ISSN: 1309-9302
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: 4 Ayda 1
Yayıncı: Ordu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Yayın Dili: Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Almancadır.   Yayın Aralığı: Mart, Temmuz, Kasım.  

Lisans Politikası: Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DUYURU: Dergimize gönderilen yazıların yoğunluğundan dolayı  yayımlanacak ilgili sayıdan en geç 2 ay öncesine kadar makale kabulü yapılacaktır. (Mart sayısı için en geç 25 Ocak, Temmuz sayısı için en geç 25 Mayıs ve Kasım sayısı için en geç 25 Eylül). Hakem değerlendirmesinin sağlıklı olabilmesi için bu tarihlerden sonra yazı göndermek için ısrarcı olunmamasını rica ediyoruz. 

NOT: Dergimize gelen yazıların hakem süreci tamamlandıktan sonra kabul işlemi gerçekleştirilmektedir. Ancak bu durum yazının gelecek sayıda yayımlanacağı anlamına gelmemektedir. Dergimiz çalışma politikası gereği gelen yazıları geciktirmeden değerlendirmekte olup yazarlarımızı mağdur etmeme adına elinden gelen tüm hassasiyeti göstermektedir. Yaşanan gecikmeler dergimize gösterilen ilgi ve yoğunluktan dolayıdır. Bu konuda değerli yazarlarımızın anlayışını bekliyoruz.  İlginiz için teşekkür ediyoruz. 


Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 15 Mart 2023

2022 - Cilt: 12 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

45. Petraşevski Topluluğu ve Şairleri

Araştırma Makalesi

Göçer Kültürün Oluşumunda Çevresel ve Kültürel Dinamikler

Araştırma Makalesi

Kadın Aşçıların Cam Tavan Sendromuna Yönelik Metaforik Algıları Üzerine Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

Amerikan Sinemasında Farklı Yönelimler: Yeni Hollywood Sineması ve Easy Rider Film Örneği

Araştırma Makalesi

Matematik Öğretmeni Adaylarının Dijital Oyun Tasarlama Deneyimleri, Görüş ve Değerlendirmeleri: Draw Your Game Örneği

Araştırma Makalesi

Ötüken Uygur Kağanlığı Dönemi Yazıtlarından Tariat, Şine Us ve Karabalgasun Yazıtlarındaki Aktarım Cümleleri

Araştırma Makalesi

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki ‘Erdemler’ Temasında Yer Alan Etkinliklerin Metindilbilimsel Çözümleme Bağlamında Değerlendirilmesi

Derleme

Hammond’s Evaluation Model

Araştırma Makalesi

Mardin'de Kadınlar Arası Geleneksel Eğlenceler

Araştırma Makalesi

Görünen İmge Kılavuz İstemez: Tasarım Çalışmalarında İmgelerin Renk Kodları Üzerinde İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Sosyal Medyada Z Kuşağına Yönelik Nefret Söylemi: Ekşi Sözlük Örneği

Araştırma Makalesi

A General Evaluation of the Quality of Life in Turkey and Some East European Countries during the COVID-19 Pandemic

Araştırma Makalesi

Klâsik Türk Şiirinde Kâşâne Mefhumu

Araştırma Makalesi

Meslek Dili: İşletmelerde Ve Şirketlerde Yabancı Dil Kullanımı Ve İhtiyaç Tespiti

Araştırma Makalesi

Allah Ve Peygamber İnancının Sosyal Medyadaki Yansımaları (Ahzâb Sûresinin 56. Ayeti Çerçevesinde)

Araştırma Makalesi

Maarif Yıllıklarına Göre Balıkesir’de Eğitim (1950-1960)

Araştırma Makalesi

Sağlık Harcamaları ile Sağlık Arzı ve Talebi İlişkisinin Analizi

Araştırma Makalesi

SAĞLIK PERSONELİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

Araştırma Makalesi

Übey B. Ka‘b’ın Kıraat İlmindeki Yeri Ve Ona Atfedilen Kıraatlerin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

İngilizce’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Yardımlı Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Yehova’nın Şahitleri’nin Cemaat Yapıları ile İbadet Biçimlerinin Sosyolojik Boyutları

Araştırma Makalesi

Réné Girard’ın Şiddet Kavramının “Rite of Spring” Performansı Üzerinden İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Yetişkinlere Yönelik Bir Özel Kişisel Gelişim Kursunun Kurumsal Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Kalite Göstergelerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Askeri Ceza Yargılaması ve 7329 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Sinemada Son Dönem Yenileşme Söylemi "Postmodern Sinema"

Araştırma Makalesi

Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Sağlık Bakanlığının Covid 19 Aşı Teşvik Faaliyetlerinin Halkla İlişkiler Süreci Çerçevesinden Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Akademisyenlerin Dijital Okuryazarlık Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Mekânda Devinim: Mobil Mikro Konutlar

Araştırma Makalesi

Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Ordularına Ait Askeri Gazeteler Işığında Kore Savaşı’nda Türk Askeri

Araştırma Makalesi

Bir Enstrüman Olarak Futbol: Kitlelerin Afyonu mu yoksa Toplumsal Hareketlerin Katalizörü mü?

Araştırma Makalesi

Ulusal Haber Ajansları Üzerinden Orman Yangını Haberlerinin Risk İletişimi Bağlamında Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Türkiye'de Çokkültürlü Eğitim Alanında Yapılan Araştırmalardaki Eğilimi Belirlemeye Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması

Araştırma Makalesi

Klasik Şiirde Kiliseye Dair İmajlar

Derleme

Politik Gerilim Sineması’ndan Bir Portre: ‘Z’ Filmi Bağlamında Bir Costa Gavras Analizi

Araştırma Makalesi

Mütevazı Liderlik ile Beyana Dayalı Kişisel İnisiyatif Arasındaki İlişki: Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü

Araştırma Makalesi

Mânilerde Duygunun Estetik Ve Ontolojik Kodu Olarak Doğa

Araştırma Makalesi

Evlilik Kaygısında Bağlanma Stillerinin Yordayıcılığı

Araştırma Makalesi

Resmediliş Şekline Göre Portre Resim Türleri

Araştırma Makalesi

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Sosyal Ağ Sitelerinin Rolünü Keşfetmek

Araştırma Makalesi

MIKTA Ülkelerinde Çevresel Phillips Eğrisi Hipotezinin Test Edilmesi: CS-ARDL Testi Yaklaşımı

Araştırma Makalesi

Covid-19 Affects The US Economy Uncertainty?

Araştırma Makalesi

Yetenek Yönetimi Fonksiyonları: Sistematik Bir Tarama

Araştırma Makalesi

Tüketici Etnosentrizminin Marka Aşkı Bağlamında Değerlendirilmesi

İnceleme Makalesi

2018 YILINDA YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ ALAN YETERLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Otizmli Çocuklar İçin Giysi Modifikasyon Uygulamaları Kılavuzu

Araştırma Makalesi

1950 Kuşağı Kadın Öykücülerinden Nezihe Meriç ve Tezer Özlü’nün Öykülerinde Melankoli Üzerine Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Mikrotonal Gitarda Makamsal Müziğin Çokseslendirilmesine İlişkin Yaklaşımlar (“Allı Turnam” Örneği)

Araştırma Makalesi

Haberin Önde (Taḳdîm) ve Ortada Gelme (Tavsîṭ) Meselesinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Milli Mücadele Dönemi Propaganda Çalışmalarında Kurumlararası Koordinasyon

crossref

 crossref-doi-openED2.png

Instagram

twitter

facebook

benzerlik

Dergimize gönderilen yazılar,

1-6.jpg

programı ile taranmaktadır.

  Bilginin ışığında aydınlanmak dileğiyle....

 ODÜSOBİAD