Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış

Year 2016, Volume 17, Issue 2, 107 - 116, 30.12.2016
https://doi.org/10.17494/ogusbd.282009

Abstract

Çağdaş Japon Edebiyatının önemli isimlerinden Cuniçiro Tani-zaki’nin Anahtar adlı romanı; cinsel arzuları, hayalleri ve fantezi-leri birbirlerinden gizledikleri günlükler üzerinden aktaran bir çif-tin öyküsünü konu eder. Tanizaki’nin geleneksel ile modernliğin karşıtlığını anlattığı bu eser, kadın – erkek ilişkisi ekseninde değer-lendirildiğinde kadının kendi benliğini elde etme yolunda yaşadığı iç çatışmaları da işlemesiyle dikkat çeker. Türk edebiyatının önemli yazarlarından Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın adlı romanı ise eserin başkahramanı Nermin’in ataerkil toplumun baskılarıyla bi-reysel özgürlüğü arasında sıkışıp kalan hayatını anlatır. Bu çalış-mada; ataerkil toplumun bir parçası olarak iki eserde yer alan ka-dın kahramanların aşka ve hayata dair kimlik arayışları karşılaştı-rılmalı olarak ele alınacaktır. Eserlerin psikolojik roman türünde yazılmış olmaları ve kahramanların bilinçdışı süreçlerinin yoğun-lukla işlenmiş olması ise çalışmanın psikanalitik yöntem ışığında ele alınmasını gerektirmiştir.

References

 • Dündar, H. (2004). Leylâ Erbil’in Romanlarında Cinsellik Sorunsalı. Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, s. 15.
 • Erbil, Leyla (2005). Tuhaf Bir Kadın. Okuyan Us Yayınevi, İstanbul, ss. 1-263.
 • Freud, Sigmund (1993). Yaşamım ve Psikanaliz; çev. Kâmuran Şipal. Say Yayınları, İstanbul. s. 392.
 • Gardin, Nanon ve Olorenshaw, Robert (2014). Larousse Semboller Sözlüğü. Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, s 43
 • .
 • Güngör, Pınar Süt (2015). Alice Walker’ın Renklerden Moru ve Elif Şafak’ın Baba ve Piç Romanlarının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, s. 7.
 • Güzel, Melike Ayça (2013). Bir Japon Batılılaşma Hikâyesi: Naomi Bir Budalanın Aşkı. Aydınlık Kitap Dergisi, Sayı.78, s. 5.
 • Kantarcı, Didar (2009). Evli Bireylerin Bağlanma Stillerine Göre Adatma Eğilimleri ve Çatışma Yönetim Biçimlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, ss. 22.
 • Kristeva, Tzvetana (2009). Another Key to Tanizaki’s Eroticism. Essays on Tanizaki Jun’ichirō in Honor of Adriana Boscaro. Center for Japanese Studies The University of Michigan. ss. 71-80.
 • Kolcu, Ali İhsan (2008). Edebiyat Kuramları, Tanım, Tenkit Tahlil, Erzurum, Salkımsöğüt Yayınları.
 • Moran, Berna (2014). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Murakami, İkuko (2009). Türk ve Japon Aile Yapıları Üzerinde Bir Karşılaştırma. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, s. 115.
 • Şahin, Elmas (2009). Leylâ Erbil'in Eserlerine Feminist Bir Yaklaşım, Doktora Tezi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, s. 176.
 • Tanizaki, Cuniçiro (2011). Anahtar. Can Yayınevi, İstanbul, ss. 1-144.
 • Tuzcuoğlu, Necla (1995). Psikanaliz Kuramı ve Özellikleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, s. 275.
 • Ünsal, Aysel (2004). Kısa Öykü Öğretiminde Psikanalitik Yaklaşım: A Rose for Emily. Tömer Dil Dergisi. Sayı: 123, s. 77.
 • Yavuzer, M. Ş. (2010). Leylâ Erbil’in Romanlarının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, s. 117.
 • Yıldız, Ayşe Nevin (2009). Kadın Cinselliğinin Söylemsel İnşası ve Namus Cinayetleri: Şanlıurfa Örneği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, ss. 40, 41.
 • Yılmaz, Elif (2011). “Matmazel Noraliya’nın Koltuğu” ile “Suç ve Ceza” Romanlarının Teknik ve Psikanalitik Açıdan Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, s. 15.
 • Yücel, Tahsin (1991). Eleştirinin ABC’si. İstanbul, Simavi Yayınevi. s. 1- 119.
 • Altan, Zeynep Hayriyem (2015). Kadın Cinsel Kimliğinin İnşasında Kadın Edebiyatı ve Dil. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl. 3, Sayı. 13, s. 144-163.
 • Baş, Selma (2008). Leyla Erbil’in Öykülerinde Kadın Kimliği ve Başkaldırı. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt 38, Sayı. 38. s. 1-32.
 • Kandemir, Gülşah (2013). Leylâ Erbil’in Öykülerinde Kadınlar ve Çocuklar. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s. 117-132.
 • Kunduz, Nagihan (2012). Leyla Erbil’in Mektup Aşkları Romanında Kişiler Dünyası. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 5 Sayı. 20. ss. 68-80.
 • New World Encyclopedia, http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Japaneseliterature, 10 Aralık 2015.
 • Ueda, Makoto (1996). Modern Japanese Writers and the Nature of Literature. Stanford University Press. ss. 73-75.

