Özel Sayı

Sayı: Özel Sayı (Yunus Emre ve Türkçe), 27.12.2021

Yıl: 2021
Doç. Dr. Üzeyir SÜĞÜMLÜ ORDU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0003-2135-5399
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Doç. Dr. Asim DURAN AMASYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-2153-8451
Dinler Tarihi
Dilbilim, Bilişsel Dilbilimi, Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil), Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)'nin amacınitelikli ve özgün çalışmaları bilimsel ilkelere ve bilim etiğine uygun şekilde titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yılda 3 sayı (Mart,Temmuz, Kasım) olmak üzere yayımlanan ve sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli online dergiler arasında yer almaktır.

Nitelikli akademik bilginin üretilebilmesi ve açık erişim sistemi ile bilime ilgi duyan herkese ulaştırabilmeyi kendine görev edinmiştir. Bu düşünce ile dergimizdeki bütün yazılarımız web sayfamızda arşivlenmiş ve değerli okuyucularımıza üyelik gerekmeden sunulmaktadır.

Derginin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. 

 • Arkeoloji,
 • Sanat Tarihi,
 • Tarih,
 • Türk Dili ve Edebiyatı,
 • Sosyoloji,
 • Coğrafya,
 • Batı Dilleri ve Edebiyatı,
 • Güzel Sanatlar, 
 • Görsel Sanatlar,
 • İktisat,
 • İşletme,
 • Kamu Yönetimi,
 • Maliye,
 • Uluslararası İlişkiler,
 • Hukuk,
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
 • Felsefe ve Din Bilimleri,
 • Temel İslam Bilimleri, vb. sosyal bilimler alanında yapılan akademik çalışmaları kapsamakta olup bu alanlarla ilgili yayın değerlendirme/kritik/tanıtma yazılarına da dergide yer verilmektedir.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

• Dergiye gönderilen makaleler, uygun görülürse ön kontrolden sonra alan editörü aracılığıyla 2 hakeme (kör hakemlik) gönderilir,  gerekirse 3. hakeme gönderilebilir.  Alan editörü, gönderilen makaleyi hakem olarak da inceleyebilir. Gelen makalelerin, alan yoğunluğuna bağlı olarak, makalenin ilk gönderim tarihinden sonraki ilk sayıda yayınlanması beklenmemelidir.

• Dergiye gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış veya başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

• Yazıların intihal (benzerlik) oranı raporu yazar tarafından alınmalı ve makale ile birlikte gönderilmelidir. Çalışmanın yayınlanması için benzerlik oranı %20'yi geçmemelidir. Gönderilen makalelerin benzerlik oranı da iThenticate programı ile dergimiz tarafından alınmaktadır.

• Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, akademik yazım kurallarına uygun olarak Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

• Yayınlanan her türlü çalışmanın telif hakkı dergiye aittir. Telif hakkı formu doldurulmalı ve makale ile birlikte gönderilmelidir.

• İlgili editör gerekli gördüğü imla düzeltmelerini yapabilir. Yabancı dildeki özet, yabancı dil editörü tarafından gerekli görüldüğü takdirde düzeltilebilir.

• Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşlerden yazarları sorumludur. Makalelerin tüm yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.

• Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyulmasına azami özen gösterilmelidir. Gönderilen yazılar için etik kuruldan izin alınması gerekiyorsa izin belgesi eklenmelidir. Yazınızın etik kurul izni gerektirmediğini düşünüyorsanız "Etik Kurul Muafiyet Bildirimi"ni doldurarak sisteme yükleyiniz.

• Uluslararası uyumluluk için makaleler yazmak için Zotero, Mendeley veya Endnote kullanılması önerilir.

•Zotero Kullanım Kılavuzu için TIKLAYINIZ

• Mendeley Kullanım Kılavuzu için TIKLAYINIZ. 

•Makale önerileri dergimizin web sayfasından makale şablonu indirilerek hazırlanmalıdır.

Kitap İncelemesi Yazma Kuralları

Bir kitap sunumu, sadece bir özet değil, bir çalışmanın eleştirel bir değerlendirmesi olmalıdır. Yazar, kitapla aynı fikirde değilse, kitabın örnek yönlerini veya eksikliklerini belirtmeli, kitap yazarı ile aynı fikirdeyse bunu dile getirmelidir. Kitabın tanıtımını yapan yazar, kullandığı kaynakların yeterli olup olmadığına bakılmaksızın yayının bilim dünyasına katkısını ele almalıdır.

