PDF EndNote BibTex RIS Cite

DIFFICULTY LEVEL OF PERCEPTION SCALE INTO BAROQUE PERIOD FOR PIANO WORKS: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Year 2014, Volume: 4 Issue: 9, 33 - 37, 01.12.2014

Abstract

Level of difficulty Perception Scale, colleges of education fine arts education department of music education students in the baroque works of art behavior they have experienced difficulties, musicality size of their difficulties and work’s overall structure while performing their difficulties against the solutions they can find, works voiceover before the level of readiness to detect and baroque works related to other work was developed in order to contribute. The first scale, related literature and broque literature screening instrument made by forming, in other areas examined 42 substances were prepared in literacy. These substances academics interested in the field of piano training provided for the validity of opinions and views were taken. The scale consists of 42 items for factor analysis to determine the suitability Kaiser - Meyer - Olkin and Bartlett tests were conducted. As a result of factor analysis of 13 items inoperative and the remaining 29 items from the scale, the scale has been removed. The scale factors in the third rotation are formed. These factors, “the technical difficulties of size” 21 material “in size, difficulties musicality” and Article 5 “of the difficulties in the overall structure of the work” is 3 items. After this stage, study, Cronbach’s alpha internal reliability coefficients were calculated and were found to be .894.In the study identified three factors stated core values of the scale after total correlation values shown in the tables. Perception of the level of difficulty scale, as a result of statistical analysis concluded that a reliable and valid scale and these results are in line with the recommendations given

BAROK DÖNEM PİYANO ESERLERİNE YÖNELİK GÜÇLÜK DÜZEYİ ALGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Year 2014, Volume: 4 Issue: 9, 33 - 37, 01.12.2014

Abstract

Güçlük düzeyi algı ölçeği, müzik bölümü öğrencilerinin barok eserlerin teknik davranışlarında yaşadıkları güçlüklere çözüm bulabilmeleri, eserleri seslendirmeden önce hazır bulunuşluk düzeylerini belirleyebilmeleri ve barok dönem eserleri ile ilgili diğer çalışmalara katkı sağlayacağı amacıyla geliştirilmiştir. İlk ölçek, ilgili alan yazın taranarak,eserlerin teknik ve müzikalite göstergeleri incelenerek 42 madde halinde hazırlanmıştır. Bu maddeler piyano eğitimi alanı ile ilgilenen akademisyenlere görüş geçerliliği için sunulmuş ve görüşleri alınmıştır. 42 maddeden oluşan ölçeğin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser – Meyer – Olkin ve Bartlett testleri yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda işlemeyen 13 madde ölçekten çıkarılmış ve geriye kalan 29 madde ölçeğe alınmıştır. Döndürme işlemi sonucunda ölçekte üç faktör oluşmuştur. Bu faktörler, “teknik boyutta yaşanan güçlükler” 21 madde, “müzikalite boyutunda yaşanan güçlükler” 5 madde ve “eserin genel yapısında yaşanan güçlükler” 3 maddedir. Bu aşamadan sonra çalışmada Cronbach Alpha iç güvenilirlik katsayısı hesaplanmış ve .924 olarak bulunmuştur. Araştırmada belirlenen üç faktörün öz değerleri belirtildikten sonra ölçeğin toplam test korelasyon değerleri tablolar halinde gösterilmiştir. Güçlük düzeyi algı ölçeği, istatistiksel analizler sonucunda geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmış ve bu sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilmiştir

Details

Other ID JA89RS73HV
Journal Section Article
Authors

İzzet YÜCETOKER This is me
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


Nezihe ŞENTÜRK This is me
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 9

Cite

APA Yücetoker, İ. & Şentürk, N. (2014). BAROK DÖNEM PİYANO ESERLERİNE YÖNELİK GÜÇLÜK DÜZEYİ ALGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (9) , 33-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27573/290148

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD