Year 2017, Volume 10 , Issue 3, Pages 154 - 167 2017-07-08

Şebeke Yolu Pazarlamada Peter Clothier’in Başari Prensipleri
Road Network Marketing Peter Clothier’s Sucses Principles

Pınar HASSÜLÜN [1] , Damra EROL [2]


Doğrudan satışın bir türü olan şebeke yoluyla pazarlama; tüketicilere ya da firmalara doğrudan ulaşmayı amaçlayan, sağladığı rekabet avantajından birçok firmanın kullanmaya çalıştığı bir yöntemdir. Türkiye’deki şebeke yoluyla pazarlama uygulamalarını inceleyerek; distribütörlerin şebeke yoluyla pazarlamada başarı prensiplerine  bakış  açısını belirlemek, sonuçlar çıkarmak ve bu doğrultuda öneriler geliştirmektir. Anket bölümündeki sorular Peter Clothier'in  ‘‘Multi Level Marketing’’ kitabındaki şebeke yoluyla pazarlamada başarı prensiplerinin  teorik incelemesinden elde edilen bilgiler ışığında ifadeler oluşturulmuştur. Teoride anlatılanlar ile uygulama arasındaki uyum anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonuçlara bakıldığında genel olarak distribütörlerin  ifadelere katıldıkları, başarı prensiplerini distribütörü olduğu firma, eğitim düzeyi, distribütörlük yaptığı yıl sayısı ve bağlı bulunduğu şirketin ürününü kullanmak gibi değişkenler etkilediği belirlenmiştir. Bu çalışma 6 ilde 16 farklı firma Manisa, İstanbul, Adana, Gaziantep, Karabük ve Kocaeli illerinde bulunan şebeke yoluyla pazarlama sistemindeki firmalardan oluşan Avon, Herbalife, Mega Holdings, Amway, Oriflame, Biobelinda, Royal Sales, Tupperware, Aliovera, Forivia, Gone Excel, Hediyelik eşyalar, Hunchlife, Qnet, Kazandıran Altın, Avrupa Networking distribütörlerinin üzerinde incelenmiştir. Kartopu örnekleminden yüz yüze anketin uygulandığı araştırmaya 346 kişi dahil edilerek, sonuçlar frekans analizi, mertebeli derecelendirme ve Manova analizi ile ölçülmüştür. Ülkede giderek daha fazla uygulanmaya başlamasına rağmen şebeke yoluyla pazarlamada başarı prensipleriyle ilgili çalışma yapılmadığı gözlemlenmiştir. Çalışmada şebeke yoluyla  pazarlamada başarı prensiplerinin, bu firmalara bağlı  çalışanlar tarafından çoğunlukla kullanıldığını tespit edilmiştir.

               Direct sales through network marketing is a type; aiming to reach out directly to consumers or companies, the competitive advantage it provides is a method that many companies are trying to use. By examining marketing applications through the network in Turkey; through a distributor network to determine the point of view of the principles of success in marketing is to draw conclusions and develop proposals in this direction. The question on the survey portion of the Multi Level Marketing book by Peter Clothier statement in the light of information obtained from the theoretical analysis of the principles of success in marketing through the network has been established. compatibility between applications has tried to be understood as those described in theory. Looking at the results as they participate in the expression of a general distributor, the company is the distributor of the principles of success, education level, number of years it was determined that his distribution and its accompanying effects of variables such as use of the company's products. In this study, Izmir, Istanbul, Adana, Gaziantep, Istanbul and Kocaeli consists of companies in the marketing system through the network in the province Avon, Herbalife, Mega Holdings, Amway, Oriflame, the Biobel Royal Sales, Tupperware, Aliover to, Forivi, Goa Excel, Souvenirs, Hunchlif to , QNet, Winning Gold has been investigated on the European Networking distributor. Snowball sampling from the research were included face-to-face survey of 346 people applied, results of frequency analysis, as measured by ratings and Manov-order analysis. Although the start to be implemented in the country has been observed that more and more work to be done by the principles of success in network marketing. principles of success in network marketing through work, mostly used by employees that have been identified related to this company.

