-0.45 ± 0.04 Ma) and end with pumice-rich ash fall and surge deposits (0.44-0.34 ± 0.05 Ma). Karataş Volcanics, which accompany to this acidic volcanism actived in the Middle Pleistocene consist of olivine-bearing basaltic lava flows (0.65-0.22 ± 0.0 2Ma) and strombolian-type scoria fall and surge deposits.

Keçiboyduran Stratovolkanı ve yakın çevresindeki monojenetik koniler, Kapadokya Bölgesi’nin (Orta Anadolu) güneyindeki Niğde Volkanik Kompleksi (NVK) içinde yer alırlar. Stratovolkan’a ait birimler iki evrede oluşan volkanik ürünlerle temsil edilir. Birinci evre; yer yer volkanik breş ve tüf seviyeleri içeren piroklastik yayılma çökelleri ile başlar ve bunların üzerine amfibolce zengin, piroksenli, andezitik-dasitik bileşimli lav akıntıları gelir. İlk evre, blok ve kül akmaları içeren piroklastik akma çökelleri ile sona erer. İlk evrenin amfibollü dasitlerinden elde edilen 40Ar/39Ar yaşları (2.21±0.06 My), bu evrenin erken Alt Pleyistosen’de oluştuğunu gösterir. İkinci evre; piroksence daha zengin, fakat amfibol içermeyen andezitik-dasitik bileşimli lav ürünleri ile başlar ve bunların üzerine iki seviyeden oluşan piroklastik akma çökelleri gelir. Yığın akma çökelleri bu evrenin son ürünleridir. İkinci evrenin andezit ve ignimbritlerinden elde edilen 40Ar/39Ar yaşları (sırasıyla 1.63±0.02 My ve 1.26±0.18 My), bu ürünlerin geç Alt Pleyistosen’de oluştuğunu gösterir. Asidik bileşimli Hasandağı Volkanitleri, akma yapılı, biyotitçe zengin riyolitlerle (0.53-0.45±0.04My) başlar ve pümisce zengin kül yağış ve türbülans çökelleriyle (0.44-0.34±0.05 My) sona erer. Orta Pleyistosen’de aktif olan bu asidik volkanizmaya eşlik eden Karataş Volkanitleri, olivin-içeren bazaltik lav akıntıları (0.65-0.22±0.02My) ve stromboli-tip cüruf yağış ve türbülans çökellerinden oluşmaktadır.

 • [1] INNOCENTI, F., MAZZUOLI, G., PASQUARE, F., RADICATI DI BROZOLA, F., VILLARI, L., “The Neogene Calcalkaline Volcanism of Central Anatolia : Geochronological Data on Kayseri-Niğde Area”, Geol. Mag. 112, 349-360, 1975.
 • [2] BESANG, C., ECKHARDT, F.J., HARRE, W., KREUZAR, H., MÜLLER, P., “Radiometrische Alterbestimmungen an Neogenen Eruptivgesteinen Der Türkei”, Geol. Jb., B25, 3-36, 1977.
 • [3] ERCAN, T., FUJITANI, T., MATSUDA, J.I., TOKEL, S., NOTSU, K., UL, T., CAN, B., SELVİ, Y., YILRIRIM, T., FISEKEI, A., ÖLMEZ, M., AKBAŞLI, A., “The Origin and Evolution of the Cenozoic Volcanism of Hasandağı-Karacadağ Area (Central Anatolia)”, Jeomorfoloji Dergisi, 18, 39-54, 1990.
 • [4] GÖNCÜOĞLU, M. C., TOPRAK, V., “Neogene and Quaternary Volcanism of Central Anatolia: a Volcano-Structural Evaluation”, Bull. de La Section de Volcanologie Soc. Géol. France, 26, 1-6, 1992.
 • [5] TOPRAK, V., “Vent Distribution and Its Relation to -Regional Tectonics, Cappadocian Volcanics, Turkey”, J. Volcanol. Geotherm. Res.,. 85, 55-67, 1998.
 • [6] TOPRAK, V., Göncüoğlu, M. C., “Tectonic Control on the Evolution of the Neogene-Quaternary Central Anatolian Volcanic Province, Turkey”, Geol J., 28:357–369, 1993.
 • [7] GÖNCÜOĞLU, M. C., “Geochronological Data From the Southern Part (Niğde Area) of the Central Anatolian Massif”, Bull. Mineral. Res., Explor. Inst. (MTA), 105/106, 83-96, 1986.
 • [8] WHITNEY, D.L., DİLEK, Y., “Core Complex Development in Central Anatolia”, Geology, 25, 1023-1026, 1997.
 • [9] DİRİK, K., BOZKURT, E., GAUTIER, P., “Kırşehir Masifi ve Civarında ‘Gerilmeli Tektonizmanın’ Gelişimi, Etkileri ve Sonuçları. Tübitak Projesi, YDABAG-100Y030, 69 s., Ankara, 2003.
 • [10] AYDİN, F., “Contrasting Complexities in the Evolution of Calc-alkaline and Alkaline Melts of the Nigde Volcanic Rocks, Turkey: Textural, Mineral Chemical and Geochemical Evidence”, European Journal of Mineralogy 20, 101-118, 2008.
 • [11] AYDİN, F., SCHMITT, A.K., SIEBEL, W., SÖNMEZ, M., ERSOY, Y., LERMİ, A., DİRİK, R.K., DUNCAN, R., “Quaternary Bimodal Volcanism in the Niğde Volcanic Complex (Cappadocia, Central Anatolia-Turkey): Age, Petrogenesis, and Geodynamic İmplications”, Contributions to Mineralogy and Petrology. 168:1078, 1-24, 2014.
 • [12] AYDİN, F., DİRİK K., SÖNMEZ, M., “Niğde Volkanik Kompleksi'nin Jeokronolojisi ve Petrojenezi: Neo-Kuvatemer Döneminde Orta Anadolu'daki Manto Bileşimi, Magma Gelişimi ve Jeodinamik Süreçler Üzerine Uygulamalar”, Tübitak Projesi, 108Y003, 192 s, Ankara, 2011.
 • [13] AYDAR, E., GOURGAUD, A., “The Geology of Mount Hasan Stratovolcano, Central Anatolia, Turkey”, J. Volcanol. Geothermal. Res. 85, 129-152, 1998.
 • [14] DENIEL, C., AYDAR, E., GOURGAUD, A., “The Hasan Dagi Stratovolcano (Central Anatolia, Turkey): Evolution From Calc-alkaline to Alkaline Magmatism in a Collision Zone”, J. Volcanol. Geotherm. Res. 87, 275-302, 1998.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Others
Authors

