Year 2018, Volume 11 , Issue 4, Pages 41 - 63 2018-10-18

The Impact of The Credit Rating Agencies Notes on The Financial Markets of Turkey: An Examination Upon Sector Indices of The Borsa Istanbul
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kredi Not Kararlarının Türkiye Finansal Piyasalarına Etkisi: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Üzerine Bir Uygulama

Emin ÇAĞLAK [1] , Habib KÜÇÜKŞAHİN [2] , İbrahim Korkmaz KAHRAMAN [3]


The rating decisions of international credit rating agencies affect the decisions of financial market actors. It is not possible today to ignore the impact of credit ratings on behalf of developing countries on investors' interest in the financial markets of the countries concerned. Especially considering that Turkey is an emerging market in the financial markets, an important question as to what extent the credit rating notes made by credit rating agencies affect the related markets emerge. From this point on, in the study, the affect of the rating notes of the three credit rating agencies’ Fitch, Moody's and Standard and Poor's, which have the highest recognition rating firms’ in the World, for Turkey is analyzed. For this purpose, 14 sector indexes (Bist Bank, Bist İnformatics, Bist Elektricity, Bist Food and Beverage, Bist Communication, Bist Chemistry Petroleum Plastic, Bist SME Industry, Bist Corporate Governance, Bist Mining, Bist Metal, Bist Sports, Bist Stone Soil, Bist Transportation, Bist Industry) were examined using the Event Study methodology. For the indexes covered in the research, abnormal returns and cumulative abnormal returns were calculated, and the results were compared for the three major credit rating agencies. As a result of the research, it was determined that the rating statements had an effect on the selected indices and that this effect did not show any difference between the credit rating agencies.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamış olduğu kredi not kararları finansal piyasa aktörlerinin kararlarını etkilemektedir. Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkeler adına yapılan kredi derecelendirmelerinin ilgili ülkelerin finansal piyasalarına olan yatırımcı ilgisine etkisini göz ardı etmek mümkün değildir. Özellikle Türkiye finans piyasalarının da gelişmekte olan bir piyasa olduğu göz önüne alındığında, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan kredi notlarının ilgili piyasaları ne derecede etkilediği önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumdan hareketle, çalışmada dünyada tanınırlığı en yüksek üç kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch, Moody’s ve Standart and Poor’s’un Türkiye için kredi notu açıklamalarının etkisi analiz edilmektedir. Bu amaçla, kredi notu kararlarının Borsa İstanbul’da yer alan 14 sektör endeksi (Bist Banka, Bist Bilişim, Bist Elektrik, Bist Gıda İçecek, Bist İletişim, Bist Kimya Petrol Plastik, Bist Kobi Sanayi, Bist Kurumsal Yönetim, Bist Madencilik, Bist Metal Ana, Bist Spor, Bist Taş Toprak, Bist Ulaştırma, Bist Sınai) üzerindeki etkisi olay çalışması yöntemi (Event Study) kullanılarak incelenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan endeksler için anormal getiriler ve kümülatif anormal getiriler hesaplanmış, elde edilen sonuçlar tanınırlığı en yüksek üç kredi derecelendirme kuruluşu açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, not açıklamalarının seçilmiş olan endeksler üzerinde etkisi olduğu ve bu etkinin kredi derecelendirme kuruluşları arasında bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

 • Alexe, S., Hammer, P. L., Kogan, A., & Lejeune, M. A. (2003). A non-recursive regression model for country risk rating. RUTCOR-Rutgers University Research Report RRR, 9, 1-40.
 • Bayar, Y. (2015). Kredi derecelendirme kuruluşları ve Yunanistan borç krizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 15, 41-58.
 • Bayar, Y., Kılıç, C., & Savrul, B. K. (2013). Effects of sovereign credit ratings on the Eurozone stock markets during the recent financial crises. International Journal of Business and Social Science, 4(12).
 • Bissoondoyal-Bheenick, E., Brooks, R., & Treepongkaruna, S. (2014). Rating spillover effects on the stock markets. Journal of Multinational Financial Management, 25, 51-63.
 • Çevik, B. (2011). Kredi notları ve CDS ilişkisi sona mı erdi? İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Raporu. Retrieved April 06, 2018 (de indirildi) from the World Wide Web: https://ekonomi.isbank.com.tr/userfiles/pdf/ar_03_2011.pdf
 • De Haan, J. & Amtenbrink, F. (2011). Credit rating agencies. DNB Working Paper, No. 278, Amsterdam.
 • Demir, M., & Eminer, F. (2014). Kredi derecelendirme kuruluşları üzerine düşünceler. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 96-113.
 • Dichev, I. D., & Piotroski, J. D. (2001). The long‐run stock returns following bond ratings changes. The Journal of Finance, 56(1), 173-203.
 • Eğilmez M. (2014). Türkiye ve benzer ekonomiler karşılaştırması. Retrieved April 03, 2018 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.mahfiegilmez.com/2014/02/turkiye-ve-benzer-ekonomiler.html
 • Gülmez, A. & Gündoğan, H. (2014). Uluslararası politik iktisat çerçevesinde kredi derecelendirme kuruluşlarının türkiye uygulaması. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 65-90.
 • Gür, T. H. & Öztürk, H. (2011). Ülke riski, derecelendirme kuruluşları, aksaklıklar ve yeni düzenlemeler. Sosyoekonomi, 16(16), 69-92.
 • Habib, Y., Nazir, M., Hashmi, S., & Saeed, M. B. (2016). Credit rating announcements and stock returns: Evidence from the banking sector of Pakistan. Journal of Business Studies Quarterly, 7(2), 61-84.
 • Haspolat, F. B. (2015). Ülke kredi notlarının belirleyicileri: Türkiye’nin kredi notunun ülke karşılaştırmalı analizi: uzmanlık tezi. TC Kalkınma Bakanlığı.
 • Hemraj, M. (2015). Credit rating agencies: Self-regulation, statutory regulation and case law regulation in the united states and European Union. Springer.
 • Hubler, J., Louargant, C., Ory, J. N., & Raimbourg, P. (2014). Do rating agencies’ decisions impact stock risks? Evidence from European markets. The European Journal of Finance, 20(11), 1008-1036.
 • Kaminsky, G. & Schmukler, S. (1999). Emerging markets instability: Do sovereign ratings affect country risk and stock returns. The World Bank Economic Review, 16(2), 171-195.
 • Kılıçaslan, H. & Giter, M. S. (2016). Kredi derecelendirme ve ortaya çıkan sorunlar. Maliye Araştırmaları Dergisi, 2(1), 61-81.
 • Korkmaz, T., Yaman, S. & Metin, S. (2017). Ülke kredi notlarının pay getirileri üzerindeki etkileri: Bist 30 endeksi üzerinde bir event study analizi. International Congress of Management Economy and Policy, 171-187.
 • Langohr, H., & Langohr, P. (2008). The rating agencies and their credit ratings: what they are, how they work, and why they are relevant (Vol. 510). John Wiley & Sons.
 • Li, H., Visaltanachoti, N., & Kesayan, P. (2004). Effects of credit rating announcements: the Swedish stock market. International Journal of Finance, 16(1), 2872-2891.
 • MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13-39.
 • Martell, R. (2005). The effect of sovereign credit rating changes on emerging stock markets. Working Paper.
 • Mateev, M. (2014). The effect of sovereign credit rating announcements on emerging bond and stock markets: new evidences. Oxford Journal: An International Journal of Business & Economics, 7(1).
 • Mattarocci, G. (2014). The independence of credit rating agencies: How business models and regulators interact. Academic Press.
 • Norden, L. & Weber, M. (2004). Informational efficiency of credit default swap and stock markets: The impact of credit rating announcements. Journal of Banking & Finance, 28(11), 2813-2843.
 • Ovalı, S. (2014). Ülke kredi notu değerlendirme kriterleri açısından Türkiye: AB ile karşılaştırmalı analiz. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(23), 53-80.
 • Peterson, P. P. (1989). Event studies: A review of issues and methodology. Quarterly Journal of business and economics, 36-66.
 • Schroeder, S. K. (2015). Public Credit Rating Agency. In Public Credit Rating Agencies (pp. 125-159). Palgrave Macmillan, New York.
 • Tekin, İ. Ç. (2016). Kredi derecelendirme kuruluşlarının öngöremedikleri kriz ve iflaslar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 19, 181-205.
 • Toraman, C. & Yürük, M. F. (2014). Kredi derecelendirme kuruluşları ve finansal krizlere etkileri. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 127-154.
 • Tutar, E., Tutar, F. & Eren, M. V. (2011). Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının rolü, güvenirlilik açısından sorgulanması ve Türkiye. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-24.
 • Ulusoy, A. & Yılmaz, H. (2017). Kredi notu eleştirilerini test eden mekanizma: CDS primleri. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 61-77.
 • Yardımcıoğlu, M. & Bora, K. (2013). Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının çalışma prensipleri, işleyişleri, küresel dünyadaki rol ve işlevleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 111-118.
 • Yıldırım, H. H., Araz, B., Tatan, D., Çalışkan, D., Yıldız, C. & Aydemir, Ö. (2017). Kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P, Moody's ve Fitch'in Türkiye için yapmış oldukları not açıklamalarının hisse senedi endeksleri üzerine etkisi: Borsa İstanbul örneği 2012-2016. Maliye Finans Yazıları, 109, 9-30.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2798-7450
Author: Emin ÇAĞLAK
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2967-9814
Author: Habib KÜÇÜKŞAHİN
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5083-3586
Author: İbrahim Korkmaz KAHRAMAN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 11, 2018
Acceptance Date : October 16, 2018
Publication Date : October 18, 2018

APA Çağlak, E , Küçükşahin, H , Kahraman, İ . (2018). Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kredi Not Kararlarının Türkiye Finansal Piyasalarına Etkisi: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Üzerine Bir Uygulama . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (4) , 41-63 . DOI: 10.25287/ohuiibf.459153