PDF EndNote BibTex RIS Cite

AN OVERVIEW OF POSTGRADUATED DISSERTATIONS ABOUT CHOIR IN TURKEY

Year 2014, Volume: 4 Issue: 8, 61 - 66, 01.12.2014

Abstract

In this research, postgraduated dissertations about choir which has important contributions for art education and human life, were investigated. Within this context, the aim of this study is to classify the postgraduated dissertations which were written according to the choir types from past to present.The descriptive survey method were used in this research. 39 postgraduated theses which belong to 1987-2011, were reached from National Dissertation Centre of Council of Higher Education and were classified into three as; choir in general, nonprofessional and professional music education. The main groups were divided into sub-groups according to their contents. By using the descriptive statistic methods, data were converted into frequancy tables, results were ensued and some suggestions which are contributed to the literature about choir were developed

TÜRKİYE’DE KORO ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERE BİR BAKIŞ

Year 2014, Volume: 4 Issue: 8, 61 - 66, 01.12.2014

Abstract

Bu araştırmada sanat eğitimine ve insan yaşamına önemli katkısı olan koro alanı ile ilgili lisansüstü tezler incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, geçmişten günümüze koro alanında yapılmış lisansüstü tez çalışmalarını koro türlerine göre sınıflandırarak ortaya koymaktır.Bu araştırma betimsel bir araştırma olup genel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden elde edilen, 1987 - 2011 yılları arasında yapılmış toplam 39 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezler genel, özengen ve mesleki müzik eğitimi kategorilerindeki koro alanı olmak üzere üç ana grupta toplanmıştır. Oluşturulan ana gruplar konu içeriklerine göre kendi içlerinde de alt gruplara ayrılmıştır. Elde edilen veriler frekans (f) ve yüzde (%) tablolarına dönüştürülmüş, bulgular oluşturulmuş ve bazı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda belli öneriler geliştirilmiş ve bu önerilerin bundan sonra koro alanında yapılacak araştırmalara kaynak oluşturarak konu seçiminde yardımcı olacağı düşünülmüştür

Details

Other ID JA28EN26AZ
Journal Section Article
Authors

Köksal APAYDINLI This is me
ORDU ÜNİVERSİTESİ, MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 8

Cite

APA Apaydınlı, K. (2014). TÜRKİYE’DE KORO ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERE BİR BAKIŞ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 61-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27572/290141

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD