Year 2017, Volume 10 , Issue 3, Pages 85 - 116 2017-07-08

Vergi Kaçakçılığının Toplum Tarafından Bir Suç Olarak Algılanıp Algılanmadığının Tespitine İlişkin Bir Araştırma
A Research Regarding to The Determination of Whether or Not Tax Dodging is Perceived As A Type of Offense By Society

Zeki DOĞAN [1] , Ayşe Gül ŞAHİN [2]


Vergi, bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde en önemli katkı sağlayan gelir unsurlarından birini oluşturur. Vergi, mükellefler tarafından karşılıksız bir ödemedir. Ancak artan vergi oranları, adaletsiz gelir dağılımı, idarenin etkinliği gibi nedenlerden dolayı vergi kaçakçılığı yapılmakta ve yapılan bu kaçakçılığın caydırıcı olması için kanunlar çerçevesinde ceza yaptırımı uygulanmaktadır. Toplumumuzda vergi kaçakçılığının bir suç olarak algılanıp algılanmadığına dair Antalya ve Batman illerinde yapılan bir araştırma ile kişilerin vergi kaçakçılığı hakkındaki düşünceleri, vergi kaçakçılığının altında yatan nedenler, yapılan vergi kaçakçılığının vicdanen nasıl düşünüldüğü; eğitim, inanç, etnik köken vb. özellikler açısından farklı anket sorularıyla değerlendirilmiştir. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde illerin nüfusları göz önüne alınmıştır. Anket çalışması 398 kişi üzerinde uygulanmıştır. Yapılan anket çalışmasının sonuçları SPSS 24 programı ile elde edilmiş ve yorumlanmıştır.

Tax constitutes one of the most important contributing factors in progress and development of a country’s economy. Tax is a complimentary payment paid by taxpayers. Tax dodging is preferred because of several reasons such as increasing tax rates, unfair distribution of income, strength of administration etc. Penal sanctions covered by laws are applied to make it dissuasive over this type of crime. In order to determine whether or not tax dodging is perceived as a crime in our society, a project is held in Antalya and Batman by performing a survey which evaluates the thoughts of people about tax dodging, the reasons underlie it, reflection to the conscience of that crime in the perspective of education, religion, sect, ethnic background and etc.. City populations are considered to determine the sample rates. Survey is conveyed to 398 persons. The data of the survey results is obtained and interpreted with using SPSS 24 software.

 • Akdoğan, A. (2004), Kamu Maliyesi, Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Aktan, C. C. (2003), Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi, İzmir: Birleşik Matbaacılık.
 • Arslan, A. (2001), Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:241, İstanbul, Eylül.
 • Babadağ, M. (2015), Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 313-332 7.
 • Bilici, N., Bilici, A. (2011), Kamu Maliyesi, Ankara : Seçkin Yayıncılık.
 • Chouvel, (2003), I’Essentieldes Finances Publiques, s.57.
 • Çataloluk, C . (2008), “Vergi Karşısında Mükelleflerin Tutum ve Davranışları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:20, s.213-228.
 • Erdem, M., (1987), “Vergilendirmeye Karşı Tepkiler ve Türk Vergisi Hukukunda Vergi Kaçakçılığı”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Kasım, s.43.
 • Erol, A. (2012), “Mükellef Hakkı Olarak Mücbir Sebepler ve Sonuçları”, TBB Dergisi, 103, s.200-222.
 • Işık, Abdülkadir vd. (2005), Kamu Maliyesi, Bursa: Ekin Kitabevi, s.51.
 • Işık, N ve Kılınç ,E.C, (2009), “OECD Ülkelerinde Vergi Yükü ve Vergi Türleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, KMU İİBF Dergisi, Yıl:11 S:17 Aralık.
 • Karabulut, K., Bedir, S. ve Yıldız,Y.(2013), “Türkiye’de Gelir Üzerinden Alınan Vergi Oranlarının Değerlendirilmesi: Bir Anket Uygulamasının Sonuçları”, Vergi Siyaseti Dergisi, s.127-152.
 • Kaşkar, M.E. (1996), Türkiye’de Vergi Denetiminin Etkinliği ve Vergi Kaçakçılığını Önlemedeki Rolü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Kıldiş, Y. (2000), “Kayıtdışı Ekonominin Ulusal-Uluslararası Boyutu ve Çözüm Önerileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: (2), Sayı:2, İzmir.
 • Kırbaş, S. (2004), Vergi Hukuku (16. Baskı), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Mağat, R. (1962), “Vergi Kaçakçılığının Sebepleri”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, s.138-139.
 • Mutluer, M. K.(2006), Vergi Genel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.152, İstanbul.
 • Nadaroğlu, H. (1996), Kamu Maliyesi Teorisi (9.baskı), İstanbul: Beta Yayımları.
 • Öncel, M., Çağan, N. ve Kumrulu, A. (1985), Vergi Hukuku (2.baskı), Ankara: Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları 548.
 • Pehlivan, O.(2008), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Pehlivan, O.(2009), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Pehlivan,O. (2011), Vergi Hukuku, Trabzon: Murathan Yayınevi.
 • Pehlivan,O. (2012), Vergi Hukuku, Trabzon: Murathan Yayınevi.
 • Torgler, B ve F. Schneıder,(2005), “Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Emprical Analysis”, Emprica, v. 32, n.2, s.231-250.
 • Türk, İ. (1992), Kamu Maliyesi, Ankara :Turhan Kitabevi.
 • Uluatam, Ö.(1999), Kamu Maliyesi, Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • Yıldırım, O. (2008), Kamusal Alımlarda Vergisel Yük ve Sorumluluk (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeki DOĞAN
Country: Turkey


Author: Ayşe Gül ŞAHİN

Dates

Application Date : June 19, 2017
Acceptance Date : April 19, 2021
Publication Date : July 8, 2017

APA Doğan, Z , Şahin, A . (2017). Vergi Kaçakçılığının Toplum Tarafından Bir Suç Olarak Algılanıp Algılanmadığının Tespitine İlişkin Bir Araştırma . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (3) , 85-116 . DOI: 10.25287/ohuiibf.322492