Kitap inceleme yazarı,
• Kitabın neden okumaya değer olduğunu açıklayın,
•Yeni bir yaklaşım getiriyorsa yazarın kullandığı yöntemleri incelemeli,
• Yazarın amacını kitabında açıkça belirtmeli,
• Kitap incelemesi yazarı olumlu veya olumsuz bir yorumda bulunursa bunu örnek gerekçelerle açıklamalıdır,
• Yazar her zaman tarafsızlığını korumalı ve kişisel yorumlardan kaçınmalıdır,
• Kitap inceleme metinleri 1500-3000 kelime arasında olmalıdır,
• İnceleme yapılan eserin kapak sayfası makaleye eklenmelidir.
• Başlık bilgileri, tanıtılan veya incelenen eserin adı, yazarı, yayınlandığı şehir ve yayıncı, yayın yılı, sayfa sayısı ve ISBN numarasını içermelidir. Yazarın adı ve soyadı sağa dayalı olarak başlık bilgilerinin altına açıklama işareti konulmalı ve yazar bilgileri sayfanın altında yer almalıdır. Kitabın kapak fotoğrafı ilk sayfada yer almalıdır.

Gönderim Kuralları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi'ne (ODÜSOBİAD) gönderilen makaleler, Amerikan Psikologlar Derneği (APA) 6.0 atıf tarzında referans sistemi, dipnot formatı ve kaynakça düzeninde hazırlanmalıdır. Bunların dışında yazılan yazılar kabul edilmeyecektir. Gönderilen makalenin daha önce yayınlanmamış ve değerlendirilmek üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir.

Etik Kurul Onayı

TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN'in ilgili kurulları tarafından alınan kararlara göre, 2020 yılı için TR DİZİN'de indekslenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde yayınlanmak üzere sunulacak makalelerin yazarları arasından; Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar şunlardır:
• Anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma.
• Deneysel veya diğer bilimsel amaçlar için insan ve hayvanların (materyal/veri dahil) kullanımı,
• İnsanlar üzerinde klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde araştırma,
• Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca geriye dönük çalışmalar,

Ayrıca;
• Olgu sunumlarında "bilgilendirilmiş onam formu" alındığını belirten,
• Başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin almak ve belirtmek,
• Kullanılan fikir ve sanat eserlerinde telif haklarına uyulduğunun belirtilmesi.


Ayrıntılı bilgi için bkz;

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/ekbn_2020.pdf

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/ legal_ozel_izin_belgesi_bilgi_notu.pdf

NOT: Verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), dergiye bir önceki yıl içinde gönderilmiş, kabul edilmiş ancak henüz yayımlanmamış makaleler için retrospektif etik kurul onayı aranmaz. Lütfen çalışmanızın bu durumu taşıdığını beyan formunda belirtiniz.

“TÜBİTAK ULAKBİM şartlarına uygun olarak dergiye gönderilecek makaleler için,
Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayının (etik kurul adı, karar tarihi ve numarası) belirtilmesi ve belgelenmesi, makalenin ilk ve son sayfasında ve yöntem bölümünde ,
Aydınlatılmış onam/rıza formunun imzalandığına dair bilgilerin yazıda yer alması,
Makalede, veri toplama sürecinde etik ilkelere gösterilen özenin kanıtları (ölçek, anket, doküman kullanımı için başkalarından izin alınması gibi) sunulmakta,
Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğu belirtilmelidir.”


Yukarıda verilen bilgilere bağlı olarak;

Etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda izin ile ilgili bilgilere (kurulun adı, tarih ve numarası) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Sayfa Biçimi:
Yazı, A4 kağıdına sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.
Başlık:
Başlık, makaleyi açıklayıcı olmalı, makalenin ana kavramlarını, tartışmalarını ve ana argümanını yansıtmalı ve mümkünse 12 kelimeyi geçmemelidir. Cambria yazı tipinde 12 punto, her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalı, makale ve özetlerde sadece makalenin başlığı yazılmalı, yazar adı yer almamalıdır. Toplantıda tebliğ edilen ancak yayımlanmayan yazılarda toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.
Yazarlar bilgilerini (isimleri, açık ve açık kurum adresleri, telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri ve ORCID kimlikleri) yazının metninde değil dergi sisteminde bildirmelidir. Bu bilgiler hakemlere gönderilmeyecektir.


Özet:
Makalenin ana bölümlerinin (giriş, bulgular ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve öneriler) her birinin kısa bir özetini içermeli ve okuyucunun makalenin içeriğini hızlı ve kesin bir şekilde belirlemesine, makalenin içeriğiyle ilgisini belirlemesine olanak tanımalıdır. ve böylece makaleyi bütünüyle okumaları gerekip gerekmediğine karar verirler.
Özet; Cambria yazı tipinde, 9 punto, 150 kelimeden az ve 300 kelimeden fazla olmayacak şekilde hazırlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kelime 1, Kelime 2, Kelime 3, Kelime 4, Kelime 5 (En az 5 kavram olmalıdır)

Abstract; Cambria yazı tipinde, 9 punto, 150 kelimeden az ve 300 kelimeden fazla olmayacak şekilde hazırlanmalıdır.
Key Words: Kelime 1, Kelime 2, Kelime 3, Kelime 4, Kelime 5 (En az 5 kavram olmalıdır).


