Year 2017, Volume 10 , Issue 4, Pages 187 - 204 2017-10-06

Pay Getirilerine Etki Eden Finansal Oranların Panel Veri Analiz Yöntemi İle Tespiti: BİST Gıda Firmaları Üzerine Bir Uygulama
Determination of The Financial Ratios That Effects Stock Returns By Using Panel Data Analysis Method: An Application on BIST Food Companies

Serdar YAMAN [1] , Turhan KORKMAZ [2] , Ersin AÇIKGÖZ [3]


Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST)’a kayıtlı gıda sektörü işletmelerinin pay getirileri ile finansal oranları arasındaki ilişkiler 2008 küresel finansal krizi öncesi ve sonrası dönem için panel veri regresyon analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma, BİST gıda sektörü işletmelerinin 2003-2015 dönemine ait 6 aylık verilerini kapsamaktadır. Çalışmada,  tüm dönem (2003:6-2015:12), kriz öncesi dönem (2003:6-2007:12) ve kriz sonrası dönem (2008:6-2015:12) olmak üzere 3 model kurulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, pay getirileri üzerinde anlamlı etkiye sahip finansal oranların tüm dönem için; cari oran, fiyat/kazanç oranı ve pay başına kazanç oranı, kriz öncesi dönem için; cari oran ve fiyat/kazanç oranı, kriz sonrası dönem için ise; cari oran, fiyat/kazanç oranı ve pay başına kazanç oranı oldukları belirlenmiştir.

In this study, the effects of financial ratios on stock returns of food companies that registered in Borsa Istanbul (BIST) and changes of these effects for the periods before and after the 2008 global financial crisis has been analyzed by using panel data regression analysis method. The study covers, semi-annual data of BIST food companies for the period 2003-2015. In this study, 3 models are built as for full period (2003:6-2015:12), before the crisis period (2003:6-2007:12) and after the crisis period (2008:6-2015:12). According to the results of the analysis, for full period; current ratio, price to earnings ratio and earning per share ratio, for before the crisis period; current ratio and price to earnings ratio, for after the crisis period; current ratio, price to earnings ratio and earning per share ratio are the significant variables that effects the stock returns. 

 • Büyükşalvarcı, A. (2010). Finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin analizi: İMKB imalat sektörü üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 130-141.
 • Büyükşalvarcı, A. (2011). Finansal analizde kullanılan oranlar ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: ekonomik kriz dönemleri için İMKB imalat sanayi şirketleri üzerine ampirik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(1), 225-240.
 • Chan, L.K., Hamao, Y., ve Lakonishok, J. (1991). Fundamentals and stock returns in Japan. The Journal of Finance, 46(5), 1739-1764.
 • Chin, Lee., ve Hong, L.W. (2008). Can financial ratios predict the Malasian stock return?. Integration&Dissemination, 2, 7-8.
 • Chui, A.C.W., ve Wei, K.C.J. (1998). Book-to-market, firm size, and the return of the year effect: Evidence from Pasific-Basin emerging markets. Pasific-Basin Finance Journal, 6(3), 275-293.
 • Çevik, N.K. (2016). Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren imalat şirketlerinin hisse senedi performansları ile finansal oranları arasındaki ilişki: Panel logit regresyon tahminleri. Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, 01, 25-41.
 • Çıtak, L. (2003). Para ve maliye politikalarının İMKB endeksi üzerindeki etkilerinin incelenmesi: İMKB, makroekonomik politikalar açısından bilgi etkin midir?. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9), 1-13.
 • Dehuan, J., ve Jin, Z. (2008). Firm performance and stock returns: An empirical study of the top performing stocks listed on Shanghai Stock Exchange. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 12(1), 79-85.
 • Demir, Y. (2001). Hisse senedi fiyatını etkileyen işletme düzeyindeki faktörler ve mali sektör üzerine İMKB'de bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 109-130.
 • Dhatt, M.S., Kim, Y.H., ve Mukherji, S. (1999). Relations between stock returns and fundamental variables: Evidence from a segmented market. Asia-Pacific Financial Markets, 6(3), 221-233.
 • Dimitrov, V., ve Jain, P.C. (2006). The value relevance of changes in financial leverage. Social Sciences Network [Web: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=708281 Erişim Tarihi, 23.10.2015].
 • Ege, İ., ve Bayrakdaroğlu, A. (2009). İMKB şirketlerinin hisse senedi getiri başarılarının lojistik regresyon tekniği ile analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi 5(10), 139-158.
 • Fama, E.F., ve French, K. R. (1992). The cross‐section of expected stock returns. The Journal of Finance, 47(2), 427-465.
 • Fama E.F., ve French, K.R. (1995). Size and Book-to-Market factors in earnings and returns. The Journal of Finance, 50(1), 137-155.
 • Gujarati, D.N. (2004). Basic econometrics. New York: McGraw-Hill Education.
 • Güngör, B., ve Kaygın, C.Y. (2015). Dinamik panel veri analizi ile hisse senedi fiyatını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(9), 149-168.
 • Horasan, M. (2008). Hisse senedi getirileri ve reel sektör performansları arasındaki ilişkiler. Yayımlanmış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Horasan, M. (2009). Fiyat/Kazanç oranının hisse senedi getirilerine etkisi: İMKB 30 Endeksi üzerinde bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 23(1), 181-192.
 • Kalaycı, Ş., ve Karataş, A. (2005). Hisse senedi getirileri ve finansal oranlar ilişkisi: İMKB’de bir temel analiz araştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 27, 146-157.
 • Karakuş, R., ve Yılmaz Küçük, Ş. (2016). Katılım bankalarında karlılığın belirleyicileri: Türkiye örneği için bir panel veri analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 119-132.
 • Lakonishok, J., Shleifer, A., ve Vishny, R.W. (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. The Journal of Finance, 49(5), 1541-1578.
 • Lam, K. S. (2002). The relationship between size, book-to-market equity ratio, earnings-price ratio, and return for the Hong Kong stock market. Global Finance Journal, 13(2), 163-179.
 • Lau, S. T., Lee, C. T., ve McInish, T. H. (2002). Stock returns and beta, firms size, E/P, CF/P, book-to-market, and sales growth: evidence from Singapore and Malaysia. Journal of Multinational Financial Management, 12(3), 207-222.
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Serdar YAMAN
Country: Turkey


Author: Turhan KORKMAZ
Country: Turkey


Author: Ersin AÇIKGÖZ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 1, 2017
Acceptance Date : August 17, 2017
Publication Date : October 6, 2017

APA YAMAN, S , KORKMAZ, T , AÇIKGÖZ, E . (2017). Pay Getirilerine Etki Eden Finansal Oranların Panel Veri Analiz Yöntemi İle Tespiti: BİST Gıda Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (4) , 187-204 . DOI: 10.25287/ohuiibf.295748