Research Article
PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kadın Ve Erkek Çalışanların Stresle Baş Etme Sürecinde Yönetimden Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Araştırma

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 21 - 40, 02.11.2014

Abstract

Belirli bir düzeye kadar yapıcı olabilen stres olgusu, örgütlerde artan rekabete bağlı olarak, bireylerin fizyolojik ve ruhsal sağlıklarını tehdit eden bir sorun haline gelmiştir. Literatür örgütsel stres olgusunun nedenleri ve sonuçları konusunda önemli bir bilgi birikimi sağlamakla birlikte, çalışanların örgütlerinden stresle baş etme sürecinde neler bekledikleri konusunda yeterli bilgi sunmamaktadır. Bu bilgi açığını doldurmak amacıyla, çalışmada öncelikle literatürde ön plana çıkan örgütsel stratejiler ele alınmış, ardından çalışanların stresle baş etme sürecinde örgütlerinden tam olarak ne bekledikleri, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) faaliyet gösteren bir üretim işletmesinde, 42 beyaz yakalı kadın ve erkek çalışan üzerinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları, çalışanların yönetimden en çok işle ilgili rollerin belirlenmesi, çatışma düzeyinin azaltılması, adil bir ücret politikasının uygulanması gibi konularda beklentilerinin olduğunu göstermektedir.

References

 • Akat, İ., Budak, G. ve Budak, G. (1997), İşletme Yönetimi (2), İzmir: Barış Yayınları.
 • Akova, O. ve Işık, K. (2008), “Otel işletmelerinde stres yönetimi: İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 17-44.
 • Aksoy, A. ve Kutluca, F. (2004), “Çalışma hayatında stres kaynakları, stres belirtileri ve stres sonuçlarının incelenmesine yönelik bir araştırma”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 49, 457-486.
 • Aktaş, A. ve Aktaş, R. (1992), “İş stresi”, Verimlilik Dergisi, 1, 153-167.
 • Arroba, T. ve James, K. (1990), “Reducing the cost of stress: An organizational model”, Personnel Review, 19(1), 21-27.
 • Artan, İ. (1986), Örgütsel Stres Kaynakları ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama (1), İstanbul: Banka-Sigorta İşçileri Sendikası Eğitim ve Kültür Yayınları.
 • Aşık, N. (2005), “Otel işletmelerinde işgörenlerin örgütsel stres kaynakları ve stresin bireysel sonuçlarına ilişkin bir araştırma”, http://www.mevzuatdergisi.com/2005/07a/01.htm, (Erişim: 18 Kasım 2012).
 • Aydın, İ. (2008). İş Yaşamında Stres (3). Ankara: Pegem Akademi.
 • Azaroff, L. S., Champagne, N. J., Nobrega, S., Shetty, K. ve Punnett, L. (2010), “Getting to know you: Occupational health researchers investigate employee assistance professionals’ approaches to workplace stress”, Journal of Workplace Behavioral Health, 25(4), 296-319.
 • Bekçi, İ., Ömürbek, V. ve Tekşen, Ö. (2007), “Muhasebe meslek mensuplarında stres kaynağının belirlenmesine yönelik bir araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12(1), 145-161.
 • Cahill, L., Gorski, L., ve Le, K. (2003), Enhanced human memory consolidation with post-learning stress: interaction with the degree of arousal at encoding. Department of Neurobiology and Behavior, and Center for the Neurobiology of Learning and Memory, University of California, Irvine, California 92697-3800, USA, 270-274. Camkurt, M.Z. (2007), “İşyeri çalışma sistemi ve işyeri fiziksel faktörlerinin iş kazaları üzerindeki etkisi”, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(6)-21(1), 80-106.
 • Cropanzano, R. ve Mitchell, M.S. (2005), “Social exchange theory: An interdisciplinary Review”, Journal of Management, 31, 874–900.
 • Demirel, E.T. (2013), “Mesleki stresin iş tatminine etkisi: Örgütsel desteğin aracılık rolü”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 220-241.

