Year 2019, Volume 14 , Issue 2, Pages 535 - 558 2019-08-30

Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu
International Irregular Migration and The Working Life: The Case of Syrian Immigrants in Sanliurfa Province

Ozan Ağlargöz [1] , Şehmus Yardımcı [2]


Bu çalışmanın amacı 2011 yılında Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle ortaya çıkan düzensiz uluslararası göçün çalışma hayatı bağlamında durumunu betimlemektir. Çalışma, Suriye kaynaklı göçten en çok etkilenen ve Suriyeli göçmenlerin en yoğun olarak yaşadığı illerden birisi olan Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma, yöntem olarak durum çalışması şeklinde tasarlanmıştır. Veri elde etme tekniği olarak yarı-yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Veriler, betimsel analiz yoluyla analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda Suriyeli göçmen çalışanların; iş bulma ve çalışma yeri seçiminde, işletmelerinin kuruluş yeri seçiminde ve göç edilecek yer seçiminde, akrabalık bağları ile Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerin belirleyici olduğu görülmüştür. Ayrıca göçmenlerin çalışma koşulları, istihdam edilme sebepleri ve çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar ortaya konmuştur.

The purpose of this study is to describe the case of working life affected by the international irregular migration caused by the Syrian civil war, which was started in 2011. The study was conducted in Şanlıurfa province of Turkey, which is one of the most affected cities from the Syrian migration and where Syrian immigrants mostly reside. The research is designed as a case study. The empirical material of the study was generated using semi-structured interviews, which then descriptively analyzed and interpreted. Findings revealed that kinship and already-settled Syrian migrant population is found to be determinant on job finding and workplace choice, location selection for entrepreneurs, and decisions on migration destination. Current situation of the working conditions, reasons for employment, and the problems associated with working life experienced by immigrant workers were exposed.