Ana Metin (Cambria 10 punto)
Metin, Cambria 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı, paragraf girintisiz, önce 6 punto, ardından 3 punto paragraf aralığı ile düzenlenmelidir. Metinde vurgulanması gereken kısımlar italik yazılmalıdır. Başlıklar numaralandırılmamalıdır.
Ana metin, özet, görsel metinler ve kaynakça hariç 4000-9000 kelime arasında olmalıdır.

Alt Başlıklar (Cambria, İtalik, 11 punto):
Makalede Cambria yazı tipi, 10 punto kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım sırasında özel fontlar kullanılıyorsa bu fontların yazı ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekir.
Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
Makalede 40 kelimeyi aşan doğrudan alıntılar, sağdan ve soldan 1,5 cm boşluk bırakılarak, 9 punto ve italik olarak yazılmalıdır.


Görseller  (Cambria 10 yazı tipi boyutu):
Makalede kullanılan görsellerin başlıkları alt-orta, Cambria, 10 punto  olmalı ve tüm şekiller, tablolar vb. “Görsel” olarak adlandırılmalıdır. Resimlere metin içinde atıfta bulunulmalıdır (Görsel 1). Her görsel için uygun bir kısa açıklama kullanılmalı ve açıklama görselin altına numarası ile birlikte yazılmalıdır; Ayrıca görsel başka bir kaynaktan alınmışsa kaynak bilgisine de yer verilmelidir. Makaledeki tüm görseller en fazla 20 olmalıdır.

Sonuç ve Değerlendirme (Cambria, 11 punto kalın):
Sonuç metni, Cambria'da, 10 punto, paragraf girintisi olmadan yazılmalıdır.

Yazar Katkılarının Başlığı - Cambria, koyu, 11 punto (2 ve daha fazla yazarlı makaleler için hakem sürecinden sonra doldurulacaktır)
Yazar katkıları metni 10 punto, Cambria yazı tipinde, tek satır aralığında, paragraf girintisi olmadan olmalıdır.

Etik kurul izin bilgilerinin yazılması cambria, koyu, 11 punto (makale etik kurul onayı gerektiriyorsa yazılacaktır)
Etik kurul izin bilgilerinin metni 10 punto, Cambria yazı tipinde, tek satır aralığında, paragraf girintisiz olmalıdır.

Kaynakça Cambria kalın, 11 punto, paragraf aralığı önce 3 punto, sonra 6 punto
Kaynaklar 10 punto büyüklüğünde, paragraf girintisi, iki yana yaslı ve tek satır aralığı olmadan yazılmalıdır.

Genişletilmiş Özet (Extended Abstract)
Türkçe makalelerde kaynakçadan sonra Cambria, İtalik, 9 punto, en az 500 en fazla 1000 kelime olmak üzere genişletilmiş özet, İngilizce makalelerde ise genişletilmiş özet Türkçe olmalıdır. Genişletilmiş Özet, makalenin dergi tarafından kabul edilmesinden sonra yazılmalıdır.


APA 6 SİSTEM KAYNAKLARI VE REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
.......... BU KURALLARA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ .........

Yayın Etiği
ODÜSOBİAD'da uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Dergimiz, yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics(COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar ve YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.


Yazarların Etik Sorumlulukları
ODÜSOBİAD'a çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir;
Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma tarafımıza gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

ODÜSOBİAD editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelinesfor Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for JournalEditors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, dergide yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
-Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
-Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
-Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
-Düşünce özgürlüğünü destekleme,
-Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
-Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
-Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler
-Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alan yazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.
Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
-Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
-Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
-Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
-Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
-"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
-Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
-Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
Hakemler ile ilişkiler
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
-Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
-Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
-Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
-Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
-Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
-Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
-Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
-Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
-Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
-Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;
-Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
-Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
-Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
-Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
-Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler;
Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi:
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması:
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları:
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem:
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak:
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması:
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık:
Editörler; dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.
Şikayetler:
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar:
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları:
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları:
-Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. ODÜSOBİAD değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda dergimiz için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
-Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
-Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
-Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
-Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
-Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
-Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
-Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.


Yayıncının Etik Sorumlukları
Dergi Yönetim Kurulu, aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
ODÜSOBİAD yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız:

Dergimizde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen odudergi@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Article submission / process operation is free of charge

  Bilginin ışığında aydınlanmak dileğiyle....

 ODÜSOBİAD