Year 2016, Volume 17, Issue 2, 107 - 116, 30.12.2016
https://doi.org/10.17494/ogusbd.282009

Abstract

References

 • Dündar, H. (2004). Leylâ Erbil’in Romanlarında Cinsellik Sorunsalı. Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, s. 15.
 • Erbil, Leyla (2005). Tuhaf Bir Kadın. Okuyan Us Yayınevi, İstanbul, ss. 1-263.
 • Freud, Sigmund (1993). Yaşamım ve Psikanaliz; çev. Kâmuran Şipal. Say Yayınları, İstanbul. s. 392.
 • Gardin, Nanon ve Olorenshaw, Robert (2014). Larousse Semboller Sözlüğü. Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, s 43
 • .
 • Güngör, Pınar Süt (2015). Alice Walker’ın Renklerden Moru ve Elif Şafak’ın Baba ve Piç Romanlarının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, s. 7.
 • Güzel, Melike Ayça (2013). Bir Japon Batılılaşma Hikâyesi: Naomi Bir Budalanın Aşkı. Aydınlık Kitap Dergisi, Sayı.78, s. 5.
 • Kantarcı, Didar (2009). Evli Bireylerin Bağlanma Stillerine Göre Adatma Eğilimleri ve Çatışma Yönetim Biçimlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, ss. 22.
 • Kristeva, Tzvetana (2009). Another Key to Tanizaki’s Eroticism. Essays on Tanizaki Jun’ichirō in Honor of Adriana Boscaro. Center for Japanese Studies The University of Michigan. ss. 71-80.
 • Kolcu, Ali İhsan (2008). Edebiyat Kuramları, Tanım, Tenkit Tahlil, Erzurum, Salkımsöğüt Yayınları.
 • Moran, Berna (2014). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Murakami, İkuko (2009). Türk ve Japon Aile Yapıları Üzerinde Bir Karşılaştırma. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, s. 115.
 • Şahin, Elmas (2009). Leylâ Erbil'in Eserlerine Feminist Bir Yaklaşım, Doktora Tezi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, s. 176.
 • Tanizaki, Cuniçiro (2011). Anahtar. Can Yayınevi, İstanbul, ss. 1-144.
 • Tuzcuoğlu, Necla (1995). Psikanaliz Kuramı ve Özellikleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, s. 275.
 • Ünsal, Aysel (2004). Kısa Öykü Öğretiminde Psikanalitik Yaklaşım: A Rose for Emily. Tömer Dil Dergisi. Sayı: 123, s. 77.
 • Yavuzer, M. Ş. (2010). Leylâ Erbil’in Romanlarının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, s. 117.
 • Yıldız, Ayşe Nevin (2009). Kadın Cinselliğinin Söylemsel İnşası ve Namus Cinayetleri: Şanlıurfa Örneği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, ss. 40, 41.
 • Yılmaz, Elif (2011). “Matmazel Noraliya’nın Koltuğu” ile “Suç ve Ceza” Romanlarının Teknik ve Psikanalitik Açıdan Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, s. 15.
 • Yücel, Tahsin (1991). Eleştirinin ABC’si. İstanbul, Simavi Yayınevi. s. 1- 119.
 • Altan, Zeynep Hayriyem (2015). Kadın Cinsel Kimliğinin İnşasında Kadın Edebiyatı ve Dil. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl. 3, Sayı. 13, s. 144-163.
 • Baş, Selma (2008). Leyla Erbil’in Öykülerinde Kadın Kimliği ve Başkaldırı. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt 38, Sayı. 38. s. 1-32.
 • Kandemir, Gülşah (2013). Leylâ Erbil’in Öykülerinde Kadınlar ve Çocuklar. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s. 117-132.
 • Kunduz, Nagihan (2012). Leyla Erbil’in Mektup Aşkları Romanında Kişiler Dünyası. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 5 Sayı. 20. ss. 68-80.
 • New World Encyclopedia, http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Japaneseliterature, 10 Aralık 2015.
 • Ueda, Makoto (1996). Modern Japanese Writers and the Nature of Literature. Stanford University Press. ss. 73-75.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ali GÜLTEKİN This is me


Gonca GÜVEN AKIN>

0000-0002-3782-8341

Publication Date December 30, 2016
Application Date December 28, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 17, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ogusbd282009, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {2149-9047}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2016}, volume = {17}, number = {2}, pages = {107 - 116}, doi = {10.17494/ogusbd.282009}, title = {Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış}, key = {cite}, author = {Gültekin, Ali and Güven Akın, Gonca} }
APA Gültekin, A. & Güven Akın, G. (2016). Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (2) , 107-116 . DOI: 10.17494/ogusbd.282009
MLA Gültekin, A. , Güven Akın, G. "Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2016 ): 107-116 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ogusbd/issue/26773/282009>
Chicago Gültekin, A. , Güven Akın, G. "Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2016 ): 107-116
RIS TY - JOUR T1 - Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış AU - AliGültekin, GoncaGüven Akın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17494/ogusbd.282009 DO - 10.17494/ogusbd.282009 T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 116 VL - 17 IS - 2 SN - -2149-9047 M3 - doi: 10.17494/ogusbd.282009 UR - https://doi.org/10.17494/ogusbd.282009 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış %A Ali Gültekin , Gonca Güven Akın %T Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış %D 2016 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-9047 %V 17 %N 2 %R doi: 10.17494/ogusbd.282009 %U 10.17494/ogusbd.282009
ISNAD Gültekin, Ali , Güven Akın, Gonca . "Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 2 (December 2016): 107-116 . https://doi.org/10.17494/ogusbd.282009
AMA Gültekin A. , Güven Akın G. Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 17(2): 107-116.
Vancouver Gültekin A. , Güven Akın G. Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 17(2): 107-116.
IEEE A. Gültekin and G. Güven Akın , "Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 17, no. 2, pp. 107-116, Dec. 2016, doi:10.17494/ogusbd.282009