 • Aydoğanoğlu, E. (2007). Uluslararası Emek Göçü, Yasadışı Göç ve Göçmen İstihdamı. http://www.emekdunyasi.net/ed/arastirmalar/593-uluslararasi-emek-gocu-yasadisi-goc-ve-gocmen-istihdami-1 (Erişim Tarihi, 20.11.2017).
 • Barın, Hilal (2015), “Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Toplumsal Bağlamda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 2: 10-56.
 • Bahcekapılı, Cengiz; Çetin, Buket (2015), “The Impacts of Forced Migration on Regional Economies: The Case of Syrian Refugees in Turkey”, Intenational Business Research, Vol. 8, No: 9: 1-15.
 • Boz, Dicle (2016), “Dış Göçler Olgusu ve Etkisi: Türkiye-Suriye Üzerine Bir İnceleme”, Sosyoekonomi Dergisi, C. 24, S. 30: 147-153.Canefe, Nergis (2016), “Management of Irregular Migration: Syrians in Turkey as Paradigm Shifters for Forced Migration Studies”, New Perspectives on Turkey, No. 54: 9-32.
 • Castles, Stephen; Miller, J. Mark, (2008), Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Coşkun, Remzi; Altunışık, Recai; Bayraktaroğlu, Serkan; Yıldırım, Engin (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 8. Baskı, Adapazarı: Sakarya Kitabevi Yayıncılık.
 • Creswell, John W (2013), Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma Deseni (Çev: M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çakılcı, Emin (2017), “Dış Göç Bağlamında Türkiye’nin Geçiş Yılları ve Göçmenlerin İstihdamdaki Görünümleri”, SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S. 10: 463- 476.
 • Çakır, Sabri (2011), “Türkiye’de Göç, Kentleşme/Gecekondu Sorunu ve Üretilen Politikalar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, No. 23: 209-222.
 • Deniz, Cengiz. (2015). Zorunlu Göçün Mekânsal Etkileri Ve Yerel Halkın Algısı; Kilis Örneği, Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 10, No. 2: 101-122.
 • Diken, Ahmet; Demirel, Ebru (2016), “İşletmelerimizde Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Suriyeli Göçmen İş Görenlerin İşgücü Piyasasına Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi: Göç, Yoksulluk ve İstihdam, 23-25 Eylül, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi: 51-60.
 • Fawcett, James T.; Arnold, Fred (1987), “Explaining Diversty: Asian and Pacific Immigration Systems”, Center For Migration Studies Special Issues, Vol. 5, No: 3: 453-473.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (2016). Türkiye Göç Raporu. Ankara: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • HÜGO (2014). Türkiye’deki Suriyeliler. http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/HUGO-RAPORTurkiyedekiSuriyeliler.pdf. (Erişim tarihi: 08.11.2017).
 • İçduygu, Ahmet; Diker, Eleni (2017), “Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin İşgücü Piyasası Entegrasyonu Mültecilikten Göçmenliğe”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 3, S. 1: 12-35.
 • Kaygısız, İrfan (2017), Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri, Fredrich Ebert Stiftung Vakfı. http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/D%C3%BCnyadan/2017/Du308nyadan%20-%20Suriyeli%20Mu308ltecilerin%20Tu308rkiye%20I307s327gu308cu308%20Piyasasina%20Etkileri%20.pdf (Erişim tarihi: 18.12. 2017).
 • Kaynak, Selahattin; Arslan, İbrahim; Alancıoğlu, Erdal; Koçakoğlu, M. Ali (2016), “Göçün Sosyo-ekonomik Sonuçları: Suriyeli Göçmenler”, 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi: Göç, Yoksulluk ve İstihdam, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi: 11-18.
 • Lee, Everett S. (1966), “A Theory of Migration”, Demography, Vol. 3, No. 1: 47–57.
 • Lordoğlu, Kuvvet; Kıroğlu, M. Meryem; Tanyılmaz, Kurat (2004), Türkiye’de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü, İstanbul: UGİNAR Proje Raporu.
 • Lordoğlu, Kuvvet; Aslan Mustafa (2016), “En Fazla Suriyeli Göçmen Alan Beş Kentin Emek Piyasalarında Değişimi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, C. 49, S. 2: 789-808.
 • Merriam, S. B. (2002). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Oytun, Orhan; Senyücel-Gündoğar, Sabiha (2015), Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Etkileri. Ankara: Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi.
 • Özpınar, Esra; Başıhoş, Seda; Kulaksız Aycan (2015), Göçün Ardından Suriye ile Ticari ilişkiler. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı.
 • Pınar, Abuzer; Siverekli, Esra; Demir, Murat (2016), Şanlıurfa’da İşverenlerin ve İşçilerin Suriyeli İstihdamına Bakışı. ILO- Türkiye Ofisi.
 • Rittersberger-Tılıç, Helga (2015), “Managing’ Irregular Labor Migrants in Turkey”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 1: 80-107.
 • TÜİK, 2014. Seçilmiş göstergelerle Şanlıurfa 2013. http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 10. 11. 2017).
 • TÜİK, 2015-2016. İllerin Aldığı ve Verdiği Göç. http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 11.11.2017).
 • Weiner, Myron (1985), “On International Migration and International Relation”, Population and Development Review, Vol. 11, No. 3: 441-455.
 • Yalçın, Cemal (2004), Göç Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yaman, Ahmet (2016), “Suriyeli Sosyal Sermayenin İnşası ve Yeniden Üretim Sürecinin Sivil Toplum ve Ekonomik Hayat Alanlarında İncelenmesi”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 3: 94-127.
 • Yıldırım, Ali; Şimşek, Hasan (2016), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 10.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • http-1:http://www.goc.gov.tr/icerik6/duzensiz-goc_363_378_4710_icerik 30.10.2017.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5523-4451
Author: Ozan Ağlargöz (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0421-129X
Author: Şehmus Yardımcı
Institution: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 30, 2019

Bibtex @research article { oguiibf537889, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1306-6730}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {535 - 558}, doi = {10.17153/oguiibf.537889}, title = {Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu}, key = {cite}, author = {Ağlargöz, Ozan and Yardımcı, Şehmus} }
APA Ağlargöz, O , Yardımcı, Ş . (2019). Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 14 (2) , 535-558 . DOI: 10.17153/oguiibf.537889
MLA Ağlargöz, O , Yardımcı, Ş . "Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2019 ): 535-558 <https://dergipark.org.tr/en/pub/oguiibf/issue/47902/537889>
Chicago Ağlargöz, O , Yardımcı, Ş . "Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2019 ): 535-558
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu AU - Ozan Ağlargöz , Şehmus Yardımcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17153/oguiibf.537889 DO - 10.17153/oguiibf.537889 T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 535 EP - 558 VL - 14 IS - 2 SN - 1306-6730- M3 - doi: 10.17153/oguiibf.537889 UR - https://doi.org/10.17153/oguiibf.537889 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu %A Ozan Ağlargöz , Şehmus Yardımcı %T Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu %D 2019 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1306-6730- %V 14 %N 2 %R doi: 10.17153/oguiibf.537889 %U 10.17153/oguiibf.537889
ISNAD Ağlargöz, Ozan , Yardımcı, Şehmus . "Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 / 2 (August 2019): 535-558 . https://doi.org/10.17153/oguiibf.537889
AMA Ağlargöz O , Yardımcı Ş . Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 14(2): 535-558.
Vancouver Ağlargöz O , Yardımcı Ş . Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 14(2): 558-535.