PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 7 - 20, 02.11.2014

Abstract

The European Union - Turkey relations, dating back to early 1960s, have recently made significant gains. A number of political developments, such as the membership status granted to Turkey and the official launch of accession talks between the parties, have drawn the attention of academic circles to the process of Turkey’s alignment with the European Union norms. A wide range of studies based on statistical techniques, especially cluster analysis, was used to determine Turkey’s relative position to the European Union. However, none of the studies employed the EU-2020 indicators. This study, unlike others, tries to determine the position of Turkey and that of the member states in attaining the EU-2020 targets by using the cluster analysis technique. It deduces conclusions for Turkey from these results.

References

 • Altun Ada, A. (2011), “Kümeleme Analizi ile AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(Nisan 2011), 319-332.
 • Berberoğlu, B. (2010a), “Yaşamboyu Öğrenme ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki Konumu”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, V(II), 129-142.
 • Berberoğlu, B. (2010b), “Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi Oluşturma Yolunda Türkiye ve Avrupa Birliği”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXIX(II), 111-131.
 • Council of the EU (2010), Recommendation for a Council Recommendation on broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the Union, 7 July 2010 (11646/10).
 • Council of the EU (2011a), Council Decision of 19 May 2011 on guidelines for the employment policies of the Member States, O.J. L 138/56 of 26.5.2011 (2011/308/EU).
 • Council of the EU (2011b), Council Recommendation of 12 July 2011 on the National Reform Programme 2011 of Malta and delivering a Council opinion on the updated Stabilit Programme of Malta 2011-2014, O.J. C 215/10 of 21.7.2011 (2011/C 215/04).
 • Erkekoğlu, H. (2007), “AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Üye Ülkeler Karşısındaki Göreli Gelişme Düzeyi: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Analiz”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2007/2), 28-50.
 • Ersöz, F. (2009), “Avrupa İnovasyon Göstergeleri (EIS) Işığında Türkiye’nin Konumu”, İTÜ Dergisi/Sosyal Bilimler, 6(Aralık 2009/1), 3-16.
 • European Commission (2010), Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, 3.3.2010, COM(2010)2010 final.
 • European Council (1993), Presidency Conclusions. Copenhagen, 21-22 June 1993.
 • European Council (2000), Presidency Conclusions. Brussels, 23-24 March 2000.
 • European Council (2010), Presidency Conclusions. Brussels, 25-26 March 2010.
 • European Council (2011), Presidency Conclusions. Brussels, 24-25 March 2011.
 • Kalaycı, Ş. (2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistikleri Teknikleri, Ankara: Asil Yayınevi.
 • Kranz, W. (1984), Antik Felsefe, Ankara: Sosyal Yayınları

Türkiye ve Üye Ülkelerin AB-2020 Stratejisi Göstergeleri Açısından Kümelenmesi

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 7 - 20, 02.11.2014

Abstract

Geçmişi 1960’lı yıllara dek uzanan Avrupa BirliğiTürkiye ilişkilerinde son yıllarda önemli mesafeler kat edilmiştir. Türkiye’ye üyelik perspektifinin verilmesi ve müzakerelerin resmen başlatılması gibi bir dizi siyasi gelişme neticesinde, akademik camianın dikkatleri Türkiye’nin çeşitli açılardan Avrupa Birliği normlarına yakınsaması üzerinde toplanmıştır. Bu kapsamda, başta kümelenme analizi olmak üzere, çeşitli sayısal teknikler kullanılarak, farklı değişkenler üzerinden Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ne oranda yakın durduğunu açıklamaya yönelik çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Ne var ki, hiçbirinde AB2020 göstergeleri ele alınmamıştır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin 2020 hedeflerine ulaşma konusunda Türkiye ile üye ülkelerin konumu kümeleme analizi kapsamında tespit edilmeye çalışılmakta ve Türkiye için çıkarımlarda bulunulmaktadır.

References

 • Altun Ada, A. (2011), “Kümeleme Analizi ile AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(Nisan 2011), 319-332.
 • Berberoğlu, B. (2010a), “Yaşamboyu Öğrenme ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki Konumu”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, V(II), 129-142.
 • Berberoğlu, B. (2010b), “Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi Oluşturma Yolunda Türkiye ve Avrupa Birliği”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXIX(II), 111-131.
 • Council of the EU (2010), Recommendation for a Council Recommendation on broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the Union, 7 July 2010 (11646/10).
 • Council of the EU (2011a), Council Decision of 19 May 2011 on guidelines for the employment policies of the Member States, O.J. L 138/56 of 26.5.2011 (2011/308/EU).
 • Council of the EU (2011b), Council Recommendation of 12 July 2011 on the National Reform Programme 2011 of Malta and delivering a Council opinion on the updated Stabilit Programme of Malta 2011-2014, O.J. C 215/10 of 21.7.2011 (2011/C 215/04).
 • Erkekoğlu, H. (2007), “AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Üye Ülkeler Karşısındaki Göreli Gelişme Düzeyi: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Analiz”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2007/2), 28-50.
 • Ersöz, F. (2009), “Avrupa İnovasyon Göstergeleri (EIS) Işığında Türkiye’nin Konumu”, İTÜ Dergisi/Sosyal Bilimler, 6(Aralık 2009/1), 3-16.
 • European Commission (2010), Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, 3.3.2010, COM(2010)2010 final.
 • European Council (1993), Presidency Conclusions. Copenhagen, 21-22 June 1993.
 • European Council (2000), Presidency Conclusions. Brussels, 23-24 March 2000.
 • European Council (2010), Presidency Conclusions. Brussels, 25-26 March 2010.
 • European Council (2011), Presidency Conclusions. Brussels, 24-25 March 2011.
 • Kalaycı, Ş. (2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistikleri Teknikleri, Ankara: Asil Yayınevi.
 • Kranz, W. (1984), Antik Felsefe, Ankara: Sosyal Yayınları

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Sibel Mehter AYKIN This is me


Adil KORKMAZ This is me

Publication Date November 2, 2014
Application Date November 2, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Aykın, S. M. & Korkmaz, A. (2014). Türkiye ve Üye Ülkelerin AB-2020 Stratejisi Göstergeleri Açısından Kümelenmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 9 (1) , 7-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oguiibf/issue/5712/76464