Year 2016, Volume 9 , Issue 2, Pages 219 - 242 2016-04-07

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI

Altuğ KÖKTAŞ [1]


Osmanlı İmparatorluğu'nda kadı sicilleri kapsamında piyasa düzenlemeleri incelenmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu, Narh, Kadı Sicilleri, Düzenleme
 • Ahmed Cevdet Paşa. (1972). Tarih-i Cevdet. İstanbul: Sabah.
 • Âşık Paşazade. (2003). Âşık Paşazade Osmanoğullarının Tarihi. (K. Yavuz, & M. Y. Saraç, Çev.) İstanbul: Koç Kültür Sanat Tanıtım.
 • Atay, H. (1983). Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi: Medrese Programları, İcazetnâmeler Islahat Hareketleri. İstanbul: Dergâh.
 • Atsız, H. (1971). Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler 1. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Aydın, M. (2008). İstanbul Kadı Sicilleri. (C. Yılmaz, Dü.) İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • Barkan, Ö. (1970, Ekim). XVI. Asrın İkinci Yarısında Türkiye'de Fiyat Hareketleri. Belleten, XXXIV(136), 557-607.
 • Barkan, Ö. L. (1942). XV. Asrın Sonunda Bazı Büyük Şehirlerde Eşya ve Yiyecek Fiyatlarının Tesbit ve Teftişi Hususlarını Tanzim Eden Kanunlar. Türk Tarih Vesikaları, 1(5), 326-340.
 • Berkes, N. (1969). 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi (İkinci b., Cilt Birinci). İstanbul: Gerçek.
 • Berkes, N. (1975). 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi (İkinci b., Cilt İkinci). İstanbul: Gerçek.
 • Berkes, N. (2013). Türkiye İktisat Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Berkes, N. (2016). Türkiye'de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Blaug, M. (1985). Economic Theory in Retrospect. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Busbecq, O. (2004). Türkiye'yi Böyle Gördüm. (M. Topaloğlu, Çev.) Ankara: Elips.
 • Danışman, Z. (1965). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. İstanbul: Zuhuri Danışman.
 • Davies, N. (2006). Avrupa Tarihi. (M. Kılıçbay, Dü., B. Çığman, E. Topçugil, K. Emiroğlu, & S. Kaya, Çev.) Ankara: İmge.
 • Debbağoğlu, A. (1979). İslâm İktisadına Giriş. İstanbul: Dergâh.
 • Defterdar Sarı Mehmed Paşa. (1979). Zübde-i Vekayiât. (A. Özcan, Dü.) İstanbul: Kervan.
 • Denis, H. (1973). Ekonomik Doktrinler Tarihi 1. (A. Tokatlı, Çev.) İstanbul: Sosyal Yayınlar.
 • Düzdağ, M. (2009). Şeyhülislam Ebussu'ud Efendi'nin Fetvalarına Göre Kanuni Devrinde Osmanlı Hayatı. İstanbul: Gonca.
 • Edirneli Oruç Beğ. (1972). Oruç Beğ Tarihi. (H. Atsız, Dü.) Tercüman.
 • Ekelund, R., & Hébert, R. (2014). A History of Economic Theory and Method. Illinois: Waveland Press.
 • Eren, A. (2011). Sir William Petty: Merkantilist Bir Düşünür Mü? Ekonomik Yaklaşım, 22(79), 45-70.
 • Galbraith, J. (2010). İktisat Tarihi. Ankara: Dost.
 • Genç, M. (2000). Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi. İstanbul: Ötüken.
 • Gray, A. (1956). The Development of Economic Doctrine An Introductory Survey. London: Longmans, Green and Co.
 • Gülsoy, U. (2015). İstanbul Ticaret Borsası 1924-2014. İstanbul: İstanbul Ticaret Borsası.
 • Hamitoğulları, B. (1982). Çağdaş İktisadî Sistemler. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Hunt, E. (2002). İktisadi Düşünce Tarihi. Ankara: Dost.
 • İnalcık, H. (1955). XV. Asır Osmanlı Maliyesine Dâir Kaynaklar. Tarih Vesikaları Dergisi, 1(16), 128-134.
 • İnalcık, H. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600). (R. Sezer, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • İnalcık, H. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (130-1600). (R. Sezer, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • İnalcık, H. (2013). Devlet-i Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I, Klasik Dönem (1302-1606): Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İSAM. (2008). İstanbul Kadı Sicilleri, Üsküdar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H. 919 - 927 / 1513 - 1521). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2010). İstanbul Kadı Sicilleri, İstanbul Mahkemesi 3 Numaralı Sicil (H. 1027 / M. 1618). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2010). İstanbul Kadı Sicilleri, Üsküdar Mahkemesi 14 Numaralı Sicil (H. 953 - 955 / M. 1546 - 1549). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2010). İstanbul Kadı Sicilleri, Üsküdar Mahkemesi 17 Numaralı Sicil (H. 956 - 963 / M. 1549 - 1556). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2010). İstanbul Kadı Sicilleri, Üsküdar Mahkemesi 2 Numaralı Sicil (H. 924 - 927 / M. 1518 - 1521). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2010). İstanbul Kadı Sicilleri, Üsküdar Mahkemesi 26 Numaralı Sicil (H. 970 - 971 / M. 1562 - 1563). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2010). İstanbul Kadı Sicilleri, Üsküdar Mahkemesi 5 Numaralı Sicil (H. 930 - 936 / M. 1524 - 1530). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2010). İstanbul Kadı Sicilleri, Üsküdar Mahkemesi 56 Numaralı Sicil (H. 990 -991 / M. 1582 - 1583). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2010). İstanbul Kadı Sicilleri, Üsküdar Mahkemesi 84 Numaralı Sicil (H. 999 -1000 / M. 1590 - 1591). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2010). İstanbul Kadı Sicilleri, Üsküdar Mahkemesi 9 Numaralı Sicil (H. 940 - 942 / M. 1534 - 1536). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2011). İstanbul Kadı Sicilleri, Bab Mahkemesi 46 Numaralı Sicil (H. 1096 - 1097 / M. 1685 - 1686). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2011). İstanbul Kadı Sicilleri, Eyüb Mahkemesi (Havâss-ı Refîa) 74 Numaralı Sicil (H. 1072 - 1073 / M. 1661 - 1662). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2011). İstanbul Kadı Sicilleri, Hasköy Mahkemesi 10 Numaralı Sicil (H. 1085-1090 / M. 1674-1679). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • İSAM. (2011). İstanbul Kadı Sicilleri, Hasköy Mahkemesi 5 Numaralı Sicil (H. 1020-1053 / M. 1612- 1643). İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
