Year 2017, Volume 10 , Issue 3, Pages 60 - 74 2017-07-08

Türkiye’de Hayvancılık Sektöründen Süt İnekçiliğinin Önemi ve Yurt İçi Hasılaya Katkısı ve de Dış Ülkelerle Karşılaştırılması

Zübeyir TURAN [1] , Dilek ŞANVER [2] , Kezban ÖZTÜRK [3]


İnsanın varoluşundan itibaren yaşamını sürdürebilmesi için gerekli gıdaları alması gerekmektedir. Süt ve süt ürünleri besin değeri açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada Dünyada ve Türkiye’de süt ve süt ürünlerinin üretimi, tüketimi ve dış ticarete etkisi incelenmiştir.  Süt ve ürünleri ile ilgili üretim, tüketim ve dış ticaret bilgileriyle ilgili verilere kayıt dışılığın oldukça fazla olmasından dolayı ulaşılmasını güçleştirmiştir. Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının yüksek bir düzeyde olmasına rağmen elde edilen süt miktarı ancak tüketimi karşılayabilmektedir. Elde edilen süt ürünlerinin de ihracatı yapılmaktadır. Dış ticaretteki payı yeterli seviyede olmasa da; Balkanlar, Asya, Amerika ve Ortadoğu gibi birçok bölgedeki ülkeler ile ticarette bulunmaktadır. İç pazarda ise yeterli tüketim alışkanlığının olmaması, yem ve mazot fiyatlarındaki artış, kooperatifleşmede geri kalınması gibi birçok nedenle bu sektörün gelişmesini engellemektedir.  Ayrıca ihracat verileri yoğurt dışında çok düşüktür. İthalatta ise tüm ürünlerde oldukça düşük düzeylerdedir ki bu Türkiye’nin süt ve süt ürünlerinde sadece kendi ihtiyacını karşılayabildiğini göstermektedir. Gelecek dönemlerde sektöre verilen desteklerin artması, tüketimin artması için toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Süt ve süt ürünlerinin üretimi, tüketimi, dış ticarete etkisi, ihracatı ve ithalatı
 • Ataseven, Y.Z. Gülaç, Z. N. (2014). Süt Ve Süt Ürünleri. Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü Yayınları, Ankara, 3
 • Dellal, İ. Tan, S. (2001). Türkiye’de Süt Sektörü Ve Sütçülük Politikaları.
 • Demirbaş, N. Karagözlü, C. Akbulut, N. (2002). Dünya’da Ve Türkiye’de Süt Ve Süt Ürünlerindeki Gelişmeler. İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 15
 • Görgülü, M. Kutlu, H.R. Gül, A. (2003). Türkiye Hayvancılığı; Hedef 2023 - Sorunlar, Çözüm Yolları Ve Politika Arayışları. Adana,6
 • İçöz, Y. (2004). Bursa İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Kârlılık Ve Verimlilik Analizi. Ankara, yayın no:116, 11
 • Kıymaz, T. Şaçlı, Y. (2008). Tarım Ve Gıda Ürünleri Fiyatlarında Yaşanan Sorunlar Ve Öneriler. Devlet Planlama Teşkilatı Yayın Ve Temsil Dairesi Başkanlığı Basım Şube Müdürlüğü Yayınları. Ankara, 5
 • Onurlubaş, E. Çakırlar, H. (2016). Tüketicilerin Süt Ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 211-212
 • Ören, M. N. Bahadır, B. (2005). Türkiye’de ve OECD Ülkelerinde Hayvansal Ürün Politikaları ve Bu Politikalar Sonucu Ortaya Çıkan Transferler. Hayvansal Üretim, 46(1), 1
 • Peşmen, G. Yardımı, M. (2008). Avrupa Birliği’ne Adaylık Sürecinde Avrupa Birliği’ne Adaylık Sürecinde Türkiye Hayvancılığının Genel Durumu. Veteriner Hekim Derneği Dergisi, 79(3), 51
 • Sakarya, E. (2009). Küresel Kriz Ve Hayvancılık. Aktüel, Cilt: 80 Sayı: 1, 7-8
 • Şahin, K. Gül, A. Koç, B. Dağıstan, E. (2001). Adana İlinde Entansif Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 11(2): 19-21
 • Tan, S. Ertürk, Y.E. (2000). Türkiye I. Besi Ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu Bildirileri. Ankara, 19-27.
 • Tarakçı, Z. Selçuk, Ş. Şahin, K. Coşkun, H. (2003). Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 13(1), 15
 • Tc. Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (2014). Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 Hayvancılık. Ankara, 5-7
 • Tc. Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (2014). Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 Hayvancılık. Ankara, 15
 • Terin, M. (2014). Dünya Süt Ve Süt Ürünleri Üretim, Tüketim, Fiyat Ve Ticaretindeki Gelişmeler. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,4(3), 54-62
 • Tutan, M. U. (2016). Milli Tarım Projesi Ve Çiğ Süt Üretimine Etkileri. Süt Kardeşler Dergisi, Aralık 2016, 54
 • Tutumlu, Ş. (2011) 10-15 Yaş Aralığındaki İlköğretim Öğrencilerinde Süt Ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlığı, Laktoz Sindirim Güçlüğü Ve İntoleransı Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Konya, 4-9
 • Tüik, (2012). Üretim Ve Harcama Yöntemi İle Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla Tahminleri Kavram, Yöntem Ve Kaynaklar. Ankara. 25
 • Vural, H. Fidan, H. (2007). Türkiye'de Hayvansal Üretim Ve Hayvancılık İşletmelerinin Özellikleri. Tarım Ekonomisi Dergisi, 13(2), 51
 • Yavuz, F. (2000). Türkiye'de Tarım Politikası. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 31, Özel Sayı, 20
 • http://ankaratb.org.tr/ adresinden 30.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • http://dergipark.gov.tr/ adresinden 30.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • http://planlama.mevka.org.tr/ (2011). Konya süt ve süt ürünleri sektörü değer zinciri ve analizi kümeleme çalışmaları. Bölgesel araştırma raporları serisi, yayın nu 6,
 • http://www.esk.gov.tr/tr/10904/Sut-nedir, adresinden 29.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • http://www.fao.org/home/en/ adresinden 01.04.2017 tarihinde alınmıştır
 • http://www.idf.org/ adresinden 01.04.2017 tarihinde alınmıştır
 • http://www.kto.org.tr/ adresinden 29.03.2017 tarihinde alınmıştır
 • http://www.tarim.gov.tr/, adresinden 28.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • http://www.tarim.gov.tr/. (2016). Süt ve süt ürünleri sektörü dış pazar çalışması. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara
 • http://www.ulusalsutkonseyi.org.tr/ adresinden 30.03.2017 tarihinde alınmıştır
 • https://www.asuder.org.tr/veriler/turkiyede-sut-ve-sut-urunleri/sut-urunleri-uretimi-2015/ adresinden 28.03.2017 tarihinde alınmıştır.
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Zübeyir TURAN
Country: Turkey


Author: Dilek ŞANVER

Author: Kezban ÖZTÜRK

Dates

Application Date : April 26, 2017
Acceptance Date : April 18, 2021
Publication Date : July 8, 2017

APA Turan, Z , Şanver, D , Öztürk, K . (2017). Türkiye’de Hayvancılık Sektöründen Süt İnekçiliğinin Önemi ve Yurt İçi Hasılaya Katkısı ve de Dış Ülkelerle Karşılaştırılması . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (3) , 60-74 . DOI: 10.25287/ohuiibf.309212