Academic Review of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2564-6931 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Ömer Halisdemir Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibfAcademic Review of Economics and Administrative Sciences

ISSN 2564-6931 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Ömer Halisdemir Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf
Cover ImageVolume 14 - Issue 1 - Jan 8, 2021
 1. Sabır eğiliminin kariyer kaygısı üzerindeki etkisinde kararlılığın aracılık rolü
  Pages 1 - 17
  Mehmet Ali TAŞ, Muhammet TORTUMLU
 2. Çalışanların duygusal sermaye seviyeleri cinsiyete göre farklılaşır mı?
  Pages 18 - 28
  Mazlum ÇELİK, Gamze AY
 3. Etik iklim algılamalarının olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerindeki etkisi: bir alan araştırması
  Pages 29 - 45
  Durdu Mehmet BİÇKES, Burcu TOKER
 4. Havalimanlarının Bulanık DEMATEL ve MABAC yöntemleri ile sıralanması
  Pages 46 - 67
  Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Murat Kemal KELEŞ, Barış IŞILDAK
 5. Temsili bürokrasi sıfır toplamlı bir oyun mudur? Literatür kapsamında bir değerlendirme
  Pages 68 - 81
  Merve DURMUŞ
 6. Düzce il merkezinde 1999 depreminden sonra yapılan konutlarda yaşayan ailelerin demografik faktörlere göre memnuniyet derecelerinin ölçülmesi
  Pages 82 - 103
  Semih ŞENGÜL, Mahir NAKİP, Aytaç GÖKMEN, Dilek TEMİZ DİNÇ
 7. Kamu değeri: tanımı ve ölçülmesi üzerine bir inceleme
  Pages 104 - 125
  Şerafettin ERTEN
 8. Marka sevgisi, anlık satın alma ve pozitif ağızdan ağıza pazarlama ilişkisi üzerine ampirik bir çalışma
  Pages 126 - 145
  Vural ÇAĞLIYAN, Merve ÖRGÜ
 9. İşletme bölümü öğrencilerinin Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları hakkındaki ilgi, beklenti ve farkındalık düzeylerinin incelenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği
  Pages 146 - 162
  Seval ELDEN, Sait BARDAKÇI, Rukiye KALE
 10. Örgüt yararına ahlaki olmayan davranışın belirleyicileri: duygusal bulaşıcılığın düzenleyicilik rolü
  Pages 163 - 180
  Ali GÜRSOY, Kemal KÖKSAL, Mustafa Kemal TOPCU
 11. Türk sigortacılık sektöründe karlılık ve karlılığın belirleyenlerinin ampirik analizi
  Pages 181 - 195
  Gulsah GENCER CELIK, Volkan ÖNGEL
 12. Türkiye için (açık ekonomi) para talebi fonksiyonu istikrarlı mı? Çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizinden yeni bulgular
  Pages 196 - 206
  Faruk MİKE
 13. An extended UTAUT2 perspective - determinants of mobile banking use intention and use behavior
  Pages 207 - 227
  Hatice Elanur KAPLAN, Esen GÜRBÜZ
 14. Çok boyutlu örgütsel kimlik ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
  Pages 228 - 243
  Fatih ÇETİN, Muhammet Ali ÇELEBİ
 15. Türkiye’de 2009-2018 yılları arasında KOBİ’ler ve girişimcilik üzerine yapılan araştırmaların değerlendirilmesi
  Pages 244 - 260
  İbrahim YALÇIN, Yasin Murat İŞCAN
 16. Dış borçlanma ve ekonomik büyüme: gelişmekte olan ülkeler üzerine yatay kesit bağımlılığı altında panel veri analizi
  Pages 261 - 279
  Halil ALTINTAŞ, Erdal ALANCIOĞLU
 17. Performans esaslı bütçe sisteminden program bazlı performans bütçe sistemine geçiş: yeni bütçe sistemi ile hedeflenenler
  Pages 280 - 302
  Zuhal ERGEN
 18. Destinasyon tanıtım aracı olarak etkinliklerin tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi: Şeb-i Arus örneği
  Pages 303 - 316
  Ferdi BİŞKİN, Seda İDİKUT ŞAHİN
 19. Karayolu yük ve yolcu taşımacılığının çevresel sürdürülebilirlik bakımından değerlendirilmesi ve Konya ili sera gazı emisyonunun hesaplanması
  Pages 317 - 334
  Abdullah Oktay DÜNDAR, Arzu KOLAY
 20. Çalışma sermayesi yönetiminin firma performansı üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul Yıldız Endeksinde bir uygulama
  Pages 335 - 348
  Mert ERBUL, Fevzi Serkan ÖZDEMİR
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-4208 1308-4216 0 2008-2021
Indexes and Platforms
Örnek Gönderi Dosyası

Örnek Gönderi Dosyası için lütfen tıklayınız.