Research Article
PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

Amerika Birleşik Devletleri’nde Mahalli İdarelerin Mali Yapısı ve Merkezi İdare İlişkileri

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 149 - 174, 02.11.2014

Abstract

Amerika Birleşik Devletleri, adem-i merkezi yönetim sistemine ve federal devlet yapısına sahip bir ülkedir. Yönetim sistemi üç kademeli bir yapı arz etmektedir. İlk düzey yönetim biriminde federal devlet, ikinci düzey yönetim biriminde eyaletler ve üçüncü düzey yönetim biriminde mahalli idareler bulunmaktadır. Mahalli idarelerin yapısı ve niteliği eyaletten eyalete farklılık göstermektedir. Bu nedenle her mahalli idare birimi kendine has özellikler taşımaktadır. ABD’de mahalli idareleri il, ilçe, kasaba- köy, okul bölgeleri ve özel bölgeler şeklinde genel bir sınıflandırmaya tabi tutmak mümkündür. Bununla birlikte bazen aynı yapıya sahip bir mahalli idare biriminin başka bir eyalette farklı bir isimle yapılandığı da görülmektedir. Söz konusu yönetim yapısı içinde çalışmada, ABD’de mahalli idarelerin mali yapıları ve merkezi idare ile ilişkileri incelenme konusu yapılmıştır.

References

 • Aydın, A. S. (1992), “Amerika Birleşik Devletlerinde Kent- Belediye Meclisleri”, Türk İdare Dergisi, 64 (394).
 • Bish, R. L. (2002), “Local Government Finance Issues In The United States”, http://publicadmin.uvic.ca/cpss/lgi/pdfs/bbish/lgf_us.pdf (Erişim: 22.10.2013).
 • Briffault, R. (1990), “Our Localism: Part I--The Structure of Local Government Law”, Columbia Law Review, 90 (1), 1-115.
 • Bülbül, D. (2001), “Kamu Yönetiminde İdari ve Mali Paylaşım Uygulaması: Amerika Birleşik Devletleri Örneği”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (2), 67- 74.
 • Cansızlar, D. (1996), “ABD Kamu Mali Yönetim Sistemi”, Maliye Dergisi, 122, Mayıs- Ağustos, 3–17.
 • Carr, J.B. (2006), “Local Government Autonomy and State Reliance on Special District Governments: A Reassessment”, Political Research Quarterly, 59 (3), 481- 492. Demir, İ. C. (2008), “ABD Vergi Sistemi ve Gelir İdaresi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (1), 275- 297.
 • Ervin, O. L. (1995), “Understanding American Local Government: Recent Census Bureau and ACIR Contributions”, Public Administration Review, 55 (2), 209- 212.
 • Friedberg, A. ve Lutrin, C. (2001), “The Internal Audit in U.S. Local Government in the 1990S: A Status Report and Challenges”, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management; 13 (3), 325- 344.
 • Guibert, G. ve Lanvin, B. (1984), “Decentralization in Government: The United States and France Compared”, Journal of Policy Analysis and Management, 3(2), 289-2
 • Gülsoy, E. ve Koca, E. (2012), ABD Ülke Raporu, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları 1 Dairesi Amerika Şubesi, http://www.abmistanbul.org/files/ etkinlikler/abd-ulke-gunu-2012/abd-rapor-06-03-2012.pdf (Erişim: 25.10.2013).
 • Holcombe, R. G. ve Lacombe, D. J. 2004, “Factors Underlying The Growth Of Local Government İn The 19th Century United States”, Public Choice, 120 (3-4), 3593
 • Katz, E. “Eyalet ve Yerel Yönetimlerin Değişikliklere Tepkileri Demokrasi Laboratuarlarında Güncel Deneyler”, A.B.D. Dışişleri Bakanlığı Elektronik Dergisi, Demokrasi Konuları, http://turkey.usembassy.gov/uploads/images/3XoEsYKvKpnDih0YSCbmtw/yerely on.pdf (Erişim: 23.10.2013).

Fiscal Structure of Local Governments in the United States of America and Its Relation with the Central Government

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 149 - 174, 02.11.2014

Abstract

United States of America is a country that has a decentralized management system and federal form of government structure. Management system offers three tiered structure. Federal government is in the first level of administrative unit, states are in the second level of administrative units and local governments are the third level of administrative unit. Local government’s structure and quality varies from state to state. Therefore, each local government unit has its own unique features. Local governments in the USA can be classified in the form of county, municipal, town and village, school districts and special districts. However, sometimes a local government unit that has the same structure is also structured with a different name in another state. In this paper, management structure of USA, local government’s financial structure and its relationship with the central government have been examined.

References

 • Aydın, A. S. (1992), “Amerika Birleşik Devletlerinde Kent- Belediye Meclisleri”, Türk İdare Dergisi, 64 (394).
 • Bish, R. L. (2002), “Local Government Finance Issues In The United States”, http://publicadmin.uvic.ca/cpss/lgi/pdfs/bbish/lgf_us.pdf (Erişim: 22.10.2013).
 • Briffault, R. (1990), “Our Localism: Part I--The Structure of Local Government Law”, Columbia Law Review, 90 (1), 1-115.
 • Bülbül, D. (2001), “Kamu Yönetiminde İdari ve Mali Paylaşım Uygulaması: Amerika Birleşik Devletleri Örneği”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (2), 67- 74.
 • Cansızlar, D. (1996), “ABD Kamu Mali Yönetim Sistemi”, Maliye Dergisi, 122, Mayıs- Ağustos, 3–17.
 • Carr, J.B. (2006), “Local Government Autonomy and State Reliance on Special District Governments: A Reassessment”, Political Research Quarterly, 59 (3), 481- 492. Demir, İ. C. (2008), “ABD Vergi Sistemi ve Gelir İdaresi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (1), 275- 297.
 • Ervin, O. L. (1995), “Understanding American Local Government: Recent Census Bureau and ACIR Contributions”, Public Administration Review, 55 (2), 209- 212.
 • Friedberg, A. ve Lutrin, C. (2001), “The Internal Audit in U.S. Local Government in the 1990S: A Status Report and Challenges”, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management; 13 (3), 325- 344.
 • Guibert, G. ve Lanvin, B. (1984), “Decentralization in Government: The United States and France Compared”, Journal of Policy Analysis and Management, 3(2), 289-2
 • Gülsoy, E. ve Koca, E. (2012), ABD Ülke Raporu, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları 1 Dairesi Amerika Şubesi, http://www.abmistanbul.org/files/ etkinlikler/abd-ulke-gunu-2012/abd-rapor-06-03-2012.pdf (Erişim: 25.10.2013).
 • Holcombe, R. G. ve Lacombe, D. J. 2004, “Factors Underlying The Growth Of Local Government İn The 19th Century United States”, Public Choice, 120 (3-4), 3593
 • Katz, E. “Eyalet ve Yerel Yönetimlerin Değişikliklere Tepkileri Demokrasi Laboratuarlarında Güncel Deneyler”, A.B.D. Dışişleri Bakanlığı Elektronik Dergisi, Demokrasi Konuları, http://turkey.usembassy.gov/uploads/images/3XoEsYKvKpnDih0YSCbmtw/yerely on.pdf (Erişim: 23.10.2013).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Mehmet ARSLAN This is me


Mine BİNİŞ This is me

Publication Date November 2, 2014
Application Date November 2, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Arslan, M. & Biniş, M. (2014). Amerika Birleşik Devletleri’nde Mahalli İdarelerin Mali Yapısı ve Merkezi İdare İlişkileri . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 9 (1) , 149-174 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oguiibf/issue/5712/76472