 • Angun, Şerife. 2011. "Mağazasız Perakendecilik Aracılığıyla Tüketicilerin Kozmetik Ürün Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler." Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
 • Anne T. Coughlan, Kent Grayson. 1998. "Network Marketing Organizations: Compensation plans, retail network growth, and profitability." İnternational Journal of Research in Marketing 15.
 • Argan, Metin. 1997. "Çok Katlı Pazarlama ve Türkiyede Bir Uygulama." Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi.
 • Aydın, Sonay Zeki. 1997. "Pazarlama Tekniklerinde Doğrudan Pazarlama ve Bankacılık Sektöründe Uygulama." Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Clothier, Peter. 1992. Peter. Multi Level Marketing, A Practical Guide to Successful Network Selling
 • Çakmak, Ali Çağlar. 2009. "Şebeke Yoluyla Pazarlama Sistemi ve Bir Uygulama." Sosyal Bİlimler Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi.
 • Çakmak, Ali Çağlar. 2013. "ŞEBEKE YOLUYLA PAZARLAMA SİSTEMİNDE TEŞVİK PLANLARI VE GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ COMPENSATION PLANS AND INCOME CALCULATION METHODS IN MULTILEVEL MARKETING SYSTEM." BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL 1 (1):1-15.
 • Durmuş, Abdullah. 2015. "Doğrudan Satış Yöntemlerinden Çok Katlı Pazarlama (Network Marketing) ve Fıkhi Değerlendirmesi." İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33.
 • Failla, Don. 1995. How to Build a Large Sucsesful Multi- Level- Marketing Organization: Joe Hardwick.
 • Gürağaç, Nihal. 2006. "Doğrudan Pazarlama Yönelimlerinde Çok Katlı Pazarlama." Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dumlupınar Üniversitesi.
 • Koçkaya, Figen Arslan. 2006. "Doğrudan Pazarlama Aracı Kiosklar ve Tüketiciler Tarafından Kullanım Etkinliği: Kayseri'de Kiosk Kullanan İşyerleri Üzerine Bir Uygulama." Sosyal Bİlimler Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Mucuk, İsmet. 2012. Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Mustafa Uysal, Esma Uysal. 2016. "20 Soruda Doğrudan Satış." http://www.uysalakademi.com/?pnum=58&pt=20+Soruda+Do%C4%9Frudan+Sat%C4%B1%C5%9F. (Erişim Tarihi : 01.05.2016)
 • Odabaşı, Yavuz. 1995. Pazarlama İletişimi Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No:1.
 • Oyan, Deniz. 2009. "Tüketicilerin Bulunduğu Yerin, İnternet Ortamında Yapılan Ürün Satın Alma Davranışlarına Etkisinin Araştırılması Üzerine Bir Uygulama." Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aban İzzet Baysal üniversitesi.
 • Özcan, Sema. 2008. "KOBİ’lerde Markalaşma Sorununun Tespiti ve Tutundurma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Üzerine Konya Tekstil-Hazır Giyim Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama." Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi.
 • Özmoralı, Hakkı. 1995. "Oriflama ve Çok Katlı Pazarlama." Marketing Türkiye Dergisi 107 (5).
 • Özsavaşcı, Ozan. 2016. "Dünyada Doğrudan Satış." http://dsd.org.tr/baskandan-mesaj.html. (Erişim Tarihi : 06.05.2016)
 • Paşalı, Nihal. 2006. "Çok Katlı Pazarlamada Uygulanan İletişim Stratejilerinin Müşteri İlişkileri Yönetimi Açısından Analizi ve Herbalife Distribütörlerinin İş Tatminine Yönelik Bir Uygulama." Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
 • Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens and Joeri Van den Bergh. 2001. "Marketing Communications." In
 • Philip Kotler, Gary Armstrong. 2004. Principles of Marketing. Edited by Prentice Hall.
 • Philip Kotler, Gary Armstrong. 2013. Principles of Marketing.
 • Philip Kotler, John T. Bowen, James Makens. 2014. Marketing for Hospitality and Tourism. Edited by Sixth Edition.
 • Pırnar, İge. 2008. Doğrudan Pazarlama.
 • Ruziye, COP, and Çiler Gülen. 2007. "Tutundurma Faaliyetlerinin Beyaz Eşya Sektöründeki Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Boluda Bir Uygulama." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (14):1-30.
 • Tek, Ömer Baybars. 1997. Pazarlama İlkeleri Genişletilmiş 7. Baskı.
 • Tekbaş, Necmettin Özerkmen ve Erdinç. 2007. "Çok Katlı Pazarlama Sisteminde Bİrincil Toplumsal İlişkilerin Ticarileşmesi ve Sonuçları: Herbalife Örneği." Akademik Araştırmalar Dergisi (34).
 • Ülker, Didem, and Esin Küheylan. 2009. "Yeni Ürünlerde Uygulanan Tutundurma Stratejileri ve Bir Uygulama." Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • William Perreault Jr., Joseph Cannon, E. Jerome McCarthy 1993. Basic Marketing: A Global Managerial Approach
 • Wunderman, Lester. 2006. Doğrudan Pazarlamanın Kurucusu. İstanbul: Medicat Yayıncılık.
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Pınar HASSÜLÜN
Country: Turkey


Author: Damra EROL
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 6, 2017
Acceptance Date : April 17, 2021
Publication Date : July 8, 2017

APA Hassülün, P , Erol, D . (2017). Şebeke Yolu Pazarlamada Peter Clothier’in Başari Prensipleri . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (3) , 154-167 . DOI: 10.25287/ohuiibf.296592