A Quantitative Study On The Female And Male Employees’ Expectations From Management When Coping With Stress

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 21 - 40, 02.11.2014

Abstract

Stress, which can be constructive in a certain degree, becomes a problem that threatens the physiological and psychological health of individuals depending on the increasing competitiveness in the organizations. Although the literature provides a significant knowledge on the antecedents and consequences of organizational stress, there is no sufficient information about what employees expect from their management when coping with stress. In order to fill this void, this study first reviews the organizational strategies in the literature and then the employees’ expectations from their management during this process were analyzed on a sample of 42 whitecollar female and male workers in a manufacturing firm in Izmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (IAOSB) with following a semi-structured interview methodology. The results of study reveal that employees expect strategies regarding with their job identification, reducing the level of conflict, implementation of a fair payment policy etc.

References

 • Akat, İ., Budak, G. ve Budak, G. (1997), İşletme Yönetimi (2), İzmir: Barış Yayınları.
 • Akova, O. ve Işık, K. (2008), “Otel işletmelerinde stres yönetimi: İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 17-44.
 • Aksoy, A. ve Kutluca, F. (2004), “Çalışma hayatında stres kaynakları, stres belirtileri ve stres sonuçlarının incelenmesine yönelik bir araştırma”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 49, 457-486.
 • Aktaş, A. ve Aktaş, R. (1992), “İş stresi”, Verimlilik Dergisi, 1, 153-167.
 • Arroba, T. ve James, K. (1990), “Reducing the cost of stress: An organizational model”, Personnel Review, 19(1), 21-27.
 • Artan, İ. (1986), Örgütsel Stres Kaynakları ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama (1), İstanbul: Banka-Sigorta İşçileri Sendikası Eğitim ve Kültür Yayınları.
 • Aşık, N. (2005), “Otel işletmelerinde işgörenlerin örgütsel stres kaynakları ve stresin bireysel sonuçlarına ilişkin bir araştırma”, http://www.mevzuatdergisi.com/2005/07a/01.htm, (Erişim: 18 Kasım 2012).
 • Aydın, İ. (2008). İş Yaşamında Stres (3). Ankara: Pegem Akademi.
 • Azaroff, L. S., Champagne, N. J., Nobrega, S., Shetty, K. ve Punnett, L. (2010), “Getting to know you: Occupational health researchers investigate employee assistance professionals’ approaches to workplace stress”, Journal of Workplace Behavioral Health, 25(4), 296-319.
 • Bekçi, İ., Ömürbek, V. ve Tekşen, Ö. (2007), “Muhasebe meslek mensuplarında stres kaynağının belirlenmesine yönelik bir araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12(1), 145-161.
 • Cahill, L., Gorski, L., ve Le, K. (2003), Enhanced human memory consolidation with post-learning stress: interaction with the degree of arousal at encoding. Department of Neurobiology and Behavior, and Center for the Neurobiology of Learning and Memory, University of California, Irvine, California 92697-3800, USA, 270-274. Camkurt, M.Z. (2007), “İşyeri çalışma sistemi ve işyeri fiziksel faktörlerinin iş kazaları üzerindeki etkisi”, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(6)-21(1), 80-106.
 • Cropanzano, R. ve Mitchell, M.S. (2005), “Social exchange theory: An interdisciplinary Review”, Journal of Management, 31, 874–900.
 • Demirel, E.T. (2013), “Mesleki stresin iş tatminine etkisi: Örgütsel desteğin aracılık rolü”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 220-241.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Vesile Ayça YAMUÇ This is me


Duygu TÜRKER This is me

Publication Date November 2, 2014
Application Date November 2, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Yamuç, V. A. & Türker, D. (2014). Kadın Ve Erkek Çalışanların Stresle Baş Etme Sürecinde Yönetimden Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Araştırma . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 9 (1) , 21-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oguiibf/issue/5712/76465