Orcid: 0000-0003-3191-3921
Author: Mustafa SÖNMEZ (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-0896-8564
Author: Faruk AYDİN

Orcid: 0000-0003-4117-689X
Author: Abdurrahman LERMİ

Orcid: 0000-0002-9087-4603
Author: Simge OĞUZ SAKA

Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { ngumuh502395, journal = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-6605}, address = {Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Merkez Yerleşke, Niğde}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1170 - 1174}, doi = {10.28948/ngumuh.502395}, title = {NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ’NİN BATI KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANOSTRATİGRAFİSİ (KAPADOKYA, ORTA ANADOLU): KEÇİBOYDURAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ}, key = {cite}, author = {Sönmez, Mustafa and Aydi̇n, Faruk and Lermi̇, Abdurrahman and Oğuz Saka, Simge} }
APA Sönmez, M , Aydi̇n, F , Lermi̇, A , Oğuz Saka, S . (2018). NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ’NİN BATI KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANOSTRATİGRAFİSİ (KAPADOKYA, ORTA ANADOLU): KEÇİBOYDURAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 7 (3) , 1170-1174 . DOI: 10.28948/ngumuh.502395
MLA Sönmez, M , Aydi̇n, F , Lermi̇, A , Oğuz Saka, S . "NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ’NİN BATI KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANOSTRATİGRAFİSİ (KAPADOKYA, ORTA ANADOLU): KEÇİBOYDURAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ" . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 1170-1174 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ngumuh/issue/41776/502395>
Chicago Sönmez, M , Aydi̇n, F , Lermi̇, A , Oğuz Saka, S . "NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ’NİN BATI KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANOSTRATİGRAFİSİ (KAPADOKYA, ORTA ANADOLU): KEÇİBOYDURAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 1170-1174
RIS TY - JOUR T1 - NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ’NİN BATI KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANOSTRATİGRAFİSİ (KAPADOKYA, ORTA ANADOLU): KEÇİBOYDURAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ AU - Mustafa Sönmez , Faruk Aydi̇n , Abdurrahman Lermi̇ , Simge Oğuz Saka Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28948/ngumuh.502395 DO - 10.28948/ngumuh.502395 T2 - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1170 EP - 1174 VL - 7 IS - 3 SN - -2564-6605 M3 - doi: 10.28948/ngumuh.502395 UR - https://doi.org/10.28948/ngumuh.502395 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ’NİN BATI KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANOSTRATİGRAFİSİ (KAPADOKYA, ORTA ANADOLU): KEÇİBOYDURAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ %A Mustafa Sönmez , Faruk Aydi̇n , Abdurrahman Lermi̇ , Simge Oğuz Saka %T NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ’NİN BATI KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANOSTRATİGRAFİSİ (KAPADOKYA, ORTA ANADOLU): KEÇİBOYDURAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ %D 2018 %J Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2564-6605 %V 7 %N 3 %R doi: 10.28948/ngumuh.502395 %U 10.28948/ngumuh.502395
ISNAD Sönmez, Mustafa , Aydi̇n, Faruk , Lermi̇, Abdurrahman , Oğuz Saka, Simge . "NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ’NİN BATI KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANOSTRATİGRAFİSİ (KAPADOKYA, ORTA ANADOLU): KEÇİBOYDURAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 / 3 (December 2018): 1170-1174 . https://doi.org/10.28948/ngumuh.502395
AMA Sönmez M , Aydi̇n F , Lermi̇ A , Oğuz Saka S . NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ’NİN BATI KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANOSTRATİGRAFİSİ (KAPADOKYA, ORTA ANADOLU): KEÇİBOYDURAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ. NÖHÜ Müh. Bilim. Derg.. 2018; 7(3): 1170-1174.
Vancouver Sönmez M , Aydi̇n F , Lermi̇ A , Oğuz Saka S . NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ’NİN BATI KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANOSTRATİGRAFİSİ (KAPADOKYA, ORTA ANADOLU): KEÇİBOYDURAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2018; 7(3): 1170-1174.