 • John, H. (1929). A Discourse of the Common Weal of This Realm of England. (E. Lamond, Ed.) London: Cambridge University Press.
 • Kallek, C. (2006). Narh. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansikopedisi (Cilt 32, s. 387-389). içinde İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Keynes, J. M. (2010). İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi. (U. S. Akalın, Çev.) İstanbul: Kalkedon.
 • Kütükoğlu, M. (1983). Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri. İstanbul: Enderun.
 • Kütükoğlu, M. (1991). Lütfi Paşa Âsafnâmesi (Yeni Bir Metin Tesisi Denemesi) . İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi .
 • Kütükoğlu, M. (2006). Narh. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Cilt 32, s. 390-391). içinde İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Landreth, H., & Colander, D. C. (2002). History of Economic Thought. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Mantran, R. (1995). XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu. (M. Kılıçbay, Çev.) Ankara: İmge.
 • Marx, K. (1979). Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (Dördüncü b.). (S. Belli, Çev.) Ankara: Sol Yayınları.
 • Morawitz, C. (1978). Türkiye Maliyesi. Ankara: Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını.
 • Mun, T. (1895). England's Treasure by Forraign Trade. New York: Macmillan.
 • Naîmâ Mustafa Efendi. (1965). Naîmâ Târihi. İstanbul: Zuhuri Danışman Yayınevi.
 • Ortaylı, İ. (1994). Osmanlı Devleti'nde Kadı. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Pakalın, M. Z. (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Pamuk, Ş. ( 1990). 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914. İstanbul: Gerçek.
 • Pamuk, Ş. (2000). İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve Ücretler 1469-1998. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü.
 • Pamuk, Ş. (2013). Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Pay, S. (2001). Bursa Kadı Defterleri ve Önemi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(2), 87-95.
 • Peçevi İbrahim Efendi. (1999). Peçevi Tarihi. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Pirenne, H. (2009). Ortaçağ Avrupa'sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi. (U. Kocabaşoğlu, Çev.) İstanbul: İletişim.
 • Robbins, L. (1998). A History of Economic Thought The LSE Lectures. (S. Medema, & W. Samuels, Eds.) Princeton: Princeton University Press.
 • Roll, E. (1942). A History of Economic Thought. London: Faber and Faber.
 • Sahillioğlu, H. (1994). Dirhem. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Cilt 9, s. 368-371). içinde İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Savaş, V. (2000). İktisatın Tarihi. Ankara: Siyasal.
 • Sayar, A. G. (1986). Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması. İstanbul: Der.
 • Sayâr, N. (1978). Türkiye İmparatorluk Dönemi Siyasî, Askerî, İdari ve Malî Olayları. İstanbul: İ.İ.T.İ.A Nihad Sayâr Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları.
 • Screpanti, E., & Zamagni, S. (1993). An Outline of the History of Economic Thought. Oxford: Clarendon Press.
 • Smith, A. (2010). Milletlerin Zenginliği. (H. Derin, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Staley, C. (1989). A History of Economic Thought, From Aristotle to Arrow. Oxford: Blackwell.
 • Tabakoğlu, A. (1987). Osmanlı Ekonomisinde Fiyat Denetimi. İ.Ü.İ.F.M., 43, 111-150.
 • Tabakoğlu, A. (2014a). Osmanlı Döneminde İstanbulun İâşesi. II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu (s. 99-168). İstanbul: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
 • Tabakoğlu, A. (2014b). Türkiye İktisat Tarihi. İstanbul: Dergâh.
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1988). Osmanlı Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Ülgener, S. (1981a). Zihniyet ve Din, İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı. İstanbul: Der.
 • Ülgener, S. (1981b). İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası. İstanbul: Der.
 • Wiesner-Hanks, M. (2014). Erken Modern Dönemde Avrupa 1450-1789. (H. Çalışkan, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Altuğ KÖKTAŞ

Dates

Publication Date : April 7, 2016

Bibtex @ { niguiibfd211675, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {219 - 242}, doi = {}, title = {OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {Köktaş, Altuğ} }
APA Köktaş, A . (2016). OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 219-242 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211675
MLA Köktaş, A . "OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 219-242 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211675>
Chicago Köktaş, A . "OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 219-242
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI AU - Altuğ Köktaş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 242 VL - 9 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI %A Altuğ Köktaş %T OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI %D 2016 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Köktaş, Altuğ . "OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (April 2016): 219-242 .
AMA Köktaş A . OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 219-242.
Vancouver Köktaş A . OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 219-242.
IEEE A. Köktaş , "OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 219-242, Apr. 2016